Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

1Siyagangngaré tau polé ri Yudéa lao ri Antiokhia sibawa paggurui sining tau mateppe’é ri Antiokhiaro kuwammengngi rékko dé’ mennang narisunna’ situru parénta-paréntana Allataala iya nappagguruwangngé Musa, dé’ nawedding mennang ripassalama’.

2Paulus sibawa Barnabas naéwa senna’i pallolongenna sining tauwéro. Angkanna ripattentui kuwammengngi Paulus sibawa Barnabas silaong siyagangngaré tau laing polé ri Antiokhia lao ri Yérusalém untu’ bicarai iyaro passalengngé sibawa rasul-rasul-é enrengngé sining pamimpingngé kuwaro.

3Jema’é ri Antiokhia mantara’i mennang lettu ri saliweng kota, nanajoppa mennang lalo Fénésia sibawa Samaria. Kuwaniro mennang maccurita pékkugi sining tau bangsa laingngé tenniyaé Yahudi mabbéréyangngi aléna lao ri Allataala. Iyaro birittaé napurennu senna’ni sining tau iya mateppe’é kuwaro.

4Wettunna mennang lettu ri Yérusalém, ritarimani sibawa madécéng ri jema’é, sibawa ri rasul-rasul-é enrengngé sining pamimpingngé. Nainappa mennang maccurita lao risining tauwéro passalenna sininna iya puraé napogau’ Allataala naolai mennang.

5Iyakiya siyagangngaré tau polé ri golongang Farisié iya mateppe’énnaro tettongngi sibawa makkeda, "Sining bangsa laingngé iya mateppe’énnaro harusu’i risunna sibawa riwajibkang maccowériwi parénta-paréntana Allataala iya napalettu’é Musa."

6Nainappa iyaro rasul-rasul-é sibawa sining pamimpingngé maddeppungeng untu’ bicarai passalengngéro.

7Maitta senna’ mennang sipabbicara. Angkanna Pétrus tettong sibawa makkeda, "Saudara-saudara! Alémuna missengngi makkedaé siyagangngaré wettu labe’é Allataala piléka polé ri yelle’mu untu’ mabbirittangngi iyaro Karéba Madécéngngé lao risining tau bangsa laingngé tenniyaé Yahudi, kuwammengngi naéngkalinga towi namateppe’na.

8Na Allataala iya missengngéngngi atinna tolinoé pura majjellokengngi makkedaé natarimai mennang; najjellokengngi gau’éro sibawa nabbéréyangngi lao ri mennang Rohna Allataala pada-pada iya puraé Nabbéréyang lao ri idi.

9Allataala dé’ napasilaingekki sibawa mennang. Napaccingiwi atinna mennang, nasaba mateppe’ki.

10Aga saba’na mumaélo méwai Allataala makkekkuwangngé sibawa mpéréngngi séuwa kewajibang matane’é lao risining tau maccowééwé, padahal néné-nénéta sibawa idi dé’to nariyulléi pogau’i?

11Sibalé’na, mateppe’ki makkedaé ripassalama’ki nasaba paressé babuwana Puwang Yésus; makkuwatoro mennang."

12Mammekko manenni tau maddeppungengngé kuwaro. Nainappa naéngkalinga mennang Barnabas sibawa Paulus curitai paimeng sininna anu makalallaingngé sibawa gau’-gau’ dé’é padanna iya puraé napogau’ Allataala naolai mennang ri yelle’na sining tau bangsa laing tenniyaé Yahudi.

13Pajanana mennang mabbicara, makkedani Yakobus, "Saudara-saudara! Coba méngkalingai!

14Silalona Simon napakatajang pékkugi Allataala ri pammulanna mappaitangngi perhatian-Na lao risining bangsa laing tenniyaé Yahudi, akkattana piléi polé ri mennang sining tau laingngé iya maéloé mancaji umma’-Na.

15Situru iyaro puraé naboto nabi-nabié. Nasaba engka taroki makkuwaéwé,

16‘Purairo maélo-Ka polési,’ adanna Puwangngé, ‘Maélo-Ka patettongngi paimeng bolana Daud iya maruttungngénna, sibawa pédécéngiwi aruttungenna, nainappa patettongngi paimeng;

17kuwammengngi sininna tau iya nasésaéro nasappai Puwangngé, silaong sininna bangsa laingngé iya tenniyaé Yahudi iya puraé Uwobbi mancaji appunnangek-Ku.’

18Makkuwaniro ada-adanna Puwangngé, iya puraé mappaddissengengngi gau’éro riyolopa nariyolo."

19Nakkeda Yakobus, "Jaji manuru’ pallolongekku, dé’ tawedding sussaiwi sining tau bangsa laingngé iya tenniyaé Yahudiro iya mabbéréyangngéngngi aléna lao ri Allataala.

20Iyakiya harusu’ki moki sure’ lao ri mennang sibawa pangajariwi kuwammengngi aja’ mennang nanré anré najisi’é iya puraé riyakkasuwiyangeng lao ri barahalaé, iyaré’ga manré juku olokolo iya maté riyanrekké’é, iyaré’ga manré dara. Sibawato kuwammengngi napabélaiwi aléna polé risining pangkaukeng malawengngé.

21Saba’ hukkunna Musa riyolopa nariyolo naribacangeng tungke’ esso Saba’ risining bola assompangngé, sibawa riyabbirittang ri sininna kotaé."

22Napettuini rasul-rasul-é sibawa sining pamimpingngé, silaong sininna anggota jema’éro untu’ pilé siyagangngaré tau polé ri mennang iya maéloé risuro lao ri Antiokhia silaong Paulus sibawa Barnabas. Napiléni mennang Silas sibawa Yudas iya riyasengngétto Barsabas. Iya duwa tauwéwé iyanaritu sining tomariyolo ri yelle’na sining tau mateppe’é ri Yérusalém.

23Silaongngi iyaro sining suroé kiring toni mennang sure’ iya makkuwaé oninna, "Lao ri sininna saudara-saudara iya assalennaé polé ri bangsa-bangsa laing tenniyaé Yahudi, iya monroé ri Antiokhia, Siria sibawa Kilikia. Selletta idi, rasul-rasul-é sibawa sining pamimpingngé, iyanaritu saudara-saudaramu.

24Riyéngkalingai engka siyagangngaré polé ri yelle’ta iya laoénna ri iko sibawa makkacau enrengngé pakamaling-malikko sibawa sining pappagguruwanna. Padahal tenniya idi suroi mennang pogau’i iyaro.

25Iyanaro saba’na napuraki barunding nanasitujui manenni untu’ mappilé siyagangngaré tau sibawa suroi mennang lao ri iko. Maéloi lao mennang silaong Saudara Barnabas sibawa Paulus iya riyamaséiyé.

26Iya duwa tauwéwé iyanaritu sining tau iya puraé mappésonangngi nyawana nasaba Puwatta Yésus Kristus.

27Jaji, risuroi Yudas sibawa Silas lao ri Saudara-saudara. Aléna ritu mennang palettu’i matu lao ri iko biritta iya tarokié ri laleng sure’éwé.

28Nasitujuini Rohna Allataala — na idi risitujui toni — kuwammengngi nadé’ nariwé rékko kewajibang-kewajibang iya lebbi matane’é naiya kewajibang-kewajibang iya parelluwé bawang:

29aja’ muwanréi nanré puraé riyakkasuwiyangeng lao ri barahalaé; aja’ muwanréi juku olokolo iya maté riyanrekké’é, sibawa abélaiwi sining pangkaukeng malawengngé. Narékko mupabélaiwi alému polé risining gau’éro, mupogau’nitu iya madécéngngé. Sikumiro bawang, salama’!"

30Puranana siyassimangeng, joppani iyaro risuroé lao ri Antiokhia. Naobbini mennang kuwaro sininna anggota jema’é maddeppungeng nainappa napalettu sure’éro.

31Wettunna iyaro anggota-anggota jema’é nabaca iyaro sure’é, masennang senna’ni mennang ri lise’na iyaro sure’é iya saléworiyéngngi atinna mennang.

32Yudas sibawa Silas, iya nabiétto, maitta mabbicara sibawa iyaro saudara-saudara iya mateppe’é ri Antiokhia untu’ mpéréngngi dorongang sibawa abaraningeng lao ri mennang.

33Puranana Yudas sibawa Silas monro kuwaro siyagangngaré ittana, iyaro sining tau mateppe’é ri Antiokhia nakirinni mennang lisu sibawa suroi mennang palettu’ selleng lao risining tau iya suroéngngi mennang.

34[Iyakiya Silas napettuiwi untu' tette' monro ri Antiokhia.]

35Paulus sibawa Barnabas monro towi siyagangngaré ittana ri Antiokhia. Kuwaniro mennang mappagguru sibawa mabbirittangngi ada-adanna Puwangngé silaong maéga tau laing.

36Dé’ namaitta ri munrinna makkedai Paulus lao ri Barnabas, "Laono mai talisu mitai saudara-saudara iya mateppe’é ri Yésus ri sininna kota puraé ribirittaiyang ada-adanna Puwangngé; kuwammengngi nariita pékkugi keadaanna mennang."

37Macinnai Barnabas tiwii Yohanés Markus,

38iyakiya napérasai Paulus dé’ namakessing ritiwi Markus, iya dé’é namaélo majjama silaong mennang sibawa nasalaiwi mennang ri Pamfilia.

39Nappangéwang ladde’na Paulus sibawa Barnabas angkanna mennang massarang: Barnabas nalani Markus nasompe silaong lao ri Siprus.

40Paulus napiléi Silas nainappa joppa silaong puranana saudara-saudaraé ri Antiokhia mabbéréyangngi mennang lao ri pammaséna Puwangngé.

41Nattulilingini mennang Siria sibawa Kilikia; kuwaniro mennang pakkasse’i jema’-jema’é. <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran