Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

1Inggih semeton Teopilus, mungguing ring cakepan sane kaping pisan sampun unggahang tiang saluiring paindikan sane sampun kalaksanayang miwah kurukang antuk Ida Hyang Yesus, ngawit saking pangawit Idane makarya,

2kantos rauh ring rahina panemayan Idane kunggahang ka suarga. Sadurunge Ida kunggahang ka suarga, malantaran kuasan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sampun mapaica pituduh ring parautusan seselikan Idane.

3Sasampun Ida kasedayang, Ida makantenang raga ring parautusane, buat muktiang mungguing Ida wiakti sampun nyeneng. Sajeroning petang dasa rahina, ping kuda-kuda Ida makantenang raga miwah mabebaosan ring parautusan Idane, maosang indik Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Ritatkala dane pada mapunduh, Ida miteketin dane sapuniki: “Eda pesan cening makaad uli kota Yerusalem, nanging antiangja paicane ane suba kajanjiang olih Ajin Gurune, buka ane suba orahang Guru teken cening.

5Sawireh Dane Yohanes nglukat anak baan yeh, nanging tusing buin makelo, cening lakar pada kalukat baan Roh Suci.”

Ida H

6Rikala iparautusan mapunduh ngiring Ida Hyang Yesus, dane nunasang ring Ida, sapuniki: “Inggih Ratu Panembahan, punapika ring masane mangkin IRatu mapakayun ngrajegang malih kaprabon bangsa Israele?”

7Pasaur Idane sapuniki: “Unduk panemaya ane kapastiang baan Ida Sang Aji ngraga, manut kakuasan Idane, cening tusingja perlu nawang.

8Nanging yen Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nedunin cening, cening lakar kabekin baan kawisesan, tur cening lakar dadi saksin Gurune di kota Yerusalem, di sawewengkon Yudea muah Samaria, kanti nganteg ka tanggun gumine.”

9Sasampune Ida ngandika kadi asapunika, Ida kunggahang ka suargan, kaksi antuk parautusane, tumuli wenten mega ngilidin kantos Ida tan panggihin dane malih.

10Risedek dane pada nulengek ka langite, nganengneng Ida munggah punika, jeg wenten anak lanang kekalih mabusana putih, ngadeg ring samping danene;

11tur mabaos sapuniki: “Ih anak Galilea, nguda dadi ragane majujuk dini nulengek ka langite? Ida Hyang Yesus ane kunggahang ka suargan ngalahin ragane, Ida lakar rauh buin, patuh buka ane tingalin ragane Ida munggah ka suarga jani.”

Dane

12Parautusane raris mawali ka kota Yerusalem saking Bukit Saitun, sane sawatara akilo dohipun.

13Sasampune rauh ring kota Yerusalem, iparautusan raris ngranjing tur munggah ka lotenge ring genahnyane madunungan. Parautusane sane madunungan irika, inggih punika: Petrus miwah Yohanes, Yakobus miwah Andreas, Pilipus miwah Tomas, Bartolomeus miwah Matius, Yakobus okan Dane Alpeus miwah Simon saking golongan Selotes miwah Yudas okan Dane Yakobus.

14Dane sareng sami pada geleng tur nunggal pangapti sajeroning pangastawan, kasarengin antuk paraistri-istrine miwah Diah Maria, biang Ida Hyang Yesus miwah parasemeton Idane.

15Maletan malih makudang-kudang rahinanipun, anake sane pada pracaya ring Ida Hyang Yesus raris mapunduh, sawatara wenten sareng satus kalih dasa akehipun. Irika Dane Petrus raris ngadeg tur mabaos sapuniki:

16“Inggih parasemeton, mungguing daging Cakepan Sucine sane kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Roh Suci malantaran Ida Sang Prabu Daud, ngeniang indik Dane Yudas, sane dados pamucuk anake sane ngejuk Ida Hyang Yesus, sampun kategepang.

17Sane riin Dane Yudas taler dados anak seselikan pateh sakadi iraga, sane sareng-sareng negen pakaryane puniki.”

18(Mungguing Dane Yudas sampun numbas tanah antuk jinah upah kacorahan danene. Ring tanahe punika dane labuh raris seda, weteng danene embud, tur isin weteng danene mabrarakan.

19Sawatek anake sane wenten ring Yerusalem sami pada uning ring paindikane punika, kantos turah irika pakarangane punika kawastanin: “Hakal Dama”, sane mapiteges: “Karang Getih”.)

20“Santukan ring Cakepan Kidunge wenten kunggahang, sapuniki: ‘Banggayang mangda umahipune suung, tur tan wenten anak sane nongosin, tur tegakipune dados utusan mangda kambil antuk anak lianan.’

21Punika awinanipun patut wenten anak malih adiri sane nyarengin iraga dados saksi, nyaksiang indik nyeneng Ida Hyang Yesus. Anake punika patut salah tunggal saking pantaran anake sane setata sareng-sareng ring iraga ngiring Ida Hyang Yesus nglelana, inggih punika ngawit saking masan Dane Yohanes midartayang tur ngamargiang lelukatan, kantos rauh ring panemayan Ida Hyang Yesus nilar iraga kunggahang ka suargan.”

22(1:21)

23Irika raris dane sareng sami pada ngusulang anak sareng kalih, sane mapesengan: Yusup, sane kapesengin Barsabas (tur taler kapesengin Yustus) miwah Matias.

24Dane sareng sami tumuli ngastawa sapuniki: “Inggih Ratu Panembahan, Palungguh IRatu wikan ring pepineh sakancan manusane. Duaning punika, inggih Ratu Panembahan, sinahangja ring titiang sareng sami, sane encen jaga selik Palungguh IRatu saking pantaran jadmane kekalih puniki,

25buat jaga nyaluk tetegenan dados utusan, inggih punika tegak sane sampun katilarin antuk Dane Yudas, sane sampun makaon ngungsi genah danene niri.”

26Wusan punika dane sareng sami tumuli mulang undi buat sang kalih, raris Matias sane keni undi. Punika awinanipun Dane Matias raris kasarengang ring parautusane sane solas diri punika.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran