Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 97 >> 

Ida S

1Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga Sang Prabu! Pada girangja ih mrecapada! Ih sakancan pulo sane ring segarane, pada masuka renaja!

2Mega miwah peteng dedete ngiter Ida, tur Ida mrentah antuk kapatutan miwah kadilan.

3Geni mamargi ring ajeng Idane, tur ngeseng meseh-meseh sane wenten ring kiwa tengen Idane.

4Kilap Idane ngalangin jagate, tur pretiwine pada magejeran ngeton kilape punika.

5Bukit-bukite pada enceh sakadi liline ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, di ajeng Widin jagate sami.

6Akasane nglumbrahang kadilan Idane, tur bangsa-bangsane sami ngeton kaluihan Idane.

7Asing-asing anak sane nyumbah arca pada nandang kimud, tur sakancan dewa-dewane pada sumungkem ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, rakyate ring Sion pada masuka rena, tur kota-kotane ring Yehuda pada maliang-liang, malantaran tetepasan Palungguh IRatune.

9Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa, Palungguh IRatu sane nitah jagate makasami. Palungguh IRatu banget agungan ring sakancan dewane sami.

10Ida Sang Hyang Widi Wasa asih sueca ring jadmane sane geting ring kacorahan. Ida nyayubin urip kaulan Idane, tur Ida ngluputang ipun saking kawisesan jadmane dursila.

11Galange masinar ring duur jadmane sane adil, tur kaliangan wenten ring jadmane sane becik.

12Ih semeton sareng sami sane masolah adil. Semeton patut masuka rena, malantaran paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Elingangja paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Suci, tur aturangja panyuksma ring Ida. <<  Mazmur 97 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel