Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 17 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, pirengangja pinunas titiange buat nunas kadilan. Rengayangja pinunas ican titiange buat nunas pitulungan. Pirengangja pangastawan titiange sane saking nulusing ati.

2Palungguh IRatu jaga mapaica tetepasan tur nyuecanin titiang, santukan Palungguh IRatu wikan ring paindikan sane patut.

3Palungguh IRatu wikan ring manah titiange. Palungguh IRatu sampun ngrauhin titiang rikala wengi. Palungguh IRatu sampun mintonin sikian titiange. Tur Palungguh IRatu nenten manggihin pepineh sane corah ring sikian titiange.

4Titiang nenten maosang paindikan-paindikan sane corah, sakadi sane kalaksanayang antuk jadmane tiosan. Titiang sampun ninutin sapatitah Palungguh IRatu miwah nenten ninutin pamargin jadmane sane ngambekang kawirosan.

5Titiang setata sampun mamargi ring margin Palungguh IRatune miwah nenten simpang saking margine punika.

6Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang ngastawa ring ayun Palungguh IRatu santukan Palungguh IRatu ledang nyaurin titiang. Duaning punika cingakja titiang tur pirengangja atur titiange.

7Sinahangja sih pasuecan Palungguh IRatune sane luih punika ring titiang, tur rahayuangja titiang. Ring sisin Palungguh IRatune titiang rumasa aman saking meseh-meseh titiange.

8Sayubinja titiang, sakadi Palungguh IRatu nyayubin pangaksian Palungguh IRatune. Engkebangja titiang ring sor kampid Palungguh IRatune,

9saking gegebug jadmane sane dursila. Meseh-meseh sane amati-mati ngiter titiang.

10Ipun pada nenten rumasa kangen, tur baosipune kalintang sumbung.

11Sane mangkin ipun sampun pada ngiter titiang, yadian kijaja titiang matolihan. Ipun ngrereh sela jaga nuludang titiang mangda labuh.

12Ipun pada nyadang titiang tan bina sakadi singane sane mamanah jaga mokeng-mokeng titiang.

13Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, gelisangja Palungguh IRatu rauh. Lawanja meseh-meseh titiange tur kaonangja ipun. Rahayuangja titiang saking jadmane dursila, antuk pedang Palungguh IRatune.

14Luputangja titiang saking jadmane sane pada muponin sapakitanipun ring masane mangkin. Sisipangja ipun antuk kasangsaran sane sampun cawisang Palungguh IRatu pabuat ipun. Dumadakja indike punika jangkep pabuat pianak-pianakipune miwah sisannyane pabuat cucu-cucunipune.

15Nanging titiang jaga kapanggih ring Palungguh IRatu, santukan titiang sampun nenten malaksana iwang, tur rikala titiang enten, teja wedanan Palungguh IRatu ngebekin titiang antuk kaliangan. <<  Mazmur 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel