Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

Dane

1Sasampun maletan tigang rahina Gubernur Pestus rauh ring wewengkone punika, dane raris lunga saking kota Kaisarea ka kota Yerusalem.

2Irika parapangageng panditane miwah parapanglingsir anak Yahudine sami pada nangkil ring dane, ngaturang wicarannyane marep ring Dane Paulus. Dane mapinunas ring Gubernur Pestus,

3mangda dane asung lugraha ngandikayang Dane Paulus ka Yerusalem. Santukan anake punika sampun ngrincikang jaga nyedayang Dane Paulus ring margi.

4Gubernur Pestus raris ngandika: “Paulus kari mapangkeng ring kota Kaisarea, tur tiang pacang gelis mawali mrika.

5Becikan parapamimpin ragane sareng-sareng ring tiang ka kota Kaisarea, tur irika ragane nalih anake punika yening wenten pamarginipune sane iwang.”

6Wenten sawatara akutus wiadin adasa rahina suenne Gubernur Pestus makolem ring kota Yerusalem. Sasampune punika dane raris mawali ka kota Kaisarea. Benjangne dane raris ngwentenang sidang pangadilan, tur mrentahang mangda Dane Paulus katangkilang ring ajeng danene.

7Sasampune Dane Paulus rauh irika, sakancan anak Yahudine sane sampun rauh saking kota Yerusalem sami pada majujuk ngiter dane, saha ngaturang dedalihanipune sane abot-abot marep ring Dane Paulus, nangingke ipun tan mrasidayang muktiang dedalihanipune punika.

8Kala irika Dane Paulus ngwekasang ragan danene kadi asapuniki: “Titiang tan pisan maderbe iwang marep ring Pidabdab Torat anak Yahudine miwah marep ring Perhyangan Agunge miwah pamantuka ring Sang Nata Ratu ring Roma.”

9Gubernur Pestus mapakayunan ngalap manah anak Yahudine, punika awinane dane raris ngandika ring Dane Paulus sapuniki: “Apake ragane nyak ka kota Yerusalem, tur ditu wicaran ragane lakar katepasin di arepan tiange?”

10Dane Paulus raris matur sapuniki: “Sane mangkin titiang katangkilang ring ajeng pangadilan Ida Sang Nata Ratu. Irika patutne titiang katepasin. Sakadi palungguh iratu sampun sauninga, titiang tan pisan wenten iwang marep ring anak Yahudine.

11Yening titiang malaksana iwang tur sampun nglaksanayang paindikan sane patut masin titiang padem, titiang nenten pisan pacang makelid. Nanging yening dedalihan sane katibakang ring titiang punika nenten wiakti, tan wenten anak sane wenang nyerahang titiang ring anake punika. Titiang nunas mangda katepasin antuk Ida Sang Nata Ratu.”

12Sasampune marerembugan sareng ring parapangabih danene, irika Gubernur Pestus raris ngandika sapuniki: “Sawireh ragane nunas katepasin baan Ida Sang Nata Ratu, ento kranane ragane patut katangkilang di ajeng Ida Sang Nata Ratu.”

Dane

13Maletan makudang-kudang rahina, raris rauh Sang Prabu Agripa miwah Bernike semeton idane ring kota Kaisarea, jaga ngaturang pangayu bagia ring Gubernur Pestus.

14Sasampune wenten makudang-kudang rahina suenne sang kalih irika, Gubernur Pestus raris nartayang sapariindikan Dane Paulus ring Ida Sang Prabu Agripa sapuniki: “Iriki wenten tahanan adiri tetinggalan Dane Peliks.

15Daweg tiange ka kota Yerusalem, parapangageng panditane miwah parapanglingsir anak Yahudine ngaturang dedalihan marep ring anake punika, tur mapinunas ring tiang, mangdane tiang nyisipang ipun.

16Nanging tiang nerangang ring paraanak Yahudine punika, mungguing manut kabiasaan anak Romane, tan dados nyerahang anak sane wau kadalih ngamargiang kacorahan, sadurung anake punika polih ngwekasang dewekipune ring arepan sang sane nalih, ngeniang ring dedalihane punika.

17Rikala anak Yahudine punika rauh iriki, benjangne digelis tiang ngwentenang sidang pangadilan, tur mrentahang mangda anake punika katangkilang.

18Paramesehipune sami pada bangun ngiter ipun, nanging nenten ngaturang dedalihan indik kacorahan, sakadi sane pitaenang tiang.

19Sakancan anak Yahudine punika sami matembung bebaos ring jadmane punika ngeniang indik agamanipune niri miwah indik satunggiling anak sane mawasta Yesus, sane sampun padem, nanging Paulus maosang tur ngawiaktiang anake punika murip malih.

20Santukan tiang marasa bingbang sapunapi patutipun antuk tiang netes paindikane punika, punika awinan tiang mataken ring Paulus punapi ipun nyak ka kota Yerusalem tur jaga katepasin irika ngeniang indik wicarane punika.

21Nanging Paulus mapinunas munggah banding, tur mapinunas mangda ipun tetep kantun katahan, kantos wicaranipune katepasin antuk Ida Sang Nata Ratu. Punika awinane tiang mrentahang mangda ipun tetep kantun katahan, ngantos rauh masanipun tiang nyidayang ngaturang ipun ring ajeng Ida Sang Nata Ratu.”

22Sang Prabu Agripa raris matur ring Gubernur Pestus sapuniki: “Tiang taler meled miragiang baos jadmane punika.” Pasaur Gubernur Pestus: “Sang prabu jaga mrasidayang mireng aturipune ring rahinane benjang.”

23Benjangne Sang Prabu Agripa miwah Bernike semeton idane, ngranjing ka genah pangadilane, kadulurin antuk upakara kagungan idane, tur kairing antuk parapangageng prajurite miwah parapamimpin rakyate ring kotane punika. Gubernur Pestus raris mrentahang mangda Paulus katangkilang.

24Irika Gubernur Pestus raris ngandika sapuniki: “Inggih Sang Prabu Agripa miwah ida dane sami sane wenten sareng-sareng iriki. Cingakinja jadmane puniki, sane kadalih antuk jadma Yahudine sane wenten iriki miwah sane wenten ring kota Yerusalem. Anak Yahudine punika suryak-suryak mapinunas ring tiang, mungguing jadmane puniki tan patut malih kicen murip.

25Nanging tiang tan wenten ngeniang pamarginipune sane iwang, sane patut ngawinang ipun ngemasin padem. Nanging santukan ipun mapinunas mangda katepasin antuk Ida Sang Nata Ratu, punika awinane tiang raris ngaturang ipun ring ajeng Ida Sang Nata Ratu.

26Sakewanten tan wenten paindikan sane pasti ngeniang jadmane puniki, sane jaga uningang tiang ring Ida Sang Nata Ratu. Punika awinane tiang nangkilang jadmane puniki ring ajeng ragane sareng sami, minakadinipun pisan ring ajeng Sang Prabu Agripa. Mangdane sasampune wicaranipune katureksain, tiang prasida polih paindikan, sane patut uningang tiang ring Ida Sang Nata Ratu.

27Santukan kamanah antuk tiang, tan patut ngaturang anak sane sajeroning tahanan, yan tan nguningang dedalihan sane terang marep ring anake punika.”Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 25):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran