Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 9 >> 

Indik

1Ipun nenten maderbe margi buat ngluputang dewekipune saking pakewuhe punika. Tanah suku Sebulon miwah tanah suku Naptaline sampun nandang kimud, nangingke benjang pungkur ipun pacang ngrauhang kamulian pabuat wewengkone punika, ngawit saking Segara Tengah ngungsi nganginang kantos rauh ring tepin Tukad Yordane, tur ngraris ka wewengkon Galilea, ring genah wong sunantarane magumana.

2Bangsane sane mamargi ring petenge sampun ngeton galang sane ageng. Anake ane magenah ring genahe sane ngremeng, sane mangkin wenten galang nyunarin ipun.

3Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sampun maicayang kaliangan sane ageng ring ipun. Palungguh IRatu sampun ngawinang ipun nemu bagia. Ipun girang ring sajeroning paindikan sane sampun kardi Palungguh IRatu. Girangipune tan bina sakadi girangipune rikala ngampung gandum wiadin sakadi rikala ipun ngedum arta jejarahan,

4duaning Palungguh IRatu sampun ngelung uga sane neteh ipun, miwah bantang sane nangges baongnyane. Palungguh IRatu sampun ngaonang bangsane sane nindes tur meres kaula druene, sakadi Palungguh IRatu ngaonang wadua balan wong Midiane duke nguni.

5Sakancan sepatun wadua balane sane rauh magegebug miwah jubah-jubahnyane sane uyak getih pacang kasirnayang antuk geni.

6Wenten satunggaling rare sampun embas pabuat iraga, satunggaling rare lanang sampun kapaicayang ring iraga! Ida pacang dados pamrentah iragane. Ida pacang kaparabin: “Juru Pitutur Wicaksana”, “Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa”, “Sang Aji Sane Langgeng”, “Ratun Damene”.

7Kakuasan kaprabon idane sayan mawuwuh-wuwuh tur nglantur. Kaprabon idane pacang tansah kerta raharja. Ida pacang dados prabu ngentosin Ida Sang Prabu Daud, santukan ida ngrajegang kakuasan idane sajeroning kapatutan lan kadilan, ngawit saking mangkin kantos rauh ka wekasan. Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa sampun mastiang pacang ngamargiang sakancan paindikane puniki.

Ida S

8Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngumumang kaputusan Idane pabuat kaprabon Israele miwah pabuat parakaturunan Dane Yakub.

9Wong Israele sami, sane magenah ring kota Samaria, suang-suang pacang uning, mungguing Ida sampun ngamargiang paindikane puniki. Sane mangkin ipun sumbung tur mrekak. Ipun mabaos sapuniki:

10“Batane suba pada ulung uli wewangunane, nanging ane jani iraga lakar ngwangun buin aji batu. Sesaka ane aji kayu aa, lakar silurin iraga aji kayu aras ane paling melaha.”

11Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngatabin musuh-musuhipune mangda ngebug ipun.

12Wong Siriane saking kangin tur wong Pilistine saking kauh sampun ngenggangang bungutnyane nyadia nguluh wong Israele, nanging yadiastu kadi asapunika, dukan Ida Sang Hyang Widi Wasa durung taler rered. Tangan Idane kantun kamengang nyadia jaga nibakang pasisip.

13Wong Israele nenten kapok, yadianja Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa sampun nyisipang ipun. Ipun nenten nyak mawali ring Ida.

14Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang parapamimpin miwah rakyat Israele sajeroning arahina. Ida pacang ngetep tenggek miwah ikuhipune.

15Parapanglingsir miwah sang sulinggih sane makadados tenggek, tur paranabi sane ngicen paurukan sane bobab, punika makadados ikuh.

16Sang sane mamimpin rakyate sampun ngawinang ipun kasasar, mawinan rakyate sami pada bingung.

17Duaning punika Ida Sang Hyang Widi Wasa tan jaga manggayang satunggaling anak truna pacang luput, tur Ida tan pacang rumasa welas asih ring parabebalu wiadin anake ubuh-ubuh, santukan rakyate sami sampun pada tan pawidi tur dursila saha bebaosanipun sami pada jaat. Yadiastu kadi asapunika, pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten rered. Ida pacang ngamengang tangan Idane buat nibakang pasisip.

18Kajaatan rakyate murub waluya geni sane muunang ketkete miwah bete sane madui. Ipun ngendih waluya kadi genine ring bete sane ngamedalang andus nyeleg ka langite.

19Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa sampun duka, ukuman Idane muunang sakuub jagate tur nyirnayang rakyate sami. Rakyate wantah pada ngetangang dewekipune suang-suang kewanten.

20Ring panegarane punika rakyate pada ngrampas tur neda tetedan akidik sane kantun keniang ipun, nanging sedukipune nenten ical. Yadiastu ipun neda pianakipune niri, ipun taler nenten wareg.

21Wong Manase miwah wong Epraime pada saling siatin, tur sareng-sareng ipun taler nyiatin wong Yehudane. Yadian kadi asapunika, pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa taler nenten rered. Tangan Idane kantun kamengang buat jaga nibakang pasisip.Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Yesaya 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Single Panel Single Panel