Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 

Dane

1Parautusane miwah parasemeton ring sakuubing tanah Yudea sami pada mireng, mungguing bangsa-bangsane sane boya Yahudi taler sampun nampi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Rikala Dane Petrus rauh ring kota Yerusalem, parasemeton sane ngapti mangda anake sane boya Yahudi taler kasunat, nenten matutang pamargin Dane Petrus, saha sapuniki baosnyane:

3“Semeton sampun matamiu ring umah anak sane boya Yahudi, tur majengan sareng-sareng ring anake punika!”

4Duaning asapunika, Dane Petrus raris nartayang saurah-arih indike punika saking pangawit, sapuniki:

5“Risedek tiang ngastawa ring kota Yope, tiang polih sipta jati saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Inggih punika tiang ngeton barang marupa sakadi wastra lumbang makebat tur mategul sabilang bucu, tedun saking langite, raris tumiba ring arepan tiange.

6Wau pedasin tiang, irika panggihin tiang sarwa buron sane masuku patpat miwah sato alas, soroh buron sane ngrayang miwah paksi.

7Tumuli wenten sabda piragi tiang, sapuniki: ‘Ih Petrus, bangunja! Tampah tur daarja!’

8Nanging tiang matur sapuniki: ‘Nawegang Ratu Panembahan, titiang nenten pisan sairing. Titiang durung naenin nunas tetedaan sane leteh wiadin cemer.’

9Sang Sabda malih ngandika saking langite sapuniki: ‘Edaja ngorahang cemer barang ane suba kasuciang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.’

10Kantos ping tiga sabdane punika mawali-wali ngandika kadi asapunika. Pamuputipun barange punika sami malih mawali ka langite.

11Duk punika ugi wenten anak sareng tetiga, inggih punika utusan saking kota Kaisarea, rauh ring genah tiange madunungan.

12Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring tiang, mangda sampunang tiang bingbang jaga nyarengin utusane punika. Semetone sareng nemnem sane saking kota Yope puniki, taler nyarengin tiang ka kota Kaisarea. Irika tiang sareng sami ngranjing ring jeroan Dane Kornelius.

13Dane Kornelius nyritayang ring tiang sareng sami, indik danene sampun ngantenang sang malaekat nyeleg ring jeroan danene. Tur malaekate punika ngandika ring dane, sapuniki: ‘Kemaja utus anak ka kota Yope, buat ngalih anak ane madan Simon Petrus!

14Ia lakar midartayang teken kita, unduk sabda ane lakar ngrahayuang kita muah sakulawargan kitane.’

15Raris ritatkala tiang ngawitin mapidarta, Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun ring anake punika sami, pateh sakadi nurunin iraga duk purwakaning pasamuane.

16Irika tiang eling ring pangandikan Ida Sang Panembahan, sane sapuniki: ‘Dane Yohanes nglukat baan yeh, nanging cening bakal kalukat baan Roh Suci.’

17Sane mangkin sampun sinah Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang paica sane pateh arepa ring bangsane sane boya Yahudi, sakadi paican Idane ring iraga, duke iraga pracaya ring Ida Hyang Yesus Kristus. Duaning asapunika doh para tiang mrasidayang nyadelin Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

18Sasampune parasemetone punika miragi indike punika, ipun pada suka rena, tumuli ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki: “Dadosipun Ida Sang Hyang Widi Wasa taler sampun maicayang sela ring bangsa-bangsane sane boya Yahudi, buat ngesehin pepineh muah ngutang dosa-dosannyane, mangda ipun pada molih urip!”

Pasam

19Sasampun Dane Stepanus kasedayang, parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sambeh pablesat, santukan katempuh antuk sangsara. Wenten sane ngantos rauh ring wewengkon Penisia, Pulo Siprus miwah kota Antiokia, nanging Orti Rahayune punika pidartayang ipun wantah ring anak Yahudine kewanten.

20Nanging wenten makudang-kudang anak sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, uedan Pulo Siprus miwah kota Kirene, rauh ring kota Antiokia. Anake punika taler mabebaosan ring anak sane boya bangsa Yahudi, tur midartayang Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus.

21Kawisesan Ida Sang Panembahan nglingganin ipun, mawinan akeh pisan anak sane pracaya tur mabakti ring Ida Sang Panembahan.

22Gatra ngeniang paindikane punika kapiragi olih pasamuane ring kota Yerusalem, punika awinanipun pasamuane irika raris ngutus Dane Barnabas ka kota Antiokia.

23Sasampune Dane Barnabas rauh irika, dane liang pisan manggihin sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, katiba ring pasamuane irika. Dane raris mituturin pasamuane mangda pageh tur satia tuu ring Ida Sang Panembahan.

24Dane Barnabas punika mula anak jati sadu tur pracaya ring Ida Hyang Yesus, samaliha kabekin olih Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika akeh anake pada pracaya ring Ida Sang Panembahan.

25Dane Barnabas tumuli ka kota Tarsus ngrereh Dane Saulus.

26Sasampune kapangguh, dane raris kajak ka kota Antiokia. Irika sang kalih jenek ring pantaran pasamuane ngantos ataun suenipun, sambilang dane ngurukang anake akeh. Ring kota Antiokia pangawitipun parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa kawastanin: Anak Kristen.

27Daweg punika wenten makudang-kudang nabi rauh saking kota Yerusalem ka kota Antiokia.

28Sinalih tunggil nabine punika mapesengan Nabi Agabus. Malantaran pawisik Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, dane raris ngwarahang, mungguing jaga wenten sayah ageng nempuh jagate makasami. (Indike punika sawiakti kasidan duk panyeneng Sang Nata Ratu Klaudius.)

29Pasamuane raris sararem, jaga munduhang padana, manut sasida-sidaan ipun suang-suang buat kanggen nulungin semeton sane wenten ring tanah Yudea.

30Paindikane punika raris kalaksanayang, tur jinah padana punika kabakta antuk Dane Barnabas miwah Dane Saulus, kapatampiang ring parapanglingsir pasamuane ring wewengkon Yudea.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran