Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

1Teofi lusoa, Yesusat Aho iba bak niba meedume esuhu im lam dam dua totbaho labe ame im ahum lam sunit toedume esuhu bak.

2Ame dam labe sunit iho toedahada lam ba im meidem kaio. Abo Yesusat ahamte faasi vou mode ladaha im lam dam na aame vou vameatedaha damat fa iba dam badate vou vamea usehe im lam iho aihi bak lamti gi uloho imot modem bak.

3Labihadamdaleàmu eho dam iudu iuba le Yesusat ahamte meedaha im lam aiti aitida. Labi ame im toedume esuhu sunit lam laha aame ozoida. Lahadume ame im lam ahebu ehemo iademe vi ozodume ozobohudehedaleàmu, “Eho laha im ebe eho ozobohudehe bak neo toedume esum neà bak,” lahame ozome ame im bohu nim toedume oba ab lu esulo modemam bak.

4Dam amomoit oba amu gi ahat vahokedaha bak lam, “Imbote,” lahaha bak lam eho iademe im ahebu neà vamdesu vameadam bohu toedume neàdi oba lu esulo modem bak. Neàde. Labi ame Yesus labe Aba Aho meedaha im lam gi nehi meedaha bak.

5Herodes Yudea bak laba boehàdateli dam vuusu im vameadam di labe Zakaria laha damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda meida am. Ame da Zakaria lam Abiat vou faat leheda meida am. Abia laha amu damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda am. Labiha labe aba aho vou faat lehe dam gi ame baket meeda. Labi Zakaria am nam Elisabet aba debu zoho vou faat leheda ahamda Harun am. Harun laha amu damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda am.

6Labi Zakaria am namti im meedam di Alat aaha gi im Aba Aho gagohona fi hasi vamdesu meedamda am namti am. Labi laha Alat, “Nehame meedale,” lahame gagu esuhu im lam ahebu iademe ulohodesu meedamda am namti am bak. Ba meit neha, “Im lada lam vooho,” laham bak ba gagom vabda am namti am bak.

7Ne lahana Zakaria am nam Elisabetti gi aona behàsu aida. Labi laha Elisabet gi maina data vabna azietedam bak.

8Labihadam di lam Abiat vou faat leheda meida Zakaria labe am dam totbahoti fa damat Ala bake lomna ve vua vahudam tohe damalelo ototo vaiam bak fuhudaleàmu Zakariat ame bak lam modelo am dam totbahoti Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba ab ladaham. Labi le odosi ame bak lam meedume modeha, “Amat oli na ahana neàna vuat usime vuahubulela?” laham bak modelo ame dam labe im tai ahobada vou mode usehe baket modeha Zakaria ab modeham.

9(1:8)

10Labihàmu Zakaria ame na vuat usime vuahubulelo ame Ala bake baedam numa ab oleham. Labi oli ame na lam usime vuahubuledam di labe dam bako laba bakamta dozeadaha dam giida zi labe laha tom gagoda.

11Labi meedameilahit Alat Am im gagu vou usemda meida labe na ahana neàna ohusuhu bak ahi totbaho laba ab duzuham.

12Labi laba duzu modeha Zakaria aame ab àvodeham.

13Làhàmu Alat Am im gagu vou usemda labe Zakaria bake ab vameadaham. “Zakaria, om bisi a àvodemule. Oho tom gagoho bak lam Alat ab aiham bak. Labi laha om nam Elisabet maina aolehena Alat uba tau daboseà fa tame. Labi ame daboseà lam faasi ee talulo modemeam, ‘Yohanes,’ lahale.

14Labi ame data lam faasi ba buduali Alat ozomta, ‘Feàda am bak,’ lahame ozoho labe om abo deeleha vàhàde tame. Labi ame data lam etei faahemu dam amomoi zi laha vi aame oba tau deeleha vàhàde tame. Ame data lam om nam nibeso laba ahamte adatelem di labe faasi Alat Am Aha Nutabe Neàna labet ame adatelehena laba modi vizi vuusdam labe gi teudi Alat Aba Aho ozohona bohu vuusu meeda tame. Labi am ba anggur loba oo vaksa dam bobim vao lamti na vaksa dam bobim vao amomoi lamti ba udem vabak.

15(1:14)

16Labi ame data lam ba buduali dat ahamda Israel labe aho vou faat lehe dam debu abo Yahudi dam laba aho im vou vahokedam bak labet modi ame dam dua totbaho labe fa Boehàda im tai ahobada tu vuzehi meedam Ala laba fa neo tu vuzehe tame.

17Labi laha Alat aham di iube Am Aha Nutabe Neàna labe fa dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada meida Elia bake modi vizi teudehe bakti ulohona Aho ame data laba fa ame baket neo modi vizi teudi nasi olulo modem bak. Labi Boehàda ba neo vuelo modem bak. Ame data budualehezobe im nehasu modem bake Alat nasi olulo modem bak. Dam amomoi bake le im vahokedam bak labet modi ame dam busao ziti ame data ziti im ahu ot fakiam bak fa vei neàdi vahelo modem bak ame. Labi laha dam Alat Aba Aho gagu esuhu im lam aime uledi vamdesu meedam vab dam laba aho modi fa damat ame im lam aime uledi vamdesu meedam dam laba fa vahi ame im lam uledi vamdesu meedam bak ame. Labi ame da lam ame baket meedàmu Boehàda ba gi ame dam zi lam vabiedume neàdehena ahum le aam bak. Ame dam zi lam gi Am lem bake faodamna le aam bak,” lahame ame im lam Alat Am im gagu vou usemda labe Zakaria bake fet ab vameadaham.

18Labi fet vameadume modeha Zakariat fa gago, “Ne, em abo aole. Labi em nam laha aole. Lahana oho gagoho bak lam, ‘Imboo?’ laham bak em akati ozoela? Eba ame bak fet vouhole.”

19Làhàmu ame Alat Am im gagu vou usemda labe fa gago, “Mm, em abo Gabriel am bak. Em abo Alat vameadaha im aime vou uselo Alat aidam obe laba duzu vou faodamda am bak. Labiha labe Alat eba neha, ‘Ame Im Neàna nim vameadale,’ lahame eba gagu ab oluham bak.

20Eho oba fet vameaha im nim ba imbodelo modem bak fum diat abo imbodem bak. Ne lahana om em im nim aime vuzehem vab labe om ba im gagom vabi fa ulaihàbulem bak. Om ulaihàbuli modesdamehamdi eho oba fet vameaha im nim imbodehezobe om ba fa dae lem bak,” lahame Zakaria bake ab vameadaham.

21Labihadam di labe dam bako dozeadaha dam zi labe, “Zakaria akati taho futom vaba ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba bisi kehàdàla?” lahame vabi vou faoda.

22Labi vabi vou faodameilahit Zakaria ab futoham. Futoi modeha am im gagom vabili gi daleà doudam labe gi anekehàt dam bake im ab vameadamam. Labiha labe dam bakoda zi labe ozo, “Làhà ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba Alat ahit ame da laba modi edehesi na aho aamna aame dae vabalehe taia?” lahame ab ozoham.

23Labi Zakaria gi dae vabna labihasu ame num laba ame na meedume meit ot vam bak neo fuhuzobe fa am numa ab laham.

24Labi am numa fa le aidam di labe am nam Elisabet modeme ab zubuleham. Zubulehezobe Elisabet ahamo aba it ozoda.

25“Em nib zubulehe bak nim Alat ab modehame? Etei nim Am eba ab aame faobekehame? Labi em mailehe bak damat eba feàtàm bak fa ab faatohame?” lahame it ozodume betea aidume ala ab auoholeham. Am zu koe lahasuhuna futoi gohatemeam damat aba feàtàm bak labna zohàme abo am zu dualehezobe ba futoi gohatelo gi betea aida.

26Labi ala enamli esdameilahit Alat Am im gagu vou usemda Gabriel laba neo gagu Galilea bak labe aba zoho num debu meida Nazaret laba damat na vahedam nam soaona abo damat modehe vab nam laba ab oluham. Ame nam soao labe am ee gagom Maria. Labi ame nam soao lam am valo na vaheme esdamda ee gagom Yusuf. Dat ahamda Boehàda Daud labe aho vou faat lehe dam meida am.

27(1:26)

28Labi Gabriel labe aho nam laba nom ilu meia ahamte tahi gagom im ab gagoham. “Om abo neàte. Om abo Alat bisi deeli im neà bak modi esuhu nam om am bak. Labi Alat vou aasdam nam om am bak.”

29Lahame labi gagoha Mariat aba, “Neàte,” lahame gagoho im lam àvodi, “Eba akati modemna labi gagohela?” lahame vabi vi ozoda.

30Vabi vi ozodàmu ame Alat Am im gagu vou usemda labe gago, “Maria, om bisi a àvodemule. Alat bisi deelehe nam om am bak.

31Om abo ba zubuli daboseà faa tame. Faasi ee talulo modemeam, ‘Yesus,’ lahale.

32Am abo feàda modelo modem bak. Labi Alat Asum Ahoba Tom Novaha Bak Laba Azihida Feà Datebo labe ame Data laba gagom di, ‘Am Adat,’ lahalo modem bak. Labi ame Data labe Am tai Daud aham di iube boehàdatelehe bak lam Boehàda abo ubu uho vou baedam Alat fa neo ame Data laba modi Boehàdatelelo modem bak.

33Labi Boehàdateboli um tai ahamda Yakub labe aba aho ba vou faat ledaha dam zi nim Aho vuusu im vahokedam bak gi labaha bohu vuusda tame. Ba setem kaio,” lahame fet ab vameadaham.

34Lahame labi vameadume modeha Mariat fa vi ailo ab gagoham. “Ne, em dat vab nam gi soaona aidam nam oho gagoho bak akati em modi zubulela?”

35Lahame labi gagoha ame Alat Am im gagu vou usemda nibe fa gago, “Om zubulem bak gi neham bak. Alat Am Aha Nutabe Neàna labet oba vou nom ilu tame. Labi Ala Bisi Feà Datebo labe Am teuna oba modi vizehe labe om zubulem bak. Labiham labe data oho ba faamda lam gi fai bak vabda Neàboda abo, ‘Alam Adat,’ laham bak.

36Ne, um ame lahi meida Elisabet gi aolehena zubuli data faalo modem bak. Abo damat amu neha, ‘Mailehe,’ lahame feàtàdam nam zubuli ala enamlehe bak.

37Na damat modem biemna Alata modem meo bak.”

38Lahame labi vameadume neàdi Mariat fa ab gagoham. “Lo, em Alat na gagom ule nam am bak. Eba ame bak lam modem neàte,” lahame labi gagu modeha ame Alam im vou useheda labe Maria ab vou esmoham.

39Labi Maria gi kehàm vababoà usai am nazoh dek ateme Yudea sibu num debu meida laba ab emoe laiteham.

40Labi laisi le lafusi Zakariam num laba oli Elisabet bake si, “Neàte,” lahame im ab vameadamam.

41Labi Elisabet Mariat, “Neàte,” lahame gagoho bak lam aime modeha Elisabet data asum ad nibeso labe ab nigoham. Labi Alat Am Aha Nutabe Neànat Elisabet bake modi vizi teudehe labe aba ab vuusdamam.

42Labiha labe Elisabet dae duana faasi Maria bake im ab vameadamam, “Ee làhà! Alat lahi totbaho laba deeli tauhu vabna om vàmteata Alat neà bak ab modehame? Labi oho ba faam data lam Alat laha deeli im neà bak ab modelo modem ame?

43Labi oho ahamte eba, ‘Neàte,’ lahame gagoho di labe em nibeso ad niba datat aime deeli nigoho. Labiha labe eho vi ozoha, om abo Alat iba Gagu Oluhu Dat im Boehàda ba faaseo modem namet modem labe datat em zu ad niba deeli nigoho. Lahana om labiham namet eba feà vab namelehe bak em abo àvodeha.

44(1:43)

45Alat Am im gagu vou usemda labe oba fet vameaha im lam oho nehame vi ozo, ‘Ame im lam imbodem bak,’ lahame labi vi ozome vuzehe labe Alat oba deeli im neà bak ab modi esuham bak,” lahame ab vameadaham.

46Lahame labi vameadume neàdi Maria Ala bake vou baedam labe Elisabet bake nehi vameada. “Em abo ahu vàmadi Ala bake vou baedam bak.

47Alat eba Soat Vausu Fa Vei Neàdehe bake em abo deeleho.

48Em gi boehà vab nam Alat Am na gagom ule namet modemnàme Aho ba eba aalahigeàmoho vabak. Abo eba aame faobekehe bak. Labiha labe em abo Ala bake deelehe bak. Etei di nibe faasi dam eteida debuti dam bada debuti ahebu vazisi eba vi ozome nehame Ala bake vou baedam bak. ‘Em vàmteata Alat bisi deeli im neà bak modi esuhu nam am tame,’ lahame Ala bake vou baedam bak. Alat Na Debu Modeheda feàda eba na iho damat modem biemna eba modehe labe dam eteida debuti dam bada debuti ame dam duada zi labe labi vi ozome Ala bake vou baedam bak. Ala bisi neàbodeheda vàmtea am tame.

49(1:48)

50Meit Ala bake, ‘Om abo feàte,’ lahame ozodume ahu adat iedi modemda laba Alat aame faobekesi vabiedam meo bak. Aho meia aame faobekesi im neà bak meedam bak abo feàte. Amu aham di iube ame bak lam faasi vou mode usdume etei niba ab vou fuham bak.

51Alat na feàna modehe bak lam ba vasti modesdam vabak. Abo gi ahate tombali modesdam bak. Dam zi labe ihimo iba it daetbadume, ‘Nehame modese,’ lahame vabademsu meedam bak lam Alat ahit modi fa fi goaitoho bak. Labi dam labe ibi iho ozome modelo modem bak lam ba modi fi tatom vabak.

52Labi laha dam bisi feàda boehàda zi lam Alat modi fa bisi feà vab damale. Labi bisi feà vab dam lam Alat modi fa bisi feà damale. Labihadam bak.

53Labi dam na vab dam labe Ala bake neha, ‘Iba taule,’ laham dam laba Alat na neàna lodam meo bak. Ne lahana dam na duada laba Alat ba taum vabak. Gi saemea fa olum bak.

54Alat abo aham di iube im tai ahamda zi laba nehame nasi fet vameadume esu. ‘Eho Abraham labe aho ba vou faat ladam damti aame faobekem bohu vuusda tame. Abo ba setem kaio,’ lahame labi fet vameadume esuhu im lam Alat ba fa vabiem kaio. Abo gi ozobohu lahasdam labe Aho iba Abraham mekehà abo Israel labe aho vou faat lehe dam abo iho Alat na gagom ule dam zi niba Aho iba tau aame faobekem bohu ab modesdamam bak.” Lahame Mariat labihasu vou baedume ab neàdeham.

55(1:54)

56Labi Maria Elisabet bake tau azibe ala làteladi fa aba bake ab laham.

57Labi Elisabet am data faam bak fuhemu am daboseà ab faaham.

58Labi ame data faasi modeha Elisabet ab deeli vàhàdeham. Labi dam totbaho abo am num abada obe laba tau vahi esdam dam zi lamti aba mei dam zi lamti labihasu Alat Elisabet bake lab aame faobekesi im neà bak tauhu bak lam aihemu laha Elisabet bake tau ab deeli vàhàdeham.

59Labi ame daboseà faasi vou id lame usi delapanli Yahudi dam labe ibi iho daboseà faasi modem di laso aubehà sokba ukbom baket modi ame daboseà laba am aiam ee, “Zakaria lahame taluse,” lahame meeda.

60Lahana am oi Elisabet mali gago, “Vabo. A labi talumule. Gi Yohanes lahame talule.”

61Lahame gagoha ame dam labe gago, “Mm, ne um amu dam ubuda ee amu labi taluhuda vabak.”

62Làhàmu dam labe ame daboseà labe am ai bake le anekehàt im ab vameadamam. “Om daboseà iho ee akatihasu taluela?” lahame anekehàt im ab vameadaham.

63Làhàmu Zakariat, “Aba na toemnavat vou lele,” lahame anekehàt im ab vameaham. Labi Zakariat ame na ve ab toeham. “Em daboseà nim am ee gi, ‘Yohanes,’ laham bak,” lahame ab toeham. Labi modeha dam labe ab aame àvodi meedamam.

64Labi modehat Zakaria fa ab daeleham. Labihàmu aho fa Ala bake ab vou baedamam.

65Labi Zakaria am obe laba tau vahi esdam dam labe aho lab baedam bak laba aime àvodi anekehàso ab gaadamam. Labi ame im lam damat gi kehàm vababoà modi vou fi det lame Yudea sibu num debu bak ahebu ab uloholeham.

66Labi ame im aidaha dam zi labe nehame azi vi ozoda. “Ame daboseà lam Alat tau vuusdam bak. Lahana am ba buduali akatihalo modem dàt mode?” lahame dam num debu meida iube azi vi ozoda. Dam num debu meida iube azi vi ozoda. Labihada.

67Labi Alat Am Aha Nutabe Neàna ame daboseà labe am ai Zakaria bake ab modi vizeham. Labi modi vizi teudehe labe Alat Am Adat Yesus ba faam bak Zakaria bake amu fet gagu am ozobohudehe labe im lam ab vameadamam. Aho nehame vameada.

68“Imo Boehàda abo im Israel damat iho vou baedam Ala abo Na Debu Modeheda laba vou baedase. Neham bak. Dat ahamda Israel labe aho vou faat lehe dam nim dam mei zi iba fakem dam labe iba simtedi iba isi olum malehemu Alat etei Am na gagom di uledi meedamda meida abo Boehàda Daud labe aba aho vou faat leheda meida lam iba soat vausumda feàda iba olu im fa ab isi oluham bak.

69(1:68)

70Nehaha bak. ‘Alat Aho ba ame bak mode tame,’ lahame nasi fet gagu vàmadem im lam aham di iube Aho vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam laba Aho ahit modi ozobohudi ame im lam aime fa ahate ab vameadaham bak.

71Ame im lam Alat aham di iube nehame fet vameadaha bak. ‘Aho dam mei zi iba ahate fakehe dam iba beolo modem bake Aho iba soat vausu tame. Labi iba adat fakehe dam labe iba fai bak modelo modem bake Aho iba soat vausu tame,’ lahame aham di iube ame dam laba fet vameadume ame dam labe fa ahate vou vameatedaha bak.

72Alat Aho aham di iube im tai ahamda debu zi laba neha, ‘Eho um ba vou faat ladam dam ziti uba aame faobekesi im neà bak tau meedam bohu vuusda tame,’ lahame fet vameadume vàmadi esuhu bak lam Aho fa vabiem vaba abo it ozome imbodelo modemu Aho gi iba dam bada niba ab aame faobekesi meedamam bak.

73Alat Ahamo aham di iube im tai ahobada Abraham bake nehame fet vameadume vàmadi vaitoho bak. ‘Iba ahate fakem dam mei zi iba beolo meedam bake Aho iba soat vausu fa vei neàdeda. Labi Aho iba soat vausum bak labet modi Aho iba gagohona iho meedam di im ba meia iedem vaba gi ule neàt ame bak bohu meeda. Iho ame bak lam meedam di im gi Alat Aba Aho gagoho bak laba ulohodesu ahu vàmadi abo Alat deelem bak laba ozome iademe ahu vamdesu meeda. Im gi labihadume elodume sedda tame,’ lahame Abraham bake fet vameadume vàmadi vaitoho bak.” Laham im lam Zakariat ab vameadaham.

74(1:73)

75(1:73)

76Lahame labihasu vameadume neàdi Zakaria labe am daboseà buduali ba meedalo modem im lam Alat ahit Zakaria bake modi ozobohudi am daboseà laba aasu im faasi ab vameadamam. “Daboseà oa, Alat Na Debu Modeheda Bisi Feàda labe ba oba gi nehi gagom bak. ‘Em im aime fa dam bake fa ahate vameaidamda om am tame,’ lahame gagom bak. Oho im nehasu meedam labe labihalo modem bak. Alat amu nasi om olu dam bake le neha, ‘Nehame meedale,’ lahame vabiedume neàdehena ahum Boehàda ba vi vulelo modem bak.

77Alat om olu oho gi dam bake le im nehasu vameadalo modem bak. ‘Alat Am ahu nemahuba neà labe iba bisi aame faobekesi im neà bak tau meedàmu Aho Gagu Olulo Modemda ab nom ilulo modemam bak. Abo gi dihahana ozomomna modelo modem bak. Aho gi imbo bak iba vameadam labe imti Alati vaitesu bohu vuusdam bak lam abo iho aibuna azihina ozomom bak niba Aho modi fa fauhaeda. Labi laha, “Akati modi im Alati fa vahela?” laham bake iba neo vahoke. Labihadalo ame Da iba ab nom olulo modemam bak. Labihàmu im Yahudi dam nibe iho faina meedàmu Alat iba beolo modem bak lam Aho gi vei mu fa faamome vei neàdedàmu Aho iba beom vaba soat vausu fa vei neàdedam bak ehete,’ laham bak lam im Yahudi damat biem bake oho nasi li iba modi fi gatelo modem bak.” Lahame Alat Zakaria bake ahit modi Am Aha Nutabe Neàna labe vizi neàdehe labe Zakariat im labihasu fet vameadume ab esuham.

78(1:77)

79(1:77)

80Labi Zakaria am adat Yohanes nim laba vou azim zidume buduali im ab ozobohudedamam. Labi im ozobohudi bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba le azi faobe aho dat ahamda Israel labe aho vou faat lehe dam totbaho laba Alat vameadaha im vou vahokedam bak fuhuzobe bak lam vou esmozi lalo faoda. <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran