Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

Ida H

1Wusan punika Ida Hyang Yesus raris mamargi nglelana ring wewengkon Galilea. Ida tan kayun nglelana ring wewengkon Yudea, santukan parapangageng anak Yahudine irika ngrincikang pangindrajala jagi nyedayang Ida.

2Daweg punika rerainan Yahudine sane mawasta Rerainan Pondok Daun sampun nampek.

3Duk punika parasemeton Idane mabaos ring Ida asapuniki: “Ane jani melahan beli matinggal uli dini, tur kemaja beli ka wewengkon Yudea, apang parasisian beline pada nepukin pakardin beline.

4Krana anake ane makeneh apanga kabinawa, singja nglaksanayang gegaenne di tongos-tongose ane sepi. Sawireh beli nglaksanayang buka keto melahan edengang ragan beline teken anake liu!”

5(Mula parasemeton Idane punika taler tan pracaya ring Ida.)

6Ida Hyang Yesus raris mabaos ring parasemeton Idane sapuniki: “Panemayan Beline tonden teka. Nanging buat adi ajak makejang setata ada masanne.

7Gumine tusing bakal geting teken adi, nanging gumine ento tansah geting teken Beli, sawireh Beli setata bani merberang tingkahne ane corah.

8Nah kemaja adi pada marerainan. Beli tusing milu kemo, krana panemayan Beline tonden teka.”

9Asapunika pangandikan Idane, tur Ida kantun ring wewengkon Galilea.

Ida H

10Sasampune parasemeton Idane lunga marerainan, Ida taler lunga mrika sakewanten pamargin Idane tan gegalangan, nanging sesiliban.

11Daweg rerainane punika, parapangageng bangsa Yahudine pada ngrereh Ida tur pati taken kadi asapuniki: “Dija ya lakuna Anake ento?”

12Anake akeh pada pakisi maosang indik Idane. Wenten anak sane maosang Ida sapuniki: “Ia anak sadu!” Wenten taler sane maosang: “Ia demen nguluk-uluk rakyat.”

13Nanging tan wenten anak sane purun gegalangan maosang indik Idane, santukan ipun sami pada ajerih ring parapangageng bangsa Yahudine.

14Sedeng iteha anake marerainan, Ida raris ngranjing ka Perhyangan Agung, tumuli ngurukang irika.

15Parapangageng bangsa Yahudine sami pada gaok pisan tur mabaos asapuniki: “Kenken dadi ia ngelah kaweruhan buka keto, yadiapin Ia tusing taen mapaguruan?”

16Pasaur Ida Hyang Yesus: “Sane urukang Tiang boyaja wetu saking manah Tiange newek, nanging saking Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngutus Tiang.

17Sapasira saking sujati nyungkemin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika pacang uning, punapike paurukan Tiange punika saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapi saking manah Tiange newek.

18Anake sane ngurukang manut manahipune newek, anake punika ngulati kabinawan buat deweknya. Sapasiraja sane ngulati mangdane Ida sane ngutus ipun kaluihang, anake punika sujati polos tur tan wenten kiwanganipune.

19Boyake Nabi Musa sampun ngicen ragane Pidabdab Torat? Nanging tan wenten ring pantaran ragane sane nglaksanayang daging Pidabdab Torate punika. Napi awinannya ragane sarat pisan jaga ngamademang Tiang?”

20Anake akeh punika masaur asapuniki: “Jerone karangsukan setan. Sapasira sane sarat jaga ngamademang Jerone?”

21Pasaur Idane: “Wau asiki Tiang ngardi praciri, ragane sampun angob.

22Nabi Musa sampun ngicen pituduh mangda oka-okan ragane kasunat, sujatinipun indik sunat punika tanja saking Nabi Musa kawitnya nanging saking paraleluur ragane, tur ragane pada nyunat oka-okan ragane sane lanang ring rahina Sabate.

23Yening ragane nyunat okan ragane ring rahina Sabat tur irika kabaos tan mamurug Pidabdab Torat Nabi Musane, napi awinan ragane geting ring Tiang, ulihan Tiang nyegerang anak aukud ring rahina Sabate?

24Sampunangja nepasin anak madasar antuk paindikanipune sane katon kewanten, nanging tepasinja antuk tetepasan sane adil tur patut.”

Indik

25Raris wenten anak uedan kota Yerusaleme mabaos kadi asapuniki: “Kaden Anake ene nagih matianga baan parapangageng iragane?

26Tingalinja! Wanen pesan Ia ngomong di arepan anake liu tur tusing ada anak ane bani nimpalin raosNe. Apake parapamimpin iragane miribne nawang, mungguing Anake ene Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa?

27Nanging kayang Ida Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh, tusing ada anak nawang uli dija rauh Idane, sakewala unduk Anake ene, iraga ajak makejang suba pada nawang uli dija tekanNe.”

28Daweg Ida Hyang Yesus ngurukang ring Perhyangan Agunge, irika Ida ngandika antuk suara sane jangih sapuniki: “Punapike saking sujati ragane pada uning ring Tiang miwah saking dija rauh Tiange? Rauh Tiange boyaja saking manah Tiange newek. Nanging Ida Sang Sane Maraga Sujati sane ngutus Tiang. Ragane tan uning ring Ida,

29nanging Tiang uning ring Ida, santukan Tiang rauh saking Ida tur Ida sane ngutus Tiang.”

30Parapangageng bangsa Yahudine raris pada sarat pakayunanne jaga ngejuk Ida, nanging tan wenten sane purun ngusud; santukan panemayan Idane durung rauh.

31Nanging saking pantaran anake akeh punika katah sane pracaya ring Ida tur mabaos sapuniki: “Yen Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh, apake Ida nyidayang ngardi katawahan-katawahan liunan teken ane suba kakardi baan Anake ene?”

Parap

32Duk paraanggota golongan Parisine miragi anake akeh pada makisi-kisi ngeniang indik Ida Hyang Yesus, dane miwah parapangageng panditane raris ngutus makudang-kudang pajagaan Perhyangan Agunge buat ngejuk Ida.

33Nanging Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: “Wantah malih ajebos pisan Tiang sareng-sareng ring ragane tur wusan punika Tiang pacang mawali ka genah Ida sane ngutus Tiang.

34Ragane pacang ngrereh Tiang, nanging ragane tan pacang manggihin Tiang, santukan ragane tan pacang mrasidayang ka genah Tiange punika!”

35Parapamimpin bangsa Yahudine raris pada mabebaosan asapuniki: “Kija lakar paluasNe, nganti iraga tusing nyidayang ngalih Ia? Apake Ia luas ka tongos pararudan bangsa Yahudine di pantaran bangsa Yunanine buat ngurukang bangsa Yunanine?

36Buina apa teges munyinNe ane buka kene: Ragane pacang ngrereh Tiang, nanging tan pacang manggihin Tiang miwah ragane tan pacang mrasidayang ka genah Tiange punika?”

Indik

37Ring rahina pamuput rerainane punika, inggih punika rahina sane pinih agung, Ida Hyang Yesus raris ngadeg saha ngandika antuk suara jangih sapuniki: “Nyenja marasa bedak apanga ia teka mai sig Tiange tur nginum.

38Buka kecap Cakepan Sucine: ‘Nyenja pracaya teken Tiang, uli di tungtung kenehne lakar membah yeh ane ngidupang.’”

39Pangandikan Idane punika ngeniang indik Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane jaga katampi antuk anake sane pracaya ring Ida. Santukan duk punika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika durung kapaicayang, santukan Ida Hyang Yesus durung katangiang tur kaluihang.

Tetun

40Anake akeh sane miragi pangandikan Idane, katah sane mabaos sapuniki: “Anake ene saja tuah Nabi ane ajap-ajap iraga!”

41Sane lianan mabaos sapuniki: “Anake ene suba Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa!” Nanging wenten malih sane lianan mabaos sapuniki: “Sang Prabu Ane Kajanjiang singja bakal rauh uli Galilea!

42Sawireh suba kakacap di Cakepan Sucine mungguing Sang Prabu Ane Kajanjiang lakar mijil uli turunan Sang Prabu Daud tur Ida lakar embas di kota Betlehem, kota pamijilan Ida Sang Prabu Daud!”

43Punika awinanipun wetu tetungkasan ring pantaran anake akeh punika ngeniang indik Ida Hyang Yesus.

44Wenten makudang-kudang anak sane sarat manahnyane praya ngejuk Ida, nanging adiriko tan wenten sane purun ngusud Ida.

Parap

45Sasampune parapajagaane mawali, parapangageng panditane miwah anggota golongan Parisine mataken ring ipun sapuniki: “Kenken dadi cai tusing ngajak Ia mai?”

46Pasaur parapajagaane: “Durung naenin wenten anak, sane uning mabaos sakadi Anake punika!”

47Parapamimpin golongan Parisine raris mataken sapuniki: “Apake cai suba bakat masih uluk-uluka?

48Apake taen cai ningeh ada anggota golongan Parisi wiadin parapamimpin bangsa Yahudine ane pracaya teken Anake ento?

49Anake liu ento pada tusing nawang Cakepan Torat. Depangja ia kena temah Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

50Dane Nikodemus salah tunggal saking pantaran anggota golongan Parisine punika, sane pecak nangkilin Ida Hyang Yesus rikala wengi, raris mabaos ring parapangageng panditane miwah pamimpin golongan Parisine punika asapuniki:

51“Manut kecap Cakepan Torat iragane tan wenang iraga nyisipang anak, sadurung anake punika katetes tur sadurunge kuningin laksananipune.”

52Pasaur ida dane: “Yeh, punapi ragane taler jadma uedan Galilea? Indayangja tureksain Cakepan Sucine, irika ragane pacang uning, mungguing tan wenten nabi sane mijil saking Galilea!”

Indik

53[Dane sareng sami raris budal,Download Audio MP3 (Yohanes 7):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran