Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Hosea 2 : 23 >> 

ENDE: (2-25) Aku akan menaburkannja bagiKu dinegeri, merahimi "La-Rahman", dan berkata kepada "Bukan-UmatKu": UmatKulah engkau, dan ia akan menjahut: Allahku!


AYT: (2-22) Aku akan menabur dia bagi-Ku di negeri, dan Aku akan menunjukkan kasih kepada Lo-Ruhama, dan Aku akan berkata kepada Lo-Ami, ‘Kamu umat-Ku.’ dan ia akan berkata, ‘Engkau adalah Allahku!’”

TB: (2-22) Aku akan menaburkan dia bagi-Ku di bumi, dan akan menyayangi Lo-Ruhama, dan Aku berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku engkau! dan ia akan berkata: Allahku!"

TL: (2-22) Maka Aku akan menaburkan dia di atas bumi bagi diri-Ku, dan Aku akan mengasihankan Lo-Rukhama dan kata-Ku kepada Lo-Ami: Engkaulah umat-Ku! dan iapun akan bersembah: Ya Allahku!

MILT: dan Aku telah menaburi dia bagi-Ku di bumi. Aku telah menunjukkan kasih sayang kepada Lo-Ruhama, dan telah berkata: Engkau umat-Ku, kepada Lo-Ami, dan dia akan berkata: Allahku (Elohimku - 0430)!"

Shellabear 2010: (2-22) Aku akan menaburkan dia bagi-Ku di bumi. Lalu Aku akan mengasihani Lo-Ruhama; Aku pun akan berfirman kepada Lo-Ami, ‘Engkaulah umat-Ku,’ dan ia akan berkata, ‘Ya Tuhanku.’”

KS (Revisi Shellabear 2011): (2-22) Aku akan menaburkan dia bagi-Ku di bumi. Lalu Aku akan mengasihani Lo-Ruhama; Aku pun akan berfirman kepada Lo-Ami, Engkaulah umat-Ku, dan ia akan berkata, Ya Tuhanku."

KSKK: (2-25) Aku akan menabur mereka untuk-Ku sendiri di negeri ini; Aku akan menunjukkan cinta-Ku kepada Lo-Ruhama; Aku akan berkata kepada Lo-Ami, "Kamu adalah umat-Ku"; dan mereka akan menyahut, "Engkaulah Allahku."

VMD: (2-22) Aku menunjukkan kepadanya banyak bibit di negerinya. Kepada Lo-Ruhama, Aku akan menunjukkan belas kasihan. Kepada Lo-Ami, Aku mengatakan, ‘Engkau bangsa-Ku.’ Dan mereka akan mengatakan kepada-Ku, ‘Engkau Allahku.’”

BIS: Akan Kubuat umat-Ku hidup sejahtera dan menetap di negeri mereka. Kepada mereka yang disebut 'Yang Tidak Dikasihani' akan Kutunjukkan bahwa mereka Kukasihi, dan kepada mereka yang disebut 'Bukan Umat-Ku' akan Kukatakan, 'Kamu Umat-Ku'. Mereka akan menjawab begini, 'Engkaulah Allah kami.'"

TMV: (2-22) Aku akan menjadikan umat-Ku makmur dan menetap di negeri itu. Aku akan mengasihani mereka yang disebut ‘Tidak Dikasihani’; dan kepada mereka yang disebut ‘Bukan Umat-Ku’ akan Kukatakan ‘Kamu umat-Ku’; lalu mereka akan menjawab, ‘Engkaulah Allah kami.’"

FAYH: (2-22) "Pada waktu itu Aku akan menaburkan umat Israel dan menumbuhkannya untuk diri-Ku sendiri. Aku akan mengasihani mereka yang 'tidak dikasihani' (Lo-Ruhama) dan Aku akan berkata kepada mereka yang 'bukan milik-Ku' (Lo-Ami), 'Sekarang kamu milik-Ku', dan mereka akan menyahut, 'Engkaulah Allah kami!'"

Shellabear 1912: Maka Aku kelak menyemai dia bagi diri-Ku di bumi dan Aku akan mengasihani yang tiada beroleh kasihan dan kepada orang yang bukannya kaum-Ku kelak Aku befirman: Bahwa engkaulah kaum-Ku! dan dan iapun akan berdatang sembah: Ya Tuhanku!"

Leydekker Draft: (2-22) Maka 'aku 'akan berbenehkan dija bagiku dibumi, dan menjajangij Law Ruhama: dan 'aku 'akan baferman pada Law Xamij; 'angkawlah khawmku: dan 'ija djuga 'akan sombah; ja 'Ilahku.

AVB: Aku akan menyemainya bagi diri-Ku di bumi. Lalu Aku akan mengasihani Lo-Ruhama; Aku pun akan berfirman kepada Lo-Ami, ‘Engkaulah umat-Ku,’ dan dia akan berkata, ‘Sememangnya Engkaulah Allahku.’ ”


TB ITL: (#2-#22) Aku akan menaburkan <02232> dia bagi-Ku di bumi <0776>, dan akan menyayangi <07355> Lo-Ruhama <07355>, dan Aku berkata <0559> kepada Lo-Ami <05971>: Umat-Ku <05971> engkau <0859>! dan ia <01931> akan berkata <0559>: Allahku <0430>!" [<03808> <03808>]


Jawa: (2-22) Tumuli iku bakal Sunsebar ana ing bumi lan dadi kagunganingSun, lan Ingsun bakal paring piwelas marang Lo-Rukhama, tuwin Ingsun bakal ngandika marang Lo-Ami, iku: Sira iku umatingSun! Dene iku bakal munjuk: Dhuh Allah kawula!”

Jawa 1994: Umat-Ku bakal Daksentosakaké ana ing bumi, sarta Dakparingi kemakmuran sing lubèr. Aku bakal ngetingalaké katresnan-Ku marang wong-wong sing disebut: ‘Lo-Ami’ (dudu umat-Ku). Aku bakal ngandika, ‘Kowé kuwi umat-Ku!’ Lan kowé bakal munjuk, ‘Paduka menika Allah kawula.’"

Sunda: Umat Kami baris tetep maratuh di lemah caina, sina marukti hirupna. Maranehna, anu tadina disebut "Teu Dipikawelas", rek dipikawelas. Anu tadina disebut "Lain Umat Kami", rek disebut "Maraneh teh umat Kami". Sarta jawab maranehna: "Gusti teh Allah sim abdi."

Madura: Bi’ Sengko’ Tang ommat epanyamana odhi’na, ban epaennengnga neptep e nagarana. Ka reng-oreng se enyamae ‘Se Ta’ Ekaneserre’ Sengko’ noduwagiya ja’ reng-oreng jareya bi’ Sengko’ ekaneserre, ban ka reng-oreng se esebbut ‘Banne Tang Ommat’ bi’ Sengko’ ekoca’a, ‘Ba’na Tang Ommat’. Reng-oreng jareya bakal nyaoda bariya, ‘Junandalem Allah abdidalem sadaja.’"

Bali: Ulun lakar ngamanggehang kaulan Ulune di gumine ene, tur nadiang ia gemuh landuh. Ulun lakar nyinahang tresnan Ulune teken anake ane kadanin: “Lo-Ruhama”, muah teken anake ane kadanin“Lo-Ami”. Ulun lakar ngandika: “Kita kaulan Ulune,” tur ditu ia pada matur: “Palungguh IRatu Widin titiange.”

Bugis: Uwébbui matu umma’-Ku tuwo saléwangeng sibawa mattette ri wanuwanna mennang. Lao ri mennang iya riteppué ‘Iya Dé’é Riyamaséi’ Uwappaitangngi matu makkedaé Uwamaséiwi mennang, sibawa lao ri mennang iya riteppué ‘Tenniya Umma’-Ku’ Upowadai matu, ‘Iko Umma’-Ku’. Mappébaliwi matu mennang makkuwaé, ‘Iko ritu Allataalata.’"

Makasar: LaKupa’jari salewangangi tallasa’na ummakKu siagang ammantang tuli ri pa’rasanganna ke’nanga. Ri ke’nanga nigallaraka ‘Tenaya Nikamaseangi’ laKupappicinikangi angkanaya Kukamaseangi ke’nanga, na ri ke’nanga nigallaraka ‘Teai UmmakKu’, laKukanai, ‘Ikau Ngaseng UmmakKuko’. Lappiali ke’nanga kamma anne, ‘IKatte Allata’alana ikambe.’"

Toraja: (2-22) Attu iato la Kuamboran Kaleku tu tau iato mai lan tondok sia la Kukamasei tu Lo-Ruhama sia Kukua lako Lo-Ami; Ikomo tu taungKu. Anna ma’kada nakua: Kamu tu Kapenombangku.

Karo: Kupetetap bangsangKu ringan i bas negeri e; man si "La-ikelengi" kucidahken keleng ateKu, man bangsa si gelarna "La-bangsangKu," Kukataken: "Kam kap bangsangKu." Emaka ialoina Aku, "Kam kap Dibatangku."

Simalungun: (2-22) anjaha tidahkonon-Ku ma ia Bangku i tanoh in. Marholong ni uhur ma Ahu bani si Lo-Ruhama (Na so hinaholongan) anjaha hatahonon-Ku ma hubani si Lo-Ammi (Seng bangsangku), ʻBangsang-Ku do ho,ʼ anjaha ia mangkatahon, ʻHam do Naibatangku.ʼ”

Toba: (2-25) Dung i saburhononku ma nasida di ahu di tano i jala asianku ma Nai Sohinasian, jala dohononku ma tu Lo Ami: Bangsongku do ho! Jala dohononna ma: Ale Debatangku!


NETBible: Then I will plant her as my own in the land. I will have pity on ‘No Pity’ (Lo-Ruhamah). I will say to ‘Not My People’ (Lo-Ammi), ‘You are my people!’ And he will say, ‘You are my God!’”

NASB: "I will sow her for Myself in the land. I will also have compassion on her who had not obtained compassion, And I will say to those who were not My people, ‘You are My people!’ And they will say, ‘ You are my God!’"

HCSB: I will sow her in the land for Myself, and I will have compassion on No Compassion; I will say to Not My People: You are My people, and he will say: You are My God.

LEB: I will plant my people in the land. Those who are not loved I will call my loved ones. Those who are not my people I will call my people. Then they will say, ‘You are our God!’"

NIV: I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called ‘Not my loved one’. I will say to those called ‘Not my people’, ‘You are my people’; and they will say, ‘You are my God.’"

ESV: and I will sow her for myself in the land. And I will have mercy on No Mercy, and I will say to Not My People, 'You are my people'; and he shall say, 'You are my God.'"

NRSV: and I will sow him for myself in the land. And I will have pity on Lo-ruhamah, and I will say to Lo-ammi, "You are my people"; and he shall say, "You are my God."

REB: Israel will be my new sowing in the land, and I shall show love to Lo-ruhamah and say to Lo-ammi, “You are my people,” and he will say, “You are my God.”

NKJV: Then I will sow her for Myself in the earth, And I will have mercy on her who had not obtained mercy; Then I will say to those who were not My people, ‘You are My people!’ And they shall say, ‘ You are my God!’"

KJV: And I will sow her unto me in the earth; and I will have mercy upon her that had not obtained mercy; and I will say to [them which were] not my people, Thou [art] my people; and they shall say, [Thou art] my God.

AMP: And I will sow her for Myself anew in the land, and I will have love, pity, {and} mercy for her who had not obtained love, pity, {and} mercy; and I will say to those who were not My people, You are My people, and they shall say, You are my God!

NLT: "At that time I will plant a crop of Israelites and raise them for myself! I will show love to those I called ‘Not loved.’ And to those I called ‘Not my people,’ I will say, ‘Now you are my people.’ Then they will reply, ‘You are our God!’"

GNB: I will establish my people in the land and make them prosper. I will show love to those who were called “Unloved,” and to those who were called “Not-My-People” I will say, “You are my people,” and they will answer, “You are our God.”

ERV: I will sow her many seeds on her land. To Lo-Ruhamah, I will show mercy. To Lo-Ammi, I will say, ‘You are my people.’ And they will say to me, ‘You are our God.’”

BBE: And I will put her as seed in the earth, and I will have mercy on her to whom no mercy was given; and I will say to those who were not my people, You are my people, and they will say, My God.

MSG: I'll plant her in the good earth. I'll have mercy on No-Mercy. I'll say to Nobody, 'You're my dear Somebody,' and he'll say 'You're my God!'"

CEV: I will scatter the seeds and show mercy to Lo-Ruhamah. I will say to Lo-Ammi, "You are my people," and they will answer, "You are our God."

CEVUK: I will scatter the seeds and show mercy to Lo-Ruhamah. I will say to Lo-Ammi, “You are my people,” and they will answer, “You are our God.”

GWV: I will plant my people in the land. Those who are not loved I will call my loved ones. Those who are not my people I will call my people. Then they will say, ‘You are our God!’"


NET [draft] ITL: Then I will plant <02232> her as my own in the land <0776>. I will have pity <07355> on ‘No <03808> Pity <07355>’ (Lo-Ruhamah). I will say <0559> to ‘Not <03808> My People <05971>’ (Lo-Ammi), ‘You <0859> are my people <05971>!’ And he <01931> will say <0559>, ‘You are my God <0430>!’” <<  Hosea 2 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran