Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

1Tellungngesso lettu’na Féstus ri daéraéro, laoni ri Yérusalém polé ri Kaisaréa.

2Kuwaro sining kapala imangngé sibawa sining pamimpinna Yahudié mapparapekengngi Paulus ri aléna. Matteru-teruni mennang napalécé Féstus

3kuwammengngi napolé akessingeng atinna lao ri mennang, maéloi suroi tauwé tiwii Paulus ri Yérusalém; saba’ masséddini mennang untu’ mpunoi ri tengnga laleng.

4Iyakiya mappébaliwi Féstus, "Ritahangngi Paulus ri Kaisaréa; na iyya dé’to namaitta ulisu kuwaro.

5Jaji, leppessanni siya sining tomariyoloé ri yelle’mu lao sibawa iyya ri Kaisaréa sibawa mapparakarakangngi kuwaro, rékko mémeng engka asalang pura napogau’."

6Monronana ri Yérusalém kira-kira aruwa iyaré’ga seppulo essona, lisuni Féstus ri Kaisaréa. Pappa bajana pakangkani sidang pangadilang sibawa mapparéntangngi kuwammengngi naritiwi Paulus mangolo.

7Wettunna lettu Paulus, sining tau Yahudié iya lettu’énna polé ri Yérusalém tettong mattulilingiwi, sibawa mappammula pauwi sining natenrekengngéngngi Paulus iya matane’é. Iyakiya dé’ naulléi buttikangngi sining nattenrekengngéro.

8Nakkeda Paulus bélai aléna, "Dé’gaga séuwa upogau’ iya salaé lao ri hukkunna Musa iyaré’ga lao ri Bolana Puwangngé iyaré’ga lao ri Kaisar Roma."

9Iyakiya maéloi Féstus malai atinna tau Yahudié. Nakkutana lao ri Paulus, "Maélokoga lao ri Yérusalém untu’ riyadéléki kuwaro ri yoloku sibawa passalenna sining nattenrekengngéro?"

10Nappébali Paulus, "Tettokka makkekkuwangngé ri yolona mahkama Kaisar Roma; na ri onrongngénnaro harusu’ka riadéléki. Naisseng aléna Bapa’ makkedaé dé’ upassala lao ri tau Yahudié.

11Rékko majjalékkaika hukkung sibawa pogau’ séuwa iya sitinajaé rihukkung sibawa pahukkungeng maté, macenning atikku maté. Iyakiya rékko sining natteppuwangngé mennang dé’ natongeng, dé’gaga séddi tau wedding mabbéréyakka lao ri mennang. Uwéllauwi riadélékika ri pengadilanna Kaisar!"

12Puranana barunding sibawa penaséha’-penaséha’na, makkedani Féstus, "Muwéllauwi riadéléki ri pengadilanna Kaisar, jaji harusu’ko lao mangolo ri Kaisar."

13Dé’ namaitta ri munrinna, Arung Agripa sibawa Berniké engkani polé ri Kaisaréa untu’ passalama’i Féstus.

14Monronana kuwaro siyagangngaré esso, napakatajanni Féstus parakarana Paulus lao ri Arung Agripa. Makkedai Féstus, "Engka kuwaé séddi tahanang nasalai Féliks.

15Wettukku engka ri Yérusalém, sining kapala imangngé sibawa sining pamimpinna Yahudié mapparapekengngi mennang iyaro tauwé sibawa méllauwi kuwammengngi upakennaiwi pahukkungeng.

16Iyakiya mappébalika makkedaé tau Romaé dé’ nabiyasa mabbéréyang makkuwaro bawang séddié tau riteppu untu’ rihukkung, rékko iyaro tau riteppué dé’pa nasiyolong sibawa sining tau iya teppuéngngi sibawa riwéréng kasempatang untu’ bélai aléna.

17Jaji wettunna mennang lao kumaiyé, dé’na uwattajeng maitta. Pappa bajana matteruka pakangka sidang pengadilang sibawa mapparéntangngi iyaro tauwé ritiwi mangolo.

18Wettunna sining tau tenre’éngngi tettong powadai natteppuwangngé mennang, dé’gaga séuwa anu maja napowada pada-pada upikkiri’é maélo napowada mennang.

19Sisala pallolongengngi bawang mennang passalenna agamana sibawa passalenna séddié tau riyasengngé Yésus. Iyaro tauwé maténi, iyakiya mattedde’i Paulus makkedaé tuwoi iyaro tauwé.

20Nasaba dé’ upahangngi pékkugi wedding lolongeng pappakatajang passalenna parakaraéro, makkutanaka lao ri Paulus — maéloiga lao ri Yérusalém sibawa diadéléki kuwaro nasaba parakaraéro.

21Iyakiya naéllauwi Paulus ménré banding; naéllauwi kuwammengngi tette’i monro ri tahanangngé narapi parakarana ripettui ri Kaisar. Rimakkuwannanaro uwapparéntangngi kuwammengngi naritahang matteru, narapi lolongekka kasempatang untu’ kiringngi lao ri Kaisar."

22Namakkeda Agripa lao ri Féstus, "Macinna tokka méngkalingai iyaro tauwé." Nappébali Féstus, "Baja weddingngi taéngkalinga Bapa’."

23Pappa bajana poléni Agripa kuwaéttopa Berniké sibawa upacara maraja. Nauttamakini mennang onrong sidanna pengadilangngé silaong sining tau marajana tentaraé sibawa sining tomariyoloé ri kotaéro. Nasaba paréntana Féstus, ritiwini Paulus muttama’.

24Nainappa makkeda Féstus, "Datu Agripa sibawa sining hadéré’é! Iyaé tauwé riyapparapekengngi ri iyya ri sininna bangsa Yahudié, muwi iya engkaé ri Yérusalém iyaré’ga engkaé kuwaé. Natuntu’i mennang sibawa gora-gora makkedaé dé’ nasitinaja rileppessang tuwo.

25Iyakiya dé’gaga ulolongeng muwi séuwa iya puraé napogau’ iya weddingngé rihukkung sibawa pahukkungeng maté. Sibawa nasaba aléna pura méllauwi parakarana riadéléki ri pengadilanna Kaisar, purani upettui untu’ kiringngi lao ri Kaisar.

26Iyakiya dé’ uwappunnai séuwa pappakatajang matedde’é passalenna aléna untu’ riyoki ri laleng sure’ku lao ri Kaisar. Iyanaro saba’na upangoloi ri Bapa’-bapa’ maneng, lebbi-lebbipi lao ri Iya Malebbié Datu Agripa! Akkattaku iyanaritu kuwammengngi napurana apparéssangngéwé, engkana wedding uwoki.

27Saba’ manuru’ pérasakku, dé’ nasipato’ kiring séddi tahanang sibawa dé’ naripannessa asalang-asalang iya riteppuwangngéngngi." <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran