Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Daniel 5 >> 

1Ri séuwaé esso naundangngi Arung Bélsyazar sisebbu tomaraja untu’ hadérékiwi péstana iya marowaé, sibawa ménum-ménung anggoro.

2Wettunna mennang mattengngang ménum-ménung, napparéntanni Bélsyazar untu’ malai mangko’-mangko’ ulawengngé sibawa péra’é, iya puraé narampasa Nébukadnézar, ambo’na, polé ri laleng Bolana PUWANGNGE ri Yérusalém. Akkattana Arung Bélsyazar iyanaritu kuwammengngi sining tomarajana, sining bainéna, gundi’na sibawa aléna paimeng, ménungngi polé ri mangko’-mangko’éro.

3Masitta’ni ritiwi iyaro mangko’-mangko’é lao ri aléna, nainappa ménung maneng mennang anggoro polé ri paréwa énungengngéro.

4Ri wettu ménunna napoji-poji towi mennang déwata-déwata iya riyébbué polé ri ulawengngé, péra’é, tembagaé, ajué sibawa batué.

5Tappa paita muni jari tolino iya marokié séuwa ri renrinna saorajaé ri onrong iya kaminang matajangngé nakenna tappa lampu, angkanna naulléi arungngé mitai sibawa manessa.

6Mancaji makawiyani sibawa makkuwamani tauna angkanna ténré uttuna.

7Nagorana méllauwi kuwammengngi nariyobbi sining pabotoé, ahli pajjappié sibawa ahli pappalakiyaé. Wettunna mennang engkani, makkedani arungngé, "Nigi-nigi mulléi bacai iyaro okié sibawa paissengika bettuwanna, uwéréngngi matu pakéyang akkarungeng maddupa jumba collipao sibawa ranté ulaweng tanrang alebbireng. Ri lainnaéro uwakkai matu mancaji panguwasa matellué ri laleng akkarungekku."

8Malluruni sining tau accaé, iyakiya dé’ muwi séddi tau mulléi bacai iyaro okié iyaré’ga mappaissengengngi bettuwanna lao ri arungngé.

9Mancaji lebbi manennenni sibawa makawiyani Arung Bélsyazar; makkuwatoro sining tomarajana malippu senna’ni.

10Naéngkalingana gora-gorana arungngé sibawa sining tomarajana, muttama’ni indo’na arungngé ri laleng onrong appéstangngéro. Nainappa makkeda, "Tuwoi Puwakku mannennungeng! Pattennanni atinna Puwakku sibawa aja’ mumakawiya.

11Saba’ ri laleng akkarungenna Puwakku engka séddi worowané iya ripennoiyé ri rohna déwata-déwata iya mapaccingngé. Ri wettu apparéntanna ambo’na Puwakku, pabuttini iyaro tauwé mappunnaiwi amaccang, pappéjeppu sibawa pangissengeng, iya pada-padaé pangissengenna sining déwataé. Ambo’na Puwakku Arung Nébukadnézar pura makkai mancaji pamimpinna sining pabotoé, ahli pajjappié, sining tau mappangissengengngé sibawa ahli pappalakiyaé.

12Dé’ padanna amaccanna sibawa apanrénna enrengngé maccai ri laleng pakatajangngi nippié, timpa’i rahasiyaé enrengngé pacceppiwi parakara-parakara iya masukkara’é. Asenna Daniél, iyakiya arungngé masengngi Béltsazar. Obbini. Nappaissengengngi matu lao ri Puwakku aga bettuwanna okiéwé."

13Ritiwini masitta Daniél mangolo ri arungngé. Namakkutanana arungngé lao ri aléna, "Ikoga Daniél, tau Yahudi ripalié, iya puraé natiwi ambo’ku polé ri tana Yéhuda?

14Uwéngkalingai makkedaé ripennoiko ri roh-rohna déwata iya mapaccingngé, sibawa mappunnaiko amaccang, pappéjeppu, sibawa pangissengeng iya dé’é padanna.

15Sining tomaccaé sibawa ahli pajjappié purani nacoba bacai iyaé okié sibawa paissengika bettuwanna. Iyakiya dé’ naulléi mennang.

16Silalona uwéngkalinga makkedaé mulléi timpa’i sininna rahasiyaé sibawa pacceppiwi parakara-parakara iya masukkara’é. Rékko muwulléi bacai iyaé okié sibawa paissengika bettuwanna, uwérékko matu pakéyang akkarungeng maddupa jumba collipao sibawa ranté ulaweng tanrang alebbireng. Ri lainnaéro uwakkako matu mancaji panguwasa matellué ri laleng akkarungekku."

17Nappébali Daniél, "Dé’ naparellu Puwakku mabbéréyangngi iyaro sining hadiyaé lao ri iyya, wéréng bawanni tau laingngé. Maéloka bacai iyaro okié untu’ Puwakku sibawa mappaissengengngi bettuwanna.

18Allataala Iya Pommatanré mébbui Nébukadnézar, ambo’na Puwakku mancaji arung maraja sibawa mpéréngngi arajang nenniya ataromporeng.

19Makkuwamani rajanna, angkanna sining tau polé ri sininna bangsaé, suku bangsaé, sibawa basaé, ténré sibawa métau ri aléna. Rékko macinnai mpunoi tauwé, nauno bawang iyaro tauwé. Rékko maéloi passalama’i séddié tau, napassalama’i tauwéro. Napakatanréi iyaré’ga napakariyawai nigi-nigi situru élona.

20Iyakiya wettunna mancaji matempo, matedde ati sibawa mabecco, ripasempé’i polé ri kadéra akkarungenna angkanna ateddéngeng arajanna.

21Ripaddésu’i polé ri masaraka tolinoé sibawa akkalenna mancajiwi pada-pada akkaleng olokolo’é. Tuwoi silaong kaleddé ale’é, manré wella pada-pada sapingngé sibawa matinroi ri tana lapangngé angkanna ririca ri cinoddoé. Angkanna nangakui makkedaé Allataala Iya Pommatanré makuwasai ri akkarungeng tolinoé na iyaro akkarungengngé Nabbéréyangngi lao ri nigi-nigi iya Napilé.

22Iyakiya ana’ worowanéna, iyanaritu aléna Puwakku, dé’ namaélo pakariyawai aléna, namuni naissengngi Puwakku iya manennaro.

23Napakatanréi aléna Puwakku lao ri PUWANGNGE ri surugaé sibawa barani massurowangngi tiwii muttama mangko’-mangko’ iya puraé rirampasa polé ri Bolana PUWANGNGE. Nainappa Puwakku enrengngé sining tomarajaé, sining bainéna sibawa sining gundi’na Puwakku ménung polé ri mangko’-mangko’éro. Napojiwi Puwakku déwata-déwata iya riyébbué polé ri ulawengngé, péra’é, tembagaé, bessié, ajué sibawa batué, déwata-déwata iya dé’é naulléi makkita iyaré’ga maréngkalinga iyaré’ga majeppuiwi agi-agi. Dé’ napakalebbii Puwakku Allataala iya pattentuéngngi atuwonna sibawa amaténna Puwakku sibawa pattette’i laleng atuwonna Puwakku.

24Iyanaro saba’na nakiringngi Allataala iyaro limaé untu’ mokii pasen-Na.

25Iyanaé iyaro okié, ‘Ribilang, ribilang, ritimbang, ritawa.’

26Na iyanaé bettuwanna: Ribilang, wettu apparéntanna Puwakku purani nabilang Allataala sibawa napaccappa’na;

27ritimbang, purani ritimbang Puwakku narilolongengngi dé’ namappésennang;

28ritawa; akkarungenna Puwakku ritawai sibawa riyabbéréyang lao ri tau Médiaé sibawa Persiaé."

29Masitta’ni Bélsyazar paréntangngi sining pegawénna kuwammengngi napappakéiwi Daniél jumba collipao sibawa paddantéiwi ellonna ranté ulaweng. Nainappa naakka Daniél mancaji panguwasa matellué ri laleng akkarungenna.

30Iyatoro wennié nariyuno Bélsyazar arung Babélro.

31(6-1) Puranana riyuno Bélsyazar, Darius tau Médiaé sittaiwi kadéra akkarungengngé. Iyaro wettué umuru’na enneng pulona duwa taung. <<  Daniel 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran