Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 

1Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam totbaho lamti labi Yahudi dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho abo Yudea bak laba azim dam duada totbaho lamti meit li vameahana ab aiham. “Yesus Aho amu meedume vou esmoho im abo Alat vameadaha im lam Yahudi damat modem vab dam labe iho aime vuzehi meedaho,” laham bak lam ab aiham.

2Labihàmu Kornelius Yahudi dàt modem vabda labe am num laba Petrusat laba tau azibe Kaisarea lam vou esmozi fa kota Yerusalem niba li lefuha Yahudi dam Yesus bake tu vuzehe dam totbaho labe aba ab gut bebe im vahokedamam. Ame Yahudi dam labe vedi nehi ozome meeda. “Laso aubehà sokba vaitom vab dam laba im Yahudi dam vahem fi ham bak,” lahame ozoho labe Petrus bake gut bebe im ab vahokedamam.

3“Om Yahudi dàt modemna akati im tai ahamda Musat iba vou gago usehe Im Feàna lam oho ozome Yahudi damat modem vab dam labe im laso aubehà sokba vaitoho vab dam labe im num laba oli na tau àm bak mom vaba mode?” lahame ab gut bebe im ab vahokedamam.

4Lahame labi gagoha Petrusat fa aho iuba le modehe bak labe debu faasi iademe ab vameadamam.

5“Eba nasi a gut bemule. Eho modehe im fa uba vameadase. Neha. Em Yope laba tom gagodam di labe eho edehesi fako bakamta aasdume modeha na sue baati ulohona feàda oula empat laba lo vààlume loat bohulali asum labe vou usdume eho aidam bak laba nom esuhuna aaha bak.

6Labi eho neo aaha na nekehàbu empat eheda zi lamti na sobosobomna zi lamti bume faobuda zi lamti labihasu sue baa laba vahehe bak ab aaham bak.

7Gi etei aame aasdameam aiha meit eba nehame gagoho bak ab aiham. ‘Petrus oa, ame na zi nim oho nasi usai oddume àdale.’

8Lahame eba labi gagohemu eho fa gago, ‘Vabà! Boehàda oa, im Yahudi dam na lam àm fi ham labe àm alim lahasuhu bak. Im tai ahamda Musat iba vou gago usehe Im Feàna lam, “Na lam àm fi ham bak,” lahame gagu esu vàmadehemu em ba àm vabak.’

9Lahame eho labi gagoha ame na dae asum labe fa eba neo vi gago, ‘Na Ala naedat fi ham bak gagom vabna oho a fi hamna lahamule. Oddume àdam neàte,’ lahame eba ab gagoham.

10Labi ame na lam fa vousai vou usi Alat im vameadume fa neo vousa. Gi labihaha bak làteladeha ame sue baa lamti ame na zi lamti fa asum ahoba iuba ab vousai seteham bak.

11Gi etei asum ahoba vousai seti em fako fa dam alihi aam neàdi modeha dam Yahudi damat modem vab dam làtela Kaisarea labe fa Yope niba eba olu li nabidume eho aidam num niba ab fuham.

12Ame di labe eho vi ozoda, ‘Alat eba ana im gagolo sue baa niba na zi lam vaheme fi ddahela?’ lahame vabili vi ozodam lahasuhu di labe Alam Aha Nutabe Neàna labe eba neha, ‘Petrus oa, dam etei oba lehe dam làtela laba oho tau lam bak, “Lào? Lam vabao?” laham bak a ahu behàsdi vi ozodamule. Gi ule neàt vi tau vulale.’ Làhàmu em uledi ab vi tau vulaham bak. Labi laha Yope dam abo Yahudi dam Yesus bake tu vuzehe dam emti vahi esdam dam enam eba tau Kaisarea laba ab laham. Labi laba lafusi Kornelius abo Yahudi damat modem vab dam labe am num laba iho ozahit ab oleham.

13Oli modeha Korneliusat iba im nehasu gut vameada. ‘Alat Am im gagu vou usemda labe em numa lehe bak eho aaha vabna eba li duzu im vameadamna eho aaho. Aho eba neha, “Dam gagome Yope laba olu Simon abo damat ba ee gagom Petrus lahamda le nabime aahazobe ve Kaisarea niba fa vou lele!

14Ame da labe iba li im vameadume neàdi eho em lahi databeti iho aho vou li vameadaha im lam iho tu vuzehemeam làhà iho faina meedàmu Alat iba beodalo meedam bak lam Aho fa mu iba soat vausu fa vei neàdeda tame,” ’ lahame ame Alat Am im gagu vou usemda labe aba labi gagohemu Kornelius aho ame baket modehe bak lam fa iba gut vameadaha bak.

15Làhàmu iba labi gut vameadàmu eho Alam Im Neàna lam ab faasi vameadamam. Vameadameam aaha Alam Aha Nutabe Neànat amu ahamte iba Yahudi dam bake nom ilu modi vizi teudedam bak lamti ulohona neo nom ilu ame dam laba modi vizi teudedam bak lam em ab aaham.

16Gi etei modehena lam eho aame vi ozoha, Yesus im Boehàda amu iba fet it vameadume vou esmoho im lam eho ab vi ozobohudeham bak. Aho amu iba neha, ‘Yohanes gi mei vuu vaota baptisleidaha bak. Lahana ba Alam Aha Nutabe Neànat nom ilu uba modi vizi teudeda tame,’ lahame Yesusat fet it vameadume vou esmoho bak lam em ab vi ozobohudeham bak.

17Labihàmu eho nehi ozo. Iho Yahudi dam nibe im Boehàda Yesus abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda bake iho tu vuzehi meedàmu Alat Am Aha Nutabe Neàna iba nom oudume vizi vuusdam bakti ulohona fa Yahudi damat modem vab dam laba laha tau modi vizi vuusdam bak lam em ab aaham bak. Labiha labe eho ba akati modi malela? Ala naeda labe Ahamo modehena ba eho akati modi otesiame malela? Labiham biem bak,” lahame Petrusat aho meedaha im bohu lam ame dam zi laba ab vameadaham.

18Labi vameadume modeha ame Yahudi dam Yesus bake tu vuzehe dam totbaho labe iho Petrusat lab vameadaha im lam aime fa vei neàdi ba aba neo gut bebe im vahokem vabi fa Ala bake vahi ab vou baedamam. Vou baedam labe nehame gagoda. “Làhà. Im git ozohe? Yahudi damat modem vab dam lam Alat laha vam meo? Abo neàte. Yahudi damat modem vab dam labe iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadi meedaha labe ba elom di Alat modi fa Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak lam Alat ab uledeham bak,” lahame ab vameadaham.

19Amu damat Stefanus otehe di labe dam Yesus bake tu vuzehe vab damat fa Yesus bake tu vuzehe dam laba fai bak bohuta dihasi vabida. Labi neo dihasi vabida. Gi labihadam bohu meeda. Labihadàmu ame dam labe ab faheme bak bohulana laba fi goaitoi ladume ab seddaham. Dam totbaho labe Fenisia bak laba ilime esu. Labi dam totbaho labe itea feàna labe am touha meida Siprus laba ilime esu. Labi laha dam totbaho num debu Antiokia laba ilime esu. Labihada. Labihadam di labe damat ibi iho ilime esuidaha bak laba Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam vou vameateida. Lahana labihadam di labe vedi ame im lam dam giidate abo Yahudi damat modem vab dam laba vou vameatedaha vaba vedi gi Yahudi dam lamota vou vameateda.

20Lahana ame lab ilime fi goaitoho dam totbaho abo Siprus touha laba faaha damti num debu Kirene laba faaha damti laham Yahudi dam labe iho ilime esuhu bak laba ame Im Neàna lab vou vameatedam di gi Yahudi damta vou vameatedam vabak. Ame dam labe fa Antiokia laba lafusi, “Ame Da Yesus lam abo dam ahebu vuusdam Boehàda am tame,” laham Im Neàna lam gi ostame Yahudi damat modem vab dam laba laha ab faasi vou vameatedamam.

21Boehàdat meia modi vizi teudehena lam ame dam laba tau modi vizi teudehe labe ame im lam vameadam di labe Yahudi damat modem vab dam Antiokia laba azihi dam dua totbaho labe ame im lam aime ab vuzeheham. Vuzehe labe iho faina meedam bak voedume fa ahu neà bak vàmadi “Boehàda Yesusat fà iba vuusu im vahokedase,” lahame Yesus bake ab tu vuzeheham.

22Laham bak lam meit kota Yerusalem laba le dam Yesus bake amu tu vuzehi vahi meedam dam laba ab vameadaham. “Ame Yahudi damat modem vab dam Antiokia laba azihi dam labe, ‘Yesus iba vuusu im vahokedale,’ lahame uledi gi eteit Yesus bake tu vuzeheho,” laham bak lam ab le vameadaham. Làhàmu ame num debu Antiokia laba meedaha im lam aihemu ame dam nibe iho Barnabas utasi, “Antiokia laba le, ‘Dam lam akatihàla?’ laham bake le aale,” lahame Barnabas Antiokia laba ab oluham.

23Ame da Barnabas gi im neà bakta meedam dàt moz. Alam Aha Nutabe Neànat aba modi vizi teudi meedam dàt moz. Labi aho Yesus bake tu vuzehe bak lam abo ba beena tuhu vaba abo gi teudi tu vuzehi meedam bak. Lahamda labe Antiokia laba fusi aaha ame Yahudi damat modem vab dam dua totbaho labe Yesus bake tu vuzehi meedam bak ab aaham. Aame ozo, “Alat abo Yahudi damat modem vab dam nim moho vaba gi ozahit deeli im neà bak meedam Alat mode?” lahame àvodi bisi duana ab deeleham. Deeli ame dam laba vabededam labe im nehasu vameada. “Uho Boehàda Yesus bake tu vuzehi meedam bak lam mahate abo iademe ahu vàmadi meedale,” lahame ab vi vameadaham. Labihadam di labe Antiokia azim dam dua totbaho labe laha ba neo Yesus im Boehàda laba ab vi tau tu vuzehedaham.

24(11:23)

25Labihaha bak lam Barnabasat aame neàdi fa Antiokia lam vou esmozi Saulus bake nabidalo num debu Tarsus laba ab laham.

26Le nabime aaha Saulus vi aahemu fa vi ve Antiokia ab vou leham. Fa vou li ame dam behàsu labe Antiokia laba azibe tahun ab vàmadeham. Laba azim di gi nehada. Ame dam Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam abo ame bak laba azim dam laba gagome bakamta vahi esdam labe iho dam duana zi laba Yesusat amu, “Nehame meedale,” lahame iba it vameadume vou esmoho im lam dihasi vahokeda. Dihasi vahokeda. Gi labihadume tahun ab vàmadeham. Ame di lam dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam laba dam giida labe aame nehada, “Dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam lam Kristen dam am tame,” lahame ame dam laba alimeat taluhu bak lam di labe Antiokia laba ab aiham.

27Labi ame di labe dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam abo Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam totbaho lam kota Yerusalem labe Antiokia niba ab leham.

28Ame dam labe dat meida Agabus lamti am dam totbaho lamti Antiokia niba ab lefuham. Alam Aha Nutabe Neàna labe Agabus bake modi vizi teudehe labe damat ba modem im aho nasi ozobohudehe labe dam labe ibi iho im vameadam tomba laba duzu im fet nehame ab vameadamam. “Ba Kaisarleheda labe aho vuusdam dam debu ahebu gi ideia ibzida tame,” lahame nasi ozobohudi dam bake fet vameadume ab esuham. (Ame bak lam ba Klaudius fa Kaisar gàhà dateli dam vuusu im vahokedam lahasuhu di labe ame fet vameadaha im lam ab imbodeham.)

29Làhàmu lab fet vameadaha bak lam aihemu ame Yesus bake tu vuzehi meedam dam Antiokia laba azim dam labe im fa vahi Yesus bake tu vuzehe dam totbaho Yudea bak laba azim dam labe, “Ba ideia ibzida tame,” laham bak aihemu faobekesi, “Doi nasi fet vi oluse,” lahame ab ozoham. Labihàmu ame dam labe ihimo ozodaha labe doi meit ahamo ozome vi lo. Meit ahamo ozome vi lo. Labihada.

30Labihadàmu ame dam labe im doi vaheme neàdi Barnabasti Saulusti dam behàsu laba lu neha, “Yesus bake tu vuzehi meedam dam kota Yerusalem laba azim dam laba vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi laba vou lale,” lahame gagu ab oluham. <<  Kisah Para Rasul 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran