Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 7 >> 

Atura

1Puniki pidabdab pabuat aturan panaur danda, aturan sane kalintang suci.

2Wewalungan sane kanggen pabuat aturane punika, patut katampah ring sisi kaler pamorboran aturane, ring genah anake nampah wewalungan sane kanggen aturan maborbor, tur getihnyane patut kabriokang ring sisin pamorboran aturane makaileh.

3Muluknyane makasami patut kambil tur katurang ring pamorboran aturane inggih punika: muluknyane, muluk sane ngaput jeroannyane,

4ginjel miwah muluk sane wenten ring ginjelnyane punika, miwah bagian ati sane pinih becik.

5Sang pandita patut morbor muluke punika makasami ring pamorboran aturane makadados aturan rayunan pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika aturan pabuat panaur danda.

6Sawatek anak lanang sane dados kulawargan sang pandita dados ngajengang ulam aturane punika, nangingke patut kajengang ring genahe sane suci, santukan aturane punika kalintang suci.

7Pidabdab sane kanggen ring aturan panyupat dosane pateh ring pidabdabe sane kanggen ring aturan panaur dandane, inggih punika ulam wewalungan aturane punika dados pikolih sang pandita sane ngantebang aturane punika.

8Kulit wewalungane sane katurang dados aturan maborbor punika pikolih sang pandita sane ngantebang aturane punika.

9Sakancan aturan sesajen sane sampun kanyanyah ring panyanyahan wiadin karatengang ring pangorengane wiadin sane mapanggang, punika dados pikolih sang pandita sane ngantebang aturane punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Nanging sakancan aturan sesajen sane nenten maratengang, sane madukan minyak wiadin sane tuh, punika dados eduman parapandita katurunan Dane Harun, tur patut kadumang asah ring pantaran danene.

Atura

11Puniki pidabdab indik aturan karahayuan sane katurang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

12Yening wenten anak ngaturang aturan pabuat ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinarengan ring aturan wewalungane punika, ipun patut taler ngaturang roti sane tan madaging ragi. Rotine punika kengin tebel, sane kakardi antuk tepung sane kadukin antuk minyak saitun, wiadin dados taler roti tipis sane kolesin minyak, wiadin sanganan sane malakar antuk tepung sane madukan minyak saitun.

13Samaliha makadados wewehannyane, anake punika patut taler ngaturang roti sane madaging ragi.

14Saking wewarnaning roti punika ipun patut ngaturang apahan minakadi dados aturan sane kasuciang pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Aturane punika dados pikolih sang pandita sane mriokang getih wewalungane ring pamorboran aturane.

15Ulam wewalungane punika patut kajengang ring rahinane punika ugi, inggih punika rahina daweg wewalungane punika katurang. Nenten pisan dados kantun makabenjang semengane.

16Yening wenten anak ngaturang aturan karahayuan buat naur sesangi wiadin aturan saking suka lilaning manah, nentenja makasami aturane punika patut kajengang ring rahinane punika, nanging yening wenten sisanipun, punika dados kajengang benjangipun.

17Yening ring rahinane sane kaping tiganipun ulame taler kantun, ulame punika katunjel.

18Nanging yening sisan ulame punika taler kajengang ring rahina sane kaping tiganipun, Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nampi aturan anake punika. Aturane punika nenten dados merta pabuat anake sane ngaturang, nanging kanggep leteh, tur sapasiraja sane nunas aturane punika, ipun jaga nampi palanipun.

19Ulame punika patut kaborbor sami, tan pisan kengin kajengang yening ulame punika keni satunggaling barang sane kanggep leteh manut sopacaraning agama. Wantah anak sane suci manut sopacaraning agama sane kengin ngajengang ulam aturan karahayuane punika.

20Yening anak leteh manut sopacaraning agama nunas ulame punika, ipun nenten malih ketang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

21Kadi asapunika taler yening wenten anak sane nunas ulam aturane punika, sasampun ipun ngusud barang sane leteh manut sopacaraning agama, yadian jadma wiadin wewalungan sane leteh, ipun nenten malih patut ketang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang pidabdabe sane inucap ring sor puniki ring Dane Musa,

23pabuat bangsa Israel. Saananing muluk banteng, biri-biri wiadin kambing tan dados kajengang.

24Muluk wewalungan sane padem wiadin sane kasarap antuk sato sane galak nenten dados kajengang, nanging dados kagunayang buat kaperluan sane lianan.

25Sapasiraja sane ngajengang muluk wewalungan sane patut katurang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika patut nenten ketang malih dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

26Yadiastun ring dijaja bangsa Israele magenah, ipun nenten dados nunas getih paksi wiadin wewalungan.

27Sapasiraja sane mamurug pidabdabe punika, ipun tan patut malih ketang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

28Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa pidabdabe puniki,

29pabuat bangsa Israel. Sapasiraja ngaturang aturan karahayuan, ipun patut ngaturang abagian saking aturanipune punika pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,

30tur aturane punika patut ipun niri sane makta, makadados aturan rayunan. Ipun patut ngaturang muluk wewalungan punika, miwah tangkahnyane tur katurang dados aturan istimewa ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

31Sang pandita patut morbor muluke punika ring pamorboran aturane, nanging tangkahe dados eduman sang pandita.

32Paan wewalungane sane di kenawan durian patut kaserahang dados aturan istimewa,

33ring dane sang pandita sane ngaturang getih miwah muluk aturan karahayuan punika.

34Tangkah miwah paan wewalungane sane kenawan durian punika dados aturan istimewa sane sampun kambil antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa saking bangsa Israele, tur kapaicayang ring sang pandita. Punika sane patut katurang ring sang pandita antuk bangsa Israele salami-laminipun.

35Punika dados duman rayunan sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Harun miwah paraputran danene, ring rahina daweg dane kamanggehang dados pandita.

36Duk punika Ida Sang Hyang Widi Wasa nitahang ring bangsa Israel, mangda saking aturan sane bakta ipun, paa miwah tangkah aturan wewalungane patut katurang ring sang pandita. Pidabdabe puniki patut kamanggehang antuk bangsa Israele salami-laminipun.

37Dadosipun kadi asapunika pidabdab buat aturan sane maborbor, aturan sesajen, aturan panyupat dosa, aturan panaur danda, aturan maduijati, miwah aturan karahayuan.

38Irika ring Gunung Sinai, ring tegal melakange, Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang pituduhe punika ring Dane Musa, inggih punika ring rahina daweg Ida ngandikayang bangsa Israele ngaturang aturanipune ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. <<  Imamat 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran