Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 13 >> 

Ida H

1Duk rahina pamapag Rerainan Paskahe, Ida Hyang Yesus sampun wikan mungguing panemayan Idane sampun rauh buat nilar jagate puniki praya tangkil ring Ida Sang Aji. Ida tan maren tresna asih ring parasisian Idane, kadi asapunika taler sane mangkin Ida nresnain dane kantos ka pamuput.

2Daweg punika Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane sedekan marayunan. Irika Ratun Setane nyelubin pakayunan Dane Yudas okan Simon Iskariot, mangda dane alpaka guru ring Ida Hyang Yesus.

3Ida Hyang Yesus sampun wikan, mungguing Sang Aji sampun nyuksrahang saluiring kakuasan ring Ida; Ida taler sampun uning, mungguing rauh Ida saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur pacang mawali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Duaning punika Ida raris ngadeg, tumuli nglukar jubah Idane tur ngambil kasa asaputan kaslempotang ring madian Idane.

5Ida raris nuruang toya ring pasone tumuli masehin cokor parasisian Idane tur kasusutin antuk kasa sane kaslempotang ring madian Idane punika.

6Daweg Ida rauh ring Dane Simon Petrus, dane matur sapuniki: “Inggih Guru, punapike Guru jagi masehin buntut titiange?”

7Pasaur Idane ring dane sapuniki: “Jani cening tuara nawang apa ane gaenin Guru, nanging manian pedas lakar tawang cening!”

8Dane Petrus matur sapuniki: “Guru, sampunang pisan Guru pacang masehin buntut titiange!” Pasaur Idane: “Yening Guru tusing masehin batis ceninge, cening tusing enu dadi sisian Gurune!”

9Irika Dane Simon Petrus matur: “Inggih Guru, yening asapunika sampunang wantah buntut titiange kewanten kabasehin; nanging taler lima miwah tendas titiange!”

10Pangandikan Idane: “Nyenja suba manjus, ia tusing perlu kabresihin sajabaning batisne dogen, sawireh awakne makaukud suba kedas. Cening ajak makejang suba pada kedas, sajabaning adiri!”

11(Ida Hyang Yesus sampun wikan ring anake sane pacang alpaka guru ring Ida; punika awinan Ida ngandika: “Cening ajak makejang suba pada kedas, sajabaning adiri!”)

12Sasampune Ida puput masehin cokor parasisian Idane, raris Ida ngrangsuk malih jubah Idane, tumuli malinggih. Ida raris mataken ring parasisian Idane asapuniki: “Apake karesep baan cening unduke ane gae Guru marep teken cening ibusan?

13Cening nyambat Tiang Guru muah Panembahan, ento mula beneh buka keto, tur mula Tiang ene Guru muah Panembahan ceninge!

14Dadinne yening Guru ane dadi Panembahan muah Gurun ceninge masehin batis ceninge, cening patut saling basehin batis.

15Guru suba maang cening tetuladan, apanga cening ngaenin apa ane suba gaenin Guru marep teken cening.

16Guru ngorahin cening: Tusing ada parekan ane singgihin teken gustinne buina tusing ada utusan ane luihan teken anake ane ngutus.

17Ane jani suba tawang cening kasujatiane ene: ambate bagian ceninge, yening cening nglaksanayang paundukane ento!

18Guru tusingja ngraosang cening ajak makejang; Guru nawang anake ane suba pilih Guru. Nanging patut kadagingin kecap Cakepan Sucine ane buka kene: ‘Anake ane naar rotin tiange ngamusuhin tiang!’

19Satondene paundukane ento kasidan, Guru suba mauluin ngorahin cening, apanga dipradene unduke ento kasidan, cening pracaya mungguing Guru ene Sang Jumeneng Langgeng.

20Guru ngorahin cening: sujatinne nyenja ane nampi anake ane utus Guru, ia masih nampi Guru; muah nyenja ane nampi Guru, ia nampi Ida ane ngutus Guru.”

Wangs

21Sasampune ngandika kadi asapunika, Ida Hyang Yesus marasa sungsut ring kayun, tumuli terus terang Ida ngandika sapuniki: “Guru ngorahin cening, sasajaane ada salah tunggal uli di pantaran ceninge ane lakar alpaka teken Guru.”

22Irika parasisian Idane saling nengneng, tur saling takenin ring manah, sapasira sane baosang Ida punika.

23Sinalih tunggil sisiane sane sayangang Ida sane nyleleg ring samping Idane,

24raris kawangsitin antuk Dane Simon Petrus, sapuniki baosnyane: “Tegarang tunasang teken Ida, nyen ane baosang Ida ento!”

25Duaning punika sisiane punika raris nesek Ida Hyang Yesus saha matur sapuniki: “Inggih Guru, sapasirake jadmane punika?”

26Pasaur Idane sapuniki: “Nyenja ane lakar baang Guru roti ane encebang Guru ene, nah ento suba jlemanne.” Ida raris ngencebang rotine punika tumuli kapaicayang ring Dane Yudas, okan Simon Iskariote.

27Wau Dane Yudas nampi rotine punika, raris Ratun Setane nyelubin dane. Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane sapuniki: “Kemaja jani enggalang laksanayang apa ane suba itungang cening!”

28Saking pantaran anake sane majengan ngiring Ida irika, tan wenten sane ngresep ring daging pangandikan Idane, marep ring Dane Yudas punika.

29Santukan Dane Yudas punika dados juru raksa jinah, wenten sane mitaenang mungguing Ida Hyang Yesus ngandikayang mangda dane numbas kaperluan buat marerainan, wiadin mangda dane mapadana ring anake tiwas.

30Dane Yudas raris nunas rotine punika, tumuli dane gelis makaon saking irika. Kala punika sampun wengi.

Pitud

31Sasampune Dane Yudas makaon, Ida Hyang Yesus raris ngandika sapuniki: “Ane jani kaluihan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal kasinahang tur malantaran Ida kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa masih bakal kasinahang.

32Yening kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa kasinahang malantaran Ida Sang Putra, Ida Sang Hyang Widi Wasa digelis ngluihang Ida Sang Putra sajeroning Ida.

33Ih cening ajak makejang, ane jani tuah buin akejep Guru bareng-bareng ajak cening. Cening lakar ngalih Guru, sakewala buka ane suba orahang Guru marep teken wong Yahudine, aketo masih jani Guru ngorahang teken cening: ‘Cening tusing nyidayang kema ka tongose ane ungsi Guru.’

34Ane jani Guru maang cening pituduh ane anyar: saling tresnainja! Buka Guru tresna teken cening, aketo masih cening apang saling tresnain di pantaran ceninge.

35Yening cening saling tresnain, pedas anake makejang pada lakar nawang, mungguing cening sisian Gurune!”

Wangs

36Irika Dane Simon Petrus raris matur sapuniki: “Inggih Guru, jagi kija Palungguh Guru?” Ida Hyang Yesus masaur, pangandikan Idane sapuniki: “Ane jani cening tusing nyidayang nutug Guru ka tongos ane ungsi Guru, nanging manian cening lakar nutug Guru.”

37Dane Petrus malih matur sapuniki: “Inggih Guru, punapi awinanipun sane mangkin titiang tan mrasidayang ngiring Palungguh Guru? Titiang nyadia ngetohang urip pabuat Palungguh Guru.”

38Pasaur Idane: “Apake saja cening nyadia ngetohang urip pabuat Guru? Guru ngorahang teken cening: sasajaane dipetenge ene, satonden siape makruyuk, kanti ping telu cening bakal ngaku tusing nawang Guru.”Download Audio MP3 (Yohanes 13):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran