Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

Ida S

1Pabuat iraga, iraga akeh pisan madue saksi. Duaning punika ngiringja iraga ngutang saluiring paindikan sane nyadelin iraga miwah dosa sane kalintang tekek negul iraga, mangdane iraga mrasidayang geleng malomba ngungsi wates sane wenten ring arep iragane.

2Ngiringja iraga meleng Ida Sang Hyang Yesus, santukan kapracayan iraga gumantung ring Ida saking pangawit rauh ka pamuput. Ida nenten nyerah malantaran salibe punika. Tungkalikanipun, malantaran kasukan sane nyantosang Ida, Ida tan kimud kanistayang malantaran kasedayang ring salibe, tur sane mangkin Ida malingga ring singasana sane kuasa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Kayun-kayuninja semeton, asapunapi pamargin Idane, asapunapi Ida sampun kagetingin antuk anake dosa. Duaning punika sampunangja semeton ajerih tur nyerah.

4Santukan sajeroning payudan semetone nglawan dosa, semeton durung mayuda kantos ngemasin pati.

5Sampun lalike semeton ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane nglipur semeton sakadi paraputran Idane, sane kadi asapuniki: “Kita pianak Ulun, pada runguja kita rikala Ida Sang Panembahan mecutin kita tur edaja jejeh, dikalane Ida nukain kita.

6Sawireh Ida Sang Panembahan mecutin anake ane asihin Ida, tur Ida ngukum anake ane tampi Ida dadi Putran Idane.”

7Tandanginja kasangsarane sane nibenin semeton satmaka dados ukuman saking ibapa. Santukan kasangsaran semetone punika nyinahang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ngangkenin semeton dados paraputran Idane. Wentenke pianak sane tan naenin kukum antuk bapanipune?

8Yening semeton nenten kukum sakadi sakancan putran Idane, punika mapiteges, mungguing semeton boya putran Idane sane sujati, nanging semeton pianak bebinjat.

9Ngeniang ring indik bapan iragane sane sekala, yadiastu ipun ngukum iraga, iraga taler ngajiang ipun. Punapi malih yening ngeniang ring indik Ajin iragane sane rohani, iraga patut nyerahang raga langkungan ring punika tur molih urip.

10Parabapan iragane sane sekala ngukum iraga wantah abosbos, kadi asapunapi sane karasayang becik antukipun. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngukum iraga pabuat karahayuan iragane, mangdane iraga prasida molih duman sajeroning kasucian Idane.

11Yening iraga kukum, ritatkala punika iraga marasa sedih, boyaja marasa liang. Nanging wekasan anake sane sampun kajahin antuk ukuman punika, jaga muponin pikolih, inggih punika urip sane sujati miwah sutrepti rahayu.

Pitut

12Duaning punika tingtingangja lengen semetone tur leserang entud semetone sane lemet.

13Pagehangja nuut margine sane beneng, mangdane buntut semetone sane perot tan prasida dados rumpuh, nanging tungkalikanipun mangda dados seger.

14Madameja semeton marep ring sakancan anake tur usahangja mangda urip semetone suci, santukan tan wenten anak sane pacang ngantenang Ida Sang Panembahan yening ipun tan suci.

15Waspadaja, mangda tan wenten anak sane ngutang sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Maliha mangda tan wenten anak sane dados sakadi wit tarune sane pait, sane makewuhin anake akeh malantaran getahnyane sane maracun.

16Waspadaja, mangda tan wenten anak sane macecabulan wiadin kaliput antuk indria sane nista sakadi Dane Esau, sane ngadol linggih danene sakadi oka sane pinih duura, aji ajengan apiring!

17Semeton pada uning, mungguing ungkuran dane mapakayun molih mertan ajin danene, nanging dane katulak, santukan dane tan polih jalaran buat ngesehin pamargin danene sane sampun-sampun, yadiastu dane ngusahayang punika maduluran mespes toyan pangaksian.

18Semeton nenten ngrasayang paindikan sane karasayang antuk bangsa Israele, daweg ipun rauh ring Gunung Sinai. Irika ipun sami ngrasayang geni sane murub, peteng dedet miwah angin baret,

19samaliha ipun pada miragiang kuugan suaran trompet miwah sabda. Ritatkala ipun miragi sabdane punika, ipun nunas mangda suaran sabdane punika tan kapiragi malih angan akecap,

20santukan pituduhe punika kalangkung abot pabuat ipun, inggih punika kadi asapuniki: “Yadiapinja sato ane ngenjek gununge ene, satone ento patut kencur baan batu kanti mati.”

21Paindikane punika ngresresin pisan, kantos Dane Musa ngandika sapuniki: “Tiang ngejer tur jejeh pisan!”

22Nanging tungkalikanipun semeton sampun rauh ring Gunung Sion tur ring kotan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jumeneng langgeng, inggih punika kota Yerusalem sane wenten ring suarga tur irika wenten malaekat panyiuan.

23Semeton sampun rauh ring pasamuan paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pinih duura, sane pesengannyane sampun kasurat ring suarga. Semeton sampun rauh tangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane dados Hakim manusane makasami, tur ring roh sawatek anake sane patut sane sampun kasampurnayang.

24Semeton sampun rauh tangkil ring Ida Hyang Yesus, sane sampun ngwentenang pasubaya sane anyar, tur rauh ring rah Idane, sane sampun kaketisang, sane mamuat paindikan sane luihan ring rah Dane Habel.

25Duaning punika semeton, pada waspadaja, tur sampunangja semeton nulak miragiang anake sane mapidarta. Anake sane tan nyak miragiang pidartan anake sane midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring jagate, ipun tan pacang luput. Punapi malih iraga, iraga tan pacang nyidayang luput, yening iraga tan nyak miragiang sabdan Ida, sane masabda saking suarga.

26Duke nguni sabdan Idane ngawinang jagate magejeran, nanging sane mangkin Ida sampun majanji, kadi asapuniki: “Ulun buin acepok, tusingja lakar ngejerang gumine dogen, nanging langite masih lakar gejerang Ulun.”

27Sabdan Idane “buin acepok” sampun terang nyinahang, mungguing sakancan sane sampun kakardi pacang kagejerang tur kentungang mangdane sane tan kagingsirang pacang kantun manggeh.

28Duaning punika ngiringja iraga matur panyuksma, santukan iraga molih tanah air sane tan kagejerang. Ngiringja iraga matur suksma tur mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nganggen cara sane kaledangin antuk Ida, malantaran astiti bakti miwah ajerih;

29santukan Widin iragane sujati maraga geni sane pacang masmi.Download Audio MP3 (Ibrani 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran