Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

1Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, eho amu uba le Kristus labe Aho meedaha Im Neàna lam vou vameatedaha bak lam, “Ame im lam akati modemna modela?” laham im eho uba neo vi vameadalo mozo. Ame im lam uho amu gi tu vuzehi keàtedi meedume etei ab vou fuham bak.

2Ame eho amu uba lab vou vameatedaha Im Neàna lam uho mu vooho vaba abo vuusu vagamsu meedam labe uho faina meedam bak lam Alat uba beom vaba Aho um soat vausu fa vei neàdedam bak am bak. Lahana uho ame im lam vuusu meedam vabameam làhà uho amu Kristus bake lab tu vuzehehe bak lam gi modi teolem bak.

3Ame eho uba le lab vou vameatedaha im lam gi im Boehàda Yesusat eba amu vameadahana eho aime vuzehi fa uba neo vou vameatedaha bak. Ame im tombuda lam gi neham bak. Iho faina meedam bake Yesus Aho ot vai fai Dateli damat ve ut tetehesuhunaso laba paku dou eloho bak. Labi eloi damat Am koeiso ve ke bumat laba vou oli esu baguamdehe bak. Labi usi behàsdi Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi usaha bak. Ame im lam dat ahamda Alat Vameadaha Im Toedahana laba labi nasi fet toeme esuhu im am bak.

4(15:3)

5Labi fat ahedi neàdi amu nasi Petrus bake le duzu Am alihi fi hi bak. Labi ba neo Aba tu vou gohatem dam totbaho lam abo dam sebelas laba le duzu am alihi fi hi bak.

6Labi ba neo dam Aba tu vuzeheheda abo lima ratus vafozi abo dam duada zi feà totbaho laba le duzu Am alihi fi si ame dam zi feà labe aadaha bak. Ame eho etei lab gagoho dam zoho lam eloda. Labi dam zoho etei ahe lahasu. Labihaha bak.

7Labi ba neo Yakobus bake le duzu Am alihi fi hi bak. Labi ba neo Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam ahebu laba le duzu Am alihi fi hi bak.

8Labi Am alihi neo fi si ba aame novahada em am bak. Lahana em abo im Boehàda Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam datelehe bak lam em gi ame bak modem bak ozoho vabna ab modeham bak. Abo lahit zubuli data faam bak fuhu vabna auna faam bakti ulohona modehe bak.

9Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Eho amu dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam abo Alam damaleheda eho vabidume dam zoho lam eho beodaha bak. Labiha labe em ba Kristusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiamda totbahoti emti uloho vabak. Em ba bisi feàda modem vabak. Damat eba neha, “Kristusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiamda meida am tame,” lahame eba labi gagomeam em gi ladem bak.

10Lahana Alat gi eba ozahit deeli im neà bak meedàmu em ame dateli eho Am im meedam bak ab modi baleàleham bak. Labi Aho eba ozahit deeli im neà bak meedaha bak lam ba teolehe vabak. Aho gi ahamte eba lab gagoho di labe eho ame im ve faasi vou vameatedume ab bohulaleham bak. Yesus Aho Am im vameadume esmozi laiam dam totbaho mahate eho keàtedi meedam bak lamti uloho vabak. Gi fota meedaha bak. Lahana eho lab keàtedi meedaha bak lam ehemo keàtedi meedaha vabak. Alat eba ozahit deeli im neà bak meedam labet modi eho labi meedaha bak.

11Labihàmu eho ame Im Neàna lam uba vameadam bak modeo, Yesus Aho Am im vameadume esmozi laiam dam meida labe uba ame im lam vameadam bak modeo, laham bak lam ba bisi ozom bak modem vabak. Bisi ozom bak gi neham bak. Iho gi Alam Im Neàna vàmtea lam uba vameadume uho tu vuzehehe bak lam bisi ozom bak am bak.

12Iho Yesus Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam nibe iho amu neha, “Kristus eloho bak labet Alat modi fa ahedi usaha bak,” lahame vou vameatedamnàme akati modi um dam zohot nehame gagodàla? “Dam elodaha bak labet ba fa ahededume usnadam vabak,” lahame labi gagodàla?

13Um ozom vaba? Dam elodahada zi ba fat ahededume usnadam vabameam làhà Kristus Aho eloho bak labet Alat laha modi fa ahedi usam vab taia?

14Kristus Aho eloho bak labet Alat modi fa ahedi usam vabameam làhà iho uba lab vou vameatedaha Im Neàna lam, “Gi ostam imot modem bak,” laham bak. Labi uho Kristus bake lab tu vuzehehe bak lam, “Gi ostame tu vuzeheha,” laham bak. Ne, ame im lam gi giomimnat modemeam im ba akati tu vuzehi neàdedà?

15Dam elodahada zi ba fat ahededume usnadam vabameam làhà im amu neha, “Kristus Aho eloho bak labet Alat modi fa ahedi usaha bak,” lahame iho dam bake lab vou vameatedam im lam, “Iho gi giomim vou vameatedam bak,” laham bak. Uho nehaha labe eho labi gagoho bak. “Dam elodahada zi ba fat ahededume usnadam vabak,” lahame labi gagodameam làhà Kristus laha Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi lab usahamom vabak.

16Dam zohot lab gagoho bak lam eho vi ozoha, em gi ahole vi ozoho bak. Dam elodahada zi ba fat ahededume usnadam vabameam làhà Kristus Aho amu lab eloho bak labet Alat modi fa ahedi lab usahamom vabak.

17Labi Kristus Aho amu lab ot vai eloho bak labet Alat modi fa ahedi usam vabameam làhà uho Kristus bake lab tu vuzehehe bak lam gi ostame tu vuzehi teolem bak. Labi uho faina meedam bak lam Alat modi fa faamodaha vaba um gi labaha bohu vuusdam labet modi Alat uba beom bak.

18Labi laha dam amu Kristus bake lab tu vuzehi Amti vou ali ahu vàmadi im Abada meedume elodaha dam lam laha ba fat ahededume usnadam vabak. Abo gi iho faina meedam bak fa faamom bili gi labaha bohu vàhàdedume seddam bak.

19Um nasi ozomale. “Iho asum ahoba iuba vamna Kristusat iba ba lo tame,” lahame tu vi ozodam labe naat iba vabidam bak lam geàmu iho gi labaha bohu Kristus bake tu vuzehi meedam bak. Lahana iho gi modeme vanamai teoli ame na vam vabameam làhà dam bak niba esuhuda iba ozom di, “Im bisi aam faobekem dam im am taia?” lahame ozom bak.

20Lahana um dam zohot git ozodalo. Bisi imbo bak gi neham bak. Kristus Aho amu eloho bak labet Alat alimeat modi fa ahedi usahada Am am bak. Aho labiha labe iho ozoha, im nidi nim laha imbo bak. Iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam nim im laha ba elodam di gi ame bak lamti ulohona fat ahededume usnadam bak.

21Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Dat ahamda vàmtea Adamat aho faina modehe labe dam bakda ahebu elodam bak ab modi vizeham bak. Labi laha Dat vàmtea Kristusat Aho lab modehe bak labet modi dam bakda ahebu elodam bak lam fa ahededume usnadam bak ab modi vizeham bak.

22Nehaha bak. Im dam bakda nim ahamte modi debuli vou susualeheda Adam labe aho faina modehemu elom bak iba dam bak dama ab modi vizi meedamam bak. Labi laha iho Kristus bake tu vuzehi Amti vou ali ahu vàmadehemu iho ba laha elodam di im eloho bak labet Alat modi fa ahededume usnada tame.

23Lahana Kristusti imti iho ame bak lam amediat modem kaio. Gi faheme ahala modida tame. Amu ahamte alimeat eloho bak labet Alat modi fa ahedi usahada Kristus am bak. Labihàmu ba diamut Kristus fa bak niba lem di Am damalehe dam lam ba neo elodaha bak labet Alat modi fa ahededume usnada tame.

24Labi usnadume neàdi dam bakda vuusdam boehàdatebo zi lamti boehàda totbaho zi lamti abo dam ee vousaha dam totbaho lamti ahebu Ala bake faki moudaha dam labe iho im dedamali meia vuusu im vahokedam bak lam abo ame feà bak lam Kristus Aho fa faamome seddume neàdi iho bak damat bak niba meedam im lam ahebu Alat modi novai ab vaitomam tame. Labi neo Kristus Boehàdatebo vàmadi dam bake lab vuusu im vahokedam bak lam Aho fa Am Ai Ala bake ub gagu Aho ab ot vamam tame.

25Lahana Am Aiat ot vaha vab di iube Kristus Aho dam bake lab vuusu im vahokedam bak lam Aho amu nasi teohet labihasu vuusdamehamdi dam Aba fakemoholi moudaha dam lam ahebu Aho beodamehamdi fa vàhàdedume neàdi vaitom di am bak.

26Labi ame di labe Kristus Aho ba novalo modi vaitom im gi elom bak am bak. Aba tu vuzehi im Abada meedam dam lam Aho ba modi ame dam labe iho elodaha bak labet Aho modi fa ahededume usnadume neàdehezobe naat dam bake modi eloidam bak lam Aho modi fa ab vaitoi setemam bak.

27Eho etei lab vameadaha im lam aham di iube meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe im ehete. “Alat fa ame Da laba modi feà Dateli Aho na ahebu vuusdam labe fa Aba ulededa tame.” Lahame labihasu toehemu iho nehi ozobohudehe bak. Na ahebu modi fa Kristus bake ulededa tame. Lahana iho neha, “Làhà Kristus fa Ala bake laha vuusu im vahokedà?” lahame ba labi git ozom vabak. Neham labe labihaha bak. Na ahebu modi fa Kristus bake ulededume Aho fa feà Dateli vuusdam bak lam debu Alat modehe labe labihaha bak.

28Labi Alat Am Adat Kristus laba modi Aho na ahebu vuusdume fa Aba ulededume neàdehezobe Kristus Ahamo ahit fa feà vab Dateli fa Am Ai Ala bake Aho ahit uledehemu Alat fa Aba ab vuusdamam bak. Labiha labe Alam ee vousai bisi feà datebolehe labe bak iumti bak iumti ahebu abobo ab vuusdamam bak.

29Emti Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam oa, um dam zohot amu neha, “Dam elodahada zi lam ba fat ahededume usnadam vabak,” lahame uho lab gagoho bak lam imbodemeam làhà um akati modi um dam totbaho amu valo baptislehe vabna elodàmu uho vedi fa ame dam laba ot vai fa valo baptisleidàla? Dam elodahada lam ba fat ahededume usnadam vabna um akati ostame ot vai fa valo baptisleidàla? Uho labi modemeam làhà um gi teoli vanamai voe taia?

30Labi em ba gi im lada lamota ozodam vabak. Iho Alam Im Neàna lam vou vameatedam dam nibe iho ame bak lam meedàmu dam iba fakem damat iba neha, “Fà beose,” lahame meedam dam dihasi iba tahi vabida. Labi neo dihasi iba tahi vabida. Gi amu di iube labihasu faasi vou mode ledume etei di nim ab vou fuham bak. Lahana dam elodaha dam ba modi fa ahededume usnadam vabameam làhà im gi teoli vanamai voom bak.

31Ba oa, eho ame Im Neàna lam vou vameatedam bake dam eba fakem dam labe neha, “Em otese,” lahame labi bisi dihasi gagoda. Dihasi gagoda. Labihadam bohu meedam bak. Ba oa, em ba giomim gagom kaio. Abo imbote. Lahana eho gi ozahigeàmu keàtedi meedam bak. Labi em laha uho im Boehàda Yesus Kristus bake tu vuzehi Amti vou ali ahu vàmadi meedam bak lam em abo ozobohudi deeli fa dam totbaho bake vou daetbadam bak.

32Labi laha num debu Efesus niba azihi dam bisi fai bak meedam dam zi nibe, “Eba beose,” lahame vazisi vabidume modeha em gi keàtedi duzuhu bak. Dam lam abo doho seagam feàdati ulohona eba aame nohisidàmu eho gi aet ot beluiame em fa ahedi duzuhu bakti ulohote. Lahana dam elodaha dam ba modi fa ahededume usnadam vabameam làhà eho lab meedaha im lam gi teoli vanamai voomnat mode taia? Làhà ame dam labe fat ahededume usnadam vabameam làhà akati modi iho gi dat ahamda Yesaya labe aho nehi toeme esuhu baket gagodam vaba? “Im dihasi elodam bake imo gi etei digat nibe nasi vazisi deeli na zi feà àda. Anggur oo vaksa zi feà udda. Labihadume vaitose. Ba eloi na àm biem bak.” Làhà imo gi etei ahedi modesdume novam bake gi labihadam vaba?

33Lahana dam zohot neha, “Dam elodaha bak labet ba Alat modi ahededume usnadam vabak,” lahame lab vameadam dam lam uba vizem bak labna zohàme um a giomim git vi ozodamule. Dam zohot uba giomim vameadam dam labe uba vizi uho fa faina vi tau meedume vàhàdem bak labna zohàme um a netàdemule. Fa fi hasi ahala modidale.

34Eho uba labi vameadàmu ubu uho faina meedam bak laba vi ozodume aha teksi ame bak lam nasi voedume uho amu iademe ozodam bak lam fa meedale. Neham bak. Um dam zoho labe abo Ala bake mahate ozome ozobohudem vaba abo vabili ahusobuli meedam lahasuhu damat modem bak. “Um fà ladese,” lahame eho uba ahit labi gagoho bak.

35Eho neha, “Dam elodahada zi ba fat ahededume usnada tame,” lahame eho uba lab vameadahanàme um dam totbaho labe vedi, “Imboo?” laham bak vabi vi ozodam lahasuhu bak. Uho vedi vabi nehi vi ailo gagoda. “Dam elodahada zi lam ba akati modi fa ahedi usnadà?” Labi laha, “Ame koei lam koeili setehena anat modi fa sobuli ahededàla?” lahame vabi vi ailo vameadam damat modem bak.

36Aiee! Uho labi gagodam labe um abo ahusobuli mode! Um ozom vaba! Uho kait oo dem di labe amu nasi dedesu bauleme ahamo bak ad iuba bedi koeilem labe loubedi futom bak.

37Labi laha kait oo dem di modeo, na neb amomoi dem di modeo, ba ame na labe am so dem vabak. Gi am oota bake deddam bak.

38Labi ame na neb lam deddume neàdi Alat gi Aba Aho amu fet ozome esuhu bak labet modi ame na neb dehe bak labe soaedam bak. Labi Aho modi ame na neb labe soaedam di labe gi ahala modidume soaedam bak. Kait oo nehasu modesu. Gandum oo nehasu modesu. Labihadam bak.

39Uho laha nasi na bake azimna zi ahebu labe im so laba vi ozodale. Ame na zi lam so uloho vabak. Gi so ahala veimdi veimdidaha bak. Dam so amomoi. Labi bume so amomoi. Labi bohe so amomoi. Labi nohubake azimna zi labe im so laha veimdi veimdiame modesuidaha bak. Labihadaha bak.

40Labi laha asum ahoba iuba modealahana zi lam laha alihi ahala veimdi veimdidaha bak. Abo ala digadda modeo, ala useheda modeo, falo zi modeo, labihasu ba na bake modealahana nimti uloho vabak. Asum laba modealahana zi laba damat aam neà bak vou baedam bakti fa bak niba modealahana zi niba aam neà bak vou baedam bakti uloho vabak. Ahala vou baeidam bak.

41Ala digadda fauhaedam bak laba damat aame vou baedam bak amomoi. Labi laha ala useheda fauhaedam bak laba damat aame vou baedam bak amomoi. Labi falo zi labe fauhaedam bak laba damat aame vou baedam bak amomoi. Labi ame falo zi lam laha faheme fauhaedam bak laha ahala fauhaedaha bak.

42Na ahebu labihadaha labe Alat dam elodaha dam lam ba modi fa ahededume usnadam di laha labihadam bak. Neham bak. Im etei dam elodam di koeiso bake baumsu koeilem meo bak. Lahana ba diamut Alat dam elodahada zi ba modi fa ahededume usnadam di labe Aho iba modi eloi koeilem gikina labahanaso fa modesu ahededume usnada tame.

43Iho nehi ozo. Iho bak niba ahedi esdam di im gi alihi nemahudam meot. Fa gailemoholedam meot. Fa nu vabali na modem biem meot. Labihàmu ba eloi damat im koeiso bake baumsum di lam gi aam faobekemna baumsum bak. Gi olebana na modem biemna baumsum bak. Lahana ba diamut Alat dam elodahada zi modi fa ahededume usnadam di lam Aho iba modi im so aam neàna abo damat aame vou baedamna sobu modesu ahedi usnada tame. Aho iba modi teudi ba eloi koeilem gikina sobu modesu ahededume usnada tame.

44Iho eloi damat im koeiso baumsum di labe gi im bak dam soali baumsum bak. Lahana ba diamut iho elodaha bak labet Alat modi fa ahededume usnadam di labe im bak dam soali modesuhu bak lam fa vei seti asum ahoba iuba azihida soali modesu usnada tame. Ba fa vazidazi modem biem bak. Eho gi neham bak vi ozome uba labi gagoho bak. Iho bak niba esdam di im gi bak dam soali esdam bak. Làhàmu iho ba diamut asum ahoba iuba le azim bake im bak damat soali modesuhu bak lam fa vei seti fa asum ahoba iuba azihida soali modesum bak.

45Eho etei lab gagoho bak lam meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehena nimti ulohote. “Alat ahamte alimeat modi dateleheda Adam am. Ame da lam bak niba azim bake Alat ahit aba modi oheme im ozobohudehe bak.” Lahame labihasu toeme esuhu bak. Lahana Kristus labe Aba Aho modehe bak laba iho vi ozom di Aba Am ee gi, “Adam bada,” lahame talum neàte. Neham bak. Kristus labe Aho Am damalehe dam labe iho asum ahoba iuba azim bake im so fa ahe neàna bohu vuusdam bak modehe labe Am ee, “Adam bada,” lahame gagodam neàte.

46Uho nasi vi ozodale. Alat amu nasi iho asum ahoba iuba le azim bake nasi asum ahoba iuba azihida soali iba modesuhu vabak. Gi iho bak niba azim bake im bak dam soali amu nasi iba modi esuhu bak. Labi ba neo diamut dam asum ahoba iuba azihida soali modi esu tame.

47Labi uho Alat ahamte alimeat modeheda Adam lam modehe bak laba vi ozomale. Ame da lam modehe di lam Alat gi bakbu visoi modi dateli bak niba azihi bak. Lahana Kristus ee, “Adam bada,” lahame taluhuda lam gi asum ahoba iube bak niba lehe Dàt modem bak.

48Im dam bakda debu ahebu Adamat vou faat lehe labe im so nim gi am soti ulohona modehe bak. Lahana ba gi labihasum vabak. Iho Kristus abo asum ahoba iube fa bak niba leheda laba iho tu vuzehi Amti vou alem labe im laha ba diamut so Abada asum ahoba iuba modesdam soti ulohole tame.

49Lahana etei di nibe iho bak niba esdam lahasuhu di nim im so nim gi Adamam so modehe bakti ulohona lahasuhu bak. Labihahanàme ba diamut labiham vabak. Adamam soat modesuhu bakti uloho vabak. Fa vei seti gi Kristusam soat modesuhu bakti ulohona fa modesu tame. Asum ahoba iuba le azim bake labiham bak.

50Emti Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam oa, eho etei lab vameadaha im lam uho biem bak lahasuhuna zohàme neo uba nehi vi vameadalo mozo. Alat ahit iho bak niba azim bake im so nim vaseati nuti faati modealaha bak. Lahana Alat Aba Aho dam vuusu im vahokedam bak asum ahoba iuba im ba so ibida nimti ulohona labihasu le azim biem bak. Asum ahoba ium ba eloi koeilem bak vabak. Labihàmu iho im so bak niba eloi koeilemna nimti labihasu laba lam biem bak.

51Labihàmu um nasi aimale. Alat amu di iube dam bake vastehe im eba ba modi fi gatehena um biem bake eho etei uba ahate vameadalo mozo. Neha: Im Boehàda Yesus ba fa lem di im dam Kristus bake tu vuzehehe dam ahebu elodume setehe vabna dam dua zoho ahe lahasuhuna am ba le tame. Lahana ame di lam im dam aheda modeo, elodaha dam modeo, ame di labe Aho modi im so fa veimdedam bak ehete.

52Im so fa veimdedam bak lam kehàm vabnat moz. Abo gi damat fako aubekesi fa neàdem bakti ulohona abo asum boz velem bakti ulohona mode tame. Labi ame di labe Alam im vou usem dam zi labe im omati ulohona trompet labe dae feàna budda tame. Labi na dae lam aidam di labe damat ozo, “Bak niba meedam im ahebu ab vaitoi seddalo modem ame?” lahame fet aime ozobohudemna am bak. Labi ame oma dae lam buddam lahasuhu di labe dam Kristus bake tu vuzehehe dam amu elodahada zi lam fat ahededume usnadume im so fa veimdedume ahena elom gikina labahana modealada. Labi im dam aheda laha ame di labe im so fa veimdedume ahena elom gikina labaha bohu modesdamna modealada. Labihada tame.

53Eho etei lab gagoho bak lam ba modehe vaba voom vabak. Abo modem bak. Neham bak. Iho ahedi bak niba esdam di im gi ek damat modem labe im so nim eloi koeili setemna ehe labe fa veimdesu so eloi koeili setem gikina abo labahana fa modesuidam bak ehe bak.

54Labi im ek damat modesuidam so fa veimdedume so eloi koeili setem gikina abo labahana fa modesuidume neàdehezobe meit Alat Vameadaha Im Toedahana aham di iube nehi fet toeme esuhuna lam ab imbodemam tame. “Damat elodam bak lam Alat ab modi vaitoi seteham tame. Ba elodam bak vi modem kaio.” Lahame labihasu toeme esuhu im lam ame di labe ab modi imbodemam tame.

55Labi ame di labe meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba laha nehi fet toeme esuhuna meida nim ab modi imbodemam tame. “Ee làhà! Elom bak oa, om akati meia modi elom bak setehelo. Ee làhà! Elom bak oa, om akati meia veeme elom bak setehelo.” Lahame labihasu toeme esuhu bak lam ab modi imbodemam tame. Ame bak lam neha: Alat Aho ahit dam bake meedume elodamna zi ahebu modi fa seddaha labe im ba elom bake iedem vabak. Ame na labe ba, “Fà modi elodase,” lahame ba iba modi im iedem vabak. Lahame labi toehe bak.

56Dam etei elom bake iedem bak lam gi neham labe elom bake iede taia? Damat ozo, “Iho faina meedàmu ba diamut Alat iba beodam bak ehe bak,” lahame ame bak laba vi ozome elom bake iede taia? Alat Aho gagu fi hasi esuhu im feàna lam damat mu zidazehemu dam bake beodam bak ehe bak.

57Dam lada lamota labiha. Lahana im ba labiham vabak. Im gi Ala bake vou baedam bak. Neham labe labihaha bak. Iho faina meedam bake im Boehàda Yesus Kristus fa iba ot vai eloi iho faina meedam bak lam Aho fa faamome vei neàdehe labe im ba elom bake iedem vabak.

58Ebe eho deelem dam abo emti Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam oa, ba diamut im elodaha bak labet Alat modi fa ahededume usnadàmu uho im Boehàda bake tu vuzehi meedam bak lam mahate keàtedi laodoamsu im Abada lamota meedam bohu vuusdale. Labi meit uba im git vameadam bak laba uho aime tu vuzehi bitem bak labna zohàme uho mahate teudi laodoamsdale. Labi im Boehàda uba gagodaha im lam ahebu uho abo ule neàt meedam tadele. Neham bak. Uho Boehàdat uba gagohona lam ahebu meedam bak lam ba gi teoli vanamai voomnat modem vabak. Abo modi ame im lam imbodemnat modem bak <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran