Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BSD]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 16 : 15 >> 

BSD: “Dengarkanlah! Aku datang seperti pencuri! Berbahagialah orang yang tetap siaga dan menjaga pakaiannya. Dengan begitu, ia tidak berjalan dengan bertelanjang dan menjadi malu di depan orang banyak.”


AYT: (“Lihatlah! Aku datang seperti pencuri. Diberkatilah orang yang tetap terjaga dan memelihara pakaiannya sehingga ia tidak akan berjalan dengan telanjang dan orang-orang tidak melihat kemaluannya.”)

TB: "Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya."

TL: "Ingatlah olehmu, Aku datang seperti seorang pencuri; maka berbahagialah orang yang berjaga-jaga sambil memeliharakan pakaiannya, supaya jangan ia berjalan bertelanjang dan orang nampak kemaluannya."

MILT: Lihatlah! Aku datang bagaikan pencuri. Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya sehingga dia tidak berjalan telanjang dan mereka melihat aib ketelanjangannya.

Shellabear 2010: "Lihatlah, Aku datang seperti seorang pencuri. Berbahagialah orang yang tetap waspada dan menjaga pakaiannya supaya ia tidak berjalan dengan telanjang sehingga orang melihat kemaluannya."

KS (Revisi Shellabear 2011): "Lihatlah, Aku datang seperti seorang pencuri. Berbahagialah orang yang tetap waspada dan menjaga pakaiannya supaya ia tidak berjalan dengan telanjang sehingga orang melihat kemaluannya."

Shellabear 2000: “Ingatlah, Aku datang seperti seorang pencuri. Berbahagialah orang yang tetap waspada dan menjaga pakaiannya supaya ia tidak berjalan dengan telanjang sehingga orang melihat kemaluannya.”

KSZI: Lihatlah, aku datang seperti pencuri tidak disedari. Diberkatilah orang yang berwaspada, dan menjaga pakaiannya, supaya dia tidak berjalan dan dilihat orang dalam keadaan telanjang lalu mendapat malu.

KSKK: "Lihatlah! Aku datang seperti pencuri; berbahagiatah dia yang tetap terjaga dan yang memperhatikan pakaiannya; supaya ia tidak perlu bertelanjang dan seluruh tubuhnya terbuka untuk ditonton orang."

WBTC Draft: "Dengarlah. Aku datang seperti pencuri. Betapa bahagianya orang yang berjaga-jaga dan yang siap berpakaian. Dengan demikian, ia tidak berjalan dengan telanjang dan orang lain tidak melihat kemaluannya."

VMD: “Dengarlah! Aku datang seperti pencuri. Betapa bahagianya orang yang berjaga-jaga dan yang siap berpakaian. Dengan demikian, dia tidak berjalan dengan telanjang dan orang lain tidak melihat kemaluannya.”

AMD: “Dengarlah! Aku akan datang pada waktu yang tidak kamu duga, sama seperti kedatangan seorang pencuri. Berbahagialah orang yang tetap terjaga dan merawat pakaiannya. Mereka tidak akan berjalan dengan telanjang dan malu di depan umum.”

TSI: Kemudian ketiga setan itu mengumpulkan semua raja dunia bersama para tentara mereka di tempat yang bernama Harmagedon dalam bahasa Ibrani. Tetapi Roh Kristus berkata, “Dengarlah! Aku datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Sungguh diberkatilah setiap kalian yang berjaga-jaga dan yang tidak membuat dirinya ternoda dengan melakukan kejahatan! Kamulah yang akan dianggap pantas memakai jubah putih, dan dengan demikian kamu tidak merasa malu terhadap umat-Ku karena kamu tidak mempunyai pakaian surgawi.”

TSI3: Kemudian ketiga roh jahat itu mengumpulkan semua raja dunia bersama para tentara mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani bernama Harmagedon. Tetapi Roh Kristus berkata, “Dengarlah! Aku datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Sungguh diberkatilah kamu masing-masing yang berjaga-jaga dan yang tidak menodai diri dengan melakukan kejahatan! Kamulah yang akan dianggap pantas memakai jubah putih, sehingga kamu tidak akan malu terhadap umat-Ku, karena sudah diberikan pakaian putih bersih.”

BIS: "Dengarlah! Aku datang seperti pencuri! Berbahagialah orang yang tetap siaga dan menjaga pakaiannya, sehingga ia tidak berjalan dengan telanjang dan menjadi malu di depan umum!"

TMV: "Dengarlah! Aku datang seperti pencuri! Berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan siap berpakaian, sehingga mereka tidak berjalan dalam keadaan telanjang dan dipermalukan di hadapan umum!"

FAYH: "Camkanlah: Aku akan datang secara tidak terduga seperti seorang pencuri! Berbahagialah semua orang yang menantikan Aku, yang sudah menyiapkan pakaiannya sehingga tidak perlu berjalan telanjang dan mendapat malu."

ENDE: "Lihatlah, Aku datang bagaikan pentjuri. Berbahagialah dia jang berdjaga dan menjimpan pakaian-pakaiannja. Dia tidak akan telandjang dan orang tak akan melihat aibnja".

Shellabear 1912: (Ingatlah olehmu, bahwa seperti seorang pencuri juga kedatanganku; maka berbahagialah orang yang berjaga serta memeliharakan pakaiannya, supaya jangan ia berjalan dengan bertelanjang kelak sehingga orang melihat kemaluannya.)

Klinkert 1879: Bahwa sasoenggoehnja Akoe akan datang salakoe pentjoeri. Berbehagialah orang jang berdjaga-djaga dan memeliharakan pakaijannja, asal djangan ija berdjalan dengan telandjang dan djangan kalihatan maloenja.

Klinkert 1863: Maka sasoenggoehnja, Akoe nanti dateng {Wah 3:3; Mat 24:43; Luk 12:39; 1Te 5:2; 2Pe 3:10} saperti dateng maling; slamat orang jang berdjaga, serta jang memeliaraken pakeannja, sopaja djangan dia berdjalan dengan {Wah 3:18} telandjang dan djadi kalihatan maloenja.

Melayu Baba: (Ingat-lah sahya ada datang sperti pnchuri. Berkat-lah orang yang berjaga dan simpankan dia punya pakaian, spaya jangan dia berjalan dngan tlanjang, dan jangan orang tengok dia punya malu.)

Ambon Draft: Lihat, Aku datang se-perti sa; awrang pentjuri. Sala-mat berontong segala awrang itu, jang berdjaga-djaga, dan jang simpan pake; annja, agar djangan marika itu berdjalan talandjang, dan djangan aw-rang dapat lihat dija awrang punja malu.

Keasberry 1853: Maka sasungguhnya, aku kulak dutang sapurti punchuri, maka Burbahgialah orang yang burjaga, surta mumliharakan pakeiannya, supaya jangan iya burjalan burtulanjang, dan dilihatnya malunya.

Keasberry 1866: Maka sŭsungguhnya aku kŭlak datang spŭrti pŭnchuri, maka bŭrbahgialah orang yang bŭrjaga, sŭrta mŭmliharakan pakieannya, supaya jangan iya bŭrjalan bŭrtŭlanjang, dan dilihatnya malunya.

Leydekker Draft: Bahuwa sasonggohnja 'aku datang seperti sa`awrang pentjurij. Berbahagijalah 'awrang 'itu jang berdjaga, dan simpan segala pakajinnja, sopaja djangan 'ija berdjalan talandjang, dan 'awrang pawn djangan melihat kamaluwannja.

AVB: Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Diberkatilah orang yang berwaspada, dan menjaga pakaiannya, supaya dia tidak berjalan dan dilihat orang dalam keadaan telanjang lalu mendapat malu.

Iban: "Peda nuan, Aku datai baka penchuri! Beberekat meh orang ke dani, ke mengkang ngena gari diri, ngambika iya enda bejalai telanjai ngayanka tubuh diri!"


TB ITL: "Lihatlah <2400>, Aku datang <2064> seperti <5613> pencuri <2812>. Berbahagialah <3107> dia, yang berjaga-jaga <1127> dan <2532> yang memperhatikan <5083> pakaiannya <2440> <846>, supaya <2443> ia <4043> <0> jangan <3361> berjalan <0> <4043> dengan telanjang <1131> dan <2532> jangan kelihatan <991> kemaluannya <808> <846>."


Jawa: “Wruhanira, Ingsun rawuh kaya maling. Rahayu, wong kang jumaga lan kang ngrumat sandhangane, supaya anggone lumaku aja nganti kalawan wuda lan katon kawirangane.”

Jawa 2006: "Wruhanira, Ingsun rawuh kaya maling. Rahayu, wong kang jumaga lan kang ngrumat sandhangané, supaya anggoné lumaku aja nganti kalawan wuda lan aja katon kawirangané."

Jawa 1994: "Kowé Dakkandhani, yèn Aku bakal rawuh, kaya patrapé maling! Begja wong sing siaga lan ngopèni sandhangané, supaya aja kewudan lan katon kawirangané!"

Jawa-Suriname: “Kowé tak omongi nèk Aku bakal teka kaya tyarané maling. Beja wong sing jaga-jaga lan nganggo sandangané, supaya ora wuda lan ditonton wong.”

Sunda: "Regepkeun! Kami datang mo kasangka-sangka ibarat datangna bangsat. Salamet nu nyaring ngajaga pakeanana, moal taranjang leumpangna di tengah umum sarta moal nandangan kaera!"

Sunda Formal: Mangka waspada! Kami datang mo kasangka-sangka, lir waktu datang bangsat. Untung sing saha nu nyaring terus; tur geus saged lengkep dangdanan, moal kaberedeg, kudu indit ditataranjang, jadi tongtonan batur.

Madura: "Edhingngagi! Sengko’ dhateng padha ban maleng! Pojur oreng se paggun aya-sadhiya ban ajaga kalambina, daddi ta’ ajalan abangkang ban todhus e adha’na oreng bannya’."

Bauzi: Laham setan làtela labe ame boehàda zi lam vamateme neàdi bak Ibrani dae gagom Harmagedon laham bak laba vahe vahedaha bak eho neo ab vi aaham. Labihadam bak eho vi aadume modeha Yesusat eba im nehasu fet ab vameame esuham. “Eho etei gagolo modem im nim iademe aimale. Eho ba lem digat lam gi mei na aa vamda labe damat vabi esdahit lem bakti ulohona Eho lem bak. Labihàmu Eho lem di damat im so bozbuna ahate le goom bak lam dam giidat vi aame im ladeem bak labna zohàme im sue vihilam vaba gi sue dume le goom bakti uloholi gi im vamdesu meedume ahumdi neàdi vou faodamna Eho li aam dam lam deelehe bohu vuusdam dam am bak,” lahame Yesusat eba labi vameadahana eho ab vi aiham.

Bali: “Padingehangja! Ulun bakal teka buka tekan malinge. Bagia anake ane setata yatna tur inget teken panganggonne, apanga eda kanti malalung ia majalan tur kagaenang kimud di arepan anake liu!”

Ngaju: "Hining toh! Aku dumah sama kilau maling! Salamat oloh je tetep bajaga tuntang mahaga pakaiae, maka ie kareh dia mananjong halowai tuntang mahamen intu taharep oloh are!"

Sasak: "Pade dengahang! Tiang dateng maraq maling! Bahagie dengan saq tetep bejage-jage dait jagaq kelambine, sehingge ie ndẽq lampaq bekelombas dait jari ilaq lẽq julun dengan luwẽq!"

Bugis: "Engkalingai! Polé-Ka pada-pada pangaé! Masennangngi tau iya tette’é sadiya sibawa jagaiwi pakéyanna, angkanna dé’ najoppa sibawa mallusu-lusu sibawa mancaji masiri ri yolona tau maégaé!"

Makasar: "Pilangngeri! BattuA’ sangkamma palukkaka! Maupaki tau tuli a’jagaya siagang nakatutuia pakeanna, sa’genna tena nassolara’ a’jappa siagang tena nasiri’-siri’ a’jappa ri dallekanna tau jaia!"

Toraja: Kilalai, kumua la saeNa’ butung to boko; maupa’ tu to ma’penanda-nanda anna karitutui tu tamangkalena, dikua da anna ma’kambelang sia da napayan tu kasirisanna.

Duri: Ingaranni kadan-Na Puang Isa, "Pesa'dingngii. La ratuna' susi taboko ke bongi. Masannang to topasa'ding bang anna pasadia pakeanna, nate'da namangkale-kale lumingka, nadanggi' namasiri' jio olona tobuda."

Gorontalo: Tiyo ta ma monao mayi boyito loloiya odiye, ”Ototayi mao: Wau monao mayi bolo tuma-tumahua lomola odelo ta mototaowa. Mailuntungi tawu ta hemopo'odaha wawu lalayita pake-pake kayiniliyo, alihu wonu Wau monao mayi, tiyo dila lalala wawu dila molito.”

Gorontalo 2006: "Dungohilo! Wau̒ dungga-dungga mai debo odelo tamootao̒wa! Potisanangilo tutu taa u debo dapadapato wau modaha boo̒lio, tilinggula tio diila monao̒ lou̒ laalaala wau mowali moolito totalu lotaa dadaata!"

Balantak: Tumpu nangaan taena, “Porongor! Yaku' taka koi tatakana mian mamangan! Barakaatan a mian men sinampang badaga ka' montoropoti pakeanna men bo pisokonna dako' i ia lumiu la'u-la'u ka' makamaa' piile'onna mian.”

Bambam: Pissananna ma'kadam Debata naua: "Kannassai! Kasuleangku la sihhapam wattu kasuleanna to maboko, tä' dibai-bai. La tilalla' ia to majaga anna to toka liu pohebana, aka tä' ia la masihi' mellao sihhapam to ma'kambelä naita tau buda."

Kaili Da'a: Pade nangulimo i Pue Yesus, "Epemo! Aku kana marata ante da'a ninjani-njanimu ewa samba'a topangangga. Mabelo mpu'u tau tunggai mainga bo mombajagai pakeana ala tempo Aku marata i'a da'a maeya matana nasimbayu ewa tau nolumako nelaya ri ngayo ntau dea."

Mongondow: "Indongogaidon! Aku'oi mamangoi naí mononakow! Mosanangdon totok intau inta umuran mobasadia bo inta umuran monarukiramai kom pakeangnya, simbaí diaí mopilang in sia maya-mayak makow, bo ko'ontongan intau moaíntoí in dodia'annya!"

Aralle: Kalehaii ang natula' Puang Yesus naoatee, "Sinnoa to paboko daia' la ungnginsang kasuleangku! Tau ang tontong madaka, dianto ang la ullambi' kamasannangang yaho mai di Puang Alataala. Tau ang noa la undakai porehana anna malai dai mohobeläng mellao sibaha dai masili di olona tau kambang!"

Napu: Nauli Pue Yesu: "Nipehadingi! Unga pea ina haweNa, nodo kahawena topanangka. Morasihe tauna au mainga-inga hai au moanti liliu hampinda. Ane haweNa deade, barahe ina molumao mengkabela hai barahe ina maea, lawi masilolongahe Kukahawei."

Sangir: "Pẹ̌daringihẹ̌ko! Iạ e kai ruměnta kere tahatako! Kariangkamang i sain mělẹ̌lukadẹ̌ dingangu měsẹ̌sěmpị pakeange, hakịu i sie tawe rumal᷊eng těntol᷊e ringangu ipakamea su těngon lawọ."

Taa: Wali si’i gombo i mPue, Ia manganto’o, “Padongeka! Aku dama’i ewa to palima, wali komi taa damangansani tempo Aku dama’i etu. Wali masanang kojo tau to taa bayore pasi to mangajagang pakenya see ia taa dalambe pasi damea ri tango ntau boros.”

Rote: "Mamanene leona! Te Au mai sama leo nako'ka. Maua-manalek neu hataholi fo naheheleaon nahele, ma nanea buapapake na, nalosa ana ta la'ok no makaholak fo ana mae nai lea matan."

Galela: O Yesus wotemo, "He! Ngohi asa tahino nginika gena maro o nyawa wototosi moi. O nyawa nagoona gena asa yososanangi, nakoso manga oho yosidailako de manga baju gena salalu yahadoku manga dateka. Upa sidago ma orasika yotagi o nyawa manga simaka de ona ka imawatoka so done ona masirete yamaqe."

Yali, Angguruk: "Yet teg lamok, An waruhukon ino yoholiyangge waruk ahun hag toho waruhuk. Abiye larukmu inggaliyangge aben yet hahup tohon asum fano wan teg lit indi anggat teg lit werehon ahiyeg toho welaruhu."

Tabaru: Ma Jou wongose 'ato, "Niosigisene! Ngoi toboa dua ma 'orasi konianakowa, 'isoka 'o nyawa yotosi-tosiki yoboa! Yosanangioka 'o nyawa gee tatapu yomadudu-duanga de yositiari manga pakeangi, so 'ona yotagi koyomawatonikawa de koyakimaekuwa 'o kawasa ma bionoka!"

Karo: "Nehenlah! Reh me Aku bagi sekalak penangko! Malem me ate kalak si la tunduh janah si la nangtangi uisna, gelah ola ia erdalan manjang-anjang, janah mela iakapna i lebe-lebe kalak si nterem!"

Simalungun: Tonggor ma, na roh ma Ahu songon panangko. Martuah ma na jaga anjaha na manramotkon hiouni ase sirsir, ase ulang talanjang ia mardalan, gabe taridah hailaonni.

Toba: Ida ma, na ro ma Ahu songon panangko! Martua ma na dungo jala na mangaramoti abitna, asa hobas, asa unang marsaemara ibana mardalan, gabe tarida hailaonna!

Dairi: "Dengkohken mo! Roh mo aku bagè penangko! Sayurntua ngo kalak sindungo janah menjamotken olesna, kerna oda uè ia merdalan mak meroles, asa ulang gabè mèla ia i hadeppen sinterrem!"

Minangkabau: "Dangakanlah! Aden datang bakcando urang maliang! Babahagialah urang nan layi tatap basiyap sadiyo, sarato nan lai manjago pakaiannyo, sainggo inyo indak bajalan batilanjang, sarato indak mambuwek mariangik di adok-an urang banyak!"

Nias: "Mifondrondrongo! Hulõ we'aso zanagõ we'aso-Gu! Ya'ahowu niha si lõ mamalõ mama'anõ ba sondrorogõ nukhania, fa bõi si lõ nukha ia ba wowaõwaõ ba fa bõi aila ia fõna zato!"

Mentawai: "Arep'aké! Momoi te aku kelé sipananangkou! Mauktuk te sia simatarek tubu samba sipasijajago leppeinia, bailiu tá simabulutut ipuenung elé maila nia ka siberikabaga!"

Lampung: "Dengiko! Nyak ratong injuk maling! Bebahagiado jelma sai tetap waspada rik ngejaga kawaini, sehingga ia mak lapah riluk rik jadi meliom di hadap umum!"

Aceh: "Deungoe kheueh! Ulôn teuka lagée pancuri! Meubahgia kheueh ureuëng nyang teutab siaga dan jijaga peukayan jih, ngon lagée nyan jihnyan hana jijak ngon teulon dan jeuet keu malée dikeue rakyat ba!"

Mamasa: Nakua Puang Yesus: “Pengkilalaia'i! Kasaeangku la susi kasaeanna to maboko. Maupa' angganna to matangkin anna to ungkarimpa'i pakeanna indana ma'kambelangmo menono' anna makadere' naita tau.”

Berik: Jeiserem taban Yesus enggam ga gunu, "Imsa sar! Nunu Ai Ajam foryalaiserem nunu jeiserem angtane jam ne towaswebiyen, nunu komkom anggwana jam foryala jem ne towaswebiyene gamserem. Angtane nustayanaiserem, jengga fene jemna mes menetebabisini, angtane jes galserem jei ga Ams damtaf. Ai Ajep fortyaram, ini jemna waakenfersus sege folbamini, aam temawer jei ilyak-ilyakmer Amnibe jam ge jalbiyen, ane jei jam ge seferswebiyen angtane unggwanfer jem nwenabe."

Manggarai: “Lélo dé, Aku mai ného ata takok. Mosé di’a hia hitut tokong kin agu mengkek kin ceca sélékn, wiga toé ritak te lako déméng lacon.”

Sabu: "Dhanno we! Ne dakka ya do mii dakka heddau mone mena'o! Mangngi nga mengallu dhara tu ddau do pee nga moko loro, jhe do jage ne bhara pake no, hakku kako dho no nga do dho bhule bhara pa ihi, jhe i'a dho ke no mekae dhara pa hedhapa ddau lowe!"

Kupang: Itu tampa yang nanti dong bakumpul ko baparáng tu, bahasa Ibrani bilang, \ Armagedon\. Yesus Kristus ju omong bilang, “Inga bae-bae! Takuju sa, te Beta datang sama ke pancuri yang orang sonde sangka-sangka. Orang yang mete jaga deng pake pakean langkáp dong, paling ontong. Te nanti kalo Beta datang, dia sonde dapa malu, tagal orang sonde dapa lia dia pung talanjang.”

Abun: Yesus Kristus ki sukdu subot kam sye ne do, "Nin jammo suk gato Ji ki ré et. Bere Ji ma tepsu yegitsi. Kam gato Ji ma su ne, nin jam nde re, bere nin gensu sor. Ye gato frawa nggwa pe sor, ete fro bi san ndek, subere án mu yo, án kawarun nde, án damen dom nde, yé ne sa, mit at wa, we bere Yefun ben sukndo su yé ne re."

Meyah: Iwa isku jah joug ojgomu, jeska Yesus Kristus anggot oida, "Gij mona kahma beda Didif dumorogna keingg iwa ebeirens erek osnok egens ongga ongkoreka mar orogna keingg rusnok ebeirens gij rerin mod efesi tein. Noba rusnok ongga rinsejah nou Didif gij mona insa koma, rua bera rudou emefaga ouka eteb, jeska mojen en rua gij mona insa koma guru. Koma erek osnok egens ongga enahca jeska efen mod guru, tina ofa eker noba ergi efen meisoufa ojgomu. Beda ofa onofos graga rot rua ongga rurogna keingg ofa jeskaseda rukoreka efen mar guru."

Uma: Na'uli' Pue' Yesus: "Epe! Rata ncorobaa-a mpai', hewa karata topanako. Marasi'-ra tauna to mo'inga'–inga' pai' to mpewili' pohea-ra. Ane rata-a mpai', uma-ra momako' ngkalawa pai' uma-ra me'ea' hi mata ntodea, apa' rodo-ramo kukaratai."

Yawa: Amisy Yesus po raura wansai pare, “Waperade! Risyakare maisyare vatano anaonoanoe, weye Sya ide wemamo de papabe, ti weapantatukambe rai. Kove ngkov irati vatano syisyaube muno panatatayaube ai, vatano napije pa apa ansune ratayao wusyimbe indamu vemo sarokanive ti samane no vatano wanui mansamune rai nora arono risyakare.”


NETBible: (Look! I will come like a thief! Blessed is the one who stays alert and does not lose his clothes so that he will not have to walk around naked and his shameful condition be seen.)

NASB: ("Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes, so that he will not walk about naked and men will not see his shame.")

HCSB: "Look, I am coming like a thief. Blessed is the one who is alert and remains clothed so that he may not go naked, and they see his shame."

LEB: (Behold, I am coming like a thief. Blessed [is] the one who is on the alert and who keeps his clothing, so that he does not walk around naked and they see his shamefulness!)

NIV: "Behold, I come like a thief! Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed."

ESV: ("Behold, I am coming like a thief! Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed!")

NRSV: ("See, I am coming like a thief! Blessed is the one who stays awake and is clothed, not going about naked and exposed to shame.")

REB: (“See, I am coming like a thief! Happy the man who stays awake, and keeps his clothes at hand so that he will not have to go naked and ashamed for all to see!”)

NKJV: "Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame."

KJV: Behold, I come as a thief. Blessed [is] he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.

AMP: Behold, I am going to come like a thief! Blessed (happy, to be envied) is he who stays awake (alert) and who guards his clothes, so that he may not be naked and [have the shame of being] seen exposed!

NLT: "Take note: I will come as unexpectedly as a thief! Blessed are all who are watching for me, who keep their robes ready so they will not need to walk naked and ashamed."

GNB: “Listen! I am coming like a thief! Happy is he who stays awake and guards his clothes, so that he will not walk around naked and be ashamed in public!”

ERV: “Listen! I will come at a time you don’t expect, like a thief. Great blessings belong to those who stay awake and keep their clothes with them. They will not have to go without clothes and be ashamed for people to see them.”

EVD: “Listen! I will come, {and it will be a surprise,} like when a thief comes! Happy is the person that stays awake and keeps his clothes with him. Then he will not have to go without clothes, and people will not see the things he is ashamed for them to see.”

BBE: (See, I come as a thief. Happy is he who is watching and keeps his robes, so that he may not go unclothed, and his shame be seen.)

MSG: "Keep watch! I come unannounced, like a thief. You're blessed if, awake and dressed, you're ready for me. Too bad if you're found running through the streets, naked and ashamed."

Phillips NT: "See I am coming like a thief! Happy is the man who stays awake and keeps his clothes at his side, so that he will not have to walk naked and men see his shame."

DEIBLER: The evil spirits will gather the rulers at a place that is called in the Hebrew language Armageddon. I heard the Lord Jesus say, “You must listen carefully to me: I am coming unexpectedly [SIM], like a thief. So, I will be happy with those who stay alert and keep on living righteously so that they will not be ashamed, just like [MET] a person keeps his clothes on so that he will not be ashamed whenpeople see him walking around naked.”

GULLAH: De Lawd say, “Listen ta me! A da come all ob a sudden, jes like wen tief da come! E bless fa true wa ain sleep an wa keep e cloes wid um, ready fa weah, so dat e ain gwine haffa waak roun nekid an be too shame een front ob people.”

CEV: Remember that Christ says, "When I come, it will surprise you like a thief! But God will bless you, if you are awake and ready. Then you won't have to walk around naked and be ashamed."

CEVUK: Remember that Christ says, “When I come, it will surprise you like a thief! But God will bless you, if you are awake and ready. Then you won't have to walk around naked and be ashamed.”

GWV: "See, I am coming like a thief. Blessed is the one who remains alert and doesn’t lose his clothes. He will not have to go naked and let others see his shame."


NET [draft] ITL: (Look <2400>! I will come <2064> like <5613> a thief <2812>! Blessed <3107> is the one who stays alert <1127> and <2532> does not lose <5083> his <846> clothes <2440> so that <2443> he will <4043> not <3361> have to walk around <4043> naked <1131> and <2532> his <846> shameful condition <808> be seen <991>.) <<  Wahyu 16 : 15 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran