Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 >> 

1Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, eho ozoha, dam bakda ihimo gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam um ozobohu labe eho vouholo modem im nim uba vameadalo mozo. Eho etei gagolo modem im nim um ba biem vabak. Neha: Im bak niba esdam lahasuhu di nim damat ihimo gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam iba ootedam labe iho meedam lahasuhu bak. Gi elom labe vaitom di am bak.

2Ubu uhumo gagu fi hasi vàmadi esuhu im nidi nim nasi vi ozomale. Nam dat vam di am dat bak niba esdam lahasuhu di ame nam labe am dat im aime vuzehi meedam bohu tadem bak. Lahana am dat elomeam làhà iho amu ot vaiaha bak lam seti nam am dat labe am im aime vuzehi meedam bak lam ba vi meedam vaba ab alimdeham bak.

3Labihàmu iho nehi ozom bak. Ame nam labe am dat bak niba esdam lahasuhu di aho vedi dat amomoi vameam làhà, “Nam dat ehena dat amomoi ve faina modeho,” lahame vàlu gagom bak. Lahana ame nam labe am dat elomeam làhà dat amomoi vamta neà bak. Amu damat ihimo gagu fi hasi vàmadi esuhu im lam ehena am dat eloho labe ba, “Nam dat ehena dat amomoi ve faina modeho,” lahame ba vàlu gagom biem bak.

4Ba oa, im lahaha bak. Dam elom labe ba ame gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam ba iba ootedume simtedi iho vi meedam vabak. Ame bak lam gi neham bak. Kristus ut tetehesuhunaso laba paku dou eloho di lam im laha vi tau elohona ozohomu ame da Musat lab toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam iba ba simtedi ootedume iho vi meedam bak lam Alat ab vaitoham bak. Labiha labe etei nim fa Naeda amomoit fa iba ab vuusdamam bak. Ame Naeda lam gi Yesus am bak. Ame Da Yesus Kristus lam Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi usahada lamti imti vou ali ahu vàmadehemu Alat iba vuusu im Aba Aho ozomda lam iho ab meedam neàdeham bak.

5Amu iho Kristus bake tu vuzehehe vab di iube im ahu ad laba faina meedalo àhàki ozodamna ehe labe iba ootedam labe iho faina ab meedamam bak. Labiha labe Alat lab gagu mali fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam im ozobohu labet modi im ahu gukeme ame faina ab modelo àhàkedamam bak. Labi faina meedam bak labet modi imti Alati vaitesu labaha bohu ab vuusdamam bak.

6Lahana etei nim Kristus amu eloho di lam im laha vi tau elohona ozohomu ame Musat lab toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam iba simtedi ootedume iho vi meedam bak lam Alat ab modi vaitoham bak. Alat iba neha, “Im im vamdesu meedam damat modem bak,” lahame ozahit deeli gagu vadam bak lam iho ba ame lab toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam iba ootedume iho vi meedam bak labet iba labi gagodam vabak. Labihàmu im etei nim fa gàhàdi Alam Aha Nutabe Neàna labe iba modi vizi teudehe labe iho gi Alat Aba Aho ozoho bak laba uledi ab meedamam bak.

7Eho amu neha, “Ame lab toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi labet iba modi iho gi ame im lam etei aihina ahu gukeme geàmu iho faina meedam bak àhàkedalo modem im am bak,” lahame eho lab gagoho bak lam uho aime vedi neha, “Làhà, ame toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam faite,” lahame eba labi gagomda laba eho fa gi nehi gagom bak. Vabà! Um git ozoho. Ame im zi labe ibi iho im ahu adat faina meedalo àhàki ozodamna laba modi ahu gukedamnàme fai vabak. Neham bak. Eho vedi em im neà bak meeda tiba vabi meeda. Lahana ame im zi lam ehe labe eba tau modi, “Faina meedaho,” laham bak modi fi desi em ozobohudem im am bak. Eho ame bak nehi vouhomase. “Na meit vahana a teidemule.” Lahame amu mali gagu fi hasi vàmadi esuhu labe eho etei mei na teidemoho bak lam, “Faina modeho,” laham bak lam eba modi em ozobohudehe im am bak.

8“Na meit vahana a teidemule,” lahame mali gagu fi hasi vàmadi esuhu im eho aihi labe ebe eho amu em ahu adat na meit vahana teidelo àhàki ozodamna modesuhu labet modi meit vaha nazoh lam eho ab teidelo àhàkedamam bak. Neham bak. Ame lab gagu fi hasi vàmadi esuhu im labe ebe eho faina lab meedaha bak laba vàlu gagom vabameam làhà ebe eho em ahu ad nibe faina meedamna labe eba simtedi ootedam bak lam em ba ahu gukeme bedi uledi faina meedam vabak.

9Alat gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam eho amu biehe di iube eho vedi em im neà bak meeda tiba vabi meeda. Lahana, “Na meit vahana a teidemule,” lahame mali gagu fi hasi vàmadi esuhu im lam eho aime modeha, “Em faina modeho,” laham bak lam em ab it ozobohudeham bak.

10Labi laha, “Emti Alati vaitesu labaha bohu vuusdà?” laham bak lam em laha ab vi ozobohudeham bak. Eho ozoha, “Ame lab gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam eho ulohodesu meedam bak labet modi Alat eba modi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak modem imot mode tiba,” lahame labi ozoho bak. Lahana eho vedi ame im lam aime modeha em ahu adat modelo àhàki ozodamna labe eba ootedume eho faina ab meedamam. Labiha labet modi emti Alati vaitesu labaha bohu vuusdam bak lam em ab vi ozobohudeham bak.

11Neham bak. Ame faina modelo àhàki ozodamna lam amu em ahu ad niba modesuhu labet eba vou fohome eho vedi nehi ozo, “Ame da Musat aho lab toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam eho ulohodesu meedam bak labet modi em Alati gi ahe neàna bohu vuusdam bak modem imot mode tiba.” Lahana eho ame im lam aime modeha ame faina modelo àhàki ozodamna lam amu em ahu ad niba modesuhu labet modi em ahu gukeme bedi uledi faina ab meedaham bak. Labiha labet modi emti Alati vaitesu labaha bohu ab vuusdamam bak.

12Lahana uho a git ozomule. Ame Alat Musa bake gagu aho toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam abo Alat gagu fi hasi vàmadi esuhu im ziat modem bak. Labi, “Na meit vahana a teidemule,” lahame mali gagu fi hasi toeme esuhu im vàmtea lamti im zi totbaho lamti ahebu gi Alat gagu fi hasi vàmadi esuhu im am bak. Abo fai bak vaba vamdesu neàbodem imot modem bak.

13Lahana eho etei lab vameadaha bak lam uho meidavat mu vedi nehi gagomeam, “Oo, oho ozom, ame Musat lab toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam neà? Gi imti Alati modi vaitesum imot modem bak. Ba akati, ‘Neàte,’ lahadà?” lahame uho meidavat eba labi gagomeam làhà eho gi uba fa neha, “Vabà! Ba modi imti Alati vaitesum imot modem vabak,” lahame fa gagom bak. Eho gi neham bak fa eba it vouhose. Alat lab mali gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam eho aime modeha ame faina modelo àhàki ozodamna lam amu em ahu ad niba modesuhu labet modi em ahu gukeme bedi uledi faina modeha Alati emti vaitesu labaha bohu ab vuusdamam bak. Alat neham bak tombalelo ahit labihaha bak. “Em abo bisi faina meedamda em am bak,” laham bak lam eba modi ozobohudelo Alat ahit labihaha bak. Labi laha eho ame gagu fi hasi vàmadi esuhu im lam eho ailahigeàmu vooho labe Alat neha, “Faina meedam bak lam bisi neà kaio. Abo Eho aam fakem imot modem bak,” laham bak lam eba laha modi ozobohudelo Alat ahit ame im zi lam eba vameadume fi hasi vàmadi esuhu bak.

14Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, uho nasi ozomale. Ame Alat Musa bake gagu fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam gi Am Aha Nutabe Neàna labet vameadam im ziat modem bak. Lahana faida em am bak. Em ahu ad niba faina modelo àhàki ozodamna modesuhu labet eba tet ootedume em it sim bili bedi eho faina modem bak tadehe bak.

15Labiha labe eho lab meedaha im lam, “Eho akati modi labihasu meedàla?” laham bak lam ehemo it ozom biem meot. Eho gi neà bak modelo modem im modehe vaba vedi gi im eho modem momda lam fa meeda.

16Labi eho modem momda meedameam làhà ehemo naedat lab meedaha bak laba it ozo, “Eho lab meedam bak lam git modem bak ame?” laham bak it ozome ozobohudi fa neha, “Imbot. Alat lab gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam neà bak,” lahame vi gagodam bak.

17Lahana eho ame faina modem bak lam it malesome modeha modem bi meeda. Labiham labe eho gi nehi ozoho bak. Ame im lam, “Eho meedase,” lahame nasi fet ozome esuhu vab imot modem bak. Gi em ahu ad niba faina modelo àhàki ozodamna modesuhu labet modi eho bisi faina meedam bak.

18Eho naedat it ozoha, em ahu ad niba faina ozome meedume baleàhà bak ehe labe ba neà bak vabak. Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Eho gi neà bak modelo ozome modem dàt modeha gi fa modem bi fai bak meedam tade. Labihaha bak.

19Neham bak. Ebe eho gi neà bak ozome modelo meedamna meedasome modeha modem bi meeda. Labi laha eho fai bak modem mom dàt it malesome modeha vedi gi fa ame fai bak meeda.

20Lahana eho ozoha, faina eho modem momda eho meedameam làhà ame eho lab meedaha bak lam debu, “Eho meedase,” lahame nasi fet ozome esuhu vab imot modem bak. Gi em ahu ad niba faina meedalo àhàki ozodamna modesuhu labet modi eho momda fa meedam bak.

21Eho ozoha, eho bak niba aidam di modi baleàhà bak gi neham bak. Eho gi neà bak ozome modelo meedamna meedasome modeha em ahu adat fai bak modelo àhàki ozodamna ehe labe modem bi fa faina modem bak fa meeda.

22Ebe eho modi baleàhà bak lam fa veimdi gàhàdehe labe, “Em abo Alat gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam meedase,” lahame modelo àhàki deeli ozodam bak.

23Lahamnàme ba ame lab gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam meedam vabak. Em ahu ad niba ootedamna ehe labet modi eho amu veimdi gàhàlehe bak lam modesome modeha ame na labe eba ausi ot odosiame meedam labe ba ebe eho gi neà bak modelo ozodam im lam ab meedam bieham bak. Labihaha labe ame mei ahu ootedamna labe em ahu ad niba simtedi meedam labe ebe eho faina modelo àhàki ozodam im lam fa meeda.

24Aiee! Em gi fai bak ab modehameo? Em ahu adat faina modelo àhàki ozodamna modesuhu labe em soa modealahana niba ootedume eho faina meedam tadedàmu emti Alati vaitesu labaha bohu vuusdam bak lam amat eba fa tohe duzu ame bak lam modi fa seti vei neàdela?

25Faode! Ala ehe bak! “Neàteee,” lahame eho Ala bake vou baedam bak. Aho Am Adat im Boehàda Yesus Kristus modi tohe duzu meedam labe ibi iho im ahu adat faina meedalo àhàki ozodamna labe iba ootedume iho fa faina meedam tadem bak lam modi fa vei seti neàdedamda ehe bak. Labihàmu eho ozoha, ibi iho im ahulat ozome modelo àhàkem bak lam fa veimdi gàhàdehe bak labet modi iho gi ame Alat gagu fi hasi vàmadi esuhu im zi lam modelo àhàki ozodam bak. Lahamnàme ibi iho modi baleàhà bak lam modelo ozodamna labe fa im neà bak ozomna laba ot odosiame iba simtedi ootedam labet modi iho fa uledi faina ab meedam tadeham bak. <<  Roma 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran