Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

Utusa

1Sasampune Ida Hyang Yesus puput mapaica piteket ring parasisian Idane, raris Ida kesah saking irika lunga ngortiang Orti Rahayune miwah ngurukang anak ring kota-kota sane nampek irika.

2Rikala Dane Yohanes Panglukat sane wenten ring pangkeng, mireng indik pakaryan Ida Sang Kristus, raris dane ngutus makudang-kudang sisian danene, praya matur pitaken ring Ida.

3Aturipune: “Titiang nunasang ring Guru, punapike Guru sane kabaosang jaga rauh antuk Dane Yohanes, punapike titiang patut nyantosang anak tiosan?”

4Pasaur Ida Hyang Yesus: “Jani kemoja malipetan, aturang teken Dane Yohanes, apa ane suba dingeh muah tingalin cening, nah ento:

5Anak buta nyidayang ningalin, anak rumpuh nyidayang majalan, anak lepra kasegerang, anak bongol nyidayang ningeh, anak mati kaidupang, tur Orta Rahayune kadartayang di pantaran anake tiwas.

6Ambate bagian anake ane tuara bimbang arepa teken Guru.”

7Sasampune parasisian Dane Yohanes mawali, Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake akeh punika ngeniang indik Dane Yohanes; sapuniki pangandikan Idane: “Daweg ragane lunga maranin Dane Yohanes ring tegal melakange, napi sane ulati ragane? Punapi nyadia nyingakin padang sayar-soyor ampehang angin?

8Napi sane praya kacingakin? Anak sane mabusana sarwa endah? Anak sane mabusana sarwa endah punika wenten ring purin Ida Sang Nata Ratu.

9Dadosipun, napike sane dados tetujon ragane lunga mrika? Napi jaga nyingakin sang nabi? Punika patut pisan. Samalihipun Tiang ngaturin ragane, mungguing Dane Yohanes punika luihan ring satunggiling nabi.

10Santukan ngeniang indik ragan Dane Yohanes sampun kasurat asapuniki: ‘Tingalinja Aji ngutus utusan Ajine majalan malunan teken Cening, ia lakar nabdabang marga pabuat Cening.’

11Elingangja! Dane Yohanes Panglukat punika luihan ring sakancan jadmane sane naenin urip ring jagate puniki. Nanging anak sane pinih nistana sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantun luihan ring Dane Yohanes.

12Ngawit saking masan Dane Yohanes midartayang kasaksian danene, kantos rauh mangkin, Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah katungkasin antuk jadmane sane mamanah ngadegang pamrentahan punika masrana kawirosan.

13Santukan paranabine miwah Pidabdab Torat Dane Musa kantos rauh Dane Yohanes, makasami pada maosang indik rauh Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika.

14Tur yen ragane kayun pracaya ring kasaksian punika, Dane Yohanes punika sujatinne Nabi Elia sane kabaosang jaga rauh.

15Yen ragane madue karna pirengangja!

16Napike anggen Tiang ngimbayang jadmane ring masane mangkin? Ipun satmaka sakadi alit-alite ring pasare sane saling kaukin sareng timpalnyane sapuniki:

17‘Icang suba pada nyuling, sakewala cai tusing nyak ngigel, icang suba masesambatan, nanging cai tusing nyak ngeling.’

18Santukan Dane Yohanes rauh, dane mapuasa tur tan nginum anggur; anake maosang dane punika anak karangsukan setan.

19Raris rauh Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida marayunan tur nginum, wetu raos anake asapuniki: ‘Tingalinja Anake ento, Ia budag teken sakancan dedaaran, sawitran juru duduk pajeg muah anak nista dama.’ Nanging kawicaksanan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga kawiaktiang antuk pakardin parakaulan Idane.”

Indik

20Ida Hyang Yesus raris matbat kota-kota sane tan nyak ngutang dosa-dosannyane, yadian irika Ida sampun ngwentenang makudang-kudang praciri sane ngangobin.

21“Ambate geden sengkalane ane lakar nibenin iba ih kota Korasim. Keto masih ih iba kota Betsaida, ambate geden sengkalane ane lakar nibenin iba! Sawireh yen di kota Tirus muah di kota Sidon kaadakang praciri buka ane suba kaadakang di pantaran ibane, pedas ia suba makelo pada maselselan tur ngutang dosa-dosannyane.

22Ingetangja, mani wekas dimasan tekan Dina Pangadilane, rakyat kota Tiruse lan rakyat kota Sidone lakar molih sih kapiolasan Ida Sang Hyang Widi Wasa lebihan teken iba.

23Ih iba kota Kapernaum, apake iba makeneh nyumbungang awak kanti neked ka langite? Nanging iba lakar kaclempungang ka kawah nrakane. Sawireh yen di kota Sodom kaadakang praciri buka ane suba kaadakang di pantaran ibane, pedas kotane ento enu ada kayang jani.

24Sawireh keto ingetangja: mani wekas di Dina Pangadilane, rakyat kota Sodome lakar maan sih kapiolasan Ida Sang Hyang Widi Wasa lebihan teken iba.”

Sabda

25Daweg punika Ida Hyang Yesus raris ngandika asapuniki: “Duh Aji, Panembahan akasa miwah pretiwine, Titiang ngaturang panyuksma ring ayun Palungguh Aji, santukan Palungguh Aji nyingidang paindikane punika makasami marep ring jadmane wicaksana miwah jadmane sane wikan. Nanging Aji ledang nyinahang marep ring jadmane sane nambet.

26Duh Aji indike punika mula wantah sane mantuk ring kayun miwah dados pakarsan Palungguh Aji.

27Makejang suba kaserahang teken Tiang olih Ajin Tiange. Tuara ada anak ane nawang Sang Putra sajabaning Ida Sang Aji. Buina tuara ada anak nawang Ida Sang Aji, sajaba Sang Putra muah anake ane kalugrain olih Sang Putra, buat nawang Ajin Idane.

28Ih anak ane kenyel ulihan negen tetegenan baat, maija sig Tiange, Tiang lakar maang parerenan teken ragane.

29Tegenja tetegenane ane baang Tiang tur mlajahja teken Tiang. Krana Tiang ene andap asor tur darma sadu, tur ragane lakar muponin sutrepti.

30Sawireh tetegenan ane lakar baang Tiang aluh tur ingan.”Download Audio MP3 (Matius 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran