Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

1Labi aibu meida labe dat ee gagom Nikodemus lahamda labe Yesus bake li tàh. Ame da Nikodemus lam Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu labe ahala vou baeaiam im vuusualam debu Farisi laba tau meedamda meida am. Lahamda labe Yesus bake aibut tàhi ab gagoham. “Ai Guru oa, im dam totbahota Alat Oba neha, ‘Dam bake le im nehasu vahokedale,’ lahame gagu oluhu bak lam imota ozobohu bak. Ba na damat ihimo modem biem im feàna damat fet aame ozobohudemna lam Oho etei lab meedahana lam ba Alat Ahamo Oba modi vizi teudehe vab alia meedam vabak.”

2(3:1)

3Lahahat Yesusat fa gago, “Nasi aime ozomale. Meit am fa faasi veimdi gàhàdem vabameam ba Alam damali Aho vuusu im vahokedam vabiem bak.”

4Lahahat Nikodemus fa gago, “Ne lahana meit am busaoli setehena akati ba fa faaela? Ba am oiam nibeso laba oli am fa faam neà? Ba modem biem bak.”

5Lahahat Yesusat fa neo gago, “Lo, lamota imbot. Lahana Eho etei oba gagolo modem im imboda nidi nim laha aima. Meit neha, ‘Em Alam damalese,’ lahamda lam ba vao labet faasi gàhàdem vabak. Labi laha Alam Aha Nutabe Neàna labe ame da laba modi am ahu ad laba vizi teudem vabak. Labihameam làhà ba Alam damali Aho vuusu im vahokedam vabiem bak.

6Neham bak. Dam bakda im lahiti data faam di gi ekda faadam bak. Lahana im modi fa veimdi gàhàli Alati vou alem bak lam gi Alam Aha Nutabe Neàna labet iba modi vizehe labe labihadam bak.

7Labihàmu Eho etei lab gagoho bak lam, ‘Meit am fa faasi gàhàdese,’ lahaha bak lam a àvodemule.

8Neham bak. Nutabe lam gi iuba foada. Iuba foada. Lahana ame nutabe, ‘Adi baket ledà? Adi bake lada?’ laham bak lam im biem bak. Im gi na nigo nigodamna foadam bakta dogoit aida. Labi laha Alam Aha Nutabe Neàna labet meia modi vizi fa veimdi gàhàlem bak lam im laha aame ozobohudem biem bak. Lahana modi fa veimdi gàhàlemda labe aba aho meedam bak lam iho aame ozobohudem bak am.”

9Lahame labi gagoha Nikodemusat fa Yesus bake ab vi ailo gagoham. “Alam Aha Nutabe Neàna labe Aba Aho meia modi vizi fa veimdi gàhàlem bak lam akatihasu modemna modela?”

10Lahahat Yesusat fa neo gago, “Oo, Alat Vameadaha Im Toedahana lam oho ozobohudi Israel dam vuusu im vahokedamda meida om am taia? Ba akati Eho lab gagoho im lam om ozom bi mode?

11Làhà Eho etei oba gagolo modem im imboda nidi nim nasi iademe aima. Ibi iho ozobohudehena lam iho uba Yahudi eeda busaodate ahate gagomda am. Labi laha iho fakot aahada lam iho uba ahate vameadamda am. Lahana um akati ibi iho vameadaha bak lam uho fa vuzehem vaba modela?

12Ne, Eho etei, ‘Ala akatihasu meedam Alat modela?’ laham bak lam uba vahokedaha di lam gi bak niba meedaha im vouhoha um ba Eba tu vuzehehe vabak. Eho ba neo ame bak lam uba vahokelo meedam di Eho asum ahoba iuba meedam im vouhomeam uho ba akati Eba tu vuzehe?

13Ba bak niba esdamda meida vàmtea buàva nibet fa asum ahoba iuba laisi, ‘Imvat eheo?’ laham bak aame fa im dedateli lezemda vabak. Lahana asum ahoba iuba, ‘Imvat eheo?’ laham bak Emota ozobohu bak. Em abo Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda modemu Em gi aham di iube asum ahoba iuba aidume fa ame im lam uba vameadalo Eho bak niba lehe bak.

14Aham di iube im Yahudi dam tai ahobada zi labe iho bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba vabi godam di lam Musat vameadaha im moho dam lam ozbat veedaha bak. Làhàmu Alat Musa bake neha, ‘Tembaga ve vabiedume ozbasoti ulohona modi fa ut aaso bohulana laba modesu vousale. Labi ozbat veedaha dam labe fa ame ozba itti ulohona laba tom aameam Eho modi fa neàde tame,’ làhàmu Musat ame baket ab modeham. Im lada lam amu mode. Labi ba neo Em abo Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda nim laha damat abo ut tetehesuhunaso laba esu vousalo modem bak.

15Labiham labe meit Eba tu vuzehi meedameam làhà ame da laba modi Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak,” lahame Yesusat ab vameadume esuham.

16Nasi ozomale. Alat dam bakda ahebu bisi deelehemu Aho dam bakda iho faina meedam bak laba gohali fa ot vai eloi vasea veàtom bak vi ozohemu gi Aho modehe Adat vàmtea lam bak niba ab oluham bak. Labiham labe Aho Oluhu Adat lam meit Aba neha, “Am abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda am tame,” laham bak laba tu vuzehi meedamda lam ba Alat vaitesu voom vaba abo Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak.

17Nehaha bak. Alat amu Am Adat bak niba oluhu di lam dam bakdate neha, “Uho faina meedam damat modem labe fà beose,” lahame na asimbuna feà modelo gagu oluhu vabak. Gi dam bakda labe iho faina meedàmu Aho beom bak lam Am Adat fa iba soat vausu fa vei neàdem bak laba ozome gagu oluhu bak.

18Meit Alam Adat laba tu vuzehemda laba Alat ba, “Oho faina meedam dàt modem labe fà beose,” lahame na asimbuna feà modelo ba gagom vabak. Lahana meit Aba tu vuzehem vabda laba Aho gi amu di iube, “Beo tame,” lahame na asimbuna feà modelo Alat fet gagu esuhu bak lam lahasdam bak. Abo ame da labe Alat modehe Adat vàmtea laba tu vuzehem mom labe labihaha bak.

19Alat dam bakda, “Beose,” lahame na asimbuna feà modelo gagu esuhu bak lam gi neham labe labihadam bak. Alam Adat abo Fauhaedamda labet bak niba ab leham bak. Lahana dam bakda labe iho faina meedam labe ame Fauhaedamda laba faki gi aibu bak laba deeli esdam bohu meedam damat modem bak. Labiha labe Alat, “Beose,” lahame ab gagu esuham bak.

20Neham bak. Dam faina meedam dam ba fauha bak laba deelem vabak. Gi faki mom bak. Ibi iho lab faina meedam bak lam fi dem bak labna zohàme ba ame fauha bak laba le netàdem vabak. Gi mom bak.

21Lahana meit im imbona lam tu vuzehi vamdesu meedamda lam ame fauha bak laba lam meot. Abo, “Ibi iho lab im vamdesu meedam bak lam gi Alat Aho iba vuusdam labe iho ame baket meedam damat modem bak,” laham bak tombalelo ahit ame fauha bak laba lam bak.

22Labi ba digat meida iube Yesus Aba vi tau meedam damti vahi kota Yerusalem vou esmozi Yudea bak obe laba le dam etei Aba tu vuzehi meedam dam lam Aho gagu valo baptisleida.

23Labi ame di labe Yohanes Mei Vuu Valo Baptisleiamda lam damat si sel ousuhu vab di iube aho laha Ainon sii abo num debu Salim netàdehe bak laba abo vao dua bak ehe bak laba dam vuu valo baptisleida. Damat, “Valo baptislese,” lahame dihasi valada. Dihasi valada. Labihadaha labe labihada.

24(3:23)

25Labi digat meida labe Yohanes aba aho vahokedam im ozobohudelo vi tau meedam dam labe iho fa im Yahudi da meidati daet otesi otesida. “Im Yahudi dam vaot itatame neàdemna neàda akete? Yohanesat im dedateli modemda nibao? Yesusat im dedateli modemda labao?” laham bak lam ozom bi daet otesi otesida.

26Làhàmu Yohanesam dam labe aba li ab gagoham. “Ai Guru oa, digat amuda iube imti omti Yordan Soabo dumam totbaho laba vahi esdam di oho iba neha, ‘Iumeee, iba soat vausu fa vei neàdedalo modemda iubet ab ledamam tame,’ lahame vimteme iba ahate vameahada lam om vi ozodam lahasuheo? Ame Da lam laha bak iuba le dam vuu valo ab baptisleidamam bak. Om ozom vaba? Dam dua bak Oba lem vaba fa Ame Da laba dihasi valada. Dihasi valada. Labihadam bak.”

27Lahahat Yohanesat fa gago, “Neà bak. Im dam bakda ahebu ibi iho na meedam bak lam gi Alat gagu esuhu labe ame baket ahaladiame meedam bak.

28Eho amu uba neha, ‘Em ba Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda modem vabak. Alat gi eba neha, “Em nasi le zie vueme ame Da ba vuese,” lahame gagu oluhuda em am bak,’ laham bak lam eho amu gagohona um aime ozobohudehena taia?

29Eho dat nam valo modem bak vouhodase. Ame nam soao lam gi aba valo modemda labe aho aidam bak laba lam bak tade. Labi ame nam valo modemda labe amti vou alemda labe gi am obe duzu, ‘Aba im gagom bak eheo?’ lahame vou faoda. Vou faodam labe ame nam valo modemda labe am namti im ot vameaidam bak aidàmu am ahu abo deele. Eho etei vouhodam nam valo modemda lam gi Yesus am bak. Labi Amti vou alemda em am bak. Labi eho aiha dam bisi dua bak aba dihasi valada. Dihasi valada. Laham bak lam eho etei aihemu em ba fakem vaba abo gi deeli vàhàdehe bak.

30Neham bak. ‘Ame Da labe Am feà bak lam vi taui vi tauidume budualedase. Labi em fa feà vab dateli vousdase,’ laham bak lam Alat modelo àhàkem bak am bak.

31Uho neham bak ozomale. Asum ahoba iube fa bak niba leheda lamti dam bakdati ozom di bisi feàda asum ahoba iubet leheda Am am. Bak niba esdamda ahebu gi dam bakda labe ibi iho modi baleàhà bak vouhodam damat modem bak. Abo im vameadam di gi bak niba modehe im vameadam bak. Lahana asum ahoba iubet leheda im bakda vafozi bisi feàda Am am bak.

32Ame Da labe Aho dam bake im vameadam di Aho gi Alat Aba modi fi gatei Aho aaha im lamti Aho aihi im lamti lamota dam bake ahate vameadam bak. Lahana ba dam Aba Aho vameahana tu vuzeheda vabak.

33Lahana meit Aba Aho vameadam im lam tu vuzehemeam làhà ame da lam laha im nidi nim laha neo vi tau ozobohudi gagodam bak. ‘Alat vameadaha im lam laha imbo im vameadam bak,’ lahame neo vi tau ozobohudi gagodam bak.

34Neham labe labihaha bak. Ame Da lam gi Alat neha, ‘Im Ebeda dam bake vameadase,’ lahame gagu oluhuda Am am bak. Alat Am Aha Nutabe Neàna labe ame Da laba modi vizehe di gi na im ahebu modi vizehe bak. Ba koena modi vizehe vabak. Labiha labe Aho gi Alat gagoho im lamota vameadam bak.

35Im Ai Alat Am Adate deelehe labe na ahebu Aba gagu im dedatelehe bak.

36Labi meit Alam Adat laba uledi tu vuzehemeam làhà Alat ame da laba modi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak. Lahana meit Am Adat laba uledi tu vuzehem vabameam ba Alati vahi ahe neàna bohu vuusdam vabak. Gi ame da laba Alat fakem bohu vuusdam bak. Ba vaitom kaio,” lahame Yohanesat ab vameadaham. <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran