Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 42 >> 

CAKEP

1Sakadi manjangan sane ngedotang tukad sane toyannyane membah, kadi asapunika meled titiange ring Palungguh IRatu, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa.

2Titiang bedak ngetel ring Palungguh IRatu, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa sane jumeneng langgeng. Malih pidanke titiang mrasidayang tangkil miwah ngaturang bakti ring ayun Palungguh IRatu?

3Siang latri titiang ngeling, tur wantah yeh mata sane dados tetedan titiange. Nyabran rahina meseh-meseh titiange mataken ring titiang sapuniki: “Dijake Widin jerone?”

4Manah titiange dekdek renyuh, yening titiang eling ring masa sane sampun langkung, rikala titiang sinarengan ring anake akeh mamargi ngungsi Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinambi nuntun ipun rikalaning ipun pada marerod. Irika anake akeh pada rumasa bagia, makidung miwah masuryak-suryak muji Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Napi awinannya titiang kalintang sedih? Napi awinannya titiang kalangkung meweh? Titiang jaga ngajap-ajap ring Ida Sang Hyang Widi Wasa juru rahayu miwah Widin titiange, tur titiang mamanah jaga muji Ida malih apisan.

6Manah titiange dekdek renyuh iriki ring paselongan. Punika awinannya titiang malikang manah titiange ka ayun Idane. Ida sampun ngwentenang ombak kaduhkitan nglancah jiwan titiange. Kaributane ngrudug nibenin titiang tan bina sakadi blabare, sakadi toyan grojogane tedun ka Tukad Yordane saking Gunung Hermon miwah Gunung Misar.

7(42:6)

8Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang sih pasuecan Idane sane nenten rered-rered punika sakantunne rahina, mangda rikalaning wengi titiang mrasidayang makidung, ngunggahang pangastawan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin urip titiange.

9Titiang matur sapuniki ring Ida Sang Hyang Widi Wasa patindih titiange: “Napi awinannya Palungguh IRatu sampun nglaliang titiang? Napi awinannya titiang tan rered-rered nandang sangsara malantaran kawirosan meseh-meseh titiange?”

10Manah titiange dekdek renyuh santukan ipun tansah nganistayang titiang malantaran ipun tansah mataken ring titiang sapuniki: “Dija Widin jerone?”

11Punapi gunanipun titiang kalintang duhkita? Punapi gunanipun titiang kalangkung meweh? Titiang jaga tansah ngajap-ajap Ida Sang Hyang Widi Wasa juru rahayu miwah Widin titiange tur titiang malih jaga muji Ida. <<  Mazmur 42 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran