Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 2 >> 

1Ri wettu labe’é ri yelle’na umma’na Allataala momponi nabi-nabi palsué. Makkuwatoro ri yelle’mu mompoi matu guru-guru palsué. Naputtama’i matu mennang sining pappagguruwang iya dé’é natongeng, iya solangiyéngngi tauwé. Sibawa nassakkarengngi matu mennang Panguwasa iya puraé paleppe’i mennang. Nanallalengiro papoléi mennang abinasang ri aléna, iya kennaéngngi mennang sibawa masitta’.

2Namuni makkuwaro, maéga tau maccowériwi matu cara atuwo-tuwonna guru-guru palsuéro iya rikuwasaiyé ri hawa napessunna. Na pangkaukenna guru-guruéro mébbui matu maéga tau pakatunai Laleng Tongengngé iya mattujué ri Allataala.

3Nasaba mangowai mennang, na iyaro guru-guru palsué nacuritai matu lao ri iko curita-curita iya nakarangngé untu’ lolongeng asarong polé ri iko. Iyakiya pengadilang untu’ patatteppai pahukkungengngé ri yasé’na mennang maittani ripassadiya, sibawa abinasang iya puraé ripattentu untu’ mennang mattengngang tajengngi mennang.

4Muwi malaéka’-malaéka’ iya madosaé dé’to naleppessangngi Allataala leppe’ polé ri pahukkungengngé, sangadinna ribuwang ri laleng ranakaé. Riputtama’i mennang ri laleng balorangngé iya makalemmengngé untu’ ritahang kuwaro narapi Esso Pangadilangngé.

5Makkuwatoro sibawa linoé ri wettu riyolo, dé’ naleppessangngi Allataala leppe’ polé ri pahukkungenna. Allataala kiring lémpe raja ri linona sining tau majaé ri wettuéro. Banna Nuh silaong pitu tau laing bawang ripassalama’, nasaba Nuh patassiyai biritta passalenna iya naéloriyé ri atinna Allataala.

6Pada-pada mutowi kota Sodom sibawa Gomora; Allataala pallennye’i iyaro kota-kotaé sibawa api kuwammengngi nancaji conto passalenna aga iya maéloé kajajiyang sibawa sining tau iya majaé.

7Iyakiya ripassalama’i Lot, nasaba naturusiwi élona Allataala; manrasa-rasa senna’i nasaba pangkaukeng iya dé’é nasipato’ polé risining tau iya maja ampé.

8Ri tengnga-tengngana sining tau makkuwaéro, Lot iya makessingngéro tuwoi sibawa risissai baténna, nasaba esso-esso naitai sibawa naéngkalingai sining pangkaukenna mennang iya majaé.

9Jaji, naisseng Puwangngé pékkugi passalama’i sining tau iya turusiyéngngi élo-Na rékko moloiwi paccobang-paccobang. Sibawa naisseng Puwangngé pékkugi taroi sining tau iya majaé untu’ risissa ri Esso Pangadilangngé,

10lebbi-lebbipi sining tau iya turusiyéngngi sining élona hawa napessunna iya macarépaé sibawa iya pakatunaéngngi akuwasanna Allataala. Makkuwa mani baraninna sibawa tempona guru-guru palsuéro angkanna dé’ mennang nabata-bata pakatunai sining mahlu’ iya malebbié muwi ri surugaé!

11Sedangkang malaéka’-malaéka’ iya mabélaé lebbi mawatang sibawa makuwasa naiya guru-guru palsuéro, dé’ nateppui sining mahlu’ iya malebbiéro sibawa ada-ada pappakatuna ri yolona Puwangngé.

12Iyakiya iyaro guru-gurué, tenniya culé-culé! Pada-pada mennang olokolo’é iya jajiyé untu’ ritikkeng sibawa riyuno bawang. Dé’ napikkiri’ mennang, iyakiya tinda’i manuru’ parasaanna bawang, angkanna naéwai mennang gau’-gau’ iya dé’é napahangngi sibawa ada-ada pappakatuna. Rimakkuwannanaro nasaba sining pangkaukenna muto, binasai matu mennang pada-pada olokolo’ masekkangngé.

13Selaku pamale’na lao ri anrasa-rasang iya napaompoé mennang, péneddingiwi matu mennang anrasa-rasang. Lao ri mennang, gau’ iya pésennangiyéngngi atié iyanaritu pogau’i agi-agi ri essoé untu’ pésennangiwi cinna watakkaléna. Rékko tudangngi mennang silaong iko ri laleng péstaé manré, kédo-kédona mennang péjariwi pappéneddingngé nasaba mabo’i mennang sibawa hawa napessu.

14Nasaba dé’gaga cauna mennang pogau’ dosa, sibawa iya napojiyé mennang iyanaritu mitai makkunrai cakkuribangngé. Sibawa tau iya nappaé mateppe’ sibawa makurangngé mupa teppe’na, napangaruiwi mennang. Atinna mennang biyasani sibawa angowang. Mennang iyanaritu sining tau iya tattanroé!

15Nasaba dé’ namaélo maccowériwi laleng iya malempué, napusa mennang. Nalai mennang laleng iya naccowériyé Biléam ana’ Béor riyolo. Iyaé Biléam macinna senna’i lolongeng dowi polé ri pangkaukenna iya majaé.

16Iyakiya lolongengngi papparéngngerang iya matedde’é lao ri janaro, wettunna mabbicara kaleddé’na sibawa sadda tolino. Naripassa iyaro nabié untu’ pappésauwi pangkaukenna iya jangengngéro.

17Iyaro guru-guru palsué iyanaritu pada-padai mata uwai iya marakkoé sibawa pada-pada saléwué iya nairié anginraja. Allataala pura passadiyangengngi mennang séuwa onrong iya mapettang senna’é.

18Mébbui mennang pappakatajang iya omong kosongngé sibawa dé’é nallise’; napessu iya mappangaddié napakéi mennang untu’ pasempé’i sining tau iya nappaé leppe’ polé ri yelle’na tau iya tuwo pusaé.

19Iyaro guru-guru palsué najjanciyangngi amaradékangngé lao risining tauwéro, padahal aléna mennang ripowata risining abiyasang iya solangiyéngngi rupa tauwé. Saba’ rékko ricaui tauwé riséuwaé, mancajiwi ata polé ri iya cauéngngiro.

20Tau iya missengngéngngi Puwangngé sibawa Pappassalama’ta Yésus Kristus, leppe’ni polé risining akuwasanna linoé iya carépaiyéngngi rupa taruwé. Iyakiya rékko rimunri nalai siyosi angkanna ricau risining akuwasangngéro, nancajina keadaanna iyaro tauwé ri paccappurenna lebbi majapi naiya riyolona.

21Lebbi kessing muwi sining tau makkuwaéro dé’ naengka naissengngi laleng tongengngé polé ri Allataala, naiya naissengngi mennang, iyakiya rimunri dé’ namaélo maccowériwi parénta-parénta iya Nabbéréyangngé Allataala lao ri mennang.

22Aga iya napogau’é mennang pabuttiwi atongengenna iyaé warékkadaé, "Nanréi matu paimeng asué aga iya puraé naluwa," sibawa "Tédong iya puraé ricemmé, lisui matu maggalélu ri laleng bungkaé." <<  2 Petrus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran