Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 7 : 1 >> 

Jawa: Sawuse lelakon iku mau kabeh, nalika jumenenge Sang Prabu Artahsasta, ratu ing nagara Persia, Imam Ezra nuli mangkat, yaiku putrane Sang Seraya, bin Azarya bin Hilkia,


AYT: Hal-hal ini terjadi pada masa pemerintahan Artahsasta, raja Persia. Ezra adalah anak Seraya, anak Azarya, anak Hilkia,

TB: Kemudian dari pada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azarya bin Hilkia

TL: Hata, maka kemudian dari pada yang tersebut itu pada zaman kerajaan Artahsasta, raja Farsi, jadilah ini: Ezra bin Seraya bin Azarya bin Hilkia

MILT: Dan setelah itu, dalam pemerintahan Artahsasta, raja Persia; Ezra anak Seraya, anak Azarya, anak Hilkia,

Shellabear 2010: Setelah peristiwa-peristiwa itu, pada masa pemerintahan Artahsasta, raja Persia, tampillah Uzair bin Seraya bin Azarya bin Hilkia

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah peristiwa-peristiwa itu, pada masa pemerintahan Artahsasta, raja Persia, tampillah Uzair bin Seraya bin Azarya bin Hilkia

KSKK: Sesudah ini, dalam pemerintahan Artahsasta, raja Persia, Ezra, putra Seraya, datang dari Babel. Ia keturunan Azarya, Hilkia,

VMD: Setelah peristiwa itu, selama pemerintahan Raja Artahsasta dari Persia, Ezra datang dari Babel ke Yerusalem. Ezra ialah anak Seraya. Seraya anak Azarya. Azarya anak Hilkia.

TSI: Saya, Ezra, adalah ahli Taurat yang sangat terdidik dalam hukum-hukum TUHAN yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Saya adalah anak Seraya. Daftar leluhur saya mulai dari imam besar yang pertama yaitu Harun, kemudian Eleazar, Pinehas, Abisua, Buki, Uzi, Zeruya, Merayot, Azarya, Amaria, Ahitub, Zadok, Salum, Hilkia, Azarya, Seraya. Beberapa tahun setelah pembangunan rumah TUHAN, saya berangkat dari Babel ke Yerusalem. Sejumlah imam, orang Lewi, para pemusik, penjaga gerbang, dan pekerja rumah TUHAN juga ikut bersama saya. Kami pergi pada tahun ketujuh pemerintahan Raja Artasasta di negeri Persia, tepatnya tanggal satu bulan pertama. Dengan pertolongan Allah, kami tiba di Yerusalem pada tanggal satu bulan kelima. Raja membekali saya dengan apa pun yang saya minta, sebab TUHAN Allah menyertai saya.

BIS: Bertahun-tahun kemudian, ketika Artahsasta memerintah sebagai raja Persia, ada seorang laki-laki bernama Ezra, dari keturunan Imam Agung Harun. Garis keturunannya dari bawah ke atas adalah sebagai berikut: Ezra, Seraya, Azarya, Hilkia,

TMV: Bertahun-tahun kemudian, apabila Raja Artahsasta menjadi raja Persia, ada seorang lelaki bernama Ezra. Dia seorang daripada keturunan Harun, Imam Agung itu, dan salasilahnya adalah seperti berikut: Ezra anak Seraya, anak Azarya, anak Hilkia,

FAYH: INILAH silsilah Ezra, yang pulang dari Babel ke Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Artahsasta di Persia: Ezra putra Seraya; Seraya putra Azarya; Azarya putra Hilkia; Hilkia putra Salum; Salum putra Zadok; Zadok putra Ahitub; Ahitub putra Amarya; Amarya putra Azarya; Azarya putra Merayot; Merayot putra Zerahya; Zerahya putra Uzi; Uzi putra Buki; Buki putra Abisua; Abisua putra Pinehas; Pinehas putra Eleazar; Eleazar putra Harun, imam kepala.

ENDE: Sesudah peristiwa itu, dalam pemerintahan Artaxerxes, radja Parsi, Esra bin Seraja bin 'Azarja bin Elkia

Shellabear 1912: Maka kemudian dari pada segala perkara itu pada zaman Artahsasta, raja Persia, maka adalah Ezra bin Seraya bin Azarya bin Hilkia

Leydekker Draft: 'Adapawn komedijen deri pada segala perkata`an 'ini, pada zeman karadja`an 'Artahsjasjta Sulthan Faris, maka masjhurlah Xezra, 'anakh laki-laki Seraja, 'anakh laki-laki Xazarja, 'anakh laki-laki Hilkhija,

AVB: Setelah peristiwa-peristiwa itu, pada masa pemerintahan Artahsasta, raja Parsi, tampillah Ezra anak Seraya, anak Azarya, anak Hilkia,


TB ITL: Kemudian <0310> dari pada semuanya <01697> itu <0428>, pada zaman pemerintahan <04438> Artahsasta <0783>, raja <04428> negeri Persia <06539>, maka berangkatlah Ezra <05830> bin <01121> Seraya <08304> bin <01121> Azarya <05838> bin <01121> Hilkia <02518>


Jawa 1994: (7:1-5) Sawetara taun sawisé lelakon mau, nalika jamané Artahsasta jumeneng raja ing tanah Pèrsia, ana wong jenengé Ézra, turuné Imam Agung Harun. Sarasilahé Ézra mau mengkéné: Ézra kuwi anaké Seraya; Seraya anaké Azarya, Azarya anaké Hilkia, Hilkia anaké Salum, Salum anaké Zadok, Zadok anaké Ahitub, Ahitub anaké Amarya, Amarya anaké Azarya, Azarya anaké Merayot, Merayot anaké Zerahya, Zerahya anaké Amarya, Amarya anaké Uzi, Uzi anaké Buki, Buki anaké Abisua, Abisua anaké Pinéhas, Pinéhas anaké Èléazar, Èléazar anaké Harun, sing jumeneng Imam Agung.

Sunda: Heuleut mangtaun-taun ti harita, sanggeus Artahsasta jadi raja Persia, aya hiji jelema jenenganana Esra. Anjeunna turunan Harun, Imam Agung tea. Jujutan ka dituna kieu: Esra putra Seraya. Seraya putra Asarya. Asarya putra Hilkia.

Madura: Pan-barampan taon saellana jareya, e bakto Artahsasta jumenneng rato Persiya, badha oreng lalake’ nyamana Ezra, toronanna Imam Agung Harun. Garis katoronanna dhari baba ka attas kantha reya: Ezra, Seraya, Azarya, Hilkiya

Bali: Sasampune punika, rikala Ida Sang Prabu Artahsasta jumeneng ratu ring Persia, wenten anak mapesengan Esra. Dane punika katurunan Dane Harun, Sang Pandita Agung, sakadi ring sor puniki. Dane Esra okan Dane Seraya, okan Dane Asarya, okan Dane Hilkia,

Bugis: Mattaut-taung ri munrinna, wettunna Artahsasta mapparénta selaku arung Persia, engka séddi worowané riyaseng Ezra, polé ri wija-wijanna Imang Lompo Harun. Jori assossorenna polé ri yawa liyasé iyanaritu selaku mangoloéwé: Ezra Séraya Azarya Hilkia

Makasar: Attaung-taung ribokoanganna, ri wattunna Artahsasta ammarenta salaku karaeng ri Persia, nia’ sitau bura’ne niareng Ezra, battu ri turungang Imang Lompoa Harun. Ia garisi’ turunganna punna nitotoro’ battu rawa nampa nai’, iamintu:, Ezra, Zeraya, Azarya, Hilkia

Toraja: Iatonna mangkamo tu mintu’ apa iato, tonna ma’parenta tu Artahsasta, datu Persia, ke’de’mi tu Ezra, anakna Seraya, anakna Azarya, anakna Hilkia,

Karo: Ertahun-tahun kenca kejadin enda kerina, paksana Raja Artasasta erkuasa i Persia, lit me sekalak dilaki si tergelar Esra. Ia kesusuren Harun, Imam si Mbelin e, rikutken terombo si tersena arah teruh enda: Harun Eleasar Pinehas Abisua Bukki Ussi Serahia Merayot Asaria Amaria Ahitup Sadok Salum Hilkia Asaria Seraya

Simalungun: Jadi dob salpu ai, sanggah panrajaion ni si Artasasta, raja ni Persia, tangkog ma hun Babel si Esra, ai ma anak ni si Seraya, anak ni si Asarya, anak ni si Hilkia,

Toba: (I.) Jadi dung salpu angka jamita ondeng, uju hinarajahon ni si Artasasta, raja sian Persia, ro ma sian Babel si Esra, anak ni si Seraia, i ma anak ni si Azaria, i ma anak ni si Hilkia.


NETBible: Now after these things had happened, during the reign of King Artaxerxes of Persia, Ezra came up from Babylon. Ezra was the son of Seraiah, who was the son of Azariah, who was the son of Hilkiah,

NASB: Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, there went up Ezra son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah,

HCSB: After these events, during the reign of King Artaxerxes of Persia, Ezra--Seraiah's son, Azariah's son, Hilkiah's son,

LEB: After these things, during the reign of King Artaxerxes of Persia, Ezra left Babylon. Ezra was the son of Seraiah, who was the son of Azariah, who was the son of Hilkiah,

NIV: After these things, during the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,

ESV: Now after this, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah,

NRSV: After this, in the reign of King Artaxerxes of Persia, Ezra son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah,

REB: IT was after these events, in the reign of King Artaxerxes of Persia, that Ezra came. He was the son of Seraiah son of Azariah, son of Hilkiah,

NKJV: Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,

KJV: Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,

AMP: NOW AFTER this, in the reign of Artaxerxes [son of Xerxes, or Ahasuerus] king of Persia, Ezra son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,

NLT: Many years later, during the reign of King Artaxerxes of Persia, there was a man named Ezra. He was the son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah,

GNB: Many years later, when Artaxerxes was emperor of Persia, there was a man named Ezra. He traced his ancestors back to Aaron, the High Priest, as follows: Ezra was the son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah,

ERV: After these things, during the rule of King Artaxerxes of Persia, Ezra came to Jerusalem from Babylon. Ezra was the son of Seraiah. Seraiah was the son of Azariah. Azariah was the son of Hilkiah.

BBE: Now after these things, when Artaxerxes was king of Persia, Ezra, the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,

MSG: After all this, Ezra. It was during the reign of Artaxerxes king of Persia. Ezra was the son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah,

CEV: Much later, when Artaxerxes was king of Persia, Ezra came to Jerusalem from Babylonia. Ezra was the son of Seraiah and the grandson of Azariah. His other ancestors were Hilkiah, Shallum, Zadok, Ahitub, Amariah, Azariah, Meraioth, Zerahiah, Uzzi, Bukki, Abishua, Phinehas, Eleazar, and Aaron, the high priest. Ezra was an expert in the Law that the LORD God of Israel had given to Moses, and the LORD made sure that the king gave Ezra everything he asked for.

CEVUK: Much later, when Artaxerxes was king of Persia, Ezra came to Jerusalem from Babylonia. Ezra was the son of Seraiah and the grandson of Azariah. His other ancestors were Hilkiah, Shallum, Zadok, Ahitub, Amariah, Azariah, Meraioth, Zerahiah, Uzzi, Bukki, Abishua, Phinehas, Eleazar, and Aaron, the high priest. Ezra was an expert in the Law that the Lord God of Israel had given to Moses, and the Lord made sure that the king gave Ezra everything he asked for.

GWV: After these things, during the reign of King Artaxerxes of Persia, Ezra left Babylon. Ezra was the son of Seraiah, who was the son of Azariah, who was the son of Hilkiah,


NET [draft] ITL: Now after <0310> these <0428> things had happened, during the reign <04438> of King <04428> Artaxerxes <0783> of Persia <06539>, Ezra came up from Babylon. Ezra <05830> was the son <01121> of Seraiah <08304>, who was the son <01121> of Azariah <05838>, who was the son <01121> of Hilkiah <02518>, <<  Ezra 7 : 1 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel