Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 77 >> 

Kalia

1Titiang masesambatan gelur-gelur pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Titiang masesambatan gelur-gelur tur Ida mirengang sesambatan titiange.

2Sajeroning masa kamewehan, titiang ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Awengi mepek titiang nyakupang lima ngastawa, nanging titiang nenten mrasidayang molih panglipur.

3Yening titiang eling ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, titiang rumasa engsek ring manah. Rikala titiang nunggalang idep tur ngranasika, titiang rumasa resres ring manah.

4Ida manggayang titiang magadang awengi mepek. Titiang rumasa kalintang sebet ring manah, santukan titiang nenten mrasidayang mabaos.

5Titiang mineh-minehin rahina-rahina sane sampun langkung tur eling ring taun-taun sane nguni-nguni.

6Ring wengi punika titiang mapineh-pineh saha teleb, tur titiang nunggalang idep tur ngranasika, raris wetu pitaken ring manah titiange sapuniki:

7“Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa setata jagi nulak titiang? Punapike Ida nenten naen malih jaga nyuecanin titiang?

8Punapike Ida sampun wusan asih sueca ring titiang? Punapike janjin Idane nenten kantun manggeh?

9Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun lali ring sih pasuecan Idane? Punapike sih kapiolas Idane sampun kagentosin antuk piduka?”

10Irika tumuli titiang mabaos sapuniki: “Puniki paindikan sane banget nuek manah titiange, inggih punika yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten kantun mawisesa.”

11Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang jaga ngelingang pakaryan-pakaryan Palungguh IRatune sane ageng-ageng, tur titiang malih jaga ngeling-elingang katawahan-katawahan sane sampun kardi Palungguh IRatu duke nguni.

12Titiang jaga minehin sakancan sane sampun kardi Palungguh IRatu. Titiang jaga nelebang pisan minehin sakancan pakardin Palungguh IRatune sane mawisesa.

13Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sakancan sane kardi Palungguh IRatu punika suci. Nenten wenten Widi sane agung sakadi Palungguh IRatu.

14Palungguh IRatu punika Widi sane ngardi katawahan-katawahan. Palungguh IRatu nyinahang kawisesan Palungguh IRatune ring pantaran parabangsane.

15Antuk kakuatan Palungguh IRatune, Palungguh IRatu ngrahayuang kaula druene, inggih punika katurunan Dane Yakub miwah katurunan Dane Yusup.

16Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, yen toyane ngeton Palungguh IRatu, ipun sami pada ajerih, tur sawang segarane taler jejeh ngetor.

17Guleme pada nyriokang sabeh, tur kerug krebeke makerug saking langite miwah tatite makelep nyatur arah.

18Kerugan krebek Palungguh IRatune makerug tur makuug, tur kelepan tatite ngalangin jagate miwah pretiwine ngetor magejeran.

19Palungguh IRatu mamargi nglintang ring duur ombake. Palungguh IRatu nglintang ring segarane sane dalem, nanging tampak cokor Palungguh IRatune nenten kanten.

20Malantaran Dane Musa miwah Dane Harun, Palungguh IRatu nuntun kaula druene sakadi pangangon. <<  Mazmur 77 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran