Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 >> 

Indik

1Parasemeton, semeton sampun sinah ngresep punapi sane jaga baosang tiang, santukan semeton makasami sampun pada uning ring undang-undang. Undang-undange punika ngreh sakantun anake punika urip.

2Upaminipun, anake eluh sane makurenan, ipun kaleketang arepa ring somahnyane antuk undang-undange, sakantun somahipune punika urip. Nanging yening somahipune punika padem, ipun bebas saking undang-undange sane ngleketang ipun arepa ring somahipune.

3Yening ipun makurenan ring anak muani lianan, sakantun somahipune urip, ipun kawastanin mamitra; nanging yening somahipune sampun padem, yen manut undang-undang, ipun sampun dados anak eluh sane kuasa awak, kenginan ipun tan malih kabaos mamitra, yen ipun makurenan ring anak muani sane lianan.

4Inggih parasemeton, kadi asapunika taler indik parasemetone, yen katepasin antuk Pidabdab Torat, semeton taler sampun padem, santukan semeton sampun katunggilang ring anggan Ida Sang Kristus; tur sane mangkin semeton dados druen Ida sane sampun katangiang saking pantaran anake padem, mangdane urip iragane mapikenoh pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Santukan sakantun iraga urip sacara kamanusan, Pidabdab Torate punika ngawinang iraga dot nglaksanayang paindikan-paindikan sane madosa, inggih punika paindikan-paindikan sane kadotang antuk indrian iragane, sane pacang ngawinang iraga padem.

6Nanging sane mangkin iraga sampun bebas saking kuasan Pidabdab Torate punika, santukan iraga sampun padem marep ring Pidabdab Torate sane sampun mangkeng iraga. Iraga tan kantun malih mabakti ninutin pamargine sane lawas, inggih punika ninutin Pidabdab Torat sane matulis, nanging sane mangkin iraga mabakti ninutin margi sane anyar paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Torat

7Yening kadi asapunika, napike sane patut baosang malih? Punapike Pidabdab Torate punika dosa? Sampun janten nenten. Nanging sujatinipun Pidabdab Torate punika ngawinang iraga uning ring dosa. Santukan tiang taler tan uning napi sane kawastanin loba, yening tan kakecap ring Pidabdab Torate kadi asapuniki: “Edaja loba.”

8Idosa polih margi buat ngawinang tiang nglobayang saluiring paindikan, malantaran ipun mrabotang Pidabdab Torate punika. Santukan yan tan wenten Pidabdab Torat, dosane punika nenten maderbe kawisesan.

9Sane riin tiang urip ring jabaning Pidabdab Torate. Nanging sasampun Pidabdab Torate kamanggehang, tiang ngawitin uning ring Pidabdab Torate punika, dosane taler ngawitin mentik,

10tur tiang raris padem. Pidabdab Torate sane patutipun ngawinang tiang urip, kenginan sane mangkin ngawinang tiang padem.

11Santukan, malantaran Pidabdab Torate dosane polih jalaran buat ngapus tiang; tur malantaran Pidabdab Torate punika dosane sampun ngamademang tiang.

12Sujatinipun Pidabdab Torate punika kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah pituduhe punika taler kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa; samaliha patut tur becik.

13Yening kadi asapunika, punapike paindikane sane becik punika ngawinang tiang padem? Sampun janten nenten kadi asapunika. Punika pakardin dosane; malantaran ipun mrabotang paindikan sane becik, dosane ngawinang tiang padem, mangdane anake mrasidayang uning ring kawiaktian dosane punika. Tur sapanglanturipun, malantaran Pidabdab Torate punika ngawinang dosane sayan maweweh kaonipun.

Paguj

14Iraga pada uning mungguing Pidabdab Torate punika kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging tiang mawak manusa sekala, sane sampun kadol dados panjak dosa.

15Tiang tan ngresep punapi sane patut kardi tiang; santukan sane kardi tiang boya paindikan sane edotang tiang, nanging tungkalikanipun tiang ngardi paindikan sane getingin tiang.

16Yening tiang ngardi paindikan sane tan edotang tiang, indike punika nyinahang tiang adung, mungguing Pidabdab Torate punika patut.

17Duaning asapunika, boya tiang niri sane ngardi paindikane punika, nanging idosa sane madunungan ring manah tiange.

18Santukan tiang uning, mungguing tiang sacara kamanusan nenten mampuh mapakardi sane becik. Yadiastun wenten manah tiang mapakardi ayu, nanging tiang nenten mrasidayang nglaksanayang.

19Tiang nenten nglakonin paindikan sane becik, inggih punika sane mula edotang tiang, nanging tungkalikanipun tiang nglakonin paindikan sane corah, inggih punika sane nenten edotang tiang.

20Yening tiang nglakonin paindikan sane nenten edotang tiang, punika mapiteges boya tiang sane nglakonin, nanging tungkalikanipun punika pakardin dosane sane madunungan ring manah tiange.

21Kenginin pidabdabe punika kamanah antuk tiang kadi asapuniki. Yen tiang mamanah nglakonin paindikan sane becik, nanging tiang wantah mrasidayang milih paindikan sane corah.

22Tungtung manah tiange marasa bagia pisan ngluihang pituduh sane rauh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa,

23nanging wenten rasayang tiang pituduh lianan sane ngreh sikian tiange, inggih punika pituduh sane tungkas ring pituduh sane adungin tiang. Indike punika ngawinang tiang dados jejarahan pituduh sane ngawinang dosa, sane ngreh sikian tiange.

24Sujatinipun tiang puniki manusa sane kalintang sengkala. Sapasirake sane pacang mebasang tiang saking sikian sane ngawinang tiang padem puniki?

25Tiang ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran Ida Hyang Yesus Kristus, panembahan iragane. Dadosipun, kadi asapuniki kawentenan tiange: tiang ninutin pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa wantah antuk manah kewanten, nanging sikian tiange ninutin pituduh dosane.Download Audio MP3 (Roma 7):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran