Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

Indik

1Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus nuju ngastawa ring satunggiling genah. Sasampune Ida puput ngastawa, raris wenten sisian Idane adiri matur ring Ida sapuniki: “Inggih Ratu Panembahan, urukangja titiang ngastawa, sakadi Dane Yohanes ngurukang parasisian danene.”

2Pasaur Ida Hyang Yesus ring dane: “Yening cening ngastawa, kene abete: Inggih Aji, parab Palungguh Aji mangda kasuciang. Pamrentahan Palungguh Aji dumadak rauh.

3Paicayang ring titiang nyabran rahina, pangan kinum sategepipun.

4Ampurayangja saananing dosa-dosan titiange, santukan titiang taler ngampurayang sakancan anake sane mapakardi iwang ring titiang. Tur sampunangja titiang kabakta ring sajeroning gegodan.”

5Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane: “Yen ada anak di pantaran ceninge ane nuju tengah lemeng ka umah timpalne tur ngraos kene: “Beli, baangja tiang nyilih roti telung bungkul,

6sawireh ada timpal tiange adiri ane sedek maleluasan singgah jumah tiange, tur kabenengan tiang tusing ngelah apa ane lakar sagiang tiang.”

7Dipradene timpal ceninge ento lakar masaut kene: ‘Edaja ngugul tiang, jelanane suba mubetan buina tiang ajak pianak-pianak tiange suba pada pules, tiang tusing makatang bangun ngayahin adi.’

8Nah kenkenke amun sasajaane? Guru ngorahin cening: Yadiastu ia tusing nyak bangun muah maang nyilih roti baana ia matimpal, nanging sawireh cening tusing suud-suud mapangidihan teken ia, sinah ia lakar bangun tur ngisinin pangidih ceninge ento.

9Wireh keto Guru ngorahin cening: Mapinunasja, sinah cening bakal kicen, alihja sinah cening bakal mapikolih, dogdogja jelanane, sinah cening lakar kaampakin.

10Sawireh anake ane mapinunas sinah lakar kicen, tur sakancan anake ane ngalih sinah mapikolih muah sakancan anake ane nogdog jelanan, sinah lakar kaampakin.

11Nyenke di pantaran ceninge ane suba ngelah pianak, tur di kalane pianakne ento nagih be, laut baanga lelipi anggona nyilurin bene ento?

12Wiadin yen pianakne nagih taluh, laut baanga teledu?

13Wireh keto, yen cening ane madewek corah bisa maang ane melah teken pianak-pianak ceninge, apa buin Ida, Ajin ceninge ane di suargan, Ida sinah lakar maicayang Roh Idane teken sakancan anake ane mapinunas teken Ida!”

Ida H

14Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus nundung setan sane ngranayang kolok. Sasampun setane punika medal, anake sane pecak karangsukin setan punika raris nyidayang mabaos. Anake akeh tumuli pada angob.

15Nanging saking pantaran anake punika wenten sane mabaos sapuniki: “Ia nundung setane ento nganggon kuasan Ratun Setan ane madan Beelsebul.”

16Wenten taler anak lian sane mamanah mintonin Ida. Ipun nunas mangda Ida ngadakang praciri sane tawah, buat muktiang, mungguing Ida seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Nanging Ida Hyang Yesus wikan ring manah anake punika, raris Ida ngandika: “Sakancan kaprabon sane panjaknyane maroang-roangan tur saling siatin sinah gelis jaga rusak; kadi asapunika taler sakancan pakurenane sane sagsag sinah pacang uug.

18Kadi asapunika taler, yen panjak Ratun Setane maroang-roangan, tur masiat nglawan roang gelahnyane, sapunapi jagi antuka ngamanggehang kaprabonipune? Ragane maosang, mungguing Tiang nundung setan nganggen kuasan Beelsebul, Ratun Setane.

19Yening kadi asapunika, sapasira ngicen parasisian ragane kuasa buat nundung setan punika? Sisian ragane ngraga muktiang, mungguing ragane punika iwang.

20Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngicen Tiang kuasa buat nundung setan punika, tur indike punika nyinahang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngadegang Pamrentahan Idane ring pantaran ragane.

21Yening wenten anak siteng tur magegawan sregep nyaga umahnyane, sinah rahajeng sakancan paderbeannyane.

22Nanging yen wenten anak sitengan ring ipun nglawan tur ngaonang ipun, anake punika jaga ngebutin gegawan sane andelang ipun, tur jaga ngedum barang-barang sane jarah ipun irika.

23Anake sane nenten maroang ring Tiang, anake punika sujatinne nglawan Tiang, tur anake sane nenten munduhang sareng-sareng ring Tiang, anake punika wantah ngae buyar.”

Indik

24“Yening setane medal saking manusane, ipun ngumbara ring genahe sane melakang nyadia ngulati genah masandekan. Yening ipun nenten polih genah, raris ipun mapajar sapuniki: ‘Idewek lakar buin malipetan ka umahe ane suba kalahin idewek ipidan.’

25Tumuli ipun mawali, tur dapetang ipun umahe sampun kedas masampatan tur sampun kadabdab saha becik.

26Ipun raris medal tur ngrereh setan pepitu sane kaonan ring ipun, sami pada kajak ngranjing tur jenek ring dewek anake punika. Pamuputipun kawentenan anake sane karangsukan setan punika, kaonan ring kawentenanipun duk pangawitnyane.”

Bagia

27Sasampune Ida Hyang Yesus puput ngandika kadi asapunika, raris wenten anak eluh saking pantaran anake akeh punika, matur ring Ida antuk suara sane jangih, sapuniki: “Ambate bagian anake istri, sane sampun mobotang Ragane miwah sane sampun nyecepin Ragane.”

28Nanging Ida ngandika: “Tungkalikanipun, ambate bagian anake sane miragiang saha nglakonin sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Indik

29Tatkala Ida Hyang Yesus kagrunyung antuk anake akeh, Ida raris ngandika: “Jadmane sane ring masane mangkin, mula tuah jadma dursila. Ipun kedeh nunas praciri, nanging ipun tan jagi kicen, sajawining pracirin dane Nabi Yunus.

30Santukan, sakadi dane Nabi Yunus dados praciri pabuat wong kota Niniwene, kadi asapunika taler Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, jaga dados praciri pabuat jadmane ring masane mangkin.

31Rikala rauh Rahina Pangadilane, Sang Ratu Istri saking jagate kelod pacang mapadu arep ring jadmane ring masane mangkin, tur ida pacang nyisipang ipun. Santukan ida rauh saking tanggun gumine misadia mirengang kawicaksanan Ida Sang Prabu Salomo. Tiang nuturin ragane, sujatinne sane mangkin iriki wenten anak sane luihan ring Sang Prabu Salomo.

32Ring Rahina Pangadilane, wong kota Niniwene jaga mapadu arep ring jadmane ring masane mangkin, tur ipun jagi nalih jadmane ring masane mangkin. Santukan ritatkala ipun miragiang pamidartan dane Nabi Yunus, wong kota Niniwene pada ngutang dosa-dosannyane. Tiang nuturin ragane, sujatinne sane mangkin iriki wenten anak sane luihan ring dane Nabi Yunus!”

Suluh

33“Tanja wenten anak ngenyit lampu, raris ngenahang lampune punika ring batan longan wiadin ring batan kekebe, nanging lampune punika kagantungang ring pangantungane, mangda galangnyane kapanggih antuk sakancan anake sane rauh mrika.

34Panyingakan ragane punika suluh buat dewek ragane. Yen panyingakan ragane cedang, sinah dewek ragane makaukud galang, nanging yen panyingakan ragane rusak, sinah dewek ragane peteng dedet.

35Duaning punika, yatnainja mangda galange sane wenten ring dewek ragane punika sampunang ngantos peteng.

36Yening dewek ragane galang makaukud, tur tan wenten sane peteng, kenginan makasami jagi galang, tan bina kadi sinar lampune ngalangin ragane antuk galang sane maglanaran.”

Ida H

37Rikala Ida Hyang Yesus sampun puput mapaica paurukan, wenten anak saking golongan Parisi adiri ngaturin Ida mangda marayunan ring jeroan danene. Ida raris ngranjing ngajeroang tumuli malinggih marayunan.

38Anak golongan Parisine punika tengkejut pisan manggihin, santukan Ida nenten masehin tangan, sadurung Ida marayunan.

39Duaning punika, Ida Sang Panembahan ngandika ring dane, sapuniki: “Niki ragane anak golongan Parisi, ragane mresihin piring miwah jembung ragane wantah ring sisinnyane kewanten, nanging ring tengah keneh ragane bek madaging kadroakan miwah kacorahan.

40Ih paraanak sane belog punggung, boyake Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi ring sisinnyane punika, Ida taler sane ngardi ring tengahnyane?

41Nanging padanaangja daging piring miwah jembung ragane punika ring anake tiwas-tiwas. Tur malantaran nglaksanayang paindikane punika, kenginan saluiring paindikan jagi dados bresih pabuat ragane.

42Nanging sengkala ragane ih anak golongan Parisi. Ragane maturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, apahdasan saking pamupon ragane, minakadinne: selasih, inggu miwah jejanganan sane lianan. Nanging ragane nglemenahan indik kadilan miwah astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Paindikane punika sane patutipun laksanayang ragane, nanging sane lianan punika sampunang lemenahanga.

43Sengkala ragane ih anak golongan Parisi. Santukan ring perhyangan ragane seneng malinggih ring ajeng, tur seneng katunas lugrain ring pasare.

44Sengkala ragane, santukan ragane tan bina sakadi gegumuk ring setrane, sane tan mapinget, kantos tan kuningin antuk anake sane mamargi irika.”

45Sinalih tunggil paraguru agamane matur ring Ida: “Inggih Guru, yening Guru mabaos kadi asapunika, Guru taler nganistayang titiang sareng sami!”

46Pasaur Ida Hyang Yesus: “Sengkala taler ragane paraguru agama! Santukan ragane mategenin anak antuk tetegenan sane tan sida antuk negen, nanging ragane niri tan kayun nundik tetegenane punika, buat nulungin ipun.

47Sengkala ragane, santukan ragane ngardi pinget sane becik ring gegumuk paranabine sane kasedayang antuk paraleluur ragane.

48Malantaran punika ragane mariangken, mungguing ragane matutang pamargin leluur ragane, sane sampun nyedayang paranabine punika, tur ragane ngardi pinget ring gegumuknyane.

49Duaning punika wenten kakecap kawicaksanan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: ‘Ulun lakar ngutus paranabi muah parautusan Ulune nekain ia, nanging atenga paranabi lan parautusan Ulune lakar matianga muah atenga lakar sangsaraina.’

50Kadi asapunika manusane mangkin pacang kasisipang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran sedan paranabine sane kasedayang saking pangawit jagate,

51ngawit saking sedan Dane Habel kantos rauh sedan Dane Sakaria, sane kasedayang ring selagan genah morbor aturan ingon-ingone miwah Perhyangan Agunge. Samaliha Tiang nuturin ragane: Manusane ring masane mangkin makasami pacang kasisipang malantaran sedan paranabi miwah parautusane punika.

52Sengkala ragane ih paraguru agama, santukan ragane sampun ngambel sereg taman kaweruhe, nanging ragane nenten ngranjing ring tamane punika, tur ragane nambakin anake sane mamanah ngranjing!”

53Sasampune Ida Hyang Yesus kesah saking genahe punika, paraguru agamane miwah golongan Parisine ngawitin nyadcad Ida banget pisan. Dane nakenang paindikan mawarni-warni ring Ida,

54misadia jaga ngalih-ngalihin sauh pangandikan Idane. Dane pada ngaat ngulati kiwangan Idane, malantaran pangandikan Idane sane sauh.Download Audio MP3 (Lukas 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran