Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 13 >> 

1Yahudi dam labet ibi iho modi baleàhà bak lam abo na àme iziam bak abo Paskah lam novalo modem di labe digat bisi tombuda dihasi àm bak ab fuseo meedamam. Labi ame aibu labe Yesusat Am bak nim vou esmozi fa Am Ai bake lam bak fuhu bak lam Am naedata ozobohu bak. Aho bak niba li tau aidam di Aba vi tau meedam dam ahebu Aho gi amu di iube faasi deelehe bohu vuusdam bak. Aho gi labihasu vou mode ledume Am bak nim fa vou esmom bak ab vou fuhamdaleàmu, “Aba Aho Am damalehe dam laba bisi lab deelehe bohu vuusdam bak lam Am dam labe fà ozobohudese,” lahame Aho ab vouhodalo modemam.

2Aho Aba vi tau meedam dam dua belasti iho ame Paskah vi ozome àmna tombuda àlo modemu vahe vahedam di labe Iblisit gi amu di iube Simon Iskariotam adat Yudas bake am ahu laba neha, “Oho Yesus vou fohome meia ub lu otele,” lahame gagu esuhu bak.

3Lahamnàme Yesusat Am Aiat Aba na im ahebu lu Aba modi im dedateli vuusu meedam bak lam Am naedata ozobohu bak. Labi Am Aiat Aba gagu asum ahoba iube bak niba oluhu bak lamti labi Am Ai bake fa lam bakti Am laha ozobohu bak.

4Làhàmu, “Aba Aho Am damalehe dam laba bisi lab deelehe bohu vuusdam bak lam ame dam labe fà ozobohudese,” lahame Aho na àdam bak labe usai Am sue ahobada vihitoi esu afoezobe handuk visoi Am kemohode laba gimsu neàdi vao fedehena visoi fi lihiba laba veàtoi fa Aba vi tau meedam dam labe im naba laba vaot ab faasi kikedume afoezobe Aba it gimsuhu handuk labe eksobu bak ab footoidamam. Aho nehasu meeda.

5(13:4)

6Dat meida am naba kikeme neàdi fa handuk vi footoi esu. Dat meida am naba kikeme neàdi fa handuk vi footoi esu. Lahadume Simon Petrus bake vou fusi am naba kikesome modeha Petrusat ozo, “Em feà vab dàt akati Yesusat em naba kikelo mode?” lahame ozohemu Yesus bake ab gut gagoham. “Ai Boehàda oa, em naba Oho kikelo mode?”

7Lahahat Yesusat fa gago, “Eho etei nib meedam bak nim om biem bak. Lahana faobe om ba ozobohude tame.”

8Lahahat Petrusat fa ab gagoham. “Vabà! Om ba em naba a kikemule.” Lahahat Yesusat fa gago, “Eho oba vaot kikem vabameam Emti omti ahu vàmadi vou alem vabak.”

9Lahame labi gagoha Simon Petrusat fa gago, “Labihameam làhà gi em nabata a kikemule. Em anekehàti em ohuti ahebu laha kikedale.”

10Lahahat Yesusat ozo, “Am dam amu faina meedaha bak lam Eho modi fa faamome vei neàdedahamnàme fa neo ba faina vi modi vi modidàmu Eho neo vi faamome vei neàdedam bak laba ozome Eho gi nabata vaot kikedume vouhodase,” lahame ozome fa Petrus bake ab gagoham. “Meit gi etei sabunat ehume neàdeheda lam ba so gihobulem vabak. Ab boz neàdeham bak. Gi naba vekeheda lamota kikedam bak. Um dam totbaho ahebu Eho kikeme boz neàdehe bak. Lahana gi dat vàmtea vooho bak,” lahame ab gagoham.

11Yesusat etei lab gagoho bak lam Aho gi Am vou fohome dam bake ub lu otelo modemda lam Am gi amu di iube fet ozobohudehe labe Aho neha, “Um dam totbaho ahebu Eho kikeme boz neàdehena gi dat vàmtea vooho bak,” lahame labi gagoho bak.

12Labi Aho Aba vi tau meedam dam labe im naba vou kike ladume neàdi fa usai sue ahobada amu vihitohoda lam fa ab dusuham. Dusu neàdi Aba Aho na àdam bak laba fa ab le nusuham. Labi nusu gago, “Eho etei lab meedaha bak lam uho vi ozo, ‘Akatihasu modelo labihahela?’ laham bak lam um ozobohudeheo?

13Neham bak. Uho Eba im gagom di, ‘Guru oa, Ai Boehàda oa,’ lahadam bak lam gi ahole gagodam bak. Em ame Da am bak.

14Uba vuusdam boehàdati uba vahokedam guruti Em ame Da modehemu Eho ahit mei na teo meedamdati ulohonali um naba kikedaha bak. Labihàmu uho gi ame baket meedale. Um naba ot kikei ot kikeidale.

15Eho etei uba lab meedaha bak lam, ‘Uho laha ame baket meedale,’ lahame uba ab vouhodaham bak.

16Eho vouhohemu uho gi ame baket vi meedale. Labi laha Eho etei uba gagolo modem im imboda nidi nim laha nasi iademe aima. Mei na meedamda labe aho ba aba im gagu modiamda laba ba vafozi feà datelem vabak. Labi laha im ahum ve fa meia vameadamda lam ba im deda laba vafozi feà datelem vabak.

17Eho etei uba lab vahokedaha bak lam um aime ozobohudehe labe uho vi meedameam làhà Alat fa uba im neà bak modi esuiam bak.

18Eho amu neha, ‘Gi dat vàmtea vooho bak,’ lahame lab gagoho bak lam um ahebu vi ozome gagoho vabak. ‘Uho Eba tu vuzehi vi tau meedam damalele,’ lahame um fi me vaha di lam, ‘Um akatihasu meedam damat modela?’ laham bak lam Em gi amu nasi fet ozobohudehena um fi me vaha bak. Ebe Eho ba modem im lam meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehasu toehena, ‘Imbodese,’ lahame Eho ahit um labihasu fi me vaha bak. Ame im neha: ‘Meit ahobat neàdi Eba tau roti àdamda lam Eba fa fakemoholemda am bak.’ Laham im lam imbodelo Eho ahit um fi me vaha bak.

19Eho etei lab gagoho bak lam ame im meedaha vab di nibe uba nasi fet vameadam bak. Ame im lam ba modi imbodehezobe uho it ozo, ‘Em ame Da ame?’ laham bak laba tu vuzehem bake Eho ahit uba nasi fet vameadam bak.

20Eho etei lab gagoho bak lam imbote. Em ame Da am bak. Lahana Eho etei uba gagolo modem im imboda nidi nim laha nasi iademe aimale. Ebe Eho im Ebeda gagu oluhuda lam meit ule neàt gut vameam làhà gi Eba laha ahu ule neàt ab vaham bak. Labi Eba ahu ule neàt vamda lam gi Emota ule neàt vaha vabak. Abo Eba Gagu Oluhuda lam abo Em Ai bake laha ahu ule neàt vaha bak,”

21Lahame labi vameadume neàdi Yesusat ahu faidi feà bak fusi vi ozodaha vabamu ahate ab vi gagoham. “Im imboda nidi nim nasi iademe aima. Uho meidavat Em vou fohome meia ub lu ote tame.”

22Yesusat etei lab gagoho bak lam Aba vi tau meedam dam labe iho aime àvodi, “Amat modem im gagohela,” lahame ihimo fako meot ot aai ot aaida.

23Di lam Eho Yohanesat Aba vi tau meedamda meida abo Yesusat deeleheda nibe Am obe laba vi tau aida.

24Làhàmu Simon Petrus labe eba neha, “ ‘Amat modela?’ laham bak lam oho Guru bake gagu aile,” lahame gi fakot im vameada.

25Làhàmu eho Yesusam so laba nem ulasi netàdi aa gago, “Ai Boehàda, amat modela?”

26Lahahat Yesusat fa eba neha, “Eho etei roti na vaksa niba nom ekeme lu àlo modemda nim ame da am tame,” lahame gagu roti aguti ame na vaksa laba nom ekeme afoezobe fa Simon Iskariotam adat Yudas bake ab loham.

27Lu modeha Iblisit Yudasam ahu laba ab oli veimadamam. Labi modeha Yesusat Yudas bake ab gagoham. “Oho lab ozome modelo modem im taho modele.”

28Lahame Aba Aho lab gagoho bak lam iho Aba tau na àdam dam totbaho nibe, “Yesus akatihasu ozome Yudas bake labi gagohela?” laham bak vabili vi ozoda.

29Im doi Yudasat vuusdam dàt modem labe dam totbaho labe vedi nehi ozo, “Làhà im Paskah labe na àm tombuda àm bake na le doit vam bak gagodà tiba. Laham vabameam ame doi vou le na vame fa dam na vab dam laba lodalo gagodà tiba,” lahame vabili vi ozoda.

30Labi Yudasat ame roti ve àme neàdi modeha ab futoi laham. Gi aibut ab futoi laham.

31Labi Yudas futoi le seti neàdi Yesusat Am ba eloho bak labet Alat modi fa ahedi usahazobe Aba neo modi tom vousai fa feà datelelo modem bak laba ozome Aba vi tau meedam dam niba im neo vi susulo vameada. “Etei nibe Em Abo Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda nim damat Eba, ‘Em abo feàte,’ lahame vou baedam bak lam Alat modi ab faaseo meedamam bak. Labi laha Eba modelo modem im nibet modi damat Em Ai Ala bake laha neo, ‘Am abo feàte,’ lahame vou baedam bak laha ab faaseo meedamam bak.

32Labi Eho vou mode lehe im nibet modi damat Em Ai bake, ‘Am abo feàte,’ lahame vou baedameam làhà Em Aiat Eba Am Adate etei modelo modem im labet neo modi damat neha, ‘Em abo feàte,’ lahame Eba fa neo vou baeda tame. Ame bak lam ba kehàlo modem vabak. Abo taho modelo modem bak.

33Em damalehe dam oa, Em umti vahi esdam bak nim ba bohulalem kaio. Em gi ab setelo modemam bak. Labi uho gi fa Eba vi nabidam bak. Lahana Eho amu Yahudi dam busaoda eeda zi laba neha, ‘Ebe Eho le azilo modem bak laba um tau vulam biem bak,’ lahame lab gagoho bak lam Eho neo gi ame baket uba neo vi gagu esulo modem bak. Um laha etei Eba tau vulam vabiem bak.

34Labihàmu Eho im gàhàda, ‘Nehame modele,’ lahame uba ab vameame esulo modemam bak. Neha: Uhumo nasi meia ot deeli ot deelidale. Abo Ebe Eho uba deelehe bak lamti ulohona uho neo uhumo ot deeli ot deelidale.

35Uhumo ot deeli ot deeliame meedameam làhà dam bakda ahebu aame ozo, ‘Dam lam abo Yesus bake bisi vi tau meedam dam ame?’ laham bak aame ozobohudem bak am tame,” lahame Yesusat ab vameadaham.

36Ame di labe Yesusat neha, “Em umti vahi esdam bak nim ba bohulalem kaio. Em gi ab setelo modemam bak,” lahame lab gagoho bak lam Simon Petrusat aiha vabamu fa ab vi gagoham. “Ai Boehàda oa, Om ake lalo mode?” Lahahat Yesusat fa gago, “Ebe Eho etei lalo modem bak nim om Eba etei vi tau vulam vabiem bak. Lahana ba diamut Eba vi vulem bakti gagom kaio.”

37Lahame labi gagoha Petrusat neo ab vi gagoham. “Ai Boehàda oa, akati modi eho etei nim Oba vi tau vulam biehela? Em Oba tu vuzehi vi tau meedàmu damat em otem ule bak.”

38Lahahat Yesusat fa neo gago, “Oo làhà! Om Eba tu vuzehi vi tau meedàmu damat om otem om ule? Om abo imbona gagohe? Eho ozoha, ame bak lam om ozome neàdem kaio. Om ba labiham vabak. Nasi aima. Em abo imbo bak oba gagolo mozo. Om etei ba diham ozoh aibubet meit oba neha, ‘Om Eba vi tau meedamda am tame,’ lahame aame labi gagom di om fa vei iedi veibam bak làtelademeam kuk ab aaumam tame,” lahame ab fet gagu esuham. <<  Yohanes 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran