Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 2 >> 

Sabda

1“Teken malaekat pasamuane di kota Epesus tulisangja kene: Ene sabdan Ida ane ngamel bintange ane pepitu di tangan Idane ane di tengen, tur ane mamargi di selagan tatakan lampune pepitu ane malakar aji mas ento.

2Ulun nawang unduk ane suba laksanain kita. Ulun nawang unduk kitane suba tuyuh pesan magarapan muah unduk kitane sabar pesan. Ulun nawang mungguing kita tusing nyidayang bareng-bareng teken anake ane dursila, buina kita suba mintonin anak ane ngaku-ngaku dadi utusan, nanging sujatinne ia tuaraja utusan, tur kita suba muktiang, mungguing ia ento mobab.

3Kita sabar, kita suba nandang kakewuhan uli krana Ulun, tur kita tusing nyak nyerah.

4Nanging ada cedane ane patut orahang Ulun teken kita kene: Jani kita tusing enu nresnain Ulun, cara buka dugas kitane nresnain Ulun maluan dugas pangawitne.

5Pinehinja, ambate dalemne kita suba labuh! Jani kutangja dosa-dosan kitane tur lakonin buin unduk ane suba lakonin kita imaluan dugas pangawitne. Yening kita tusing ngutang dosa-dosan kitane, Ulun lakar teka, tur tatakan lampun kitane bakal jemak Ulun uli di tongosne.

6Nanging ada melah kitane kene: Kita geting teken sakancan pangiring golongan Nikolause, patuh buka Ulun masih geting teken ia.

7Yen kita ngelah kuping, padingehangja sabdan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ane katiba teken pasamuan-pasamuane. Anake ane menang, ia bakal baang Ulun wewenang buat naar buah punyan idupe ane mentik di Taman Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Sabda

8“Buina teken malaekat pasamuane di kota Smirna suratangja buka kene: Ene sabda uli Ida Sang Pangawit muah Ida Sang Pamuput, ane suba seda tur nyeneng buin.

9Ulun nawang saananing kakewuhan kitane, Ulun nawang kita tiwas, nanging sujatinne kita sugih. Ulun nawang kita kapisunayang baan anake, ane ngaku-ngaku anak Yahudi, nanging sujatinne ia tusing anak Yahudi; anake ento sujatinne roang Ratun Setan.

10Edaja takut teken paundukan ane patut lakar tandangin kita. Padingehangja! Ratun Setane lakar mintonin kita, malantaran makudang-kudang anak di pantaran kitane lakar celepanga ka pangkenge, tur kita bakal nandang pakewuh dasa dina makelonne. Satia tuuja marep teken Ulun, yadian kanti ngemasin mati, tur Ulun lakar maang kita gelungan urip.

11Sawireh keto, yen kita ngelah kuping, padingehangja sabda ane kasabdayang baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ane katiba teken pasamuan-pasamuane. Nyenja menang, ia bakal tusing nandang pati, dikalan tekan patine ane kaping pindo.”

Sabda

12“Buina teken malaekat pasamuane di kota Pergamus, tulisangja buka kene: Ene sabdan Ida, Sang ane ngamel pedang ane merai dadua tur mangan pesan.

13Ulun nawang tongos kitane ngoyong, nah ento di tongos Ratun Setane ngrajegang singasanannyane. Kita satia teken Ulun tur kita tusing nilas kapracayan kitane teken Ulun, yadian dugas masan Antipase, saksin Ulune ane satia tuu, kamatiang di tongos Ratun Setane.

14Nanging arepa teken kita ada abedik ane tusing demenin Ulun; nah ento di pantaran kitane ada ane ninutin paurukan Bileam, ane ngajahin Balak, kenken carane ngawenang bangsa Israel apanga ia pada madosa, ulihan ia naar surudan muah nyalanang ambek mamitra.

15Aketo masih di pantaran kitane ada ane ninutin paurukan murid-murid Nikolause.

16Sawireh keto, kutangja dosa-dosan kitane! Yening tuara keto Ulun lakar nekain kita tur nyiatin anake ento aji pedange ane pesu uli di cangkem Ulune.

17Sawireh keto, yen kita ngelah kuping, padingehangja sabda ane kasabdayang baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa buat pasamuan-pasamuane! Nyenja menang, ia bakal baang Ulun roti manna ane pingit ento. Ulun masih bakal maang ia suang-suang batu putih, ane misi adan ane anyar, ane tusing tawanga baan anake, sajawining olih sang ane nampi.”

Sabda

18Teken malaekat pasamuane ane di kota Tiatira, suratangja buka kene: “Ene sabdan Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane pangaksian Idane ngendih murub buka apine, tur cokor Idane buka temagane ane gumilap.

19Ulun nawang sawatek ane gaenin kita. Ulun nawang kapitresnan, kasatian, ayah-ayahan muah kasabaran kitane. Ulun nawang gegaen kitane ane jani melahan padaang teken ane ipidan dugas di panyumunne.

20Nanging ada masih cedane. Nah ento kita enu ngajak bareng-bareng anake eluh ane madan Isebel, ane ngaku-ngaku dadi utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ia suba ngurukang tur melokang pepineh paraparekan Ulune apanga nglakonin mamitra muah naar surudan.

21Ulun suba maang ia tempo, apanga ia ngutang dosa-dosannyane, nanging ia tusing nyak ngutang solahne ane demen mamitra ento.

22Wireh keto Ulun lakar ngentungang ia di pedemane, ditu ia bakal sanget pesan mataanan, ajaka anake ane mamitra ngajak ia. Unduke ene lakar jalanang Ulun jani, sajaba ia ajaka makejang pada kapok uli pajalannyane ane corah ajaka anake eluh ento.

23Parapangiringne masih lakar matiang Ulun, tur sasubane ento pasamuane makejang bakal pada nawang, mungguing Ulun wikan teken pepineh muah teken pakitan manusane. Ulun bakal ngwales teken kita suang-suang manut teken pagaen kitane.

24Nanging kita ane lenan, ane di kota Tiatira, kita suba tusing ninutin paurukan ane jaat ene; kita suba tusing mlajahin peplajahan ane kadanin baan anake ento: “Papingitan Ratun Setan”. Ulun ngorahang teken kita, mungguing Ulun tusing buin mategenin kita baan tetegenan ane lenan.

25Nanging kita patut pageh ngagem paundukan ane suba agem kita, kanti Ulun teka.

26Nyenja menang, tur nglantur nglaksanayang pakarsan Ulune kanti ka panyuud, anake ento bakal baang Ulun kuasa patuh buka ane tampi Ulun uli Ajin Ulune; ia bakal baang Ulun kuasa buat mrentah bangsa-bangsane ento nganggon tungked besi muah lakar ngenyagang bangsane ento buka belahan pasone. Ulun masih lakar maang ia bintang siang.

27(2:26)

28(2:26)

29Wireh keto yen kita ngelah kuping, padingehangja sabda ane kasabdayang baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa buat pasamuan-pasamuane!”Download Audio MP3 (Wahyu 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran