Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 >> 

1O wange moiku de o balastengi itotolomu yadala de o bi nyawa yadala manga sininga qatotorou o bi kawasa yahoholu, ona magena lo yahino la o Yesus Awi dodoto gena yoise.

2Kagena de o Farisi ma nyawa de lo o bi guru agama ona magena asa imaridemo onaka, de yotemo, "Asitagala! Una gena wadodiao de wooqo dede o bi nyawa ma dorou ona magena."

3So Una waade-ade onaka, wotemo komanena,

4"Tosiade-ade, kanaga nanga dodiao moi de awi duba o ratu moi. Nakoso o duba ma sidongirabano moi isisa, done o kia asa waaka. Igogou, una asa o duba morisiwo de siwo o doroka gena waqohaka, de wotagi o duba isisisa moi wasari sidago wamake.

5De nakoso o duba magena wamakeli, igogou una asa ifoloi winali. Winali so o duba ngai moi magena wamoku

6de waaho awi tahuka. Qabolo de awi dodiao de awi nyawa imakokadateku, ona magena waaso de wotemo, 'Hino la ninali dede ngohi. Sababu ai duba moi isisisa magena tamake kali.'

7Ngohi totemo, nakoso o nyawa moi la kanaga de awi dorou eko de ami dorou so una eko muna magena imatoba de imatoduba, de o sorogaka asa o nali ilamo, de lo o nali magena asa foloi ilamo de o nali ma ngale o nyawa yamorisiwo de siwo, kiaka manga sininga itotiai so upa he imatoba de imatoduba."

8"Tosiade-ade kali, o ngopeqeka moi kanaga de ami pipi o salaka ngai mogiowo, de done ngai moi isisaka. O kia asa maaka. Muna asa ami tahu masesa de ami poci matupu, mosisari kiaka isisisa sidago o pipi magena mamake.

9Ma orasi muna o pipi magena mamakeka, de asa maaso ami dodiao de lo ami nyawa imakokadateka, de motemo onaka, 'Hino la ninali dede ngohi. Sababu ai pipi moi isisisa magena tamake kali.'

10Komagena lo o Gikimoi Awi malaikat-malaikat yanali sababu o nyawa moi, nakoso awi dorou eko ami dorou imatoba de imatoduba."

11So o Yesus wotemo kali, "Kanaga o nyawa moi de awi ngopa yanau yasinoto.

12Ma nongoru wotemo awi babaka, 'Baba, to ngona ani pusaka gena togolo, o orasi manena bato ai gimina magena noihike ngohika.' So ma baba awi pusaka magena wositoku awi ngopa yasinotoka.

13O wange muruo naga ipasaka, de ma nongoru una magena awi gimina gena wosiija, qabolo de wotagi o doku ikukuruka. Kadoka una awi oho ka worarame moi so awi pipi wosigoguule sidago wamataka.

14Ma orasi awi pipi qamata-mataka, de o bare ilalamo idadi so o ino ihiwa o doku magenaka, sidago awi oho foloi isusa.

15So una wotagi o doku ma nyawa moika, wodupa womanara la o gaji wamake. O doku ma nyawa una magena wisulo unaka la awi titi o kurungaka gena una wojaga.

16Una gena wisapi sidago wodupa o titi ma ino gena wooqo. Ngaroko komagena, o nyawa moi lo ihiwa o ino iwihike unaka.

17So kagena awi susa ma rabaka, una asa wamamalo wotemo, 'O bi nyawa imomanara ai babaka to ona magena manga ino ka de ma boloi, duma nako ngohi kanena isapi gena he dangade tosone bai!

18So ngohi asa toliho ai babaka, de totemo unaka: Baba, ngohi kanaga de ai sala o Gikimoika de lo ngonaka.

19Idadi kawa ngohi manena noieto ani ngopa. Lebelaha noieto maro ka ani gilalo moi.'

20Magena de una womajoboka wokahika awi babaka. O tahuka de ma gaku kasi, de awi baba asa wikeleloka. De awi galusiri ibao so womagogora wisibubusu awi ngopa, de wimake una so wikololo de lo wihame.

21So o ngopa magena wotemo, 'Baba, ngohi kanaga de ai sala o Gikimoika de lo ngonaka. Idadi kawa ngohi manena noieto ani ngopa.'

22Duma ma baba ileleleani waaso de wotemo onaka, 'Taika! O baju foloi qaloloha niaqehe, qabolo de niwisitiba unaka. Awi raragako o ali-ali nisitiba, de komagena lo awi qohu lo niacapatoka.

23Qabolo de o sapi ma ngopa qasasaki moi niatago de niatola. Hino la pooqo porarame de nanga nali ilamo.

24Sababu ai ngopa manena maro wosoneka, duma o orasi manena asa wooho kali. Una wisisaka, duma o orasi manena asa towimake kali.' So ona asa yorarame.

25O orasi magena o ngopa woriria una magena kanaga o doroka. Ma orasi una woliho de o tahu wadumuka, eh, woise o lipa de o gosoma ma ili de lo yoselo-selo.

26So una gena woleleleani moi wiaso de wosano, 'O kia idadi kagena o tahuka.'

27Woleleleani una magena wotemo, 'Tuangi, ani nongoru wolihoka! Ani baba wasulo o sapi ma ngopa qasasaki moi miatola, sababu awi ngopa wisisisa magena asa wimake kali de wososanangi.'

28Woriria una magena asa witoosa sidago woholu o tahuka wowosa. So ma baba wosupu de iwibaja la una wowosa.

29Duma una wotemo, 'Igogou, ma deka manena ka ma ngale ngona, baba, ngohi tomanara tokaeli. De ma moiwa kanaga ani pareta taholu. Ngaroko komagena, ngona o kabi lo noihikewa, la ngohi aku o rarame taaka de ai dodiao.

30De ani ngopa gena de o ngopeqeka isusundali so ani kaya wamataka, duma awadede, ma orasi woliho de ngona asa o sapi ma ngopa qasasaki moi natola unaka.'

31Ma baba wotemo, 'Ai ngopa, ngona salalu kanaga dede ngohi. Ngohi ai arata moi-moi gena qangodu lo ka to ngona.

32Duma ka idadi porarame la imanali de pomore, sababu ani nongoru una magena maro wosoneka, duma o orasi manena asa wooho kali. Una wisisaka, duma o orasi manena asa powimake kali.'" <<  Lukas 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran