Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 6 >> 

1Purairo nasaba paréntana Arung Darius, risalidikini ri laleng onrong sure’-sure’ akkarungeng iya ritaroé ri Babél.

2Iyakiya catatanna passalenna gau’éro riruntu’i tenniya ri Babél, sangadinna ri kota Ahméta ri daéra Média. Iyayo catatangngé riyokii riséddié karettasa rilulung sibawa oninna makkuwaiyé,

3"Ri taung mammulangngé apparéntanna Arung Korésy, passui parénta kuwammengngi naripatettong paimeng Bolana PUWANGNGE ri Yérusalém selaku onronna tauwé mattiwi pakkasuwiyang sibawa mattunu akkarobangeng. Tanréna iyaro Bolaé harusu’i 27 météré sibawa sakkana 27 météré.

4Renrinna harusu’i riyébbu pada-padaéwé: ri yasé’na tungke tellullapi batu harusu’i ripasangi silapi aju. Ongkoso’na natanggungngi matu kasna akkarungengngé.

5Makkuwatoro pakkakkasa ulaweng sibawa péra’ iya ripaké ri Bolana PUWANGNGE, napurai riyala polé ri Yérusalém ri Arung Nébukadnézar enrengngé ritiwi ri Babél, harusu’i ripalisu ri onronna mammulangngé."

6Nainappa nakkiringeng Darius pappébali mangoloéwé: "Nalettu ri Tatnai, gubernurna propinsi Efrat Yajang, sibawa Syétar-Boznai, nenniya sining pajaba’é ri Efrat Yajang. Aja’ muganggui sining tau Yahudiéro,

7sibawa aja’ mulawa-lawaiwi appatettongenna Bola Assompanna mennang. Leppessangngi gubernur Yéhuda sibawa sining pamimping Yahudié patettongngi paimeng Bolaéro.

8Nasibawang iyaé uparéntangngi Saudara-saudara untu’ bantui mennang ri laleng jama-jamang appatettongengngéro sibawa caraéwé: Sininna ongkoso appatettongengngé harusu’i riyala polé ri wassélé simana wanuwaé ri propinsi Efrat Yajang sibawa harusu’i riwajarengngi sining tauwéro tenripasoro-soro.

9Ri lainnaéro agi-agi napparelluwang situru sibawa sining imangngé ri Yérusalém, padaénna saping lai lolo, bimbala lai sibawa ana’ bimbala untu’ akkarobangeng pakkasuwiyang lao ri Allataala makuwasaé ri surugaé, makkuwatoro gandong, pejjé, anggoro sibawa minnya zaitun, harusu’i riwéréng mennang esso-esso temmallupaiwi.

10Pogau’ manengngi iyaro kuwammengngi naulléi mennang makkasuwiyangeng akkarobangeng iya pésennangiyéngngi Allataala makuwasaé ri surugaé, sibawa kuwammengngi naéllaungekka barakka sibawa sining ana’ worowanéku.

11Uwapparéntangngi kuwammengngi tau iya majjalékkaiyéngngi paréntaéwé ribébbui séddi alliri bolana, naricéru cappa’na, nainappa ritoddokeng watakkaléna tauwéro gangka bettu. Harusu’i ribongkara bolana sibawa ripancaji onrong warowo.

12Tennapodo Allataala iya puraé piléi Yérusalém selaku onronna risompa, pabbinasai tungke arung iyaré’ga bangsa iya baranié majjalékkaiwi paréntaéwé sibawa cobai mancuru’i iyaro Bolana PUWANGNGE ri Yérusalém. Iyya, Darius, pura mabbéréyangngi iyaé paréntaé. Pogau’ni sibawa makessing."

13Iyaro paréntana Arung Darius napogau’ni sibawa makessing Tatnai, gubernurna Efrat Yajang, sibawa Syétar-Boznai enrengngé sellao-sellaona mennang.

14Risokong ri nabi-nabi Hagai sibawa Zakharia, napatteruni sining pamimping Yahudié appatettongenna Bolana PUWANG-ngéro. Napattépui masitta appatettongengngéro situru paréntana Allataalana Israélié sibawa paréntana Korésy, Darius sibawa Artahsasta, arung-ngarunna Persiaro.

15Iyaro Bolana PUWANGNGE tépuni ri tanggala tellunna uleng Adar ri taung maennengngé apparéntanna Arung Darius.

16Namasennanna sining tau Israélié, sining imangngé, sining tau Léwié sibawa sininna tau puraé ripali résmikangngi Bolana PUWANG-ngéro.

17Ri kajajiyangngéro makkasuwiyangngi mennang lao ri PUWANGNGE 100 kajunna saping lai, 200 kajunna bimbala lai sibawa 400 kajunna ana’ bimbala. Untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa, makkasuwiyangngi seppulo duwa kajunna bémbé lai, sikaju tungke suku Israél.

18Nainappa untu’ attumaninna ri laleng Bolana PUWANGNGE nasusungngi mennang akkalompokenna sining imangngé enrengngé sining tau Léwié situru peraturang iya tarokié ri laleng kitta’na Musa.

19Ri tanggala seppulona eppa uleng séddi taung rappina, sining tau iya lisuénna polé ri appalirengngé, naramé-raméini Paskaé.

20Sininna imangngé sibawa tau Léwié purani napogau’ upacara pappépaccing alé angkanna riyangga mapaccing. Nainappa sining tau Léwiéro géréi olokolo untu’ akkarobangeng Paskaé untu’ sining imangngé, untu’ aléna mennang sibawa sininna tau puraé ripali laingngé.

21Iyaro sining akkarobangengngé nanréi sining tau Israél iya lisuénna polé ri appalirengngé sibawa pabbanuwana wanuwaéro iya salaiyénni atuwo-tuwong madosaé sibawa polé untu’ massompa ri PUWANGNGE, Allataalana Israélié.

22Pitungngesso ittana mennang mariyo-riyo ramé-raméiwi Pésta Roti Dé’é Raginna. Masennang senna’ni mennang saba’ PUWANGNGE pura mébbui arung Asyur masémpo ati lao ri mennang angkanna nabantu mennang ri laleng jama-jamang patettongngi paimeng Bolana PUWANGNGE, Allataalana Israélié. <<  Ezra 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel Single Panel

Laporan Masalah/Saran