Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BSD]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 17 : 8 >> 

BSD: Dulu binatang itu pernah hidup, tetapi sekarang ia sudah tidak ada. Namun, ia akan hidup dan muncul dari jurang kematian. Setelah itu ia akan hilang sama sekali. Orang-orang yang hidup di bumi, tetapi namanya tidak terdaftar di dalam Buku Orang Hidup sebelum dunia diciptakan, akan heran pada waktu melihat binatang itu. Mereka heran, sebab binatang itu dahulu pernah hidup, kemudian sekarang mati, tetapi ia akan muncul kembali.


AYT: Binatang yang kamu lihat itu pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada, dan akan segera keluar dari jurang maut menuju kebinasaan. Dan, mereka yang tinggal di bumi, yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan sejak dunia diciptakan, akan heran ketika melihat binatang itu, yang pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada, dan akan muncul lagi.

TB: Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran, apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.

TL: Adapun binatang yang engkau tampak itu dahulu ada, sekarang tidak; maka ia tengah hendak naik dari dalam lubang yang tiada terduga dalamnya itu, lalu masuk ke dalam kebinasaan. Segala orang di dunia, yang tiada tersurat namanya di dalam kitab hayat itu daripada asas dunia ini, akan menjadi heran apabila mereka itu melihat binatang, yang dahulu ada, dan sekarang tidak, dan yang akan datang lagi.

MILT: Binatang buas yang engkau lihat, dia pernah ada dan sekarang tidak ada, tetapi dia akan segera muncul dari Abyssos, dan sedang menuju kepada kebinasaan, dan orang-orang yang berdiam di muka bumi, yang nama-namanya tidak tertulis dalam Kitab Kehidupan sejak permulaan dunia, mereka akan heran sambil melihat binatang buas itu, yaitu yang pernah ada, dan sekarang tidak ada, sekalipun dia ada.

Shellabear 2010: Binatang yang engkau lihat itu memang pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ia akan muncul dari jurang maut lalu masuk ke dalam kebinasaan. Mereka yang diam di bumi dan yang namanya tidak tertulis di dalam kitab hayat sejak dunia dijadikan, akan heran melihat binatang itu, karena binatang itu pernah ada, lalu tidak ada lagi, tetapi kemudian akan datang kembali."

KS (Revisi Shellabear 2011): Binatang yang engkau lihat itu memang pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ia akan muncul dari jurang maut lalu masuk ke dalam kebinasaan. Mereka yang diam di bumi dan yang namanya tidak tertulis di dalam kitab hayat sejak dunia dijadikan, akan heran melihat binatang itu, karena binatang itu pernah ada, lalu tidak ada lagi, tetapi kemudian akan datang kembali."

Shellabear 2000: Binatang yang engkau lihat itu memang pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ia akan muncul dari jurang maut lalu masuk ke dalam kebinasaan. Mereka yang diam di bumi dan yang namanya tidak tersurat di dalam kitab hayat sejak dunia dijadikan, akan heran melihat binatang itu, karena binatang itu pernah ada, lalu tidak ada lagi, tetapi kemudian akan datang kembali.

KSZI: Binatang yang kamu lihat itu pernah wujud tetapi tidak wujud lagi dan akan keluar dari jurang yang tidak terduga dalamnya lalu menuju kebinasaan. Penghuni bumi yang tidak tersenarai namanya di Kitab Hidup dari permulaan dunia akan tercengang melihat binatang yang pernah wujud dan sekarang tidak wujud lagi tetapi kemudian akan muncul lagi.

KSKK: Binatang yang engkau lihat sudah ada, sekalipun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan pergi menuju kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis dalam Kitab Kehidupan sejak awal penciptaan dunia akan takjub melihat bahwa binatang yang sudah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi.

WBTC Draft: Binatang yang telah kaulihat itu dahulu hidup, tetapi sekarang tidak lagi. Namun binatang itu akan dihidupkan dari jurang maut dan dibinasakan. Orang di bumi akan heran ketika melihat binatang itu. Mereka heran karena binatang itu dahulu hidup, sekarang tidak lagi, dan akan datang lagi. Nama mereka tidak pernah tertulis di dalam Kitab Kehidupan sejak dunia diciptakan.

VMD: Binatang yang telah kaulihat itu dahulu hidup, tetapi sekarang tidak lagi. Namun, binatang itu akan dihidupkan dari jurang maut dan dibinasakan. Orang di bumi akan heran ketika melihat binatang itu, karena binatang itu dahulu hidup, sekarang tidak lagi, dan akan datang lagi. Nama mereka tidak pernah tertulis di dalam Kitab Kehidupan sejak dunia diciptakan.

AMD: Memang binatang itu pernah hidup, tetapi sekarang tidak lagi. Nantinya, ia akan keluar dari jurang maut untuk menuju kebinasaan. Ada orang-orang di bumi yang namanya tidak tercatat dalam Kitab Kehidupan sejak dunia diciptakan. Mereka akan heran ketika melihat binatang itu. Karena, binatang itu pernah hidup, tetapi sekarang tidak lagi, tetapi binatang itu akan muncul kembali.

TSI: Binatang itu menggambarkan seseorang yang dulu pernah hidup di dunia, tetapi sekarang sudah mati. Dia akan hidup kembali dan muncul dari dunia orang mati untuk menjadi raja lagi. Dan seluruh penduduk bumi— yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam Buku Kehidupan sejak dunia diciptakan, akan heran melihat binatang itu ketika hidup kembali. Lalu dia akan dibinasakan ke dalam neraka.

TSI3: Binatang itu menggambarkan seseorang yang dulu pernah hidup di dunia, tetapi sekarang sudah mati. Dia akan hidup kembali dan muncul dari Syeol untuk menjadi raja lagi. Dan seluruh penduduk bumi, yang namanya tidak tertulis dalam Kitab Kehidupan sejak dunia diciptakan, akan heran ketika melihat binatang itu hidup kembali. Namun kemudian dia akan dibinasakan ke dalam neraka.

BIS: Binatang itu dahulu pernah hidup, tetapi sekarang tidak hidup lagi. Ia sebentar lagi akan keluar dari jurang maut dan akan pergi menuju kebinasaan. Orang-orang yang hidup di bumi, yang namanya tidak terdaftar dalam Buku Orang Hidup sebelum dunia diciptakan akan heran bila melihat binatang itu. Sebab binatang itu dahulu pernah hidup. Sekarang ia tidak hidup lagi, tetapi ia akan muncul kembali.

TMV: Binatang itu dahulu pernah hidup, tetapi sekarang tidak hidup lagi. Tidak lama lagi binatang itu akan keluar dari jurang maut dan akan menuju kepada kebinasaan. Penduduk bumi yang nama mereka tidak terdaftar di dalam Kitab Orang Hidup sebelum dunia diciptakan, akan hairan apabila mereka melihat binatang itu. Binatang itu dahulu pernah hidup; sekarang binatang itu tidak hidup lagi, tetapi akan muncul semula.

FAYH: Binatang itu dahulu hidup, tetapi sekarang sudah mati. Namun ia akan segera muncul dari lubang maut yang tidak terhingga dalamnya, lalu menuju kebinasaan kekal. Penduduk dunia yang namanya tidak tercatat dalam Kitab Kehidupan sebelum dunia dijadikan, akan terheran-heran melihat dia muncul lagi sesudah mati.

ENDE: Adapun Binatang jang kaulihat itu sudah ada, dan sekarang tidak ada lagi; ia akan muntjul kembali dari dalam Petala bumi, namun ia akan binasa. Dan penduduk dunia, jang namanja tidak tertulis dalam Kitab kehidupan sedjak terdjadinja dunia, mereka akan takdjub melihat Binatang itu jang sudah ada dan tidak ada sekarang dan akan datang".

Shellabear 1912: Adapun binatang yang engkau lihat itu sudah ada, maka tiada juga ia; maka ia akan terbit kelak dari tempat yang tiada terduga itu, lalu kekebinasaan. Maka segala isi dunia yang tiada tersurat namanya dari pada masa kejadian bumi didalam kitab hayat itu akan heran melihat binatang, yang sudah ada, dan yang tiada lagi, dan yang akan datang pula.

Klinkert 1879: Adapon binatang jang kaulihat itoe, ija-itoe dehoeloe ada, sakarang tiada, maka ija akan naik kaloewar dari dalam toebir, laloe ija kapada kabinasaan; maka segala mareka-itoe jang doedoek di-atas boemi dan jang nama-namanja tidak tersoerat dalam kitaboe'lhajat daripada awal doenia itoe akan hairan, apabila dilihatnja binatang jang dehoeloe ada, sakarang tiada, tetapi ada djoega.

Klinkert 1863: Bahoea binatang jang angkau lihat itoe, soedah ada, tetapi tiada; maka dia nanti kloewar dari dalem kloeboeran jang tiada terdoega, lantas masok dalem kabinasaan; maka segala orang jang tinggal di-atas boemi nanti heiran (ija-itoe {Wah 13:8; Kel 32:32; Fil 4:3} jang poenja nama tiada tertoelis dalem kitab kahidoepan dari awal doenia) kapan dia-orang lihat sama binatang jang soedah ada, sakarang tiada, tetapi ada djoega.

Melayu Baba: Itu binatang yang angkau sudah tengok sudah ada, dan skarang t'ada; dan dia nanti kluar deri-pada itu tmpat yang tiada terduga, dan pergi masok kbinasa'an. Dan orang-orang yang tinggal di bumi, ia'itu orang yang nama-nya t'ada tertulis dalam kitab hidop deri-pada tempo kjadian dunia, nanti hairan bila dia-orang tengokkan itu binatang, bagimana dia sudah ada, dan skarang t'ada, dan nanti datang pula.

Ambon Draft: Binatang itu, jang ang-kaw melihat, itu sudah ada dan bukan ada, dan itu akan timbul deri dalam tubir, dan akan turon kapada kabina-sa; an, dan segala padudok dunja, jang punja nama tijada tersurat di dalam kitab ka-hidopan deri pada permula; an alam, akan dapat heran, ma-nakala marika itu akan dapat lihat, bahuwa binatang itu sudah ada, dan bukan ada, dan nanti datang.

Keasberry 1853: Adapun binatang yang angkau lihat itu, tulah ada, tutapi tiada; maka iya kulak akan kluar deri dalam kuluburan yang tiada turduga, dan masok kadalam kabinasaan: maka marika itu yang mundiami diatas bumi itupun kulak akan heiran, (yang ampunya nama itu tiada turtulis dalam kitab heiat deripada awal dunia,) apabila dilihatnya akan binatang yang tulah ada, skarang tiada, tapi ada juga.

Keasberry 1866: Adapun binatang yang angkau lihat itu, tŭlah ada, tŭtapi tiada; maka iya kŭlak akan kluar deri dalam kluboran yang tiada tŭrduga, dan masok kŭdalam kabinasaan; maka marika itu yang mŭngdiami diatas bumi itupun kŭlak akan hieran, yang ampunya nama itu tiada tŭrtulis dalam kitab hayat deripada ahwal dunia, apabila dilihatnya akan binatang yang tŭlah ada, skarang tiada, tŭtapi ada juga.

Leydekker Draft: Dabet jang sudah kawlihat 'itu sudah 'ada, hanja tijada 'ada: maka 'itu nanti timbul deri dalam tubir, dan pergi lalu kapada kabinasa`an: maka segala 'awrang jang dudokh di`atas bumi 'akan hhejran, (jang nama 2 nja sudah tijada tersurat didalam kitab hhajat deri pada 'asas dunja) sedang marika 'itu melihat Dabet, jang sudah 'ada, hanja tijada 'ada, djikalaw sakalipawn 'itu 'ada.

AVB: Binatang yang kamu lihat itu pernah wujud tetapi tidak wujud lagi dan akan keluar dari jurang yang tidak terduga dalamnya lalu menuju kebinasaan. Penghuni bumi yang tidak tersenarai namanya dalam Kitab Hidup dari permulaan dunia akan tercengang melihat binatang yang pernah wujud dan sekarang tidak wujud lagi tetapi kemudian akan muncul lagi.

Iban: Jelu ti dipeda nuan nya endang idup dulu menya, tang iya enda agi idup diatu. Iya baru deka niki ari lubang kebung ti dalam, lalu iya deka dirusak. Semua orang ke diau di dunya, ke apin bisi nama ditulis dalam bup pengidup kenyau ari penumbuh dunya, deka balat alit ati lebuh sida meda jelu nya, laban dulu menya iya idup, tang diatu iya enda agi idup, lalu iya deka pegari baru.


TB ITL: Adapun binatang <2342> yang <3739> telah kaulihat <3708> itu, telah ada <1510>, namun <2532> tidak <3756> ada <1510>, ia <305> <0> akan <3195> muncul <0> <305> dari <1537> jurang maut <12>, dan <2532> ia menuju <5217> kepada <1519> kebinasaan <684>. Dan <2532> mereka yang diam <2730> di <1909> bumi <1093>, yaitu mereka yang <3739> tidak <3756> tertulis <1125> di dalam <1909> kitab <975> kehidupan <2222> sejak <575> dunia <2889> dijadikan <2602>, akan heran <2296>, apabila mereka melihat <991>, bahwa <3754> binatang <2342> itu telah ada <1510>, namun <2532> tidak <3756> ada <1510>, dan <2532> akan muncul <3918> lagi. [<2532> <3686>]


Jawa: Kewan kang kokdeleng iku maune ana, nanging saiki ora ana, lan bakal njedhul saka ing teleng, sarta marani ing karusakan. Anadene para kang manggon ana ing bumi, kang jenenge ora katulisan ing buku kauripan wiwit jagad tinalesan, iku bakal padha kaeraman, samangsa padha weruh si kewan, dene maune ana saiki ora ana, mangka bakal ana maneh.

Jawa 2006: Kéwan kang kokdeleng iku mauné ana, nanging saiki ora ana, lan bakal njedhul saka ing teleng palimenganing pati, sarta bakal ngalami rusak. Anadéné para kang manggon ana ing bumi, kang jenengé ora tinulis ing buku kauripan wiwit jagat tinalesan, iku bakal padha kaéraman, samangsa padha weruh kéwan iku, déné mauné ana saiki ora ana, mangka bakal ana manèh.

Jawa 1994: Kéwan sing kokdeleng kuwi mauné ana, nanging saiki ora ana. Kéwan kuwi bakal njedhul saka teleng palimenganing pati lan bakal disirnakaké. Déné para manungsa kang manggon ana ing bumi, sing jenengé ora katulis ana ing Buku Kauripan sadurungé jagad katitahaké, samangsa padha weruh si kéwan mau bakal padha gumun. Awit kéwan kuwi biyèn ana, saiki ora ana, nanging bakal njedhul menèh.

Jawa-Suriname: Kéwan sing mbok sawang kuwi mauné ènèng, nanging saiki ora ènèng. Kéwan kuwi bakal njedul sangka jurang peteng lan bakal dirampungké. Lah para manungsa sing manggon nang bumi, sing jenengé ora ketulis nang Buku Panguripan sakdurungé jagat digawé, nèk pada weruh kéwan mau bakal pada nggumun. Awit kéwan kuwi mbiyèn ènèng, saiki ora ènèng, nanging bakal njedul menèh.

Sunda: Bareto eta sato teh hirup, ayeuna geus henteu hirup. Moal lila deui bakal bijil ti jero guha kereman, tapi bakal dibinasakeun. Jelema-jelema di bumi, anu memeh aya dunya ngaranna teu dicatet dina kitab jalma-jalma nu harirup, kabeh bakal mikahelok ka eta sato, da eta sato nu bareto hirup ayeuna geus henteu teh engke bakal aya deui.

Sunda Formal: Eta sato anu katenjo, bareto teh hirup, tapi ayeuna mah geus ngiles. Tapi engke, eta sato, baris muncul deui, — ti jero guha tea — sarta baris binasa ku polahna. Jalma-jalma pangeusi bumi, anu ti barang dunya mimiti dijadikeun ngaranna teu dicatet dina kitab Kahirupan, bakal hareraneun nenjo eta sato. Sabab eta sato anu geus ngiles teh, bet muncul deui.

Madura: Keban jareya lamba’ tao odhi’, tape sateya la ta’ odhi’ pole. Sakejja’ aggi’ keban jareya bakal kalowara dhari jurang maot ban bakal entara ka kaancoran. Reng-oreng se odhi’ e bume, se nyamana tadha’ e dhaftarra Ketabba Oreng Odhi’ sabellunna dunnya ecepta’agi bakal heranna nangale keban jareya. Sabab lamba’ keban jareya tao odhi’. Sateya la ta’ odhi’ pole, tape bakal dhatengnga pole.

Bauzi: Obo oho etei aaha na ohemnabu lam amu dita ahedi goda. Labi ba neo etei fa sete. Lahana faobe am alihi ba neo vi aam di gi ame dam it oazehena le esdam bak itmat feàna labe am novaha bak ozom vabna bumat labet tom futoi duzum bak. Labi aho li duzum di dam bakda abo Alat aham di iube bak nim modehe vab di iube Domba Adat labe aho Dam Ba Elom Gikina Ahe Neàna Bohu Vuusdam Dam Labe Im Ee Toedaha Buku laba vi tau toedaha vab dam labe iho ame nabu lam ba aame àvode tame. Ame nabu amu dita ahedi godume fa setehena fa neo duzuhemu ame dam labe iho aame àvode tame. Lahana ame nabu labe ba Alat aba beodume gi labaha bohu geàdam bak laba la tame.

Bali: Mungguing satone ane suba tepukin kita ento, suba taen laad ada, nanging jani suba tusing ada, ia bakal pesu uli bangbange ane dalem, tur ia bakal kasirnayang. Anake ane idup di gumine, nah ento sawatek anake ane tusing macatet adanne di cakepan ane mamuat adan anake ane maan idup, ngawit uli satonden gumine ene kaadakang, ia bakal angob dikalane ia nepukin mungguing satone ento suba laad ada, nanging jani suba tusing ada, sakewala ia lakar buin ngenah.

Ngaju: Meto te bihin puji belom, tapi toh ie dia belom hindai. Dia tahi hindai ie kareh balua bara liang pampatei tuntang manalih kabinasa. Kare oloh je belom hong hunjun petak, je arae jaton tarasurat huang Surat Oloh Belom helo bara kalunen injapa kareh hengan mite meto te. Basa meto te bihin puji belom. Toh ie dia belom hindai tapi ie kareh lembut haluli.

Sasak: Binatang nike laẽq sampun side serioq, laguq mangkin sampun ndẽq araq malik. Karing semendaq malik ie gen sugul lẽman jurang maut dait tame ojok dalem kebinasean. Dengan-dengan saq idup lẽq gumi, saq aranne ndẽq tetulis lẽq kitab kehidupan lẽman sendẽqman dunie tecipteang gen bengaq lamun serioq binatang nike. Sẽngaq laẽq binatang nike sampun araq, mangkin ie ndẽq araq malik, laguq ie gen dateng malik.

Bugis: Iyaro olokolo’é engka naengka natuwo riyolo, iyakiya makkekkuwangngé dé’na natuwo. Cinampe’pi nassu matu polé ri pepping amaténgngé enrengngé nalao matu mattuju ri abinasangngé. Sining tau iya tuwoé ri linoé riwettu dé’napa naripancaji linoé iya asennaé dé’ nariyoki ri laleng Kitta’na Tau Tuwoé, iyaro sining tauwé hérangngi matu rékko naitai iyaro olokolo’é. Saba’ iyaro olokolo’é engka naengka natuwo riyolo. Makkekkuwangngé dé’na natuwona, iyakiya maéloi mompo paimeng.

Makasar: Anjo olo’-oloka le’baki attallasa’ pirangalloang, mingka kamma-kamma anne tenamo nattallasa’. Sinampe’ mami nassulu’mo battu ri tubiri’na kamateanga nampa mange ri kapanrakanga. Sikamma tau attallasaka ri lino, natena tattulisi’ arenna lalang Kitta’ Tau Attallasaka ri wattu tenanapa nanipa’jari linoa, lalannasaki ri wattunna nacini’ anjo olo’-oloka. Nasaba’ le’baki attallasa’ anjo olo’-oloka pirangalloang. Kamma-kamma anne tenamo nattallasa’, mingka lammumba poleangi ammotere’.

Toraja: Iatu olo’-olo’ mutiro, dolona den apa totemo pa’demo, la kendek diong mai garonggong posi’ tana lambe’, namentama kasanggangan. Mintu’na tau lan lino tu randuk dio mai diparandanganninna te lino tu tang disura’ sanganna lan sura’ katuoan, la mangnga, ke natiroi tu olo’-olo’ tu dolona den, apa totemo pa’demo sia la bu’tu pole.

Duri: Ia tuu olok-olok mukita denmo natuo tonna anu', apa matemi too. Na cingga'tu'mora naendek jiong mai posi' tana, apa la dicallai te'da cappa'na. Ia to totuo lan lino to te'da nadiuki' sanganna lan Sura' Katuoan tonna te'dapa nadipaden tee lino, la jangngah ngkitai, sanga ia joo olok-olok tuomo jolona, na matemo, o naden pole' omi.

Gorontalo: Mahaluku u ilontongamu boyito ma yiloluwo mao bo masatiya ma diduluwo. Tiyo ma monao mayi monto liyanga u dila o tonea delomiyo wawu tiyo ma talu-talu mao ode ubinasa. Timongoliyo ta hetolawa to duniya ta tangguliyo dila hetulade to buku lo tawu ta o tutumula kakali lonto u duniya boti pilopowaliliyo mayi, ma herani tou timongoliyo mo'onto mahaluku boyito muli tumumulayi u omo-omolu ma yiloluwo bo masatiya ma diduluwo.

Gorontalo 2006: Binatangi boito muloololio mai tilumumulai, bo botia diilalo tilumumulo. Tio ngopee̒epo mola malumualo monto pangato lomautu wau mamonao̒ moti dulungo ode obobinasa. Tau-tauwalo tahitumula todunia, u tanggulio diila leidaputali todelomo Buku Taa Tumutumulo tou̒ dunia botie diipo pilowali mai mamo linggolabu wonu moo̒onto binatangi boito. Sababu binatangi boito muloololio mai mapee̒enta tilumumulo. Botia tio diilalo tilumumulo, bo tio mamuli lumenetai.

Balantak: Ayop men koo piile' umba'a mbaripian isian kasee koini'i nosianmo. Ia ringkat na pakom ro'omari ka' mae' munsuri kosilaka'an. Ka' mian men dumodongo na tano' balaki' men ngaanna sianta nitulis na kitap nuntulisan ngaanna mian men nantausi tutuo' pore na Alaata'ala koo'po tia dunia kani'i nisidakon, bo samba' kalu i raaya'a mimiile' ayop iya'a, gause ayop iya'a mbaripian isian ka' koini'i nosianmo, kasee bo taka soosoodo.

Bambam: Inde olo'-olo' to peande muita, tubo yolona sapo' pa'dem temo. Sapo' la bale' buttu sule dio mai indo gahoä handam mandalam anna la nahua katilakaam lambi' mate sule lako salako-lakona. Anna indo issinna lino to tä' inna tisuha' sanganna illaam suha' katuboam indo anna tä'pi dipadadi inde lino, la mängä-mängä muitai. Aka indo olo'-olo' to peande yolona tubo, mane pa'dei, sapo' la tubo sule.

Kaili Da'a: Binata to nikitamu etu natuwu nokolu tapi we'i-we'i da'a mana naria. Tapi i'a kana meumba wo'umo nggariara lowu ndala to da'a namala nitudu kandalana etu. Maopu etu i'a kana rasuku sampe ri kasae-saena. Pade tau-tau to natuwu riara dunia to da'a nitulisi sangana riara Buku Katuwua tempo dunia da'apa nipajadi Alatala, ira kana mpu'u-mpu'u mogumaa manggita binata etu. Sabana nokolu binata etu natuwu, we'i-we'i da'a mana naria, tapi i'a kana meumba bali.

Mongondow: Mahaḷuk tatua pernahbií nobiag ing kolipod, ta'e masai na'a diaídon, tongaí topiípabií bo ḷumuai in sia nongkon tampat pohohukuman kon irang bo sia mopobayakdon in tampat koyoyangan. Intau mita kon dunia na'a inta diaí pinais in tangoi monia kom bonu im buk intau nobiag mulaipa kon dunia na'a diaípa pinomia, moherangbií aka moko'ontong kom mahaḷuk tatua. Sim mahaḷuk tatua kolipod im pernahbií nobiag, ta'e tana'a in diaí bidon, tongaí buidon mo'itukat.

Aralle: Yato olo'-olo' inang ahaete' dolu tuho ampo' dinoa hopuing. Dako'ke' mane sohongngi di hoi' mai di kahoäng kamateang anna la tallangngi lambi' sapano-panona. Ingkänna tau ang mengkalao di papianna inde lino dai tiuki' sanganna tama di suha' pantekenganna to tuho sapano-panona, la sika pusa' asang. Aka' la ungngita yato olo'-olo' ang inang aha dolu anna dinoa hopuing ampo' la aha bou sule dako'.

Napu: Hangkoya tuwo, ide-ide barapi ara, agayana ina mesuwu hule hangko i kabe ngkapate au bara tehoka kakaladuna. Hai roo indo, ina rahuku mate. Tauna au maida i dunia au bara teuki hanganda i lalu Sura Ngkatuwo hangko damani dunia rapopewali, ina tingkarahe moita binata iti. Lawi hangkoya tuwo, ide-ide barapi ara, agayana hambela tempo ina hawe hule.

Sangir: Binatang ene kạngerẹ nạungbe wọu nẹ̌biahẹ̌, arawe orasẹ̌ ini e sen tawe saụ mẹ̌biahẹ̌ kạpia. I sie tawe mararěna e sarung suměpụ bọu tạgial᷊ụ u papate, kụ sarung makoạ sol᷊ong kawawinasa. Taumata apang měmpẹ̌bẹ̌biahẹ̌ su dunia, kụ arenge tawe nikarol᷊ẹ̌ su ral᷊ungu Bukẹ̌ u Taumata Wiahẹ̌, kal᷊amonang dunia e ren tawe nịdiadi sarung dumal᷊inaụ kereu makasilo binatang ene. Batụu binatang ene nạung kạngerẹ e reng bọu nẹ̌biahẹ̌. Arawe orasẹ̌ ini e seng tawe saụ mẹ̌biahẹ̌, kapia kaiso i sie saụbe suměpụ kapia.

Taa: Wali binatang to nukita etu, ia tuwu tempo ruyu pei si’i-si’i ia tamo tuwu. Pei ia damasuwumo yako la’u wayau to taa ransani ungka ngkayombunya panewa yako etu ia darapakaja’aka. Wali to lino to tare sanganya ratulis nja’u raya buku ngkatuwu to yako ri tempo lino rapapowali, sira daipu rayanya mangkita binatang etu. Naka pei ipu raya nsira mangkita, apa ia tuwu tempo ruyu, pasi roo see ia tamo tuwu, panewa roo see ia damasuwu muni. See naka tau ipu rayanya.

Rote: Bana ndia makahulu na naso'da hai so, tehu besak ia ta naso'da so'on. Ba'ihanak seluk faa bai te, neukose ana kalua neme faka mamates dale mai, fo nasasale matak no momopo-mamate sa. Hataholi fo laso'da nai daebafa ka, fo na'de nala ta nanasulak nai Susula Hataholi Maso'da ka dalek te daebafak ia beita nananakadada'dik fa, neukose ala dodoo doa kana, metema lita bana ndia. Nana bana ndia makahulu na naso'da hai so. Besak ia ta naso'da so'ok, tehu neukose ana to'da mai seluk.

Galela: O haiwani magena iqomaka ioho de, ngaroko isone, duma magena ma cunusi o dorou ma busune iluluku-luku o dunia ma litimino isupu, de magena asa o Gikimoi watooma. O bi nyawa o duniaka igogoge manga ronga o oho ma bukuka yalefo waasi, ma orasi o Gikimoi o dunia wosidadi sidago lo o orasi manena, ona magena asa yohairani ifoloi, sababu o haiwani magena, ngaroko iqomaka ioho de isoneka, duma asa ioho de yahino kali.

Yali, Angguruk: "Pak haruk lahenon ino welatisi angge famen eleg atisi, ketiya re wereg eleg. At ino turuhun elma ap war atuk ambeg inowen lahik waruhureg nin at ino mondabi siyag atuk ambeg lahu. Ap kinangma werehon pohol kinang atam wal turukmu suwesingga fanowon fam ununuk imbibag fuhon arimanowen yet hahupteg enekol hahup. Pak ino welatisiyon eleg atisi angge famen nin inam aruhumu yet hahupteg enekol hahup.

Tabaru: 'O haewani gee namake-makekau ge'ena ma sira 'i'ahuokau, ma ne'ena naga 'isongenokau. 'Ena dua 'isupu 'o ngomasa ma dorou ma ngiide dau de ma Jo'oungu ma Dutu 'asa wato'oma. 'O nyawa yo'ahu-'ahu 'o duniaka gee manga ronga koisilefokuwa 'o nyawa yo'ahu-'ahu ma Bukuoka ka 'o dunia ma koisidadiwasi, 'asa yoherangi nako yamake 'o haewani ge'ena. Sababu 'o haewani ge'ena ma sira 'i'ahuokau de ma 'orasi ne'ena 'ena koi'ahuwau, ma dua 'asa 'iboali.

Karo: Rubia-rubia si iidahndu e, nai lit, tapi genduari lanai lit. Pagin mulgap ia i bas embang si la ersibar bagesna nari, jenari lawes guna ikernepken. Manusia si nggeluh i doni enda, si gelarna langa isuratken i bas Kitap kegeluhen ope denga tembe doni enda, kemamangen me ngidah rubia-rubia e. Nai rubia-rubia e lit, genduari lanai, tapi pagin mulgap me ia mulihi.

Simalungun: Ia binatang na nididahmai, na manggoluh do ai hinan, sonari lang be, anjaha naik ma ai use hun ruang partoruh ai, laho masuk hu hamagouan; anjaha sagala pangisi ni tanoh in, na so tarsurat goranni bani buku hagoluhan humbani tombei ni dunia on, longang ma mangidah binatang ai, na dob dong hinan, sonari seng dong be, hape roh use.

Toba: Ia binatang na niidami, na mangolu do i najolo, ndang mangolu be nuaeng, na nangkok ma i muse sian banua toru, asa laho tumopot hamagoan. Gabe longang ma roha ni pangisi ni tano on, nasa na so tarsurat goarna di buku hangoluan na sian mula ni hasiangan on, di na idaonnasida binatang i, naung mangolu najolo jala ndang mangolu be nuaeng, gabe ro muse.

Dairi: Nggelluh ngo arnia binatang i, tapi enggo matè ukum bagèndari. Sigejap nai remuar mo ia i napa kemmatèen i nai janah laus mi kemogoon. Lengang mo ukur jelma pengisi dunia èn siso tersurat gerarna (sinderrang makdèng kin ihanaken dunia èn) ipas bukku kenggelluhen i, mengidah binatang i. Ai nggelluh kin ngo arnia binatang i, tapi ukum bagèndari mak nèngè lot, tapi naing taridah nola mo ia mengolihi.

Minangkabau: Binatang tu dawulu panah iduik, tapi kiniko indak iduik lai. Inyo sabanta lai ka kaluwa dari jurang mauik, sudah tu payi manuju kabinasoan. Urang-urang nan iduik di bumi, nan namonyo indak tacataik, dalam Kitab Kahidupan sabalun dunie dijadikan, ka bi tacangang jikok maliyek binatang tu. Dek karano binatang tu dawulu panah iduik. Kiniko inyo indak iduik lai, tapi inyo ka mancogok baliak.

Nias: No irai auri fõna gurifõ andrõ, ba lõ sa'ae ya'ia iada'e. Ba lõ ara tõ ba so ia dania i'otarai mbawa danõ wa'amate ba isaw̃a wa'atekiko. Ba niha sauri ba gulidanõ, si lõ musura tõi (fõna wombõi ulidanõ) ba Mbuku Niha Sauri andrõ, ba ahõlihõli sibai dõdõra dania na la'ila gurifõ andrõ. Bõrõ me no irai auri fõna gurifõ andrõ. Ba lõ sa'ae ya'ia iada'e, ba ifuli zui so ia dania.

Mentawai: Panandaatnia tarimeu néné ai nia muririmanua, tápoi kineneiget, amateian nia. Táan mauuju ibela ka guluggut kamateiat, lepá ei nia iailiaké kasubuat. Sangamberi taikapolak sitaisusurat'akenen oni ka Buko Purimanuaiatra Sirimanua, ainangan tá tubabaraaké polak néné, makikisei ka bagadda masiitsó tarimeu néné. Aipoí ai nia muririmanua tarimeu néné siboikí. Tápoi kineneiget, amateian nia, lepá barania mitsá.

Lampung: Binatang udi tumbai pernah hurik, kidang tano mak hurik lagi. Ia serebok lagi haga luah jak rulah maut rik nuju mik kebinasaan. Jelma-jelma sai hurik di bumi, sai gelarni mak tedaptar delom Buku Jelma Hurik semakkung dunia diciptako haga hiran kik ngeliak binatang udi. Mani binatang udi tumbai pernah hurik. Tano ia mak hurik lagi, kidang ia haga muncul luot.

Aceh: Beulatang nyan yoh masa ilée ka lheueh udeb, teuma jinoenyoe hana udeb lé. Jihnyan sikeujab teuk teuma jiteubiet nibak barieh mawöt dan laju jijak ubak keubinasaan. Ureuëng-ureuëng nyang udeb ateueh rhueng bumoe, nyang nan jih hana teudafeutar lam Kitab Ureuëng Udeb sigohlom donya teucebta teuma hireuen watée jingieng beulatang nyan. Sabab beulatang nyan yoh masa ilée ka lheueh na udeb. Jinoenyoe jihnyan hana udeb lé, teuma jihnyan teuka lom teuma.

Mamasa: Inde olo'-olo' muitae, mangka tuo yolona sapo pa'demi temo. Sapo ta'mo masae anna kendekmo sule diong mai garotin mandalan anna ditallanni. Anna mentu'na ma'rupa tau, to tae' innang tiuki' sanganna illalan sura' katuoan mengkalao dio mai ta'pa dikombong lino, la mangnga-mangnga ummita inde olo'-olo'e. Aka mangka tuo yolona, anna mane pa'de, sapo la kendek omi sule.

Berik: Twen kakala jeiserem ijes damtanaram gwanan mesam gwel, jengga namwer jei fas jam gweyan. Jei babitsim O Mwona girsususerem jemniwer gase totintye, ane gase sofwa taman tokwagiribe jep gase taasini, fus. Angtane afweraiserem ogiribe aa jei ge nwinbenerem, bosna jemna jam tulistabaipmiyen bukunu angtane bosna aa jep tulistababilirim, angtane Uwa Sanbagirfar aa jei naawelaiserem. Bosna jemna jam tulistabaipmiyen jebe ogiri aaiserem gwanan nalefe jam eyebayana galapserem. Angtane jeiserem jei ga sege bitbitwebisi, jei twen kakala jeiserem jam aa jep ne damtasaram. Jei sege bitbitwebisi, aam temawer twen kakala jeiserem jeba gwanan mesam gwel, ane namwer jei gamjon ga jam gweyan, jengga jei gamjon se fortya.

Manggarai: Kaka hitut ita le hau, mosé dé’ity danong, maik te ho’on toég mangay. Tiong te tua koléy oné-mai ngampang mata, agu te ampusy. Sanggén ata oné lino, ata toé manga ngasangd oné Buku Data Mosé du pu’ung dédékn tana lino, ciri lengets émé ita kaka hitu, ai danong mosé dé’ity, maik te ho’on toég mangay, landing te tua koléy.

Sabu: Ne bhada do naanne, pa awe do uru he do ngaddi ta muri, tapulara pa awe nadhe adho kie do muri ri. Pa dhara hekedhiki ri, do medae ke no ta mahhu-anni ngati ro'a made mada, jhe do ta kako ju la lua apa nga kerewe ne. Ddau-ddau do muri pa raiwawa, do ne ngara ro do adho do era do bhuki pa dhara Buku Ddau do Muri nga do dho peera dae raiwawa dhe, do ta madalae ke kinga ngadde ke ne bhada do naanne. Rowi ne bhada do naanne, pa uru he do ngaddi ta muri. Pa awe nadhe adho ke do muri ri, tapulara do medae ke no ta hhau wari.

Kupang: Dolu itu binatang buas idop di bumi, ma sakarang dia su sonde ada lai. Ma sonde lama lai, te dia datang kambali dari itu lobang sangsara yang sonde ada pung dasar. Itu waktu, ada orang yang idop di dunya, yang dong pung nama sonde tatulis dalam Domba Ana pung Tulisan yang Tuhan Allah su tulis memang waktu Dia balóm bekin ini dunya. Nanti itu orang dong tanganga lia itu binatang buas, tagal dia su kambali. Ma kalo dia su datang, na, nanti Tuhan Allah lempar buang sang dia pi dalam laut api balerang yang manyala sonde pake barenti.

Abun: Suge doketke gato nan me ré, suga nyim sa, mbau, wo ré yo, yo mbau o nde. Bergan suge ne syesyar kadit kwoye sye mo bur desnak ne ma nim mo bur ré o. suge ne bere ibit or re. Suga nyim sa, suge ne mbau, wo ré ne, yo mbau o nde, sarewo bere suge ne mbau satu o re. Sane anato yetu gato gum yo sok mo Yefun Allah bi Buku Yegesyos nde, bere yeket mone. Yefun fro Buku ne su kam gato An yo ut bur ré nde tó. Bere yé mwa gato kem mo bur ré, gato gum yo sok mo Buku ne nde yo, bere yé mwa ne yeket suge ne re.

Meyah: Mar ongga ofogog insa koma ongga bua bingk bera angh gu mebif sis fob. Noba ebeibeyaif ofa eja jeska fob. Tina gij mona kahma, beda ofa omorogna jeska mebi efesi ongga eteb sons si. Erek koma tein rusnok mebif rimek mar ofogog insa koma, beda rua rudou omoubsaha eteb rot. Jeska sis fob rua rik mar ofogog insa koma efena ebah ros. Noba ebeibeyaif rua rinek ofa deika guru. Tina gij mona kahma beda rua rimek ofa deika si. Beda gij mona insa koma Allah emeij ofa gij mahmei meren. Rua ongga rudou oubsaha rot mar ofogog insa koma bera Allah onogu keingg rerin rufoka gij Ofa efen buku eiteij ah gij mona ongga Ofa onotunggom mebif enesi guru.

Uma: Tuwu'-i owi, tempo toi uma-ipi ria, aga mehupa' nculii' moto-i mpai' ngkai wulou'laa to uma tepetudu kanala-na. Pai' oti toe hilou rahuku'-imi duu' kahae–hae-na. Tauna to mo'oha' hi dunia' to uma te'uki' hanga'-ra hi rala Buku Katuwua' kako'ia-na dunia' rapajadi', konce-ra mpohilo binata toei. Apa' owi tuwu'-i, hiaa' tempo toi uma-ipi ria, aga mehupa' nculii' moto-i mpai'.

Yawa: Ana mamuno nyo aene wato pamo wusyinoe no to, weramu soamo kakai to. Indati masyote inta pare puje no Atemo Wen Akari Makova Rai jakato. Arono naije vatano utantuna mine so rai upaparo mansai, nanawirati awa tame ratoe jewen no Bukugo Kovo Nuge Nuganuije rai arono nuge so ranari kobeyoe. Upaparo mansai weye ana mamune umaso wepi kakai to, soamo tipu akato. Weramu masyote makanande indati Amisye po andamisy kobe.


NETBible: The beast you saw was, and is not, but is about to come up from the abyss and then go to destruction. The inhabitants of the earth – all those whose names have not been written in the book of life since the foundation of the world – will be astounded when they see that the beast was, and is not, but is to come.

NASB: "The beast that you saw was, and is not, and is about to come up out of the abyss and go to destruction. And those who dwell on the earth, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, will wonder when they see the beast, that he was and is not and will come.

HCSB: The beast that you saw was, and is not, and is about to come up from the abyss and go to destruction. Those who live on the earth whose names were not written in the book of life from the foundation of the world will be astounded when they see the beast that was, and is not, and will be present again .

LEB: The beast that you saw was, and is not, and is going to come up from the abyss, and he is going to destruction. And those who live on the earth, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world, will be astonished [when they] see the beast that was, and is not, and will be present.

NIV: The beast, which you saw, once was, now is not, and will come up out of the Abyss and go to his destruction. The inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life from the creation of the world will be astonished when they see the beast, because he once was, now is not, and yet will come.

ESV: The beast that you saw was, and is not, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come.

NRSV: The beast that you saw was, and is not, and is about to ascend from the bottomless pit and go to destruction. And the inhabitants of the earth, whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world, will be amazed when they see the beast, because it was and is not and is to come.

REB: The beast you saw was once alive, and is alive no longer, but has yet to ascend out of the abyss before going to be destroyed. All the inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life since the foundation of the world will be astonished to see the beast, which once was alive, and is alive no longer, and has still to appear.

NKJV: "The beast that you saw was, and is not, and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition. And those who dwell on the earth will marvel, whose names are not written in the Book of Life from the foundation of the world, when they see the beast that was, and is not, and yet is.

KJV: The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

AMP: The beast that you saw [once] was, but [now] is no more, and he is going to come up out of the Abyss (the bottomless pit) and proceed to go to perdition. And the inhabitants of the earth whose names have not been recorded in the Book of Life from the foundation of the world will be astonished when they look at the beast, because he [once] was, but [now] is no more, and he is [yet] to come.

NLT: The beast you saw was alive but isn’t now. And yet he will soon come up out of the bottomless pit and go to eternal destruction. And the people who belong to this world, whose names were not written in the Book of Life from before the world began, will be amazed at the reappearance of this beast who had died.

GNB: That beast was once alive, but lives no longer; it is about to come up from the abyss and will go off to be destroyed. The people living on earth whose names have not been written before the creation of the world in the book of the living, will all be amazed as they look at the beast. It was once alive; now it no longer lives, but it will reappear.

ERV: The beast you saw was once alive, but now it is not. However, it will come up out of the bottomless pit and go away to be destroyed. The people who live on the earth will be amazed when they see the beast, because it was once alive, is no longer living, but will come again. These are the people whose names have never been written in the book of life since the beginning of the world.

EVD: The animal that you saw was once

BBE: The beast which you saw was, and is not; and is about to come up out of the great deep, and to go into destruction. And those who are on the earth, whose names have not been put in the book of life from the first, will be full of wonder when they see the beast, that he was, and is not, and still will be.

MSG: The Beast you saw once was, is no longer, and is about to ascend from the Abyss and head straight for Hell. Earth dwellers whose names weren't written in the Book of Life from the foundation of the world will be dazzled when they see the Beast that once was, is no longer, and is to come.

Phillips NT: The animal, which you saw, once lived but now is no moreit will come up out of the abyss only to meet with destruction. The inhabitants of the earth, whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world, will be utterly astonished when they see that the animal was, and is not, and yet is to come.

DEIBLER: The beast that you saw lived previously. Eventually God will destroy him, but now he is dead. He is about to come up …from the underworld/from the deep dark pit†. When the beast who had previously lived, and who then had died, reappears, the people who live on the earth will be amazed. They are people whose names were not in the book in which are written the names of people who will have eternal life. The angels have been writing those names in a list …from the beginning of the world/from the time when the world began†.

GULLAH: De beast wa ya jes see been lib fo bot now e ain got no life no mo. E gwine come op outta de deep hole wa ain got no bottom. Den e gwine go ta de place weh dey gwine kill um. De people een de wol, wa got name dem wa ain been write down fo God made de wol, een de book weh dey write dem people name wa got life faeba an eba, dem people gwine be stonish wen dey see de beast. Cause e been lib fo. Now e ain got no life no mo, bot e gwine come back gin.

CEV: The beast you saw is one that used to be and no longer is. It will come back from the deep pit, but only to be destroyed. Everyone on earth whose names were not written in the book of life before the time of creation will be amazed. They will see this beast that used to be and no longer is, but will be once more.

CEVUK: The beast you saw is one that used to be and no longer is. It will come back from the deep pit, but only to be destroyed. Everyone on earth whose names were not written in the book of life before the time of creation will be amazed. They will see this beast that used to be and no longer is, but will be once more.

GWV: "You saw the beast which once was, is no longer, and will come from the bottomless pit and go to its destruction. Those living on earth, whose names were not written in the Book of Life when the world was created, will be surprised when they see the beast because it was, is no longer, and will come again.


NET [draft] ITL: The <3588> beast <2342> you saw <3708> was <1510>, and <2532> is not <3756>, but <2532> is <1510> about <3195> to come up <305> from <1537> the abyss <12> and <2532> then go <5217> to <1519> destruction <684>. The inhabitants <2730> of <1909> the <3588> earth <1093>– all those whose <3739> names <3686> have <1125> not <3756> been written <1125> in <1909> the <3588> book <975> of life <2222> since <575> the foundation <2602> of the world <2889>– will be astounded <2296> when <991> they see <991> that <3754> the beast <2342> was <1510>, and <2532> is not <3756>, but is <1510> to come <3918>. <<  Wahyu 17 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran