Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1Puranana Yésus mabbéré panunju’-panunju’ lao riseppuloé duwa ana’ gurun-Na, Nasalaini iyaro onrongngé. Laoni mappagguru sibawa mappallebbangengngi pasenna Allataala ri kota-kota iya macawé’é kuwaro.

2Yohanés Paccemmé iya ritarungkué, naéngkalingani passalenna jama-jamanna Kristus. Nainappa nasuro siyagangngaré ana’ gurunna lao ri Yésus untu’ makkutanangngi,

3"Bapa’ga tau maéloé polé situru jancinna Allataala, iyaré’ga harusu’ki tajeng tau laing?"

4Nappébali Yésus, "Lisuno ri Yohanés namupowadangngi aga muwéngkalinga sibawa muwita:

5Makkita tau butaé, joppa tau péso’é, majjappa tau malasa oli iya mappakatau-taué; maréngkalinga tau mataru-tarué, tuwo tau maté, sibawa Karéba Madécéng polé ri Allataala riyabbirittang lao ri tau kasiyasié.

6Masennangngi tau iya dé’é nappunnai alasang untu’ sampéyangngi Iyya"

7Lisunnana iyaro sining surona Yohanés, mammulani Yésus mabbicara lao ri tau maégaé passalenna Yohanés, adan-Na, "Laoko ri padang kessi’é aga maélo muwita? Silampa wellaga iya nairié anging?

8Aga maélo lao muwita? Séddi tau iya mappakéyang makessingngéga? Tau iya mappakéyang makkuwaéro monroi ri saorajaé!

9Jaji magi mulao ri padang kessi’é? Untu’ mita séddi nabiga? Tongeng, mala lebbi na séddié nabi.

10Saba’ Yohanés ritu naseng ri laleng Kitta’éwé, ‘Iyanaé suro-Ku, adanna Allataala, Usuroi lebbi riyolo na Iko kuwammengngi natimpakek-Ko laleng.’

11Engngerangngi! Ri linoéwé dé’ naengka tau lebbi battowa naiya Yohanés Paccemmé. Namuni makkuwaro, tau iya kaminang baiccu’é ri yelle’na umma’na Allataala lebbi battowai naiya Yohanés.

12Sipongenna Yohanés nabbirittang karébanna lettu makkekkuwangngé, riyéwai umma’na Allataala risining tau iya makkuragaé makuwasaiwi sibawa awatangeng.

13Narapi apolénna Yohanés, sininna hukkung nabbéréyangngé Musa sibawa pappagguruwanna nabi-nabié nabotoi passalenna gau’-gau’ iya harusu’é kajajiyang.

14Narékko maéloko mateppe’, Yohanés ritu Elia, iya pura ribotoénna apolénna.

15Rékko mappunnaiko daucculing, éngkalingai!

16Nasibawang niga harusu’ Upasibanding sining tauwé makkekkuwangngé? Pada-padai mennang ana’-ana’ iya tudangngé ri pasaé. Sikonrong gora lao ri laingngé,

17‘Riyakkélongekko élong mariyo-riyo, iyakiya dé’ mumaélo séré! Makkélokki élong mabbarata, na iko dé’ mumaélo teri!’

18Poléi Yohanés — mappuwasai dé’ nainung anggoro; nakkeda sining tauwé ‘Nauttamakiwi sétang!’

19Namakkekkuwangngé poléni Ana’na Tolinoé — manréi sibawa ménung; nakkeda sining tauwé, ‘Itai tauwéro! Mabélala, pammabokeng, sellaonai passinge’ simaé sibawa tau madosaé.’ Namuni makkuwaro, apanrénna Allataala pabuttiwi polé ri wassélé’-wassélé’na."

20Nainappa mappammulani Yésus cellai kota-kotaé, ri onrong kaminang maégaé mébbu anu makalallaingngé. Saba’ sining tauwé ri kota-kotaéro dé’ namaélo toba’ polé ri dosa-dosana mennang.

21"Cilakano iko Korazim! Macilaka tono iko, Bétsaida! Akkalarapanna sining anu makalallaingngé iya naébbué ri tengnga-tengngamu pura napogau’i ri Tirus sibawa Sidon, pasti sining tauwé kuwaro maittana natoba’ polé ri dosa-dosana mennang sibawa paké pakéyang mabbarata enrengngé taroiwi awu ulunna.

22Engngerangngi, ri Esso Kiyame’, sining tau Tirus-é sibawa Sidongngé lebbi magampangngi matu riyaddampengeng ri Allataala naiya iko!

23Na iko, Kapernaum! Maélokoga ripakatanré lettu ri surugaé? Mala riyabbéyakko matu ri ranakaé! Saba’ akkalarapanna sining anu makalallaingngé iya naébbué ri tengnga-tengngamuro pura ri yébbui ri Sidon, engka mupi Sodom lettu makkekkuwangngé!

24Engngerangngi, ri Esso Kiyame’, lebbi gampangngi tau Sodongngé riyaddampengeng ri Allataala naiya iko!"

25Iyaro wettué massempajanni Yésus, "Ambo’, Puwang iya makuwasaiyéngngi langié sibawa linoé! Mattarima kasi’-Ka lao ri Iko saba’ iya manennaro Murahasiyakangngi polé risining tau maccaé sibawa engkaé pangissengenna, iyakiya Muwappaitangngi lao risining tau dé’é namacca.

26Iyanaro pésennangiwi atinna Ambo’."

27Nainappa Yésus makkeda, "Sininna séuwa-séuwaé purani nabbéréyang Ambo’é lao ri Iyya. Dé’ séddi tau missengngi Ana’é saliwenna Ambo’é. Dé’to gaga missengngi Ambo’é saliwenna Ana’é sibawa lao risining tau iya Ana’é pura napaissengi passalenna Ambo’é.

28Laono mai ri Iyya iko maneng posoé sibawa péneddingiyéngngi tane’na tiwié; maélo-Ka pétakkariko.

29Accowériwi parénta-Ku sibawa agguruno ri Iyya. Saba’ Iyya’é malemma kininnawaka, namatakka matu péneddimmu.

30Nasaba pasennangi sining parénta-Ku, sibawa maringeng tiwi iya Upatiwiriyékko." <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran