Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

1So, ai dodiao nipipiricaya, nako o habari qaloloha ngohi tinisihohabari nginika gena, ngohi todupa la ngini niosininga kali. O habari magena ngini niaqehe qalohaka, de sidago o orasi manena naga to ngini nia piricaya gena igogou qaputuru.

2De ma ngale o habari qaloloha magegena so ngini aku nia dorouno nisisalamati, hitilahi ngini nimasigocoho qaputuru o demo kiaka ngohi tinisihohabari nginika. Upa sidago to ngini nia piricaya gena ma faida ihiwa.

3Sababu o dodoto foloisi ilalamo gena ngohi tamake iqomaka, magena tatota tinisidiado nginika. Ena gena, ma ngale to ngone nanga dorou gena ma Kristus kanaga wosoneka, maro o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka.

4De lo ma Kristus Una magena wipoosuka, de o wange saangeka de o soneno iwisioho kali, maro o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka.

5Qabolo de Una womasimane o Petruska, de lo Awi nyawa wimomote yamogiowo de sinoto yangoduka.

6De ipasaka, Una womasimane Awi nyawa wimomote o bolu moi gena yaratu motoha ifoloika. Ona gena ngaroko yamuruo naga isoneka, duma o orasi manena naga ona ma binuka ka iohosi.

7Ipasaka, de Una lo womasimane o Yakobuska, de kagena o bi rasul yangoduka.

8De ma dodoguka, Una lo womasimane ngohi masireteka, ngaroko ngohi gena imatero maro o ngopa moi awi orasi yaado waasi de wisibuoka.

9Sababu ma ngale iqomaka ngohi o Gikimoi Awi gogobu tasangisaraka, so nakoso ngohi de ai dodiao o bi rasul ona magena, ngohi manena bilasu ihoromati ikurangi de lo itiaiwa ngohi manena isironga o rasul moi.

10Duma ma ngale o Gikimoi Awi laha so ngohi kanaga aku todadi maro o Jou Yesus Awi rasul moika. De lo to Una Awi laha gena, to ngohi ai oho ma rabaka kanaga de ma sopo. Ngohi gena tomanara foloisi qatubuso de o bi rasul ma binuka. Ngaroko igogou ngohi tomanara qatubuso, magena to ngohi ai buturu qasowo, duma o Gikimoi Awi laha kanaga ngohi isiputuru.

11So ngaroko ngohi masirete o habari qaloloha ngini tinisihabari eko o rasul ma somoa lo inisihabarika gena, qadoohawa. Duma ma lamo gena o habari qaloloha magegena kanaga ngini niopiricayaka.

12So nakoso o habari ma ngale ma Kristus o soneno wisioho kali gena ngomi minisihabari nginika, de igogou idadiwa ngini magena nitemo o nyawa la kanaga isoneka, ona magena yaakuwa ioho kali.

13Nako igogou o nyawa la kanaga isoneka, ona magena done akuwa ioho kali, magena ma ngale lo ma Kristus yaakuwa wisioho kali.

14De nakoso yaakuwa ma Kristus o soneno wisioho kali, de o habari qaloloha misihohabari gena ma faida ihiwa, de komagena lo nia piricaya lo ma faida ihiwa.

15De ma boboloi, nako o demo magena itiai, de ma ngale gena ngomi asa mitodamato, sababu ngomi mitemoka o Gikimoi ma Kristus o soneno iwisioho kali. Duma nako posiade-ade, igogou o nyawa isosone yaakuwa ioho kali, gena de ma ngale o Gikimoi ma Kristus iwisioho kali gena qasowo.

16Sababu nakoso o nyawa isosone yaakuwa isioho kali, de igogou yaakuwa ma Kristus lo wisioho kali.

17De nakoso yaakuwa Una wisioho kali, de to ngini nia piricaya gena ma faida ka ihiwa, de ngini ka o dorou ma raba kasi.

18De lo o nyawa wipipiricaya la isoneka, ona magena de manga ngongano ihiwaka, so ona dede o Gikimoi gena imakitingaka.

19Nakoso ngone nanga ngongano ma Kristuska gena de ma faida ka cawali ma orasi o dunia manenaka de ka poohosi, de o nyawa o duniaka yangodu gena kanaga ngone popiricaya manena foloisi pobodito.

20Duma ma Kristus igogou-gogou o soneno iwisioho kali. De Una iwisioho kali woqomaka la wodadi maro o jaji moi, kiaka to Gikimoi Awi nyawa nakoso isone de done asa ona lo wasioho kali.

21Sababu ma ngale o nyawa moi awi dorou so o dunia ma nyawa yangodu bilasu isone. So komagena lo ma ngale o nyawa moi awi manara so o dunia ma nyawa aku o soneno yasioho kali.

22Ena gena, ma ngale o Adam awi dorou inadahe ngone inangoduka, so o dunia ma nyawa yangodu bilasu isone. So komagena lo ma ngale o nyawa aku imarimoi de ma Kristuska, so ona yangodu asa o soneno yasioho kali.

23Duma o nyawa isosone la kanaga yasioho kali gena moi qabolo de asa moili, so ma nonomaka magena ma Kristus, de ma duuruka ma orasi done Una wahino kali de to Una Awi nyawa asa yasioho kali.

24Magena qabolo de o dunia ma dodogu ma orasi gena asa imasidiado. Gena ma orasi ma Kristus o bi bobareta de o bi kuasa qangodu-ngodu wasisaka, qabolo de to Una Awi kolano ma kuasa gena wosidoa o Baba Gikimoika.

25Sababu ma Kristus bilasu wopareta maro o kolano moi sidago ma orasi to Una Awi lawangi yangodu gena o Gikimoi watura kasi.

26So done ma orasi Awi nyawa yangodu wasioho kali de ona asa yosone kawa gena, aku ngone potemo Una Awi lawangi kiaka kanaga watutura ma dodoguka, ena gena o sone.

27Ngone panako igogou ma Kristus bilasu o bi moi-moi qangodu wakolano, sababu kanaga isilefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "O Gikimoi waaka so o bi moi-moi gena qangodu iwisigise Unaka." Igogou, magena ma rabaka iwosawa o Gikimoi masirete, sababu Una magegena waaka so o moi-moi qangodu gena ma Kristus wisigise.

28So ma orasi done waaka so o moi-moi qangodu gena ma Kristus wisigise, de ma Ngopa gena Una masirete asa o Gikimoi wisigise, sababu maro ngohi iqomaka totemo, o Gikimoi gena ka womatengo waaka so o moi-moi qangodu gena Una wisigise. So o orasi manena de isikahika, o Gikimoi asa o bi moi-moi o kia naga gena qangodu-ngodu wapareta de lo Awi ronga asa foloisi ilamo.

29So nakoso igogou o Gikimoi o nyawa o soneno wasioho kali gena qasowo, de igogou o nyawa la kanaga yaosi isitagali o nyawa isosone, gena ma faida he ihiwa bai! Awadede! Nako komagena, magena de ma ngale upa he ma gogosi isitagali isosone yaaka komagena.

30De lo nako ngomi gena, kanaga o orasi isigeto-geto ma ngale mia manara, o habari qaloloha misihohabari gena, asa o sangisara ma rabaka mitagi. Nakoso igogou isosone done yasioho kawa, de mia sangisara magena lo ma faida kanaga ihiwa bai!

31Ai dodiao nipipiricaya, o wange isigeto-geto ngohi totemo ma ngale ai manara, o habari qaloloha tosihohabari gena, nagala igogou ngohi asa itooma bai! O Gikimoi wanako ma ngale ngini nanga Jou Yesus Kristus niwipiricayaka, so igogou to ngohi ai siningaka foloi isanangi. De komagena lo o Gikimoi wanako igogou-gogou to ngohi ai sangisara kanena foloisi ilamo.

32Kanena o Efesus ma kotaka ma moiku de ngohi kanaga o bi nyawa ma dorou tamake, manga edekati gena ngohi ilawangi, maro o haiwani ilalago la kanaga asa igoli. So nakoso ngohi ai oho o dunia manenaka kanaga o sangisara maro komagena tamake de, kodo, magena ma faida asa ihiwa, hitilahi ngohi de ai ngongano la done o soneno asa isioho kali. Duma nakoso idadiwa o nyawa isosone done yasioho kali, igogou foloisi qaloha la ngone pooho imatero maro o nyawa itemo komanena, "Hino la o wange manena pooqo de poudo la foloi posanangi, sababu nagala ilangi de ngone asa posone."

33Upa sidago ngini gena inikulaika. Hika nisosininga! Nakoso ngone pomadodiao dede o nyawa ma dorouka, igogou ngone done to ona manga gogoho asa pamote. Ma ngale gena, nakoso ngini niamote o nyawa la kanaga itemo isosone done yasioho kawa, de ngini gena asa inikulaika.

34Asitagala! Hika nia sininga gena itiai kali. Bilasu o dorou niaaka kawa bai! Kanaga ngini nimuruo naga o Gikimoi niwinako itiai waasi. Magena totemo la ma ngale ngini tinisimaqe.

35Igogou, nagala kanaga o nyawa itemo, "Idodooha so o nyawa manga sone ma bake gena yasioho kali. Nakoso ona yasioho kali, de to ona manga rohe gena idodooha."

36We! De nia demo komagena nifuma bai! Nako o kia naga moi o tonaku niodadato gena, asa ioho waasi, ka cawali o gisisi magena o tonaku isone iqoma.

37De o kia naga niodadato gena, ka cawali o gisisi imatengo, ngaroko o tamo ma gisisi eko o gisisi ma somoali. De ioho qaasu-asu gena, hiwa bai niodato, ka cawali ma gisisi.

38Duma o gisisi niodadato gena o Gikimoi kanaga wasioho sidago idadi o goho de ma roheka eko ma tageka, imatero maro to Una Awi dupa, so o gisisi la ioho gena yamote moi-moi de ma sihino.

39De komagena lo o bi moi-moi o duniaka iooho, ma rohe ma jamani gena he imaterowa. Nako o nyawa gena, to ona manga rohe de manga jamani paramoi. Nako o namo gena, maena ma rohe ma jamani o paramoili. Nako o nao gena, maena ma rohe de ma jamani paramoi kali. O haiwani moi-moi kanaga to ena ma rohe de ma jamani ipaparamoi.

40De lo o bi moi-moi o dipaka, maro o wange, o ngoosa, de o ngoma-ngoma magena imaterowa de o kia naga o tonaka. O kia naga o dipaka gena de ma loha paramoi, de o kia naga o tonaka gena de ma loha paramoili.

41O wange kanaga de ma loha moi, de o ngoosa lo kanaga de ma loha moili. De o ngoma-ngoma kanaga lo de ma loha moi kali, de o ngomamoi-ngomamoi gena kanaga de ma loha ipaparamoi.

42So komagena lo o nyawa manga sone ma bake la kanaga yasioho kali. O sone ma bake la kanaga yapoosuka, magena asa iwaro de ibaka. Duma nakoso o sone ma bake gena isioho kali, de magena asa iwaro de ibaka kawa.

43O sone ma bake yapopoosu gena, de ma buturu la imanara gena isisa de lo panano qatorou, duma nakoso isioho kali, magena asa idadi qaputuru de pananano qaloha.

44O kia naga yapopoosu gena, o rohe magena ka o duniaka, duma nakoso yasioho kali, magena de o Gurumi Qatetebi ma kuasa imadadi o rohe qamomuane ma ngale ioho o sorogaka. Nakoso o rohe la kanaga o duniaka, de igogou kanaga lo o rohe ma ngale ioho o sorogaka.

45Kanaga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo, "O nyawa ma nonoma, gena o Adam, o Gikimoi Awi woma gena wosiwuwu o nyawa magenaka so una woohoka." Duma ma Kristus, Una magena wisironga lo o Adam ma dodogu, ka Una magena done wonahihike o oho ka sidutu ikakali.

46Duma o rohe ma nonomaka, o Gikimoi wosidadadi gena, upa o rohe itotiai o sorogaka. Una wosidadi iqomaka o rohe itotiai o duniaka. Qabolo de Una done asa o rohe itotiai o sorogaka magena wosidadi.

47O nyawa ma nonoma gena o tonano wosidadi la ioho o dunia manenaka. Duma ma Kristus, Una maro o Adam ma sinotoka, Una magena Awi sihino ka o sorogano.

48O nyawa moi-moi o duniaka kanaga de manga rohe maro o Adam awi rohe, una magena o nyawa ma nonoma o tonano wisidadika. Komagena lo ma Kristus Awi nyawa moi-moi done o orasi ma simaka asa kanaga de manga rohe o sorogano maro Una Awi rohe lo o sorogano.

49So komagena lo ngone o orasi manenaka de nanga rohe maro o Adam awi rohe la o duniaka pooho. De o orasi ma simaka ngone done asa de nanga rohe maro ka ma Kristus Awi rohe la pooho o soroga ma rabaka.

50Ai dodiao nipipiricaya, to ngohi ai ngale gena komanena: to ngone nanga rohe kiaka de o lake de lo o au gena done ibaka, so idadiwa o Gikimoi Awi pareta o sorogaka pooho, sababu o soroga magena kanaga ikakali.

51Nimasidodiahi! Ngohi asa ngini tinisingangasu o kia naga moi o nyawa yananako waasi de o orasi manena o Gikimoi kanaga wonasimane ngoneka. Done ma orasi o Jou Yesus wahino kali gena, ngone posone inangodu waasi, de ngaroko poohosi eko posoneka, duma inangoduka asa o rohe qamomuane pamake.

52Magena asa inasitodokano idadi, ma deka gena maro nanga lako itawi ka ma moi, de ma orasi o dunia ma dodoguka o Gikimoi Awi trompet yawuwu. Sababu o trompet magena yawuwuka, de isosone asa yasioho kali de o rohe kiaka ibaka kawa, so aku ioho ka sidutu ikakali. De ngone la kanaga poohosi nanga rohe asa inatagali.

53Sababu ngone nanga rohe la kanaga done isosone de ibabaka, magena asa yatagali idadi maro o rohe kiaka kanaga isone kawa de ibaka kawa.

54De ma orasi nanga rohe gena igogou yatagalika, de magena asa isiganapu o demo o kia naga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka gena komanena, "O Gikimoi kanaga o sone wasisa, so o sone gena imahiwaka!"

55"So, o sone! Ngona gena he ituraka! O sone ma buturu gena ihiwaka o nyawa yasangisara!"

56O dunia ma nyawa bilasu isone, sababu ona de manga dorou. De ma ngale manga dorou so ona bilasu yasangisara, sababu ona o Gikimoi Awi bobita yatilakuka.

57Duma hino la ngone nanga sukuru patide o Gikimoika bai! Una magegena o dorou ma kuasano ngone wonapalakoka, maro nanga saturu waturaka, sababu nanga Jou Yesus Kristus Awi manara ngoneka.

58So, ai dodiao nipipiricaya, ngini tinidododara so hika nia piricaya gena nisiputuru, sidago nia piricaya lo nisitatapu igogou. De lo o Jou Yesus Awi manara gena hika nikaeli niaaka, sababu ngini nianako ma ngale ngini de Una nimarimoika, so nia manara qatotubuso gena bilasu de ma faida de lo ma sopo. <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran