Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 11 >> 

1Riséuwaé esso mammulani maddaréké iyaro bangsaé lao ri PUWANGNGE passalenna sining asukkarakenna mennang. Naéngkalingana iyaro sining addarékéngngé, macaini PUWANGNGE sibawa papolé api ri yasé’na mennang. Iyaro apié makkalolo’i ri yelle’na mennang sibawa mangurengngi sibagiyang polé ri akkémangngé.

2Iyaro sining tauéwe kelli-kelli’ni méllau tulung lao ri Musa. Nanassempajanna Musa lao ri PUWANGNGE, napeddé iyaro apié.

3Nasaba kajajiyangngéro, riyasenni Tabéra iyaro onrongngé, nasaba kuwaniro apinna PUWANGNGE mallalatung ri tengngana mennang.

4Ri laleng allalengenna sining tau Israéliéro engkato sining tau laing maccowé. Macinna senna’i mennanro manré juku, na tau Israélié mammula toni maddaréké. Adanna mennang, "Ah, coba engka juku untu’ idi!

5Maréngngerakki ri balé iya riyanré sibawa cuma-cuma ri Maséré, ri bonté’é, maléwaé, préié, lasuna cella’é sibawa lasuna puté!

6Makkekkuwangngé acappurenni awatangeng nasaba dé’gaga inanré rilainnaé manna bawang iya riitaé."

7Tappana iyaro mannaé pada-padai lise’-lise’ baiccu’é, maputéi maridi-ridi.

8Iyaro mannaé sempé’i ri wennié silaong cinoddoé ri onrong akkémangngé. Maéléni sining tauwé joppa lao kégi-kégi untu’ paddeppungengngi, nainappa nalélu iyaré’ga natettu mancaji labbu, nanaébbui mancaji béppa mallébu iya malléppangngé. Rasana pada-padai béppa iya ripanggangngé silaong minnya zaitun.

9(11:8)

10Naéngkalingani Musa iyaro sining tau Israélié mannoko-noko, natettotto madeppu-deppungeng ri yolona sumpang kémana mennang. Nanaénré’na caina PUWANGNGE angkanna messé Musa.

11Namakkedana lao ri PUWANGNGE, "Magi Musussai makkuwaka’é? Dé’ga Mumasennang lao ri iyya? Magi Muwérékka tanggung jawa’ ri yasé’na sininna tauwéro?

12Iyya’ga mattampu iyaré’ga jajiyangngi mennanro? Magi Musuroka pada-pada séddié tau pattarana iya mépa’é ana’ baiccu, angkakku harusu’ka tarana’i mennang matteru-teru puppu laleng lao ri tana iya Muwajjanciyangngé lao ri toriyolona mennang?

13Itani, matterui mennang madduppélu méllau juku. Na kégini harusu’ka sappa juku untu’ iya manenna tauwéwé?

14Dé’ uwullé méssangngi tanggung jawa’ maloppo makkuwaéro; matane’ senna iyaro tugas-é untu’ aléku!

15Rékko matterui PUWANGNGE mébbuka makkuwaé, amaséika; lebbi kessing muwi taunona masitta kuwammengngi dé’na utanggungngi iyaé anrasa-rasangngé."

16Nanakkedana PUWANGNGE lao ri Musa, "Paddeppungengngi polé ri yelle’na bangsa Israélié pituppulo tomacowa-cowa iya riyangakuiyé selaku pamimping bangsa. Tiwii mennang ri yolo-Ku ri laleng Kéma-Ku, namusuroi mennang tettong kuwaro ri benrémmu.

17Maélo-Ka nonno mabbicara sibawa iko ri onrongngéro, na sibagiyang polé ri akuwasang iya Uwéréngngékko, Uwéréngngi matu mennang. Nanaulléni matu mennang duwakko méssangngi tanggung jawa’é ri yasé’na bangsaéwé, nadé’na naparelluko alé-alému méssangngi.

18Makkekkuwangngé powadani iyaé lao ri bangsaéro: Pépaccingini alému untu’ baja; manréko matu juku. Naéngkalino PUWANGNGE teri sibawa maddaréké makkedaé macinnako manré juku, sibawa makkedaé lebbi makessingngi totomu wettummu ri Maséré. Makkekkuwangngé PUWANGNGE maélo mpérékko juku, naweddikko manréi.

19Muwanréi matu tenniya banna siesso iyaré’ga duwangngesso, iyaré’ga limangngesso iyaréga seppulo essona, mala tenniya banna duwappulo essona,

20iyakiya siuleng bujuru ittana muwanré, angkanna mancaji malasa sibawa talluwa-luwa. Kajajiyangngi iyaro gau’é nasaba purani musampéyang PUWANGNGE iya engkaé ri tengnga-tengngamu. Kuwaéttopa nasaba purano teri ri yolo-Na sibawa maddaréké makkedaé musalaini tana Maséré."

21Nanakkeda Musa lao ri PUWANGNGE, "Bangsa iya upimpingngé jumellana 600.000 tau. Pékkugi weddikko makkeda makkedaé maélo-Ko mpéréngngi mennang juku genne’é siuleng ittana?

22Kégani engka saping sibawa bimbala makkuwaro égana iya harusu’é rigéré untu’ pésennangiwi mennang? Aga sininna balé ri tasi’é genne untu’ mpéréngngi mennang inanré?"

23Nappébali PUWANGNGE, "Engkaga paggangkanna akuwasak-Ku? Cinampe’pi muwitai aga iyaro Upowadaé tongeng kajajiyang iyaré’ga dé’!"

24Nanassuna Musa sibawa palettu’i lao ri bangsaéro aga iya puraé napowada PUWANGNGE. Napaddeppungenni Musa pituppulo pamimping nanasuroi mennang tettong ri mattulilinna Kémana PUWANGNGE.

25Nananonnona PUWANGNGE ri laleng ellungngé sibawa mabbicara lao ri Musa. Nalani PUWANGNGE sibagiyang polé ri akuwasang iya puraé nawéréngngi Musa nanawéréngngi iya pituppulo pamimpingngéro. Wettunna nonno iyaro Rohna PUWANGNGE ri yasé’na mennang, mammulani mennang mangobbi pada-pada nabié, iyakiya dé’ namaitta.

26Duwa ri yelle’na iya pituppulo pamimpingngéro, Eldad sibawa Médad, monroi ri akkémangngé dé’ nalao silaong sibawa iya laingngé ri Kémana PUWANGNGE. Ri akkémangngéro nonnoi Roh-é ri yasé’na mennang, nanammula tona mennang sipadduwa mangobbi-obbi pada-pada nabié.

27Nanalarina séddi kallolo massu untu’ paissengiwi Musa aga iya kajajiyangngé ri Eldad sibawa Médad.

28Yosua ana’ Nun, iya bantuéngngi Musa sipongenna kallolona mupa, makkeda lao ri Musa, "Suroi mennang mappésau Pa’!"

29Nappébali Musa, "Magi mupikkiri’ka? Mala mamménasaka kuwammengngi nabbéréyangngi PUWANGNGE Roh-Na lao risininna bangsa-Na, sibawa mébbu manengngi mennang mancaji nabi!"

30Nanalisuna Musa ri akkémangngé silaong iya pituppulo pamimpinna Israéliéro.

31Tappa napapoléni PUWANGNGE anging polé ri tasi’é; iyaro angingngé tiwii uro iya luttué mapancé senna, narapi simétéré ri yasé’na tanaé. Makkalutturengngi mennang ri yasé’na akkémangngéro narapi sibbéla siyagangngaré kilo ri seddéna.

32Puppu esso, puppu benni sibawa puppu esso rappina, asé’ni sining tauwé tikkeng uro. Tungke tau tikkeng kaminang céddé’na sisebbu kilo. Iyaro manu’-manu’é natale’i mennang ri mattulilinna akkémangngé kuwammengngi namarakko.

33Ri wettu maégana mupa juku untu’ riyanré, macaini PUWANGNGE lao ri bangsaéro nanapapolé séuwa sai ri yelle’na mennang.

34Nariyasenna iyaro onrongngé "Kuburu Abuwajang," nasaba kuwaniro rikuburu sining tau iya maté nasaba abuwajang.

35Polé kuwaniro iyaro bangsaé létté lao ri daéra Hazérot, nanakkéma ri onrongngéro. <<  Bilangan 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran