Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 20 >> 

1Riséuwaé esso, Bénhadad, arunna Siria, napaddeppungengngi sininna tentarana, nasilaong 32 arung laing sibawa karéta musu, enrengngé anyaranna, nakeppungngi sibawa nagasai kota Samaria.

2Nainappa suro tau lao ri Ahab, arunna Israélié, ri kotaéro sibawa pasengngéwé,

3"Natuntu’i Arung Bénhadad kuwammengngi muwabbéréyang lao ri aléna ulaweng, péra’, sining bainému sibawa ana’-ana’mu iya mawatangngé."

4Nappébali Ahab, "Powadangngi datu Arung Bénhadad makkedaé usitujuiwi. Weddikka nappunnai sibawa sininna appunnangekku."

5Nainappa iyaro sining suroé lisusi paimeng ri Ahab untu’ palettu’i tuntutanna laingngé polé ri Bénhadad. Mappakkuiyé oninna tuntutannaro, "Riyolo natuntu’i arutta kuwammengngi muwéréngngi ulaweng sibawa péra’ nennaiya sining bainému enrengngé ana’-ana’mu.

6Iyakiya makkekkuwangngé maéloi suroi sining parawiraé untu’ galédai saorajamu sibawa bolana sining pegawémmu, enrengngé malai agi-agi iya naangga’é mangke. Maéloi polé mennang baja kuwaé pada-pada wettuéwé."

7Nanaobbini Arung Ahab sininna pamimpinna Israélié sibawa makkeda, "Alému sabbingngi makkedaé iyaé tauwé maéloi cilakaiki. Natuntu’i kuwammengngi uwabbéréyangngi sining bainéku sibawa ana’-ana’ku enrengngé ulaweng nenniya péra’ku, nadé’ usampéyangngi iyaro tuntutanna."

8Nakkeda sining pamimpingngé sibawa ra’ya’é, "Aja’ tabati-batiwi, Datu! Aja’ taturusiwi élona."

9Rimakkuwannanaro nabalini Ahab iyaro sining surona Bénhadad makkuwaé, "Powadangngi Datu, arummuro, makkedaé nasitujuiwi tuntutanna mammulangngé, iyakiya tuntutanna iya maduwaéwé dé’ uwulléi situjuiwi." Nalaona iyaro sining suroé, nainappa lisu paimeng ri Ahab sibawa makkeda,

10"Maéloi arutta kiring makkuwamani égana tentara untu’ mancuru’i kotamu, angkanna awunna polé ri sésa-sésa kotamuro naulléi mennang makka manengngi banna sibawa limanna mennang. Mattanroi kuwammengngi napahukkung sining déwataé, mala mpunoi, rékko dé’ napogau’i gau’éro!"

11Nappébali Arung Ahab, "Powadangngi Arung Bénhadad: Prajuri iya tuléngngé marasa mabangka’i rékko purai mammusu, tenniya dé’napa."

12Iyaro pappébalinna Ahab napalettu’ni ri Bénhadad wettunna silaong sining arung laing iya naéwaé sikongkolo iya mattengngangngé ménung-ménung ri laleng akkémanna mennang. Naéngkalinganaro napparéntanni Bénhadad sining parawirana untu’ sadiya-sadiya gasai kota Samaria. Nasadiya-sadiyana mennang.

13Iyaro wettué, engka séddi nabi lao ri Arung Ahab sibawa makkeda, "Makkedai PUWANGNGE: ‘Muwitaga tentara iya maégaéro? Maélo-Ka mpérékko apakalang lao ri mennang iya essoé. Muwissengngi matu makkedaé Iyya’na PUWANG.’"

14Nakkutana Ahab, "Niga harusu maggasa lebbi riyolo?" Nappébali iyaro nabié, "Prajuri-prajuri kalloloé, pattinrona sining kapala daéraé. Makkuwaniro adanna PUWANGNGE." Nakkutanasi arungngé, "Nanigana harusu pimpingngi iyaro aggasarengngé?" Nappébali iyaro nabié, "Aléna Datu."

15Nanapangarani arungngé prajuri-prajuri kallolo pattinrona sining kapala daéraé. Iya manenna engka 232 prajuri. Nainappa napogau’ iya padaé lao ri tentara Israélié. Iya manenna engka 7.000 tau.

16Napammulaini aggasarengngé ri lakessoé wettunna Bénhadad sibawa iya telluppulo duwa arung iya mancajiyé sikongkolo’naro mattengngang ménung-ménung gangka mabo’ ri laleng akkémannna mennang.

17Iya bunge majué iyanaritu prajuri-prajuri kalloloéro. Sining tau iya nasuroé Bénhadad untu’ mata-mataiwi balié, nalaporo’ni ri Bénhadad makkedaé sikalompo tentara mattengngang laowi mennang polé ri Samaria.

18Napparéntanni Bénhadad kuwammengngi natikkeng tuwo-tuwoi iyaro tentara balié, tenripaduliwi poléiga mennang untu’ mammusu iyaré’ga untu’ sidamé.

19Iyaro prajuri-prajuri kalloloé iya napangaraé Arung Ahab mammulani kédo polé ri kota Samaria, riyaccowéri ri tentara Israélié.

20Tungke-tungke mennang mpunoi balié iya naoloiyé. Larini tau Siriaé, rilellung ri tau Israélié. Iyakiya leppe’i Bénhadad. Lariwi sibawa anyarang risilaongeng risiyagangngaré tentara makkinnyaranna.

21Muttama toni Arung Ahab ri ammusurengngé nanaancuru’i karéta-karéta musué sibawa mpunoi sining anyaranna. Iyaro essoé battowa ricaurengngi tau Siriaé.

22Nainappa iyaro nabié laoni ri Ahab sibawa makkeda, "Makkekkuwangngé makessingengngi lisuni Petta sibawa péwatangiwi aléna enrengngé mébbu rancana iya matasa’é, nasaba maéloi polé arung Siria maggasasi ri wettu lemma iya mangoloé."

23Makkedani parawira-parawirana Arung Bénhadad lao ri Bénhadad, "Allataala-allataala iya nasompaé tau Israélié makuwasai ri bulué, iyanaro saba’na naulléi cauki iyaro bangsaé. Iyakiya pasti riyulléi caui mennang rékko mammusuki ri tanété mariyawaé.

24Makessingengngi makkekkuwangngé Datu sulléiwi iya telluppulo duwa arungngéro sibawa parawira-parawirana muto Datu.

25Nainappa sitinajai Datu pangara pasukang singngéga pasukanna Datu iya puraé ricauro, nasibawang anyarang nennaiya karéta musu singngégato riyolo. Maéloki musui bangsa Israéliéro ri tanété, na iyaé sisengngé pasti pacauki." Nasitujuini Arung Bénhadad, nanaccowériwi pangajana parawira-parawiraéro.

26Ri wettu lemma paimennana napangarani tentarana, sibawa kédo lao ri kota Afék untu’ gasai tau Israélié.

27Napassakke toni tau Israélié tentarana sibawa pangarai mennang. Nainappa tentara Israélié maju ri laleng duwa pasukang sibawa makkéma siyolong sibawa sining tau Siriaéro. Rékko ripasibandingngi tentara Siriaé iya tassiyaé malowang pennoiwi daéraéro, pasukanna Israélié paitai pada-pada duwakkonrong bémbé bawang.

28Nanapoléna séddi nabi ri Arung Ahab sibawa makkeda, "Iyanaé napowada PUWANGNGE: ‘Nasaba nasengngi sining tau Siriaé makkedaé banna makuwasa-Ka ri bulué nadé’ ri tanété, maélo-Ka mpérékko apakalang lao ri tentarana mennang iya maéga senna’éro. Iko sibawa ra’ya’mu muwissengngi matu makkedaé Iyya’na PUWANG.’"

29Pitungngesso ittana tau Siriaé sibawa tau Israélié tette’i ri laleng akkémanna mennang, siyolo-olong. Ri esso mapitué mammulani mennang sigasa. Ri laleng musuéro naunoi tau Israélié 100.000 tau Siriaé.

30Sining tau iya leppe’é, larini lao ri kota Afék, iyakiya maruttungngi témbo’na kotaéro nanageppai 27.000 tau ri yelle’na mennang. Lari toni Bénhadad lao ri kotaéro sibawa mallekke riséddié bola ri bili’ bagiyang ri lalengngé.

31Poléni sining parawirana ri aléna sibawa makkeda, "Adanna tauwé, arung-ngarunna Israélié iyanaritu arung-ngarung iya maressé babuwaé. Rimakkuwannanaro, palaloni’ mangolo ri arunna Israélié sibawa paké kaing karung selaku tanrang assessekaléng sibawa tulu ri ellongngé selaku tanrang tunru. Memmuwaré dé’ naunoi Datu."

32Napakéni mennang kaing karungngé sibawa tulu ri ellonna, nainappa lao mangolo ri Ahab sibawa makkeda, "Bénhadad iyanaritu atanna Datu. Naéllauwi kuwammengngi aja’ Datu naunoi." Nappébali Ahab, "Tuwo mupiga, saudarakuro?"

33Mémeng iyaro sining parawirana Bénhadad tajengngi tanrang iya makessingngé polé ri Ahab. Jaji, wettunna Ahab makkeda "saudara," matteruni mennang mappébali, "Tongeng, Bénhadad iyanaritu saudarana Datu." Nakkeda Ahab, "Antara’i lao kumaiyé!" Wettunna lettu Bénhadad, riyérani ri Ahab ménré ri karétaé.

34Nakkeda Bénhadad lao ri aléna, "Maéloka palisui ri Puwang kota-kota iya puraé nasittai ambo’ku polé ri ambo’na Puwang. Wedding towi Puwang patettong dangkangeng ri kota Damsyik pada-pada iya napogau’é ambo’ku ri Samaria." Nametté Ahab, "Nasaba jancinna Puwanro, maéloka paleppe’i Puwang." Purairo mébbuni Ahab assijancing sibawa Bénhadad nainappa napaleppe.

35Nasaba paréntana PUWANGNGE, séddi nabi polé ri yelle’na sikalompo nabi suroi sellaona munrui. Iyakiya iyaro sellaona sé’ namaélo.

36Namakkeda iyaro nabié, "Nasaba dé’ muturusiwi paréntana PUWANGNGE, naluruiko matu singa lisummu muwa polé kuwaé." Tongeng. Laona muwa polé kuwaro, riluruini ri sikaju singa.

37Nainappa iyaro nabié lao ri tau laingngé sibawa makkeda, "Unruka!" Naiyaro tauwé naunruni sibawa maladde senna angkanna malo.

38Purairo nabebbe’ni rupanna iyaro nabié sibawa kaing, kuwammengngi dé’ nirisseng ri tauwé, nainappa lao tettong ri wiring lalengngé untu’ tajengngi arunna Israélié lalo.

39Wettunna lalo arungngé, gorani iyaro nabié lao ri aléna, "Petta Iya Malebbié, wettukku mammusu ri ammusurengngé, engka séddi prajuri tiwi lao ri iyya séddi tau bali iya ritikkengngé. Makkedai iyaro prajuri’é, ‘Jagaiwi iyaé tauwé madécéd-décéng. Rékko lariwi, harusu’ko riyuno sulléiwi, iyaré’ga mpajai 3.000 dowi péra’.’

40Iyakiya rimunri wettukku malippu, iyaro tauwé lariwi." Nappébali arungngé, "Iko muto pateppaiwi pahukkungeng alému. Harusu’ko tanggungngi."

41Iyaro nabié nalukkani pabbebbe ulunna, nanaissenni arungngé selaku séddi nabi.

42Nanakkeda iyaro nabié lao ri arungngé, "Iyanaé napowada PUWANGNGE, ‘Tau iya Uparéntangngé kuwammengngi nariyuno purani muleppessang leppe. Rimakkuwannanaro iko harusu maté selaku passulléna. Ancuru’i matu tentaramu nasaba purai muleppessang tentara balié lari.’"

43Lisuni arungngé ri Samaria sibawa ati iya massesse’é sibawa macai. <<  1 Raja-raja 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel