Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

BEBERAPA PERTANJAAN UMAT DIDJAWAB TENTANG HUBUNGAN SUAMI-ISTERI

1Jang berikut ini mengenai hal-hal jang kamu tulis kepadaku. Baiklah seorang prija tidak menjentuh wanita.

2Akan tetapi mengingat pertjabulan hendaklah tiap-tiap prija ada isterinja dan tiap-tiap wanita ada suaminja.

3Hendaklah suami memenuhi kewadjibannja terhadap isterinja dan demikianpun isteri terhadap suaminja.

4Karena isteri tidak berhak atas tubuhnja, melainkan suami, dan demikian suami tidak berhak atas tubuhnja, melainkan isteri.

5Djangan saling mendjauhkan diri, ketjuali dengan penuh sepakat dan untuk sementara, guna mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hidup bersama kembali, agar djangan kamu digodai setan karena tak tahan bertarak.

6Tetapi itu kumaksudkan sebagai keluasan bukan sebagai perintah.

7Namun demikian aku sebenarnja ingin semua orang mendjadi seperti aku, tetapi masing-masing diberi kurnia jang chas, jang seorang begini, jang seorang begitu.

8Tetapi kepada orang-orang takberisteri dan kepada para djanda aku mengandjurkan, baiklah tinggal dalam keadaan itu, seperti aku.

9Tetapi kalau mereka tidak tahan bertarak, hendaklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin dari pada bakar.

TENTANG KETETAPAN IKATAN PERKAWINAN

10Tetapi kepada orang jang kawin aku memerintahkan bukannja aku melainkan Tuhan - tidak boleh seorang isteri mentjeraikan diri dari suaminja,

11dan djika sudah bertjerai, ia harus tetap hidup mendjanda, atau berdamai pula dengan suaminja. Dan tak boleh seorang suami mentjeraikan isterinja.

12Kepada orang lain itu aku berkata, bukan Tuhan: Kalau seorang saudara beristerikan seorang takberiman, dan dia rela hidup bersama dengan dia, djangan saudara itu mentjeraikan dia.

13Dan kalau seorang isteri bersuamikan seorang takberiman, dan dia rela hidup bersama dengan dia, djangan ia mentjeraikan suaminja.

14Karena suami takberiman itu dikuduskan karena isterinja jang beriman, dan isteri takberiman dikuduskan karena saudara itu. Seandainja tidak, maka anak-anakmu adalah tjemar, padahal mereka sebenarnja kudus.

15Akan tetapi, kalau pihak takberiman mau bertjerai, baiklah bertjerai sadja dan saudara atau saudari jang demikian tidak terikat lagi, sebab kita dipanggil oleh Allah untuk hidup berdamai.

16Karena bagaimana engkau, isteri, dapat mengetahui, apakah engkau akan menjelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau, suami dapat mengetahui, apakah engkau akan menjelamatkan isterimu?

17Selain itu, hendaklah masing-masing orang berdjalan seperti ditentukan baginja oleh Tuhan, menurut panggilan jang diberikan kepadanja oleh Allah. Demikianlah jang kutetapkan didalam sekalian umat.

TJIRI-TJIRI BERSUNAT ATAU TAKBERSUNAT DJANGAN MAU DIHILANGKAN

18Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, djanganlah ia meniadakan tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tak bersunat djangan ia mau disunat.

19Sebab bersunat atau tak bersunat tak ada pentingnja, tetapi jang penting ialah ketaatan kepada perintah-perintah Allah.

20Sebab itu hendaklah masing-masing tinggal dalam keadaan, dalam mana ia dipanggil.

SAUDARA-SAUDARA BUDAK-BELIAN DJANGAN MENUNTUT PEMBEBASAN

21Budakkah engkau ketika dipanggil? Djangan kau hiraukan itu. Malahan sekalipun engkau diberi kesempatan untuk dibebaskan, lebih baik engkau menggunakannja untuk keuntunganmu.

22Karena kalau seorang budak dipanggil dalam Tuhan, ia mendjadi orang-bebas, milik Kristus. Dan sedemikianpun, jang dipanggil dalam keadaan bebas, mendjadi budak Kristus.

23Kamu sudah dibeli dan dibajar, karena itu djangan mau mendjadi budak manusia.

24Saudara-saudara, hendaklah masing-masing tinggal dihadapan Allah dalam kedudukan mana ia dipanggil.

APAKAH LEBIH BAIK KAWIN ATAU HIDUP WADAT

25Tentang para perawan aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan. Tetapi aku mengandjurkan pendapatku sebagai seorang jang dapat dipertjajai berkat rahmat Allah.

26Aku berpendapat, bahwa menilik masa darurat sekarang keadaan itu baik, dan memang baik bagi setiap orang.

27Terikatkah engkau pada seorang wanita? Djangan tjari pertjeraian. Tak terikatkah engkau pada seorang wanita? Djangan tjari seorang wanita.

28Namun, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang perawan kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang jang demikian akan ditimpa kesusahan pada dagingnja. Dan aku ingin meluputkan kamu dari itu.

29Saudara-saudara, waktu sudah singkat, maka hendaklah orang-orang jang beristeri, berlaku seolah-olah takberisteri;

30jang menangis seolah-olah tak menangis; jang bergirang seolah-olah tidak bergirang, jang membeli seolah-olah tak berkepunjaan,

31jang memakai dunia ini, seolah-olah tidak menggunakannja, sebab dunia jang kelihatan ini melenjap.

32Aku ingin supaja kamu djangan hidup berketjemasan. Siapa tidak beristeri memperhatikan kepentingan-kepentingan Tuhan, bagaimana ia dapat menjenangkan Tuhan.

33Siapa beristeri memperhatikan kepentingan-kepentingan dunia, bagaimana ia dapat menjenangkan isterinja, dan hatinja mendua.

34Dan wanita jang tidak bersuami dan para perawan memperhatikan kepentingan-kepentingan Tuhan, supaja kudus tubuh dan djiwanja. Tetapi jang bersuami memperhatikan kepentingan-kepentingan dunia, bagaimana ia dapat menjenangkan suaminja.

35Semua itu kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk mendjerat kamu, melainkan supaja kamu bertjita-tjita luhur dan tetap setia kepada Tuhan tanpa gangguan.

36Tetapi kalau seorang chawatir kalau-kalau ia memperlakukan perawannja tidak selajaknja dan ia akan liwat umur, dan ia menganggap bahwa ia berwadjib mengambil keputusan jang demikian, maka boleh ia bertindak sekehendaknja: biar mereka kawin sadja.

37Tetapi kalau sudah pasti kejakinannja dan tak ada desakan, dan ia berhak bertindak dengan bebas dan ia menetapkan dalam hatinja hendak terus memelihara perawannja, maka baik djuga perbuatannja itu.

38Djadi siapa mengawinkan perawannja, berbuat baik, dan siapa tidak mengawinkan perawannja berbuat lebih baik.

39Isteri terikat selama suaminja hidup, tetapi kalau suaminja sudah meninggal, bebaslah ia dan boleh kawin dengan siapa sadja jang dikehendakinja, asal dalam Tuhan.

40Namun pada hematku lebih berbahagia ia, kalau ia tetap tinggal dalam keadaannja itu, dan pada sangkaku akupun mempunjai Roh Allah. <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran