Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 74 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, punapi awinannya Palungguh IRatu nilar titiang kadi asapuniki? Punapike salami-laminipun Palungguh IRatu jaga duka ring kaula druene?

2Elingangja kaulan Palungguh IRatune, sane sampun selik Palungguh IRatu saking nguni, sane sampun medalang Palungguh IRatu saking genah ipune dados panjak, buat dados bangsa druen Palungguh IRatu ngraga. Elingangja Gunung Sione, sane pecak dados linggih Palungguh IRatune.

3Rarisangja mamargi ring genahe sane basmi kerta punika. Meseh-meseh titiange sampun nyirnayang sakancan sane wenten ring Perhyangan Agunge.

4Meseh-meseh Palungguh IRatu sampun masuryak-suryak sajeroning kamenangan ring Perhyangan Agung Palungguh IRatune. Ipun sampun nancebang benderanipune irika makadados cihna kamenangannyane.

5Pakantenane ipun sakadi tukang ponggole sane ngebah taru antuk kandik,

6ipun pada ngrusak ukir-ukirane antuk kandik miwah palu.

7Ipun nguugang tur nunjel Perhyangan Agung Palungguh IRatune. Ipun pada ngletehin genah panyungsungan Palungguh IRatune.

8Ipun mamanah ngenyagang titiang, tur ipun nunjel sakancan genahe sane suci ring panegara punika.

9Pralambang-pralambang titiange sane suci makasami ical. Nenten wenten nabi sane kantun irika miwah nenten wenten anak sane uning amunapike jaga suenipun indike kadi asapunika.

10Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, malih amunapike suenipun meseh-meseh titiange jaga ngedekin Palungguh IRatu? Punapike salami-laminnya ipun jaga nganistayang parab Palungguh IRatune?

11Punapike awinannya Palungguh IRatu nenten kayun nulungin titiang? Punapike awinannya Palungguh IRatu meneng tur masidakep kewanten?

12Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sane dados ratun titiange saking pangawit, tur Palungguh IRatu sampun pingkuda-kuda ngrahayuang titiang.

13Antuk kakuatan Palungguh IRatune sane mawisesa, Palungguh IRatu nyibak segarane tur ngenyagang tenggek sato segarane sane ageng-ageng.

14Palungguh IRatu ngenyagang tenggek sato segarane sane mawasta Lewiatan tur maicayang bangkenipune dados tetedan sato-sato sane wenten ring tegal melakange.

15Palungguh IRatu sane ngawinang kalebutan miwah toyan tukade membah. Palungguh IRatu sane ngenyatang tukade sane linggah-linggah.

16Palungguh IRatu ngardi rahina miwah wengi, tur Palungguh IRatu ngenahang surya miwah candrane ring genahipune suang-suang.

17Palungguh IRatu netepang tanggun jagate, tur Palungguh IRatu makarya masan endang miwah masan sabeh.

18Nanging elingangja duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, mungguing meseh-meseh druene ngedekin Palungguh IRatu, tur jadmane sane tan pawidi punika nganistayang Palungguh IRatu.

19Sampunangja Palungguh IRatu ngentungang kaula druene sane tan padaya punika ring meseh-meseh ipune sane angkara murka. Sampunangja Palungguh IRatu lali ring kaula druene sane kasangsaran!

20Elingangja prajanjian sane sampun kardi Palungguh IRatu ring titiang. Ring sabilang bucun jagate sane peteng dedet bek wenten kawirosan.

21Sampunangja banggayanga jadmane sane katindes ngantos nandang kimud. Banggayangja jadmane sane tiwas-tiwas miwah sane kakirangan pada muji Palungguh IRatu.

22Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, rarisangja matangi, tur tindihinja wicara druene! Elingangja mungguing jadmane sane tan pawidi punika ngedekin Palungguh IRatu arahina mepek.

23Sampunangja Palungguh IRatu lali ring suryak kabramantian meseh-meseh druene miwah kaributan sane tan papegatan sane kardi ipun. <<  Mazmur 74 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran