Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

Parum

1Duk punika wenten makudang-kudang anak rauh saking wewengkon Yudea ka kota Antiokia, raris ngurukang ring semeton pasamuane irika, sapuniki: “Yening semeton nenten kasunat manut tata cara sane kamanggehang olih Pidabdab Torat Dane Musa, semeton tan pacang polih rahayu.”

2Nanging Dane Paulus miwah Barnabas banget pisan nungkasin paurukan anake punika. Duaning punika pasamuane irika raris sararem ngutus Dane Paulus miwah Barnabas kasarengin antuk makudang-kudang semeton saking kota Antiokia, mangda tangkil ring parautusan Ida Hyang Yesus miwah ring parapanglingsire ring kota Yerusalem buat nunasang paindikane punika.

3Dane sareng sami tumuli kaateh antuk pasamuane ngantos rauh ring jabaan kotane. Dane mamargi nglintang ring wewengkon Penisia miwah ring wewengkon Samaria. Ring wewengkon kota-kota punika dane pada nuturang indik parabangsane sane boya Yahudi sampun ngesehin pepineh tur ngutang dosa-dosannyane raris mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Paindikane punika ngawinang parasemetone irika sami liang pisan.

4Ritatkala dane rauh ring kota Yerusalem, dane katampi antuk pasamuane, parautusan Ida Hyang Yesus miwah parapanglingsire. Dane tumuli nartayang saluiring paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran pakaryan danene.

5Nanging wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, rauh tur mabaos sapuniki: “Sawatek anake sane boya Yahudi, ipun patut kasunat, tur ipun patut satinut ring pituduh Pidabdab Torat Nabi Musane.”

6Parautusan Ida Hyang Yesus miwah panglingsire raris ngwentenang paruman agung buat nimbangang paindikane punika.

7Sasampune sue matetimbangan, Dane Petrus raris ngadeg tur mabaos sapuniki: “Inggih parasemeton sinamian. Semeton wikan mungguing saking pangawit Ida Sang Hyang Widi Wasa milih tiang saking pantaran semetone, buat jaga midartayang Orti Rahayu punika ring bangsa-bangsane sane boya Yahudi, mangdane ipun miragi tur pracaya ring Ida Hyang Yesus.

8Samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wikan ring daging pepineh manusane, sampun nyinahang sih pasuecan Idane ring bangsa-bangsane sane boya Yahudi punika, malantaran Ida maicayang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring ipun, pateh sakadi ring iraga.

9Ida nenten pisan minayang ipun ring iraga. Ida nyuciang pepinehipune, malantaran ipun pada pracaya ring Ida Hyang Yesus.

10Duaning asapunika, punapi awinanipun sane mangkin semeton mapakayun jaga mintonin Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran semeton maicayang tetegenan ring anak sane pracaya, inggih punika tetegenan sane tan sida antuka negen olih paraleluur iragane, wiadin olih iraga sareng sami?

11Sampunangja sapunika! Iraga pracaya tur karahayuang malantaran sih pasuecan Ida Hyang Yesus. Kadi asapunika taler ipun.”

12Sawatek sane parum irika sami pada meneng, tumuli miragiang tutur Dane Barnabas miwah Paulus, ngeniang indik sakancan katawahan miwah praciri sane sampun kaadakang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring pantaran bangsa-bangsane sane boya Yahudi, malantaran pakaryan danene.

13Sasampune sang kalih puput mabaos, Dane Yakobus raris mabaos sapuniki: “Inggih parasemeton pirengangja atur tiange!

14Iwau Dane Simon sampun nyritayang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa saking pangawit sampun nyinahang sih pasuecan Idane ring bangsa-bangsane sane boya Yahudi, malantaran Ida nyelik kaula saking pantaran bangsa-bangsane punika dados padruen Idane.

15Indike punika adung pisan ring pangandikan paranabine, sakadi sane sinurat sapuniki:

16‘Pangandikan Ida Sang Panembahan: Dimani wekas Ulun bakal buin malipetan, tur Ulun bakal nyujukang umah Daude ane suba uug. Uug-uugane ento lakar benahin Ulun.

17Apanga sakancan anake ane lenan lakar ngulati Ida Sang Panembahan muah sawatek bangsane ane tidong Yahudi, ane suba selik Ulun dadi kaulan Ulun.

18Aketo sabdan Ida Sang Panembahan, ane suba kasinahang uli pangawit.’”

19Sapanglanturipun Dane Yakobus mabaos sapuniki: “Kamanah antuk tiang, tan patut iraga makewehin parabangsane sane boya Yahudi sane mawali astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Nanging, iraga patut nulis surat, mituturin ipun, mangda ipun sampunang naar dedaaran sane cemer, inggih punika surudan paradewane. Samaliha mangda ipun ngeret budi marep ring solahe sane cabul-cabul miwah sampunang naar ulam sane kawitnya saking buron padem tan ulihan matampah miwah sampunang naar getih.

21Santukan Pidabdab Torat Dane Musa sampun saking nguni kawacen sabilang rahina Sabat ring perhyangan, tur rauh mangkin kapidartayang ring sakancan kotane.”

Surat

22Sasampune punika parautusane miwah parapanglingsire kasarengin antuk pasamuane makasami, raris sararem milih makudang-kudang anak saking pantaran pasamuane, jaga kutus ka kota Antiokia buat nyarengin Dane Paulus miwah Barnabas. Dane sareng sami milih Yudas, sane kapesengin Barsabas miwah Silas. Sang kalih puniki mula kajiang antuk parasemetone irika.

23Sang kalih raris kaserahin surat sane asapuniki daging ipun: “Saking tiang, iparautusan, parapanglingsir miwah parasemeton ragane makasami ngaturang pangayu bagia ring parasemeton sami sane kawitnyane saking bangsa-bangsa boya Yahudi, sane wenten ring kota Antiokia wewengkon Siria miwah wewengkon Kilikia.

24Tiang sampun miragi, mungguing wenten makudang-kudang anak saking pantaran tiange, sane sampun makewuhin semeton, saha ngranayang semeton pada bingung malantaran paurukanipune. Sujatinipun tiang tan pisan wenten nguduhang ipun buat ngurukang paindikane punika.

25Punika awinan tiang sareng sami raris paum, tumuli sararem milih makudang-kudang utusan buat ngrauhin semeton. Parautusane punika jaga rauh sinarengan ring Barnabas miwah Paulus, timpal iragane sane sayang,

26sane sampun ngetohang uripnyane buat ngayahin Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus.

27Tiang ngutus Yudas miwah Silas, sane jaga nlehtehang, paindikan sane munggah ring surate puniki.

28Santukan Ida Sang Hyang Roh Suci miwah tiang sareng sami sampun pada adung, tan jaga mabaatin semeton antuk tetegenan sane lianan, sajawining paindikan sane perlu puniki:

29sampunangja semeton ngajeng surudan, rah miwah ulam sane kawitnya saking buron sane padem tan malantaran katampah; tur semeton patut ngeret budi marep ring parisolahe sane cabul-cabul. Yening semeton nglaksanayang paindikan sane kadi asapunika, semeton malaksana becik. Inggih puput rauh iriki, dumadakja sami pada rahajeng.”

30Sang kalih raris mapamit, tumuli mamargi ka kota Antiokia. Irika dane nyangkepang pasamuane, tur nyerahang surate punika.

31Sasampun pasamuane ngwacen surate punika, ipun sami pada liang santukan daging surate punika nglipurang ipun sareng sami.

32Dane Yudas miwah Silas, sane taler maraga nabi, sue mituturin lan ngentegang manah parasemetone irika.

33Sasampune dane jenek irika makudang-kudang rahina, sang kalih raris katurin mamargi saha rahayu, buat mawali ring sang sane sampun ngutus dane.

34[Nanging Dane Silas mapakayun jaga jenek irika.]

35Dane Paulus miwah Barnabas sada sue jenek ring kota Antiokia. Irika akeh wenten anak lian sane nyarengin dane nguruk miwah midartayang sabdan Ida Sang Panembahan.

Dane

36Sasampune maletan sada sue, Dane Paulus raris mabaos ring Dane Barnabas, sapuniki: “Ngiringja iraga mawali malih nelokin semeton-semeton iragane ring kota-kotane sane pecak genah iragane midartayang sabdan Ida Sang Panembahan, mangdane iraga uning kadi asapunapi kawentenannyane.”

37Dane Barnabas mapakayunan jaga ngajak Dane Yohanes Markus,

38nanging manut tetimbangan Dane Paulus nenten patut dane kajak, santukan sane riin dane sampun tan kayun nyarengin sang kalih ring wewengkon Pampilia.

39Indike punika ngranayang tungkas banget pisan ring pantaran sang kalih. Dane Barnabas raris ngajak Dane Markus, malayar ka Pulo Siprus.

40Nanging Dane Paulus raris ngajak Dane Silas. Sasampune dane katurang ring sajeroning sih pasuecan Ida Sang Panembahan olih parasemetone, dane raris kesah saking irika.

41Dane mamargi nylajah jagat Siria miwah Kilikia, ngukuhang pasamuan-pasamuane irika.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran