Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

1Ménré’ni Yésus ri laleng lopié, nanalléttoiwi tapparengngé, nalisu ri kampong assalen-Na.

2Nanatiwina tauwé kuwaro ri Aléna séddi tau péso’ iya léwué ri onrong atinrongngé. Wettunna Yésus naita battowana teppe’na sining tauwéro, makkeda-Ni ri tau péso’éro, "Sabbara’ko ana’-Ku! Riyaddampengenni dosa-dosamu."

3Siyagangngaré guru-guru agama iya engkaé kuwaro makkeda ri laleng atinna, "Iyaé tauwé napakatunai Allataala!"

4Naissengngi Yésus pikkiranna mennang, jaji makkedai, "Magi namaja makkuwaro pikkirammu?

5Kéga lebbi gampang: powadai, ‘Riyaddampengenni dosamu’, iyaré’ga powadai, ‘Oto’no namujoppa?’

6Iyakiya makkekkuwangngé maélo-Ka pabuttiwi ri iko makkedaé Ana’na Tolinoé makuwasai ri yasé’na linoéwé untu’ maddampengengngi dosaé." Nainappa makkeda Yésus lao ri tau péso’éro, "Oto’no, akkai onrong atinrommu namulao!"

7Naoto’na iyaro tau péso’é nalisu ri bolana.

8Wettunna naita iyaro sining tauwé kajajiyangngéro, métauni mennang sibawa napojini Allataala, saba’ Allataala pura mabbéréyangngi akuwasanna iya battowa makkuwaéro lao ri rupatauwé.

9Nasalaini Yésus onrongngéro. Mattengngangngi joppa, naita-Ni séddi passinge’ sima, riyasengngé Matius, tudang ri kantoro assimanna. Nakkeda Yésus ri aléna, "Laono mai namuwaccowé ri Iyya!" Natettonna Matius, nanaccowériwi Yésus.

10Wettunna Yésus mattengngang manré ri bolana Matius, poléni maéga passinge’ sima sibawa sining tau iya riyangga’ dé’é namakessing ri masaraka’é, maccowé manré sisama Yésus enrengngé sining ana’ gurun-Na.

11Engka tau Farisi mitai gau’éro. Nakkutanana mennang ri ana’-ana’ gurunna Yésus, "Aga saba’na gurummu namanré sisama passinge’ simaéro enrengngé sining tau iya dé’é namakessing?"

12Naéngkalingai Yésus pakkutanana mennang, nanappébali, "Tau madisingngé dé’ napparelluwang dottoro’, banna tau malasaé bawang.

13Salidikiwi aga bettuwanna aya’na Kitta’éwé: ‘Paressé babuwa Uwélori, tenniya akkarobangeng olokolo’.’ Saba’ engka-Ka polé tenniya untu’ mobbii tau iya tongengngénna, sangadinna tau iya madosaé."

14Purairo laoni sining ana’ gurunna Yohanés Paccemmé ri Yésus. Nanakkutana mennang, "Magi idi sibawa sining tau Farisié nappuwasa na sining ana’ gurunna Bapa’ dé’?"

15Nappébali Yésus, "Pékkugi pallolongemmu? Weddigga sining undangengngé ri abottingengngé tassinnau atinna rékko engka mupi bottimpurané silaong mennang? Tentu dé’! Iyakiya engka matu narapii wettunna nariyala iyaro bottimpurané polé ri mennang. Ri wettuénnaro nainappa mappuwasa mennang.

16Dé’gaga tau téppangngi waju malaungngé sibawa sikenné kaing mabarué. Saba’ iyaro kaing pattéppangngé cakkikkii matu nanasapé’i iyaro wajué, angkanna pédé’ malowangngi sapé’na.

17Makkuwatoro dé’gaga tau tiri’ anggoro baru ri laleng popang koli iya malaungngé. Saba’ reppa’i matu sibawa masolangngi iyaro popangngé, natabbé anggoro’na. Iyaro anggoro barué ritiri’i ri laleng popang iya baruétto, kuwammengngi natette’ madécéng iya duwa."

18Ri wettu mabbicarana mupa Yésus sibawa sining ana’ gurunna Yohanés Paccemmé, poléni séddi pamimpinna bola assompangngé. Makkaluttuni ri yolona Yésus, nakkeda, "Silalona maté ana’ makkunraikku. Iyakiya, laoki mai takarawai kuwammengngi natuwo paimeng."

19Natokkonna Yésus nasilaong sining ana’ gurun-Na lao sibawa tauwéro.

20Ri tengnga laleng engka séddi makkunrai iya seppuloénna duwa taung ittana malasa maddara lao maddeppériwi Yésus polé ri munri. Mappikkiri’i, "Assaleng ugéssa muwi bawang jumba-Na, majjappaka matu." Nainappa nagéssa cappa jumbana Yésus.

21(9:20)

22Iyatoro wettué nanagiling Yésus nanaitai iyaro makkunraié, nainappa makkeda ri aléna, "Pakkasse’i atimmu, ana’-Ku! Nasaba mateppe’ko ri Iyya, namuwajjappa!" Iyatoro wettué najjappa iyaro makkunraié.

23Nainappa lettu Yésus ri bolana pamimpinna bola assompangngé. Wettunna naita pacculé-culé oni-oni abbaratangngé sibawa maéga tau marukka,

24makkedani ri mennang, "Assu manekko! Iyaé ana’é dé’ namaté’; matinroi bawang." Nacawa-cawai manenni mennang Yésus.

25Massunana sining tauwéro, muttama’ni Yésus ri laleng bili’na iyaro anana’é nanakkatenningngi limanna. Natokkonna iyaro anana’ makkunraié.

26Iyaro karébaé tassiyani ri sininna daéraéro.

27Laoni Yésus polé kuwaro na ri tengnga laleng engka duwa tau buta maccowériwi. Gorani mennang, "Ana’ Daud, amaséiki!"

28Wettunna Yésus muttama’ ri lalempola, poléni iya duwa tau butaéro ri Aléna. Makkutanani Yésus ri mennang, "Mateppe’koga makkedaé Uwullé pajjappako?" Nappébali mennang, "Mateppe’, Pa’!"

29Nainappa nakarawa Yésus matanna mennang nakkedato, "Nasaba mateppe’ko, jajini aga muwamménasaiyé."

30Naweddinna makkita mennang. Riparéngngerangini mennang ri Yésus sibawa matedde kuwammengngi aja’ nappaissengengngi iyaro gau’é lao ri nigi-nigi.

31Iyakiya laowi mennang napatassiyai iyaro karébaé passalenna Yésus ri sininna daéraé.

32Wettunna meddé’na iya duwa tauwéro, séddi tau pépé iya nakuwasaiyé sétang ritiwi lao ri Yésus.

33Napaddésu’ni Yésus iyaro sétangngé, naiyatoro wettué naweddinna mabbicara iyaro tauwé. Héranni iyaro tau maégaé nakkeda, "Dé’pa naengka taita kajajiyang makkuwaéwé ri Israélié!"

34Iyakiya makkedai sining tau Farisié, "Kapalana sining sétangngé ritu mpéréngngi kuwasa untu’ paddésu’i iyaro sining sétangngé."

35Makkuwaniro Yésus lao mattulili polé riséddié kota lao ri kota laingngé sibawa polé riséddié kampong lao ri kampong laingngé. Mappagguruni risining bola assompangngé, sibawa mappallebbangengngi Karéba Madécéngngé, pékkugi Allataala mapparénta selaku Arung. Napajjappai sining tau nakennaé maddupa-rupang lasa sibawa sala-salangngé watakkaléna.

36Wettunna naita Yésus tau maégaéro, messéni babuwana lao ri mennang, saba’ malippui mennang enrengngé dé’ pakkullénna, pada-pada bimbala’ dé’é pakkampina.

37Nakkedana Yésus lao ri sining ana’ gurun-Na, "Maéga éngngalang, iyakiya céddé’mi paréngngala.

38Rimakkuwannanaro, éllauno ri punnaé dare’ro kuwammengngi nakiring paréngngala untu’ éngngalanna." <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran