Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yoel 1 >> 

1Puniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Yoel okan Dane Petuel.

Rakya

2Ih paralingsire, pada pirengangja, tur sakancan rakyate ring Yehuda pada pirengangja. Naeninke indik sane kadi asapuniki nibenin semeton wiadin leluur semetone?

3Tuturangja indike punika ring oka-okan semetone, tur oka-okan semetone pacang nuturang indike punika ring oka-okannyane. Kadi asapunika sapanglanturipun indike punika pacang katuturang, taler ring katurunan sane pacang rauh.

4Balange pacang ngrauhin pamupon semetone slegenti agrombolan-agrombolan. Napija sisaanga antuk grombolan balange sane riinan, punika pacang kateda antuk sane rauh ungkuran.

5Pada matangi tur nangisja ih anak sane punyah, tur pada nangisja ih anak sane seneng nginum anggur. Woh anggure sane pacang kanggen toya anggur anyar makasami sampun karusakang.

6Jagat iragane sampun kagebug antuk wadua balan balange. Ipun kuat pisan tur akehnyane kantos tan keni wilangin. Giginnyane mangan pateh sakadi gigin singane.

7Ipun sampun ngrusak woh anggur iragane, tur ipun sampun makpak wit aan iragane. Ipun sampun nglupakin kulit wit aane kantos carang-carangnyane kanten mamutih.

8Pada nangisja ih parasemeton, sakadi anak luh mangelingin anak mati, inggih punika anak muani sane pacang dados kurenanipune.

9Gandum miwah anggur sane pacang kanggen aturan ring Perhyangan Agung sampun telas, tur parapanditane makasami pada sedih rehning dane tan madue aturan sane pacang katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Tegal-tegale makasami gundul, tur tanahe kaduhkitan santukan gandume rusak miwah woh anggure pada tuh, kadi asapunika taler wit saitune makasami pada layu.

11Pada ngelingja, ih parapetani, pada ngelingja ih parapanyakap abian anggure, santukan gandum, jelae miwah sakancan pamupone sami rusak.

12Buah anggure miwah wit aane makasami sampun layu, tur wit woh-wohane makasami sampun layu tur padem. Kaliangan rakyate sampun ical.

13Ih parapandita sane ngancangin pamorboran aturan, anggeja pangangge kaduhkitane tur pada nangisja. Ngranjingja ka Perhyangan Agunge tur nangisja irika awengi mepek, santukan tan wenten gandum miwah anggur sane jaga katurang ring Widin semetone.

14Prentahangja rakyate mangda pada mapuasa, tur wedalangja dedauhan mangda rakyate paum. Punduhangja parapamimpin miwah sakancan rakyat Yehudane raris ajakja ipun ngranjing ka Perhyangan Agung Ida Sang Widi Wasa, Widin semetone, tur masesambatanja ring Ida irika.

15Panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika panemayan Ida Sane Maha Kuasa jaga ngrauhang pangrusak sampun nampek. Ambate ageng bencana sane pacang kasinahang ring rahinane punika.

16Pakantenanipun iraga tan maderbe panulung rikala pamupon iragane karusak. Nenten wenten kaliangan ring Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane.

17Winihe padem ring tanahe sane tuh. Tan wenten wiji-wijian sane pacang kasimpen ring gudang tur jineng-jineng sane puyung taler sampun uug.

18Bantenge pada embek-embek kamewehan, santukan nenten wenten genah pangonan pabuat ipun, tur biri-birine taler kalayah-layah.

19Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang masesambatan ring ayun Palungguh IRatu, duaning tegal pangonan miwah taru-tarune makasami sampun tuh, sakadi wenten geni muunang ipun.

20Rauhing sato alase makasami masesambatan ring ayun Palungguh IRatu duaning tukad-tukade makasami pada tuh. <<  Yoel 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel