Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1Ida malih ngandika: “Tiang ngorahin ragane, sujatinne di pantaran ragane ane ada dini, ada ane tuara lakar mati kanti ia maan nepukin pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa kadegang saha kadulurin baan kakuasaan.”

Ida H

2Sasampune maletan nem rahina, Ida Hyang Yesus munggah ka gununge sane tegeh, kairing antuk Dane Petrus, Dane Yakobus miwah Dane Yohanes. Ida irika wantah sareng patpat. Ida Hyang Yesus raris magentos swabawan Idane.

3Busanan Idane petak dumilah. Iriki ring jagate tan wenten anak sane mrasidayang ngumbah pangangge sakadi asapunika putihnyane.

4Parasisiane raris ngantenang Nabi Elia sareng Nabi Musa mabebaosan ring Ida Hyang Yesus.

5Irika Dane Petrus matur ring Ida Hyang Yesus: “Guru, kalintang ulangun titiang ngiring Guru iriki. Titiang jaga ngwangun pondok tetiga, abungkul buat linggih Guru, sane abungkul buat linggih Nabi Musa, tur sane malih abungkul buat linggih Nabi Elia.”

6Dane Petrus matur sakadi asapunika duaning dane sareng tetiga kalintang ajerih, tur dane tan uning napi sane patut kuningayang.

7Daweg punika raris wenten mega nyayubin, tur wenten sabda saking tengah megane punika, sapuniki: “Ene suba Putra sesayangan Ulun, iringja sapawecanan Idane.”

8Wau parasisiane matolihan, tan wenten sapasira sane kantenang dane irika, sajawining Ida Hyang Yesus ngraga.

9Rikala Ida tedun saking gununge, Ida mapiteket ring sisian Idane tetiga punika. Dane tan pisan kalugra nuturang pariindik sane kantenang dane iwau sadurung Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika nyeneng saking pantaran anake padem.

10Dane sami nyadia ngagem piteket Idane punika. Sakewanten dane saling takenin sareng timpalnyane: “Apa ya tegesne Ida ngandikayang unduk Ida lakar nyeneng uli pantaran anake mati.”

11Sisian Idane raris pada nunasang: “Napi awinan paraguru agama Yahudine sami pada maosang, mungguing Nabi Elia jaga rauh riinan?”

12Pasaur Ida Hyang Yesus: “Mula tuah Nabi Elia bakal rauh malunan buat nabdabang saluiring paundukane makejang. Sakewala kenkenke ento ane mungguh di Cakepan Sucine ane nuturang unduk Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing Ida bakal nandang sangsara gede, tur bakal katulak?

13Nanging Guru mituturin cening: Nabi Elia tuah saja suba rauh, sakewala panampin anake nganggo sakita karepne, manut pesan buka ane suba kakecap di Cakepan Sucine.”

Ida H

14Daweg Ida Hyang Yesus miwah sisian Idane tetiga punika mawali ka genah parasisiane sane lianan, cingak Ida dane kagrunyung antuk anak sareng akeh. Samaliha paraguru agama Yahudine sedek matembung baos ring dane.

15Rikala anake akeh punika ngantenang Ida rauh, sami pada makesiab tur sami age pada nyagjagin saha nunas lugra ring Ida.

16Ida tumuli mataken ring sisian Idane: “Apa ane tembungang cening ajak anake ene?”

17Gelis matur sinalih tunggil saking anake akeh punika, sapuniki: “Guru, titiang praya ngaturang pianak titiange ring ajeng Gurune. Ipun karangsukan setan sane ngawinang ipun kolok.

18Yen sampun rauh setane punika nyelubin ipun, ipun raris kapantigang ka tanahe, bungutipune madidih, giginipune kriet-kriet samaliha awakipune kekeh makaukud. Sisia druene sampun aturin titiang mangda ledang nundung setane punika, nanging tan prasida antuk dane.”

19Pangandikan Idane ring anake akeh punika, sapuniki: “Ih jlema ane tusing pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Buin lamun apa sih makelonne Tiang lakar bareng-bareng teken ragane? Buin lamun apa makelonne Tiang patut sabar teken ragane? Ajakja ia mai!”

20Anake alit punika tumuli katehang ka ajeng Ida Hyang Yesus. Wau setan punika ngeton Ida Hyang Yesus, jeg puntag-pantiganga anake alit punika, kantos bah maguyang ring tanahe. Bibihipune madidih.

21Ida raris mataken ring reramannyane: “Suba uling ipidan pianake kena gering kene?” Matur reramannyane: “Ngawit saking ipun kantun alit.

22Samaliha sering pisan setan punika mamanah ngamademang ipun. Ipun katuludang ring genine, wiadin kaclempungang ring toyane. Duaning punika, yening Guru mrasidayang, tulunginja titiang, tur suecaninja titiang!”

23Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: “Baos ragane, yening Guru mrasidayang? Makejang sida kasidan buat anake ane pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

24Reramannyane raris nyerit: “Inggih Guru titiang pracaya! Nanging kapracayan titiange kalintang lemet, suecaninja titiang, kuatangja kapracayan titiange!”

25Rikala Ida ngaksi anake akeh sumingkin majeljel ngrunyung Ida, raris Ida mrentah setane punika, pangandikan Idane: “Ih setan kolok muah bongol, Kai mrentah iba, kaadang ibane uli anake cerik ene, buina eda pesan malipetan tur ngrangsukin anake ene.”

26Sambilang ipun jerit-jerit tur muntag-mantigang anake alit punika, setane punika medal saking anake alit punika. Anake alit punika lemet sakadi sawa pakantenanipun, kantos anake pada pakrimik: “Suba mati!”

27Nanging Ida raris ngambil tangan anake alit punika tur kabangunang, tumuli ipun mrasidayang majujuk.

28Rikala Ida sampun wenten ring puri, kairing antuk parasisian Idane kewanten, irika parasisiane raris pada nunasang, asapuniki atur danene: “Napi awinan titiang tan midep nundung setane punika?”

29Pasaur Idane: “Soroh setan ane buka keto tusing sida baan nundung sajabaning aji pangastawa.”

Kapin

30Ida Hyang Yesus kairing antuk parasisian Idane kesah saking irika, pamargine nglintang ring tanah Galilea. Pakayunan Idane mangda sampunang kantos kuningin antuk anake,

31santukan Ida sedek ngurukang parasisian Idane. Pangandikan Idane ring parasisiane sapuniki: “Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, lakar kaserahang sig kakuasaan manusane, ane lakar nyedayang Ida. Nanging sasubane makatelun Ida lakar buin nyeneng.”

32Parasisiane sami tan ngresep ring led pangandikan Idane, nanging dane pada tan purun mataken ring Ida.

Sapas

33Ida Hyang Yesus kairing antuk parasisian Idane raris rauh ring kota Kapernaum. Sasampune Ida rauh ring puri, Ida mataken ring parasisian Idane sapuniki: “Apa ane pasogsagang cening ibusan di jalan?”

34Nanging tan wenten sane purun matur, santukan ring margi dane masogsag indik sira sane pacang pinih utama ring pantaran danene!

35Raris Ida malinggih, tur munduhang sisian Idane makaroras, tumuli Ida ngandika: “Nyenja ane mabudi dadi paling utamana, patut ia dadi ane paling nistana tur dadi pangayah buat anake makejang.”

36Irika Ida ngambil anak alit, raris kajujukang ring arepan parasisian Idane. Sambilang Ida ngabin tur ngelut anake alit punika Ida ngandika:

37“Nyenja ane nampi anake cerik ane buka ene uli krana ia pracaya teken Guru, sujatinne ia nampi Guru. Buina nyenja ane nampi Guru, tuaraja Guru ane tampina nanging Ida ane ngutus Guru.”

Anak

38Dane Yohanes raris matur: “Guru, titiang manggihin anak nundung setan malantaran ngojahang parab Guru. Ipun tombahang titiang, santukan ipun nenten sareng-sareng ring iraga!”

39Pangandikan Idane: “Depang, eda ia tombahanga! Sawireh yen ada anak ngadakang praciri malantaran adan Gurune, tusingja ia prajani lakar nyelekang adan Gurune.

40Lamun ia tuara ngamusuhin iraga, pedas ia dadi roang iragane.

41Guru nuturin cening: Sujatinne yen ada anak ngolasin cening aji yeh acangkir, uli krana cening dadi pangiring Gurune, anake ento pasti lakar pada nampi pikolih.”

Pitut

42“Asing-asing anak ane ngranayang paling kapracayan cerik-cerike ene teken Guru, luungan anake ento kagantungin batu pangilesan baongne laut kaclempungang di pasihe.

43Buina yen liman ceninge ane ngranayang cening ngae dosa, getepja ia! Krana melahan cening malima aneh, nanging muponin urip langgeng, padaang teken malima dadua, nanging cening kentungang ka nrakane, sig apine ane tuara mati-mati.

44[Di tongose ento uled bangkene tusing bisa mati tur apine setata ngendih murub.]

45Buina yen batis ceninge ane ngranayang cening ngae dosa, getepja ia! Krana melahan cening mabatis aneh, nanging cening muponin urip langgeng, padaang teken cening mabatis dadua, nanging cening kentungang ka nrakane.

46[Di tongose ento uled bangkene tusing bisa mati tur apine setata ngendih murub.]

47Keto masih yen paningalan ceninge ane ngranayang cening ngae dosa, luntikja tur kutang! Krana melahan cening mapaningalan aneh, nanging kalugra dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa padaang teken mapaningalan dadua nanging entunganga di kawah nrakane.

48Di tongose ento uled bangkene tusing suud-suud ngamah, tur apine tansah ngendih murub.

49Buka uyahe perluanga buat ngisinin dedaarane, aketo masih anake suang-suang lakar kauyahin baan api.

50Uyahe mula gede pesan gunanne nanging yen uyahe ento ilang pakehne, apa lakar anggon makehang buin? Ento krana patut cening pada nyepel uyah di ati, buina apang setata cening mapagae ayu.”Download Audio MP3 (Markus 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran