Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 13 >> 

1Siesso riwettu dé’napa na Esso Maraja Paskaé, naissenni Yésus makkedaé narapini wettunna Yésus salaiwi linoéwé untu’ lisu ri Ambo’-Na. Namaséiwi sining tau iya mancajiyé appunnangen-Na ri linoé, natette’i namaséi mennang lettu paccappureng.

2Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na mattengngang manré wenni. Purani naputtama’ Ibillisi’é ri laleng atinna Yudas ana’na Simon Iskariot niya’ untu’ bali’bellariwi Yésus.

3Naissenni Yésus makkedaé pura nabbéréyanni Ambo’é sininna akuwasangngé lao ri Aléna. Naisseng towi makkedaé poléi ri Allataala sibawa maéloi lisu ri Allataala.

4Rimakkuwannanaro tettonni ludungngi jumba-Na, nanasiyoi handu babuwa-Na.

5Purairo tiwini uwai ri laleng séddié katowang, nappammula bissaiwi ajéna ana’-ana’ gurun-Na enrengngé rakkoiwi sibawa handu iya tassiyoé ri babuwa-Na.

6Narapinana Simon Pétrus, makkedani, "Puwang, masakang idi Puwang bissaiwi ajéku?"

7Nappébali Yésus, "Dé’ mupahangngi. Makkekkuwangngé aga iya Upogau’é, iyakiya mupahang muwatu matu."

8Nakkeda Pétrus lao ri Yésus, "Aja’ Puwang. Aja’ sises-siseng Puwang tabissaiwi ajéku!" Iyakiya mappébaliwi Yésus, "Rékko dé’ Ubissaiko, dé’gaga assisumpungek-Ku sibawa iko."

9Nakkeda Simon Pétrus, "Rékko makkuwaitu Puwang, aja’ na ajéku bawang iyakiya lima sibawa ulukkuto!"

10Nakkeda Yésus lao ri Pétrus, "Tau puraé cemmé, mapaccing manenni watakkaléna. Dé’na naparellu ripaccingina; sangadinna ajéna. Mapaccinno iko, iyakiya dé’ naiya maneng."

11(Naissengngi Yésus niga bali’bellariwi matu. Iyanarosaba’na nakkeda, "Mapaccinno iko, iyakiya dé’ naiya maneng.")

12Puranana Yésus nabissai ajéna mennang, napakéni paimeng jumba-Na nanatudassi. Nappa makkeda lao ri mennang, "Mupahagga iya nappaé Upogau’ lao ri iko?

13Muwobbi-Ka Guru sibawa Puwang. Na mémeng makkuwaro.

14Rékko Iyya selaku Puwang sibawa Gurummu bissaiwi ajému, sitinaja tokko sibissai ajé.

15Uwérékko iyaé contoé, kuwammengngi mupogau’ towi aga iya puraé Upogau’ lao ri iko.

16Tongeng senna’ adak-Kué: Séddié ata dé’ nalebbi battowa polé ri puwanna, sibawa séddié suro dé’ nalebbi battowa polé ri iya suroéngngi.

17Rékko muwissengngi iya manennaé, masennanno rékko mupogau’i.

18Aga iya Upowadaéwé tenniya iko maneng nakenna. Uwisseng niga-niga iya puraé Upilé. Iyakiya aga iya tarokié ri laleng Kitta’é, harusu’i kajajiyang, iyanaritu ‘Tau iya sisamaék-Ka manré, naéwa-Ka matu.’

19Iyaro gau’é Upalettukekko makkekkuwangngé, riwettu dé’napa nakajajiyang, kuwammengngi rékko kajajiyangngi matu iyaro gau’é, mateppe’ko matu makkedaé Iyya’naé iya riteppué IYYA ENGKA.

20Tongeng senna’ adak-Kué: Niga tarimai tau iya Usuroé, natarima-Ka. Na niga tarima-Ka, natarimai iya suroék-Ka."

21Puranana Yésus makkeda makkuwaro, masé’ senna’ni. Nappa makkeda, "Tongeng senna’ adak-Kué: Sala séddinna polé ri yelle’mu bali’bellari-Ka matu."

22Hérang senna’ni ana’-ana’ gurun-Na sisullé sitangnga nasaba dé’ naissengngi niga naseng.

23Ana’ guru iya mamaséiyéngngi Yésus tudangngi ri seddéna Yésus.

24Nabbéréna tanrang Simon Pétrus lao ri aléna, kuwammengngi nakkutana ri Yésus niga nakkattai.

25Naddeppéna iyaro ana’ gurué ri Yésus, nanakkutana, "Niga Puwang?"

26Nappébali Yésus, "Tau iya Uwéréngngé roti iya Upajajje’é ri laleng mangko’é, iyanaritu taunna." Nalana Yésus sipolo roti, napajajje’i ri laleng mangko’é; nappa nawéréng Yudas ana’na Simon Iskariot.

27Natarimana Yudas iyaro rotié, muttama’ni Ibillisi’ ri laleng atinna. Nainappa makkeda Yésus lao ri aléna, "Pogau’ni masitta aga maélo mupogau’."

28Dé’ séddi polé ri mennang iya tudangngé manré kuwaro pahangngi magi Yésus nakkeda makkuwaro lao ri Yudas.

29Engka masengngi Yésus suroi Yudas melli anu iya riyapparelluwangngé untu’ ramé-raméro, iyaré’ga mpéréngngi céddé dowi tau kasiyasié — saba’ Yudas iyanaritu pakkatenning dowina mennang.

30Natarimana Yudas iyaro rotié, matteruni massu. Mawenni toni.

31Labe’nana Yudas, makkedani Yésus, "Ripakarajani Ana’na Tolinoé makkekkuwangngé, naripakarajato Allataala naolai Aléna.

32Rékko ripakarajai Allataala naolai Aléna, ripakaraja towi matu ri Allataala naolai Aléna muto. Na Allataala pakarajai matu sibawa masitta.

33Ana’-ana’-Ku, dé’na namaitta Uwonro sibawakko. Musapak-Ka matu, iyakiya pada-pada iya puraé Upowada lao risining panguwasana Yahudié, makkuwatoro Upowadakko matu; ri onrong Ulaoiyé, dé’ mulléi lao.

34Parénta baru Uwérékko: Amaséi séddié lao ri laingngé. Pada-pada Iyya mamaséiko, makkuwatoniro iko harusu’ siyamaséi.

35Rékko siyamaséiko, naissengngi matu sininna tauwé makkedaé iko ana’-ana’ guruk-Ku."

36Nakkutana Simon Pétrus lao ri Yésus, "Puwang, kégaki maélo lao Puwang?" Nappébali Yésus, "Kéga-Ka lao, dé’ mulléi maccowé makkekkuwangngé. Muwaccowéri-Ka matu, ri munripi."

37Nakkutanasi Pétrus, "Magi nadé’ nawedding maccowéki Puwang makkekkuwangngé? Macenning atikku maté untu’ Puwang!"

38Nappébali Yésus, "Tongegga macenning atimmu maté untu’ Iyya? Issenni, riwettu dé’napa naoni matu manu’é, wékkatelluno makkeda makkedaé dé’ muwissek-Ka!" <<  Yohanes 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran