Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [EVD]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 : 14 >> 

EVD: He spent everything that he had. Soon after that, the land became very dry, and there was no rain. There was not enough food to eat anywhere in that country. The son was hungry and needed money.


AYT: Ketika ia sudah menghabiskan semuanya, terjadilah bencana kelaparan yang hebat di negeri itu, dan ia pun mulai berkekurangan.

TB: Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan iapun mulai melarat.

TL: Setelah dihabiskannya kesemuanya, jadilah suatu bala kelaparan yang dahsyat di dalam negeri itu; maka ia pun mulai merasa kekurangan.

MILT: Dan setelah menghabiskan semuanya, terjadilah kelaparan yang hebat di negeri itu, dan dia mulai kekurangan.

Shellabear 2010: Setelah semuanya habis, terjadilah kelaparan besar di seluruh negeri itu sehingga ia mulai berkekurangan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah semuanya habis, terjadilah kelaparan besar di seluruh negeri itu sehingga ia mulai berkekurangan.

Shellabear 2000: Setelah semuanya habis, terjadilah kelaparan besar di seluruh negeri itu sehingga ia mulai merasa kekurangan.

KSZI: Setelah dia menghabiskan kesemua wangnya, suatu kebuluran yang teruk berlaku di negeri itu dan dia dalam keadaan serba kekurangan.

KSKK: Setelah menghabiskan semuanya, ia mulai melarat ketika bencana kelaparan yang hebat menimpa negeri itu.

WBTC Draft: Di sana ia menghambur-hamburkan uangnya dengan berfoya-foya. Ketika ia sudah menghabiskan uangnya, terjadilah bencana kelaparan di seluruh negeri. Ia mulai melarat.

VMD: Di sana ia menghambur-hamburkan uangnya dengan berfoya-foya. Ketika ia sudah menghabiskan uangnya, terjadilah bencana kelaparan di seluruh negeri. Ia mulai melarat.

AMD: Ketika semua miliknya sudah habis, terjadilah bencana kelaparan yang hebat di seluruh negeri itu. Ia kelaparan dan membutuhkan uang.

TSI: Akhirnya habislah semua uangnya itu. Dan terjadilah bencana kelaparan yang luar biasa di seluruh negeri itu. Dan dia pun mulai miskin dan kelaparan.

BIS: Ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar, sehingga ia mulai melarat.

TMV: Dengan cepat wangnya habis. Pada masa itu kebuluran yang teruk melanda seluruh negeri itu, lalu hidupnya melarat kerana dia tidak mempunyai apa-apa.

BSD: Akhirnya uangnya habis. Pada suatu waktu, terjadi kelaparan di negeri itu. Anak bungsu itu mulai hidup melarat.

FAYH: Ketika uangnya habis, bahaya kelaparan yang hebat sekali melanda negeri itu dan ia jatuh melarat.

ENDE: Dan sesudah diboroskannja segala hartanja, daerah itu ditimpa bentjana kelaparan dan iapun mulai melarat.

Shellabear 1912: Setelah dibelanjakannya sekaliannya, maka jadilah suatu kelaparan yang besar dalam negeri itu; barulah ia merasai kekurangan.

Klinkert 1879: Hata satelah soedah dihabiskannja samoewanja bangkitlah dalam negari itoe soeatoe bela kalaparan jang besar, maka ijapon moelai kakoerangan.

Klinkert 1863: Kapan soedah dihabisken samowanja, lantas djadi satoe bela kalaparan besar dinegari itoe, maka dia moelai kakoerangan.

Melayu Baba: Bila dia sudah blanjakan smoa, jadi satu klaparan yang bsar di dalam itu negri; bharu-lah dia mula'i mnjadi ssak.

Ambon Draft: Maka manakala ija su-dahlah menghabiskan segala sasawatu, djadilah sawatu kalaparan besar-besardidalam tanah itu, dan mula; ilah ija merasa kakurangan.

Keasberry 1853: Shahadan apabila sudah diblanjakannya skalian, hata maka dalam nugri itupun burbangkitlah suatu klaparan yang busar; maka iya pun jadilah kakurangan.

Keasberry 1866: Shahadan apabila sudah diblanjakannya skalian, hata maka dalam nŭgri itu pun bŭrbangkitlah suatu kŭlaparan yang bŭsar, maka iya pun jadilah kŭkorangan.

Leydekker Draft: Dan satelah sudah 'ija menghabiskan segala sasawatu, maka datanglah kasukaran kalaparan jang besar pada benowa 'itu djuga: maka 'ija djuga memula`ij rasa kakurangan.

AVB: Setelah dia menghabiskan kesemua wangnya, suatu kebuluran yang teruk berlaku di negeri itu dan dia dalam keadaan serba kekurangan.

Iban: Lebuh semua reta iya udah abis, lapar pungkang lalu nyadi di serata menua nya, lalu iya belabuh suntuk.


TB ITL: Setelah dihabiskannya <1159> <846> semuanya <3956>, timbullah <1096> bencana <2478> kelaparan <3042> di <2596> dalam negeri <5561> itu <1565> dan <2532> iapun <846> mulai <756> melarat <5302>. [<1161>]


Jawa: Bareng wis entek kabeh, ing tanah kono ana pailan kang nggegirisi, dheweke banjur wiwit nandhang kakurangan.

Jawa 2006: Kapinujon ing tanah kono ana paceklik kang nggegirisi, wong anom mau banjur wiwit nandhang kacingkrangan.

Jawa 1994: nganti dhuwité mau entèk ludhes. Kacrita ing negara kono ana pailan gedhé, mangka bocah mau wis ora duwé apa-apa.

Jawa-Suriname: Nang negara kono ndilalahé ènèng kekurangan pangan sing gedé. Lah botyah mau wis ora nduwé apa-apa.

Sunda: Sanggeus duitna beak, eta nagri katarajang bahla kalaparan; hirupna si bungsu geus muluntu.

Sunda Formal: Barang duitna beak, datang bae paceklik, si bungsu mimiti malarat.

Madura: E bakto pessena la tadha’ kabbi, e nagara jareya laju badha laep raja, sampe’ kana’ jareya malarat.

Bauzi: Labihadume modeha ame bak lam gi di neà faasi bohulali dam gi idoali fole. Labihàmu domuàda laha na àhàki beo.

Bali: Sasampun jinahipune telas sami, raris ring negarane punika wenten sayah ageng tur ipun ngawitin mlarat.

Ngaju: Katika duite lepah-lingis, maka hong lewu te aton lembut lau je paham, sampai ie nampara susah belom.

Sasak: Sewaktu selapuq kẽpẽngne bis, lẽq negeri nike araq musibah kelapahan saq belẽq, sehingge ie mulai melarat.

Bugis: Cappu manennana dowina, poléni akkadéreng maseroé ri wanuwaéro, angkanna mammulani mappeddi-peddi.

Makasar: Na ri wattunna la’busu’mo doe’na, sitabang naalle tommi cipuru’ lompo anjo pa’rasanganga. Sa’genna appakkaramulami a’jari susa tallasa’na anjo anaka.

Toraja: Pakalan tonna puramo umpamalei tu apanna, saemi karorian pannang lan lu tondok iato, randukmi kapu’duran.

Duri: Ia tonna cappu' ngasanmo to doi'na, jajimi to karorian la'da' jio to nanii, anna gaja sussa katuoanna.

Gorontalo: Tou ma lopulita nga'amila harataliyo, lipu boyito ilodungga lo polobiti da'a, tunggulo tiyo ma ilepita da'a.

Gorontalo 2006: Tou̒ doilio malo pulito ngoa̒amila, lipu boito ilodungga lo polobiti daa̒, tilinggula tio masilikisa.

Balantak: Sarataa giigii' doi'na nokabus, na lipu' iya'a ia takaimo sa'angu' repaan pololuan men dodoa, pataka ia nuntumbeimo marepa.

Bambam: Tappana tappu' doi'na, siampu' duka' nahua kakobeam indo botto naongei lambi' ussi'dim kamasussaam.

Kaili Da'a: Sangga naopu puramo doina, najadimo oromate ri ngata etu sampe i'a nompamula namateoro.

Mongondow: Naonda in doitnya nodaitdon komintan, kotaí inta binaya'annya tatua kino antugan im malarat, sahingga sia mulaidon doman mokorasa kon susah sin diaídon ko'onu bo onu.

Aralle: Tahpana puha asang yato doi'na, ya' sipatu tunne' di hao yato di bohto ang naongei sule tempo kabuhohangang, lambi' luipano katuhoanna yato änä'.

Napu: Opemi doina, arami rimi mahile i lalu tampo iti, duuna meahi-ahi tuwona.

Sangir: Sarạeng doite seng nasuẹ e kěbị, nariadi su wanua ene kal᷊ahutung marasai, hakịu i sie nanětạ e nikakawusange.

Taa: Wali tempo puramo kasuginya, tempo etu ratamo oro juku ri tana etu. Wali ngkai etu taa kojo gana to rapake.

Rote: Lelek doi na basa la'iesa kana boema, la'a matuaina da'di nai nusak ndia, nalosa ana mulai naleu-nalaak leona.

Galela: Ma orasi awi pipi qamata-mataka, de o bare ilalamo idadi so o ino ihiwa o doku magenaka, sidago awi oho foloi isusa.

Yali, Angguruk: Aren angge obog toho eleg atisimu weregman o ino suburu obok laharisimu malik ino suburu obok toho welatisi.

Tabaru: Gedagee 'awi pipi 'ibootokau de 'o baulaco ma kiamati 'idadi ma daeraaka ge'ena, so wosaigalere.

Karo: Kenca keri ibahanna duitna e, jadi me kelihen i bas negeri e, janah mulai me iakapna suhsah.

Simalungun: Dob iboiskon haganupan ai, masa ma lohei maningting i nagori ai, anjaha ia pe mulai ma marhahurangan.

Toba: Dung dipasuda saluhutna i, masa ma haleon potir di na saluat i, jadi dohot ma ibana mamungka rapar.

Dairi: Kerri kessa karinana kèpèngna idi, masa mo i nagerri idi lèhè mbellen, nai gabè mpersuk mo iakap.

Minangkabau: Baru pitihnyo lah abih kasadonyo, tajadilah musin lapa nan sabana padiah di nagari tu, sainggo iduiknyo muloi mularaik.

Nias: Me no ahori gefenia fefu, alua lofo sebua ba danõ andrõ, irege ibõrõtaigõ numana ia.

Mentawai: Kasappurat bulagatnia, aiipó aibara pulajeat ka laggai nenda, oto taddaakénangan iorik pulalaje.

Lampung: Waktu duitni bela unyinni, di negeri seno tejadi kebetohan di dipa-dipa, hingga ia mulai melarat.

Aceh: Watée péng jih ka habéh banmandum, teuka kheueh lam nanggroe nyan musém deuk nyang parah lumpah na, sampoe aneuëk nyan ka meukarat lumpah na.

Mamasa: Pura asanni doi'na, kendekmi karorian dio inde lembang nangeie napolalan naparanduk pole' masussa nasa'ding.

Berik: Doini jemna seyaftersus aa galap bartanaram, wisi unggwandusa ga etamwena negeri jeiserem jebe, angtane negeri jeiserem seyafter amkom fom ge terbili. Ane tanna jeiserem apgal jigala fas afa jam domolyan.

Manggarai: Du taungs néngn ga, tuag darém mésé oné tana hitu, hia ga wangkag heperhamatn.

Sabu: Ta alla le hari-hari ne doi no he, ta jadhi ke lua menganga do dhai ladhara-wata menganga, ta jhari le ke no ta hedui ri kehia.

Kupang: Waktu dia pung doi abis ju, itu negrí kaná musim lapar yang hebat, sampe dia ju idop malarat.

Abun: Pa kamo su bi sugum or kadit an sa, mo bur ne yé ku sukonde sye anato pa ne yo ku sugit wa an git yo mo nde.

Meyah: Gij mona ongga ofa efen fifi nomnaga oisa fob, beda mosona eteb ongk rusnok rufoukou ongga ringker gij monuh insa koma. Beda mosona ongk ofa tein.

Uma: Ka'oti doi-na omea, ria-mi oro' hi ngata toe, duu'-na mpe'ahii'-mi tuwu'-na.

Yawa: Weti apa doije mewen mbintabo ai, muno arono naije tavon munijo namije marore tami rai, weti arikainye umaso aarebe.


NETBible: Then after he had spent everything, a severe famine took place in that country, and he began to be in need.

NASB: "Now when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to be impoverished.

HCSB: After he had spent everything, a severe famine struck that country, and he had nothing.

LEB: And [after] he had spent everything, there was a severe famine throughout that country, and he began to be in need.

NIV: After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need.

ESV: And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need.

NRSV: When he had spent everything, a severe famine took place throughout that country, and he began to be in need.

REB: He had spent it all, when a severe famine fell upon that country and he began to be in need.

NKJV: "But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want.

KJV: And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.

AMP: And when he had spent all he had, a mighty famine came upon that country, and he began to fall behind {and} be in want.

NLT: About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve.

GNB: He spent everything he had. Then a severe famine spread over that country, and he was left without a thing.

ERV: After he spent everything he had, there was a terrible famine throughout the country. He was hungry and needed money.

BBE: And when everything was gone, there was no food to be had in that country, and he was in need.

MSG: After he had gone through all his money, there was a bad famine all through that country and he began to hurt.

Phillips NT: And when he had run through all his money, a terrible famine arose in that country, and he began to feel the pinch.

DEIBLER: After he had spent all his money, there was a great famine throughout that country. And soon he did not have enoughfood to eat.

GULLAH: Atta e done spen all e hab, a dry drought come shru oba all dat place an people ain hab nottin fa nyam. Hongry come ta dat son doorstep. E ain hab nottin.

CEV: He had spent everything, when a bad famine spread through that whole land. Soon he had nothing to eat.

CEVUK: He had spent everything, when a bad famine spread through that whole land. Soon he had nothing to eat.

GWV: He had nothing left when a severe famine spread throughout that country. He had nothing to live on.


NET [draft] ITL: Then <1161> after he had spent <1159> everything <3956>, a <3042> severe <2478> famine <3042> took place <1096> in <2596> that <1565> country <5561>, and <2532> he <846> began <756> to be in need <5302>. <<  Lukas 15 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran