Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

Pamah

1Inggih semeton Teopilus, pidagingan sampun katah anake ngusahayang nyuratang paindikan-paindikan sane sampun mamargi ring pantaran iragane.

2Sesuratan anake punika cocok pisan sakadi sane sampun katuturang ring iraga antuk anake sane sampun saking pangawit wiakti manggihin paindikane punika, tur ngraris midartayang ortine punika.

3Punika awinanipun, sasampun tiang polih nyelehin tur nureksain sabecik-becikipun saking pangawit, kamanah antuk tiang, becik taler yening tiang nyuratang saurah-arih paindikane punika pabuat semeton,

4mangda semeton prasida tatas uning, mungguing saluiring paurukan sane sampun katurang ring semeton punika, yakti paindikan sane sujati.

Orti

5Duk Ida Herodes nyeneng prabu ring jagat Yudea, wenten pandita sane maparab Sakaria; dane punika maug palingsehan golongan Pandita Abia. Rabin danene maparab Elisabet, taler katurunan parapandita.

6Sang kalih lanang istri astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur tan paceda. Dane satinut ring sapatitah Ida Sang Panembahan.

7Nanging dane nenten madue putra, santukan Dane Elisabet bekung, samaliha sang kalih sampun kalangkung lingsir.

8Sedek rahina anu, rikala rauh giliran golongan danene, Dane Sakaria tumuli ngamargiang darma kapanditan danene ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Rikala kawentenang undian, sakadi biasanipun, buat milih sang pandita sane patut polih giliran, kandugi Dane Sakaria sane keni undi buat ngranjing ring dalem Perhyangan Agunge, pacang ngasep menyan astanggi irika.

10Risedek menyan astanggine katurang, ring jaba tengah anake sami pada mapunduh ngunggahang puja astuti.

11Raris wenten malaekat Ida Sang Panembahan nyalantara ngadeg ring tengen genah pasepane.

12Rikala Dane Sakaria nyingak sang malaekat punika dane kagiat tur ajerih.

13Nanging sang malaekat raris ngandika ring dane, sapuniki: “Ih Sakaria, edaja jejeh, sawireh pinunas kitane suba kadagingan. Kurenan kitane Elisabet lakar nglekadang rare muani, adaninja ia Yohanes.

14Kita lakar liang tur masuka rena, buina liu anake lakar pada milu masuka rena uli krana lekad pianak kitane ento.

15Ia lakar dadi anak mautama di ajeng Ida Sang Panembahan. Ia tusing dadi nginem anggur wiadin inum-inuman ane ngranayang punyah. Uli ia mara lekad ia suba kabekin baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

16Ia lakar liu nuntun wong Israele pada buin mabalik astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahannyane.

17Ia lakar dadi utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kukuh tur mawisesa buka dane Nabi Elia. Ia lakar ngadungang rerama ajak pianakne; buina nuntun anake ane demen lempas, apanga ia pada satinut teken pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Aketo ia nyawisang kaula ane tragia buat nampi Ida Sang Panembahan ane lakar rauh.”

18Dane Sakaria raris matur ring sang malaekat sapuniki: “Sapunapi antuk titiang pacang prasida uning mungguing paindikane punika pacang kasidan? Santukan titiang sampun tua tur kurenan titiange taler sampun odah.”

19Sang malaekat raris masaur: “Manira ene Sang Gabriel. Manira ene parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida ane ngutus manira buat nekedang orta kaliangane ene teken kita.

20Nanging kita tusing ngugu teken pawarah manirane, ane pasti lakar kasidan yen suba tutug masanne. Sawireh kita tusing ngugu, matemahan kita lakar kolok. Kita tusing lakar nyidayang ngraos, kanti teka panemayan sabdan manirane kasidan.”

21Daweg punika anake sami nyantosang Dane Sakaria. Ipun sami marasa angob santukan dane kalintang sue ring dalem Perhyangan Agunge.

22Rikala dane medal, dane nenten mrasidayang mabaos ring anake katah punika. Kenginan anake katah punika sami pada uning, mungguing dane kawean ring dalem Perhyangan Agunge. Dane ngwangsitin anake katah punika antuk tangan, dening dane sampun tan mrasidayang mabaos.

23Sampun puput waneng danene ngamargiang darma kapanditan ring Perhyangan Agunge, dane raris mantuk.

24Tan asue rabin danene Elisabet raris mobot, tur tan medal-medal saking jero limang sasih suenipun.

25Tumuli dane mabaos sapuniki: “Buka kene sih pasuecan Ida Sang Panembahan teken idewek, Ida ledang ngilangang jengah idewek marep teken anake liu.”

Orti

26Sasampune tutug nem sasih bobotan Dane Elisabete, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngutus Sang Malaekat Gabriel ka kota Nasaret, ring wewengkon jagat Galilea.

27Sang Malaekat Gabriel kutus ngrauhang pawarah Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring sinalih tunggil anak daa sane mapesengan Maria. Anake daa punika sampun mapepacangan ring anak truna, sane mapesengan Yusup, sentanan Ida Sang Prabu Daud.

28Sang malaekat ngrauhin daane punika, sarwi ngandika: “Rahayu kita, anak ane molih sih pasuecan, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin kita!”

29Diah Maria kagiat mireng pawarah sang malaekat punika, saha wetu pitaken ring kayun, napi piteges pawarahe punika.

30Sang malaekat malih ngandika ring Diah Maria: “Ih Maria, edaja jejeh, sawireh kita kalugra nampi sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

31Kita lakar beling tur nglekadang Rare lanang adiri, tur kita patut marabin Sang Rare ento: Yesus.

32Sang Rare lakar dadi mautama tur lakar kasambat Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Luur. Ida Sang Hyang Widi Wasa Sang Panembahan lakar ngadegang Ida dadi prabu, buka Sang Prabu Daud leluur Idane.

33Tur Ida lakar ngratonin saparisentanan Dane Yakube kantos salawas-lawasnya, tur pamrentahan Idane tusing ada wanengne.”

34Diah Maria raris matur ring sang malaekat: “Nawegang, titiang puniki jadma kantun daa. Kadi asapunapike indike punika pacang kasidan?”

35Sang malaekat raris masaur: “Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nedunin kita, tur kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nyayubin kita. Ento awanane Sang Rare ane suci ane lakar embas ento, lakar kasambat Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

36Buina tingalinja Elisabet, panyamaan kitane ane suba kasambat bekung, jani suba beling matuuh nem bulan, yadiapin ia suba odah pesan.

37Sawireh pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, tusing ada paundukan ane tuara lakar kasidan.”

38Diah Maria tumuli matur: “Titiang puniki mula wantah kaulan Ida Sang Panembahan, titiang mapinunas mangda saluiring pangandikan palungguh iratu punika kasidan ring dewek titiange.” Sang malaekat raris malecat, nilar Diah Maria.

Diah

39Maletan malih makudang-kudang rahina, Diah Maria raris gegison lunga ka sinalih tunggiling kota ring pagunungan jagat Yudeane.

40Dane ngranjing ka jeron Pandita Sakariane, tumuli ngaturang pangayu bagia ring Dane Elisabet.

41Ritatkala Dane Elisabet mireng atur pangayu bagian Diah Mariane, raris anake alit nglejuh ring weteng danene. Dane Elisabet kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa,

42tumuli dane ngandika saha jangih kadi asapuniki: “Adi ane paling bagiana di pantaran paraeluh-eluhe makejang, tur rahayu Rare ane lakar embasang adi.

43Ambate luih paundukane ane nibenin tiang, nyenke tiang ene, kantos ibun Ida Sang Panembahan tiange ngrauhin tiang?

44Sawireh mara dingeh tiang pangayu bagian adine, jeg nglejuh sang rare ane kadut tiang baan gargitanne.

45Ambate bagian adine, sawireh adi pracaya, mungguing pangandikan Ida Sang Panembahan ane katiba teken adi, pasti lakar kasidan.”

Pamuj

46Raris Diah Maria mabaos sapuniki: “Manah titiange ngluihang Ida Sang Panembahan,

47tur jiwan titiange gargita santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Juru Rahayun titiange,

48santukan Ida ledang macingak ring kaulan Idane sane nista dama. Ngawit saking mangkin sakancan jadmane pacang majarang titiang bagia,

49santukan Ida Sang Maha Kuasa sampun ngardi paindikan sane mautama ring sikian titiange, tur suci parab Idane;

50tur sih pasuecan Idane turun-temurun ring anake sane subakti ring Ida.

51Malantaran tangan Idane sane kuasa, Ida nyambragang anake ngagu-ngagu, muah sakancan rencanannyane.

52Ida nyurudang lungguh pararatune sane mawisesa saking singasanannyane, tur ningtingang anake sane nista dama.

53Anake sane seduk tuukin Ida antuk paindikan-paindikan sane becik, tur anake sugih katundung saha matalang.

54Ida ngamanggehang prajanjian Idane ring leluur iragane, tur Ida rauh ngrahayuang kaulan Idane, Israel.

55Ida maicayang sih pasuecan Idane ring Dane Abraham miwah ring saparisentanan danene ngantos salami-laminipun.”

56Wenten sawatara tigang sasih suenipun Diah Maria jenek ring jeron Dane Elisabete, raris dane mawali mantuk.

Indik

57Sasampun tutug wulanan bobotan Dane Elisabet, raris dane ngembasang putra lanang adiri.

58Parapisaga miwah parasemeton danene mireng mungguing Ida Sang Panembahan sampun nyinahang sih sueca sane kalangkung ageng ring Dane Elisabet, tur ida dane sami pada sareng-sareng masuka rena ring dane.

59Sasampune sang rare mayusa kutus rahina, pisaga-pisaga miwah parasemeton danene pada rauh jagi nyunat sang rare, tur jaga kaparabin Sakaria, satinut ring parab dane sang aji.

60Nanging biang sang rare raris mabaos sapuniki: “Sampunangja sapunika, nanging rarene puniki patut kawastanin Yohanes.”

61Parasemeton miwah parapisaga-pisagan danene raris mabaos sapuniki: “Saking pantaran semeton druene tan wenten sane maparab kadi asapunika angan adiri.”

62Ajinne raris kawangsitin saha katakenin sira jaga kaparabin anake alit punika.

63Dane Sakaria ngarsayang papan tulis tur dane nulis kadi asapuniki: “Adanne Yohanes.” Irika parasemeton miwah parapisagan danene sami pada angob.

64Duk punika ugi pramangkin ical kolok danene, tur dane nyidayang malih mabaos, tumuli muji Ida Sang Hyang Widi Wasa.

65Parapisaga-pisagan danene sami pada ajerih, tur paindikane punika dados orti sane amiug ring desa-desa pagunungan Yudeane.

66Asing-asing anake sane miragi indike punika, sami pada mapineh-pineh tur mabaos sapuniki: “Kenken lakar dadinne anake alit ento manian?” Dening suba sinah dane kasarengin baan kawisesan Ida Sang Panembahan.

Pamuj

67Irika Dane Sakaria, ajin anake alit punika kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngantos dane mapidarta sakadi nabi, sapuniki:

68“Pujija Ida Sang Panembahan, Widin Israele! Ida sampun rauh ngrahayuang tur mebasang kaulan Idane.

69Ida maicayang Juru Rahayu sane mawisesa ring iraga, sane mijil saking parisentanan Sang Prabu Daud, kaulan Idane.

70Sakadi sane sampun janjiang Ida saking purwakala malantaran paranabin Idane sane suci,

71praya ngluputang iraga saking sakancan meseh-meseh iragane, tur saking kawisesan sakancan anake sane duracara ring iraga,

72praya nyinahang sih pasuecan Idane ring paraleluur iragane, tur eling ring pasubayan Idane sane suci,

73Ida majanji ring leluur iragane Abraham, Ida masumpah jaga ngluputang iraga saking meseh-meseh iragane, samaliha nglugrain iraga ngaturang bakti ring Ida antuk manah sane liang.

74(1:73)

75Mangda iraga urip suci miwah patut ring ayun Idane, salamin urip iragane.

76Ih cening pianak bapa, cening lakar kasambat dadi nabin Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur. Cening lakar majalan di ajeng Ida Sang Panembahan buat nabdabang margi ane bakal marginin Ida;

77buat nuturin parakaulan Idane, mungguing dosa-dosannyane bakal kampurayang, tur ia bakal karahayuang.

78Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan iraga maraga sih sueca lan kapiolasan. Ida lakar ngedengang sinar karahayuan buat iraga,

79muah teken sakancan anake ane nongos di wewengkon sang patine, tur nuntun pajalan iragane nuut rurunge ane sutrepti.”

80Anake alit punika sayan duur tur sayan wicaksana. Dane malinggih ring tegal melakange kantos rauh panemayan dane patut nyinahang raga ring wong Israele.Download Audio MP3 (Lukas 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran