Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

Ida H

1Wenten satunggiling pamimpin rakyat Yahudi, anggota golongan Parisi sane mapesengan Nikodemus.

2Anake punika rauh tangkil ring Ida Hyang Yesus rikala wengi tur matur sapuniki: “Inggih Guru, tiang sareng sami uning, mungguing Guru puniki kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan tan wenten anak sane mrasidayang ngardi praciri-praciri sane tawah-tawah, sakadi sane kardi Guru, sajawining anak sane kahyangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

3Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Saking sujati Tiang mabaos ring ragane: Mungguing tan wenten anak sane mrasidayang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, yen anake punika tan kembasang malih.”

4Dane Nikodemus raris matur: “Sapunapi antuka anak sane sampun lingsir prasida jagi kembasang malih? Punapi ipun mrasidayang ngranjing malih ring garba wasan memenipune, tur kembasang malih?”

5Ida masaur sapuniki: “Saking sujati Tiang mabaos ring ragane: Asing-asing anak sane tan kembasang saking toya miwah Roh, anake punika tan mrasidayang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Sane embas sacara sekala, punika mawak sekala, nanging sane embas saking Roh punika maraga roh.

7Sampunang ragane angob, yening Tiang maosang, mungguing ragane patut kembasang malih.

8Sakadi angine mampeh sakita karepne, tur ragane mirengang kuusane, nanging ragane tan uning saking dija panangkannya miwah kija pangungsinnya. Sapunika taler anake sane embas saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

9Dane Nikodemus matur pitaken: “Sapunapike paindikane kadi asapunika prasida kasidan?”

10Pasaur Ida Hyang Yesus: “Boyake ragane guru sane utama ring Israel? Napi awinan indike punika tan karesep antuk ragane?

11Saking sujati Tiang mabaos ring ragane, mungguing sane baosang Tiang punika paindikan sane uningin Tiang miwah sane sampun kantenang Tiang. Nanging ragane tan kayun nampi baos Tiange.

12Tiang maosang paindikan sane sekala ring ragane, nanging ragane tan pracaya, napi malih yening Tiang maosang paindikan sane wenten ring suarga.

13Santukan durung naenin wenten anak munggah ka suarga, sajawining Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun tedun saking suarga.”

14Sakadi Dane Nabi Musa sane riin sampun ngantungang arca ula sane kakardi antuk temaga ring tegal melakange, kadi asapunika taler Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, patut kapentang ring salibe,

15mangda asing-asing anak sane pracaya ring Ida, pada molih urip sane langgeng.

16Santukan kadi asapunika ageng sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring jagate, jantos Ida maicayang Putran Idane sane tunggal, mangda asing-asing anak sane pracaya ring Ida, sampunang katiben pati, nanging molih urip langgeng.

17Duaning Ida Sang Hyang Widi Wasa ngutus Putran Idane ka jagate, boyaja buat nepasin, nanging buat ngrahayuang jagate.

18Asing-asing anak sane pracaya ring Ida Sang Putra tan jagi kasisipang, nanging asing-asing anak sane tan pracaya sampun kasisipang, santukan ipun tan pracaya ring Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tunggal.

19Sapuniki tetepasane puniki: Galange sampun rauh ring jagate, nanging manusane kantun kuduan ring peteng bandingang ring galang, santukan laksananipune corah.

20Asing-asing anak sane malaksana corah, geting marep ring galange tur ipun tanja pacang rauh ring galange mangda kacorahanipune tan katon.

21Nanging anake sane malaksana patut, ipun ngrereh galang mangda sinah mungguing laksanannyane punika manut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ida H

22Wusan punika, Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane raris lunga ka wewengkon Yudea. Irika Ida jenek makudang-kudang rahina sarwi nglukat anak.

23Duk punika Dane Yohanes taler nuju nglukat anak ring desa Ainon, nampek ring desa Salim, santukan irika akeh wenten toya tur anake sami pada rauh mrika nunas lelukatan.

24(Daweg punika Dane Yohanes durung kapangkeng.)

25Murid-murid Dane Yohanes matembung baos sareng ring satunggiling anak Yahudi ngeniang indik pidabdab mabresih.

26Ipun sami raris nangkil ring Dane Yohanes saha matur sapuniki: “Guru, Anake sane dipidan sareng-sareng ring guru dangin Tukad Yordane tur sane indikNyane sampun nikayang guru, Anake punika mangkin taler nglukat tur anake sami pada mrika!”

27Dane Yohanes raris masaur sapuniki: “Tusing ada anak ngelah wewenang, sajaba yening ia kapaicain baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

28Cening dadi saksin raos gurune; mungguing guru ene tidong Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, guru tuah kutus ngriinin pamargin Idane.

29Pangantene muani ane mula ngelahang pangantene eluh, timpal pangantene muani tuah ngabih dogen tur ia pada liang idepnyane ningeh munyin pangantene muani. Aketo masih jani idep gurune suba kabekin baan liang.

30Ida ane mula patut sayan kabinawa, nanging guru sayan lungsur.”

Ida s

31Ida ane rauh uli baduur, mula tuah luihan teken saluiring ane ada. Ane kawitne uli gumine, ento mula mawak sekala, tur nuturang unduk kasekalan. Nanging Sang Ane Rauh uli suarga, mula tuah agungan teken saluiring ane ada makejang.

32Ida midartayang ane suba aksi muah pireng Ida, nanging tusing ada anak ane nampi pidartan Idane.

33Nyenja nampi pidartan Idane, anake ento muktiang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga sujati.

34Ida ane kutus baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento, Ida midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa suba maicayang Roh Idane tan papegatan teken Ida ane kutus ento.

35Ida Sang Aji tresna asih tekening Ida Sang Putra tur saluiring kakuasan suba kasuksrahang teken Ida Sang Putra.

36Nyenja pracaya teken Ida Sang Putra, anake ento lakar molih urip langgeng. Nanging nyenja ane piwal teken Ida Sang Putra, anake ento tusing lakar nemu urip tur kena pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa salawas-lawasnya.Download Audio MP3 (Yohanes 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran