Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 16 >> 

1Maka sabda Jahwe disampaikan kepada Jehu bin Hanani perihal Ba'sja.

2Adapun bunjinja: "Aku telah meninggikan dikau dari dalam debu dan sudah mengangkat engkau mendjadi pembesar umatKu Israil. Tetapi engkau melandjutkan djalan Jerobe'am dan engkau membudjuk umatKu Israil untuk berdosa hendak menantang Aku dengan dosanja.

3Aku akan menjapu bersih Ba'sja dan wangsanja dan membuat wangsamu mendjadi serupa dengan wangsa Jerobe'am bin Nebat.

4Barang siapa dari antara keluarga Ba'sja mati didalam kota, ia akan dimakan andjing, dan barang siapa dari antaranja mati dipadang, ia akan dimakan unggas diudara".

5Lain2nja dari kisah Ba'sja dan segala sesuatu jang telah diperbuatnja maupun perkasaannja, bukankah kesemuanja itu tertulis dalam kitab tawarich radja2 Israil?

6Ba'sja berbaring serta nenek-mojangnja dan dimakamkan di Tirsa. Ela, puteranja, mendjadi radja akan gantinja.

7Lagi pula dengan perantaraan nabi Jehu bin Hanani disampaikan sabda Jahwe kepada Ba'sja serta wangsanja, karena segala kedurdjanaan, jang telah diperbuatnja dihadapan Jahwe akan menantang Dia dengan perbuatan tangannja, hingga ia mendjadi serupa dengan wangsa Jerobe'am, tetapi djuga karena ia telah menumpas (wangsa) itu.

Pemerintahan Ela di Israil

8Dalam tahun keduapuluh enam Asa, radja Juda, maka Ela, putera Ba'sja, mendjadi radja atas Israil di Tirsa selama dua tahun.

9Zimri, pendjawatnja dan punggawa separuh perkeretaannja, bersepakat terhadapnja. Ela sedang berada di Tirsa dan minum sampai mabuk dirumah Arsa, kepala istana di Tirsa.

10Zimri masuk kedalam, lalu memukul dia sampai mati, dalam tahun keduapuluh tudjuh Asa, radja Juda. Ia mendjadi radja akan gantinja.

11Segera setelah ia mendjadi radja dan naik tachta, ia lalu menumpas seluruh wangsa Ba'sja. Dari padanja ia tidak menjisakan lelaki seorang djuapun, baik karabat maupun sahabat.

12Zimri membinasakan seluruh wangsa Ba'sja, sesuai dengan sabda Jahwe, jang telah dikatakanNja dengan perantaraan nabi Jehu perihal Ba'sja,

13berkenaan dengan segala dosa Ba'sja serta Ela, puteranja, baik jang diperbuatnja sendiri maupun jang diperbuat Israil atas budjukannja akan menantang Jahwe, Allah Israil, dengan berhala mereka jang sia2.

14Lain2nja dari kisah Ela dan segala sesuatu jang telah diperbuatnja, bukankah kesemuanja itu tertulis dalam kitab tawarich radja2 Israil?

Pemerintahan Zimri di Israil

15Dalam tahun keduapuluh tudjuh Asa, radja Juda, maka Zimri mendjadi radja di Tirsa selama tudjuh hari, sementara rakjat memasang perkemahan terhadap Gibeton, kota orang2 Felesjet.

16Ketika rakjat jang sedang berkemah itu mendengar, bahwa Zimri telah bersepakat serta membunuh radja, maka pada hari itu djuga seluruh Israil dalam perkemahan itu meradjakan panglima 'Omri atas Israil.

17Kemudian 'Omri dan seluruh Israil sertanja naik dari Gibeton, lalu melingkari Tirsa.

18Segera setelah Zimri melihat, bahwa kota sudah direbut, ia lalu masuk kedalam puri istana dan membakar istana itu diatasnja. Maka mangkatlah ia.

19Itulah karena dosa2, jang telah diperbuatnja dengan membuat apa jang durdjana dalam pandangan Jahwe dengan melandjutkan djalan Jerobe'am dan dosa2, jang telah diperbuat dia sendiri maupun Israil atas budjukannja.

20Lain2nja dari kisah Zimri dan mupakat jang telah diadakannja, bukankah kesemuanja itu tertulis dalam kitab tawarich radja2 Israil?

21Pada masa itupun bangsa Israil ter-bagi2 djadi dua: setengahnja menganuti Tibni bin Ginat untuk meradjakannja dan setengahnja lagi menganuti 'Omri.

22Para penganut 'Omri menang atas para penganut Tibni bin Ginat. Tibni meninggal dan 'Omri lalu mendjadi radja.

23Dalam tahun ketigapuluh satu Asa, radja Juda, maka 'Omri mendjadi radja atas Israil selama dua belas tahun. Ia meradja di Tirsa selama enam tahun.

24Kemudian ia membeli dari Sjemer pegunungan Sjomron dengan dua kentar perak. Ia memperkokoh pegunungan itu dan menamakan kota jang dibangunnja Sjomron, seturut nama Sjemer, si pemilik pegunungan itu.

25Adapun 'Omri membuat apa jang durdjana dalam pandangan Jahwe, bahkan ia berbuat lebih durdjana daripada semua pendahulunja.

26Ia melandjutkan sepenuhnja djalan Jerobe'am bin Nebat dan membuat dosa, jang telah diperbuat Israil atas budjukannja akan menantang Jahwe, Allah Israil, dengan berhala2nja jang sia2.

27Lain2nja dari kisah 'Omri dan segala sesuatu jang telah diperbuatnja serta perkasaannja, bukankah kesemuanja itu tertulis dalam kitab tawarich radja2 Israil?

28'Omri berbaring serta nenek-mojangnja dan dimakamkan di Sjomron. Ahab, puteranja, mendjadi radja akan gantinja.

Pendahuluan pemerintahan Ahab

29Ahab, putera 'Omri, mendjadi radja atas Israil dalam tahun ketigapuluh delapan Asa, radja Juda, dan Ahab, putera 'Omri, meradjai Israil di Sjomron selama duapuluh dua tahun.

30Ahab, putera 'Omri, membuat apa jang durdjana dalam pandangan Jahwe, bahkan lebih daripada semua pendahulunja.

31Jang terketjil ialah, bahwasanja ia mendjalankan dosa Jerobe'am bin Nebat itu: ia mengambil Izebel, puteri Etba'al, radja orang2 Sidon, akan isterinja dan pergi berbakti kepada Ba'al serta bersembah-sudjud kepadanja.

32Iapun mendirikan sebuah mesbah untuk Ba'al dalam kuil Ba'al, jang sudah dibangunnja di Sjomron.

33Ahab djuga membuat asjera dan lebih lagi, untuk menantang Jahwe, Allah Israil, terlebih daripada segala radja Israil jang mendahuluinja.

34Pada djamannja Hiel dari Betlehem membangun kembali Jeriho. Abiram, anaknja jang sulung, dibiajakannja untuk meletakkan pondamennja dan Segub, anaknja jang bungsu, dibiajakannja untuk memasang pintugerbang2nja, sesuai dengan sabda Jahwe jang telah dikatakanNja dengan perantaraan Josjua' bin Nun. <<  1 Raja-raja 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran