Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA2]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 3 : 6 >> 

Jawa 1994: Saiki Timotius wis bali tekan enggonku menèh, saka enggoné niliki kowé lan nggawa kabar sing becik bab precayamu lan katresnanmu. Timotius crita marang aku, yèn penganggepmu marang aku kabèh becik, lan uga enggonmu padha kepéngin ketemu karo aku, kaya déné enggonku kepéngin ketemu karo kowé.


AYT: Namun, sekarang, Timotius telah kembali kepada kami dari tempatmu, dan telah membawa kabar baik tentang iman dan kasihmu untuk kami, bahwa kamu selalu menyimpan kenangan yang baik akan kami dan rindu untuk bertemu kami, seperti kami juga rindu bertemu denganmu.

TB: Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu,

TL: Tetapi sedangkan Timotius sudah balik kepada kami daripada kamu membawakan kami kabar yang baik dari hal iman dan kasihmu, dan akan hal kamu senantiasa menaruh kenang-kenangan yang baik ke atas kami, dan rindu hendak berjumpa dengan kami, sebagaimana kami juga dengan kamu,

MILT: Namun sekarang, dengan datangnya Timotius dari kamu kepada kami dan menginjilkan iman dan kasihmu kepada kami, dan bahwa kamu selalu memiliki kenangan yang baik tentang kami dengan selalu merindukan untuk melihat kami, sebagaimana pula kami terhadap kamu,

Shellabear 2010: Tetapi sekarang Timotius baru saja datang dari tempatmu menemui kami. Ia membawa kabar baik tentang iman dan kasihmu, dan menceritakan bahwa kamu selalu mengingat kami dengan baik serta rindu untuk dapat bertemu dengan kami, seperti kami juga ingin bertemu dengan kamu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi sekarang Timotius baru saja datang dari tempatmu menemui kami. Ia membawa kabar baik tentang iman dan kasihmu, dan menceritakan bahwa kamu selalu mengingat kami dengan baik serta rindu untuk dapat bertemu dengan kami, seperti kami juga ingin bertemu dengan kamu.

Shellabear 2000: Tetapi sekarang Timotius baru saja datang dari tempatmu menemui kami. Ia membawa kabar yang baik tentang iman dan kasihmu, dan menceritakan bahwa kamu selalu mengingat kami dengan baik serta rindu untuk dapat bertemu dengan kami, seperti kami juga ingin bertemu dengan kamu.

KSZI: Sekarang Timotius telah pulang membawa khabar baik tentang iman dan kasihmu. Dia memberitahu bahawa kamu sentiasa mengenang mesra terhadap kami serta ingin menemui kami sebagaimana kami ingin menemuimu.

KSKK: Tetapi sekarang Timotius baru saja kembali dengan berita yang menggembirakan tentang iman dan kasihmu. Ia menceritakan betapa baik mengenang kami dan rindu melihat kami seperti kami pun rindu melihat kamu.

WBTC Draft: Dan Timotius baru saja kembali dari kamu membawa kabar yang baik tentang iman dan kasihmu. Ia menceritakan kepada kami bahwa kamu selalu mengingat kami dengan baik. Ia mengatakan bahwa kamu ingin lagi bertemu dengan kami, sama seperti kami ingin bertemu dengan kamu.

VMD: Dan Timotius baru saja kembali dari kamu membawa kabar yang baik tentang iman dan kasihmu. Ia menceritakan kepada kami bahwa kamu selalu mengingat kami dengan baik. Ia mengatakan bahwa kamu ingin lagi bertemu dengan kami, sama seperti kami ingin bertemu dengan kamu.

AMD: Sekarang, Timotius sudah kembali dan membawa kabar gembira tentang kasih dan keyakinanmu kepada Allah. Ia mengatakan bahwa kamu selalu menyimpan kenangan yang baik tentang kami dan kamu sangat ingin melihat kami lagi, seperti kami juga sangat ingin melihatmu.

TSI: Tetapi sekarang Timotius sudah kembali dengan membawa berita yang sangat menyenangkan bahwa kalian masih terus percaya penuh kepada Kristus dan terus saling mengasihi. Dia menceritakan kepada kami bahwa kalian selalu ingat dan sayang kepada kami, dan rindu bertemu lagi dengan kami— sama seperti kami juga rindu bertemu dengan kalian.

BIS: Sekarang Timotius sudah kembali dan sudah menyampaikan kepada kami berita gembira tentang bagaimana kalian percaya kepada Kristus dan saling mengasihi. Ia memberitahukan kepada kami bahwa kalian selalu menaruh kenang-kenangan yang baik tentang kami di hatimu. Dan kalian ingin bertemu dengan kami, sama seperti kami pun ingin bertemu dengan kalian.

TMV: Sekarang Timotius sudah kembali, dan dia membawa khabar baik bahawa kamu masih percaya kepada Kristus dan bahawa kamu saling mengasihi. Dia memberitahu kami bahawa kamu sentiasa gembira apabila mengenang kami dan kamu ingin berjumpa dengan kami seperti kami pun ingin berjumpa dengan kamu.

BSD: Kini Timotius sudah kembali. Ia membawa berita gembira kepada kami, bahwa kalian tetap percaya kepada Kristus dan kalian saling mengasihi. Ia memberitahukan juga betapa kalian selalu mengenang kami dan sangat rindu bertemu dengan kami, seperti kami juga rindu bertemu dengan kalian.

FAYH: Timotius baru saja kembali dan membawa berita yang sangat menggembirakan, yaitu bahwa iman dan kasih Saudara masih tetap teguh seperti dahulu, dan bahwa Saudara mengenang kunjungan kami dengan sukacita dan rindu bertemu dengan kami seperti kami rindu bertemu dengan Saudara.

ENDE: Timoteus baru sadja kembali dari kamu dan dibawanja berita-berita jang baik tentang iman dan tjinta-kasihmu, pun bahwa kenanganmu akan kami tetap hidup dan kamu sangat rindu melihat kami kembali, seperti kami ingin melihat kamu.

Shellabear 1912: Tetapi sekarang Timotius baharu datang dari pada kamu mendapatkan kami, membawa khabar yang baik dari hal iman dan kasihmu, dan akan hal kamu selalu ingat akan kami dengan kebajikan, dan rindu hatimu hendak melihat kami, seperti kami pun hendak melihat kamu;

Klinkert 1879: Tetapi sakarang, serta datang Timotioes daripada kamoe mendapatkan kami dengan membawa chabar jang baik akan hal pertjajamoe dan kasihmoe itoe danlagi selaloe kamoe ingat akan kami dengan baik dan rindoe hatimoe hendak berdjoempa dengan kami saperti kami pon hendak berdjoempa dengan kamoe;

Klinkert 1863: Tetapi sakarang, kapan dateng Timothioes dari kamoe sama kita, serta dia membawa kabar jang baik dari pertjaja dan tjinta kamoe, dan lagi slamanja kamoe ada ingetan jang baik sama kita, serta kepingin sakali bertemoe sama kita saperti kita djoega bagitoe sama kamoe;

Melayu Baba: Ttapi skarang Timotius bharu datang deri kamu k-pada kita, dan bawa khabar yang baik deri-hal kamu punya perchaya dan kaseh, dan deri-hal kamu ada slalu ingat sama kita dngan baik, dan rindu mau tengok kita, sperti kita pun mau tengok kamu;

Ambon Draft: Tetapi sakarang, sedang Timotheus sudah datang deri padakamu kapada kami, dan sudah bawa chabar kasuka; an kapada kami, deri pada iman kamu dan pertjinta; an kamu, dan jang kamu simpanpengingatan jang bajik akan kami, dengan bersuka-suka akanmelihat kami, sabagimana kami akan kamu,

Keasberry 1853: Tutapi skarang apabila datanglah Timothius itu deripada kamu kapada kami, surta mumbawa khabar yang baik deri hal iman dan kasih kamu itu, dan lagi kamu ada munaroh ingat yang baik santiasa bagie kami, surta rindu sangat handak burtumu dungan kami, sapurti kami pun dumkian juga akan kamu:

Keasberry 1866: Tŭtapi skarang apabila datanglah Timothius itu deripada kamu kapada kami, sŭrta mŭmbawa khabar yang baik deri hal iman dan kasih kamu itu, dan lagi kamu ada mŭnaroh ingat yang baik sŭntiasa bagi kami, sŭrta rindu sangat sangat handak bŭrtŭmu dŭngan kami, spŭrti kami pun dŭmkian juga akan kamu.

Leydekker Draft: Tetapi tatkala Timothijus baharu 2 sudah datang kapada kamij deri pada kamu, dan sudah menchabarkan pada kamij 'iman dan muhhabet kamu, dan bahuwa pada sedekala wakhtu kamu ber`ingat 2 an jang bajik 'akan kamij, sambil rinduw dendam melihat 'akan kamij, seperti lagi kamij 'akan kamu:

AVB: Sekarang Timotius telah pulang membawa khabar baik tentang iman dan kasihmu. Dia memberitahu bahawa kamu sentiasa mengenang mesra terhadap kami serta ingin menemui kami sebagaimana kami ingin menemuimu.

Iban: Tang diatu Timoti baru udah pulai kitu ari kita, lalu udah mai berita ti manah pasal pengarap enggau pengerindu kita. Iya madahka pasal kita ke udah manah amat seruran ngingatka kami sereta lelengauka kami, baka kami ke lelengauka kita.


TB ITL: Tetapi <1161> sekarang <737>, setelah Timotius <5095> datang <2064> kembali dari <575> kamu <5216> dan <2532> membawa kabar yang menggembirakan <2097> tentang imanmu <2254> <4102> dan <2532> kasihmu <26> <5216>, dan <2532> bahwa <3754> kamu <2192> <0> selalu <3842> menaruh <0> <2192> kenang-kenangan <3417> yang baik <18> akan kami <2257> dan ingin <1971> untuk berjumpa <1492> dengan kami <2249>, seperti <2509> kami <2248> juga ingin untuk berjumpa dengan kamu <5209>, [<4314> <2248> <2532>]


Jawa: Nanging saiki, bareng Timoteus wis bali saka ing panggonanmu kalawan nggawa kabar kang mbungahake bab pracayamu lan katresnanmu, apadene bab anggonmu padha tansah kelingan marang apa-apa kang becik ing ngatase aku lan bab anggonmu kapengin katemu karo aku, kayadene anggonku uga padha kapengin katemu karo kowe,

Jawa 2006: Nanging saiki, bareng Timotius wis bali saka panggonanmu kalawan nggawa kabar kang mbungahaké bab pracayamu lan katresnanmu, apadéné bab anggonmu padha tansah ngéling-éling apa kang becik ing ngatasé aku kabèh lan bab anggonmu kepéngin ketemu karo aku kabèh, kayadéné anggonku kabèh uga padha kepéngin ketemu karo kowé,

Jawa-Suriname: Nanging saiki sedulur Timotius wis balik menèh sangka nggonmu lan dèkné nggawa kabar sing ndadèkké bungahé awaké déwé. Dèkné ngomong nèk kowé pada mantep ing pengandel lan ing katrésnan lan pada nduwé penganggep betyik marang awaké déwé. Sedulur Timotius uga ngabari nèk kowé pada kangen tenan marang awaké déwé, kaya enggoné awaké déwé kangen marang kowé.

Sunda: Ayeuna Timoteus geus datang deui, mawa beja anu ngagenahkeun hate hal kapercayaan jeung kanyaah aranjeun. Jeung ceuk anjeunna aranjeun teu kendat mikatineung ka sim kuring, harayang papanggih deui sakumaha halna sim kuring ka aranjeun.

Sunda Formal: Tapi saenggeusna Timoteus datang deui jeung mawa carita anu ngagedekeun hate, nya eta tetela yen dulur-dulur teh tetep pengkuh boh dina sual iman, boh dina sual kanyaah. Saurna deui, dulur-dulur teh kacida mikatineungna ka simkuring sapara kanca; eta teh, teu beda ti simkuring sapara kanca; da simkuring sapara kanca oge, mikatineung jeung mikasono ka aranjeun teh.

Madura: Samangken Timotiyus ampon abali, ngeba kabar se masenneng ate parkara kadi ponapa sampeyan se parcaja ka Almasih, sareng saleng taresna. Ca’epon Timotiyus sampeyan terros emot ka sadajana se sae parkara kaula sadaja. Ban sampeyan terro tatemmowa sareng kaula sadaja, akadi pangaterrona kaula sadaja se tatemmowa sareng sampeyan.

Bauzi: Imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, ame da Timotius iho amu uba olu aho uba le aame neàdi etei fa iba ab leham bak. Labi aho li meit aime deelem im nehame iba vameadaha bak. “Uho amu Kristus bake lab tu vuzehi meedam bak lam meedam lahasuho.” Labi laha, “Uhumo ot deeli ot deeliam bak lamti labi uho fa dam amomoi bake deelem bak lamti labihasu uho ab meedamam tame.” Labi laha, “Uho ahu deelehat iba vi ozodume, ‘Iho uba lele,’ lahame vi ozodume iba ilahu aalo àhàki ab meedamam tame. Abo iho uba ilahu aalo àhàkem bakti ulohona ab meedamam tame,” lahame aho im labihasu iba li vameadaha bak.

Bali: Sane mangkin Timotius sampun mawali saking pantaran semetone, saha mamuat orti sane becik ngeniang indik kapracayan miwah kapitresnan semetone. Ipun sampun nuturang ring tiang, mungguing semeton tansah eling ring tiang, samaliha meled pisan kapanggih ring tiang, pateh sakadi tiang meled kapanggih ring semeton.

Ngaju: Toh Timoteus jari haluli tuntang jari manyampai akan ikei barita je mampahanjak tahiu ampin kapercayan keton dengan Kristus tuntang keton hasinta sama arep keton. Ie mansanan akan ikei keton harajur mangenang taloh je bahalap tahiu ikei hong atei keton. Tuntang keton mipen hasondau dengan ikei, sama kilau ikei kea mahin mipen hasondau dengan keton.

Sasak: Mangkin Timotius sampun tulak dait sampun nyampẽang berite gembire lẽq tiang pade mengenai iman dait kasih side pade. Ie badaq tiang pade bahwe side pade tetep inget tiang pade lẽq angende. Dait side pade melẽt bedait kance tiang pade, pade maraq tiang pade ẽndah melẽt bedait kance side pade.

Bugis: Makkekkuwangngé lisuni Timotius sibawa purani napalettu ri idi karéba marennué passalenna pékkugiko mateppe’ lao ri Kristus sibawa sisullé siyamaséi. Napaissengiki makkedaé tuli taroko passéngereng iya makessingngé passaletta ri atimmu. Sibawa macinnako sita idi, pada-padato idi macinna tokki sita iko.

Makasar: Kamma-kamma anne nia’mi ammotere’ Timotius; siagang napabattumi ri kambe kabara’ nakarannuanga ikambe, iamintu ri passala’na katappakkannu mae ri Almasi siagang passikamaseannu. Napabattumi ri kambe angkanaya tuli nuu’rangi baji’na ngaseng ikambe lalang ri pa’mai’nu ngaseng. Siagang angkanaya ero’ ngasengko angngagangi ikambe assicini’, sangkamma todong ikambe sanna’ todong ero’na ikambe angngagang ngasengko assicini’.

Toraja: Apa totemo mane mangka sule tu Timotius umbangkan kareba melo diona kapatonganammi sia pa’kaboro’mi sia iatu katontongammi ungkilalai melokan sia mamali’ la ussitiroangkan, susi duka kami lako kalemi.

Duri: Apa ia tee polenna mai Timotius mpauankan kareba to kipusannang, kumua da'tan una kamu' matappa' misipakamoja' too. Napauan toomokan kumua tuli miingaran melo unakan. Na mikamali' unapa la ssikitankan, susi kami' mamali' la ssikitan kamu'.

Gorontalo: Bo tou te Timotiwus ma lohuwalingayi lonto olimongoli, tiyo ma lopotunggulayi ode olami habari u moengahu tomimbihu imani limongoli ode oli Isa wawu toliangi mongoli. Wawu tiyo olo lopotunggulayi ode olami deu timongoli lalayita hepoelawa to delomo hilawo tomimbihu opiyohu lami. Wawu timongoli ohila modudunggaya wolami, odelo ami olo ohilawo modudunggaya wolimongoli.

Gorontalo 2006: Botia tei Timotius malo hualingai wau malo potunggulai olamiaatia habari moe̒engahe pasali woloolo mola timongoli palacaya li Almasi wau totoolia̒nga. Tio lopoo̒taa mai olamiaatia deu̒ timongoli laito hemoe̒ela u mopiohe olamiaatia todelomo hilaa limongoli. Wau timongoli ohilaa modunggaya wolamiaatia, debo odelo amiaatia olo ohilaa modunggaya woli mongoli.

Balantak: Kasee koini'i i Timotius nomule'konmo ka' nangawawa lele men kobelesmai. Ia nuntundunkon imaanmuu ka' polingu'muu. Ka' i kuu sinampang minginau' i kai ka' mo'uus poorurumpak tii kai, koi i kai uga' mo'uus poorurumpak tii kuu.

Bambam: Sapo' mane sule mai Timotius natulasangkam kaheba mapia diona kamatappasammua' anna pa'kamasemua'. Natula' toi naua si ungkilalai mapia liukam anna umpemulua' la silambi'kia', iya susi siangkam duka' kipemulu la silambi'kia'.

Kaili Da'a: Tapi we'i-we'i natinggulimo i Timotius ri ja'i kami ri se'i, padenitesana ka kami kareba to nompakadamba rara kami. Niulina, "To Tesalonika naroso pomparasaya ira, bo ira nosipotowe samba'a bo samba'a. Ira bate-batena nantora kita ante nadamba rara pade ira nalentoramanggita kita nasimbayu ewa kita nalentora manggita ira."

Mongondow: Ta'e tana'a, naonda ing ki Timotius namangoi nodia in sia kon habar inta mokosanang totok kon gina. Ino'umannya kom mo'ikow totu'-totu'udon mopirisaya ko'i Kristus bo umuran doman mositabian. Ino'umannya doman kon umuran kotoropan monimu kong kami na'a in intaubií mopia bo mo'ibog doman totok im mo'ikow moyodungkuḷ nami, naí bií doman tua ing gina nami ko'i monimu.

Aralle: Ampo' mane lambi' sule ta Timotius natula'ingkang Kaheba Mapia didiona kapampetahpa'ammua' anna pa'kalemummua'. Natula' toi naoatee si ungkalehai loloang anna pemalakoa' la silambi'ingke, ya' noa sia tung kami'.

Napu: Mewali, ide-ide, Timotiu mesulemi inde, hai napahaweamongkai bambari au mopakatana lalungki. Nauli: "To Tesalonika iti, maroho mpuu pepoinalainda hai kamaahinda. Mabila worihe irikita, hai ikita ara liliu i lalunda. Nodo katapeinaona mampohidupaahe, ihira wori mampeinao mampohidupaake."

Sangir: Kụ ini e i Timotius seng nawal᷊ị dingangu seng něhabaru ral᷊uasẹ̌ si kami e mạul᷊ịen pěngangimang i kamene si Kristus dingangu lawọ mẹ̌kẹ̌kakěndagẹ̌. I sie něhabarẹ̌ si kami u i kamene měngkawe sěntiniạ maněntangu tiwạ e mapapia mạanụeng kami e su naung i kamene. Ringangu i kamene kai mapulu mẹ̌sombang i kami, kerẹewe lai i kami e mal᷊aing mapulu mẹ̌sombang i kamene.

Taa: Wali i Timotius yau resi komi seore pei si’i-si’i ia rata muni resi kami pasi ia mangkenika kami kareba to matao mangkonong pangaya ngkomi pasi pamporayang ngkomi. Pasi ia manganto’o komi sangkani masanang mampobuuka kami pasi mawongko seja raya ngkomi rani mangkita kami, sewaju ewa kami rani mangkita komi.

Rote: Besak ia Timotius fali ma'in so de, nafa'da basa ami hala namahokok la'eneu, tao leo beek de emi mamahele Kristus, ma emi masue-malai ao. Nafa'da ami nae, emi mafandele ami tataas esa. Ma emi mahiik matongo mo ami, sama leo ami boeo, mahiik matongo moo emi.

Galela: O Timotius kadoka nginika de o orasi manena asa woliho ngomino de o habari qaloloha ma ngale ngini gena womisingangasu. Komagena womisingangasu la ngini niadupa gena ma Kristus niwipiricaya qaputuru de o bi nyawa yangoduka niadodara. De lo o orasi isigeto-geto asa nimisosininga ngomi, so maro kia to ngomi mia dupa komagena lo ngini nia dupa foloi qaputuru la aku pomakamake kali.

Yali, Angguruk: Nindi su atisi angge famen ketiya Timotius nit nenembeg waharisireg Kristus fam hinindi wenggel haruk ane men ap hinindi enesug lahep ane men fahet hiyag nisarisi. Nit fahet likiya hupmu fano peruk lit wenggel haruk lahepma niren hit henembeg lilareg welala peruk lahe hag toho hiren oho nenembeg walepma ambiyeg welala peruk lahep.

Tabaru: Ne'ena 'o Timotius wolionou de wositotarokau ngomino 'o habari miodo-domorene ge'ena la 'ania ngo-ngaku 'ikua-kuata ma Kristusika de nimakadora moi de moi. 'Una wositotara ngomino 'ato ngini kaitaurika kaniomore-morene nako mininganonie ngomi. De ngini niomau pomakamakeli, 'isoka ngomioli miomau pomakamakeli.

Karo: Genduari nggo mulih Timotius, janah ibabana berita kerna kiniteken ras keleng atendu. Iturikenna pe man kami, maka tetap nge mehuli pengakapndu kerna kami janah mesikel kal kam jumpa ras kami bagi kami pe mesikel jumpa ras kam.

Simalungun: Tapi sonari, dob mulak si Timoteus humbani nasiam, anjaha iboan barita na madear pasal haporsayaon nasiam pakon holong ni uhur nasiam, anjaha ipatugah habujuron nasiam mardingat hanami ampa sihol ni uhur nasiam mangidah hanami, songon sihol ni uhurnami bani nasiam,

Toba: Alai dung mulak si Timoteus tu hami sian hamu, denggan do dibaritahon tu hami haporseaonmuna dohot holong ni rohamuna angkup ni i dibaritahon do burjumuna marningot hami dohot sihol ni rohamuna, naeng idaonmuna hami, songon hami na masihol di hamu.

Dairi: Bagèndari enggo balik si Timoteus janah ibagahken bai nami tersèngèt kepercayaen bai Kristus dekket kelleng atè ndènè samah kènè, pesampangken ukur nami. Ibagahken dèng ma ngo bakunè lekketna i ukur ndènè kami, dekket nteddoh ndènè naing mengidah kami, tosè bagè kami pè, nteddoh ngo naing mengidah kènè.

Minangkabau: Nan kiniko si Timotius lah babaliak, inyo lah mambawok kaba sukocito kabake kami, kaba tantang, baa bana iman angku-angku kapado Isa Almasih, angku-angku pun samo-samo mangasiahi. Inyo mancuritokan pulo kabake kami, baraso angku-angku tatap mangana-ngana di ati, sasuatu nan baiak tantang diri kami. Angku-angku niyo sangaik nak batamu jo kami, samo jo bakcando kami niyo sangaik pulo nak batamu jo angku-angku.

Nias: Iada'e no mangawuli Dimoteo ba no ifa'ema khõma duria si sõkhi sanandrõsa ba wamatimi ba fa'omasimi andrõ. No gõi i'ombakha'õ khõma wa lõ manõ olifu ami ndra'aga. Awõ wa omasi ami falukha khõma, si mane ya'aga gõi omasi falukha khõmi.

Mentawai: Oto kineneiget atoilingan nia si Timoteus, ka tubumai. Aisegéakéan ka matamai, sangamberinia katuareman puangkakat baga, iaté pagalaiat putotonem bagamui, ka tubut Kristus, samba pakakatémui baga pasasambamui. Aipungu-nguan'akéan leú ka matamai, kipa nukau kam kai, kelé sara repdemenmui simaerú, ka bagat paatuatmui. Samba leú, aibabagai bagamui moi, nuailiaké kam kai, kelé leú ibagai bagamai ka kai, moi paaili, ka tubumui.

Lampung: Tano Timotius radu muloh rik radu nyampaiko jama sekam kabar riang tentang injuk repa keti percaya jama Almasih rik saling mengasihi. Ia ngeni pandai jama sekam bahwa keti selalu ngepikko kenang-kenangan sai betik tentang sekam di hatimu. Rik keti mirak betungga jama sekam, gegoh injuk sekam pun mirak betungga jama keti.

Aceh: Jinoenyoe Timotius ka jigisa dan ka jipeusampoe bak kamoe haba geumbira keuhai pakriban gata meuiman ubak Almaseh dan udeb lam gaséh sayang. Jihnyan jipeugah bak kamoe bahwa gata sabe takeubah keunang-keunangan nyang jroh keuhai kamoe lam até gata. Dan gata keuneuk meurumpok ngon kamoe, saban lagée kamoe pi keuneuk meurumpok ngon gata.

Mamasa: Sapo' saemi mai Timotius untulasangkan kareba mapia diona kapangngoreanammua' anna pa'kamasemua'. Natula' toi duka' kumua simukilalai liukan anna muinawa-nawa duka' kenamala siapikia' silambi' sule, susi pangnginawa-nawaangki.

Berik: Jengga Timotius jei mes warautna amnibe, ane jei taterisi saaser-saaserserem jes gwirinyele enggame aamei Uwa Sanbagiri gemer ima tebana, ane aamei angtane nafsiserem imsa nesiktababili. Jei ai as mes balbabili enggame ini imna ise saaser-saasermer ga ge folbamuwena aamei ai as jam igma sarbabistaabonaram. Ane aamei igemera gunurum abar jama dorwefe, jes gemerserem aime agemera gunu enggame ai ibar nejama dorwef.

Manggarai: Maik te ho’on, hi Timotéus kolé gi, agu ba keréba ata nisang nai latang te imbi de méu oné hi Kristus agu co’o momang taus. Kali méu kembung mtaung ami agu ngoéng te cumang ami, cama ného ami kolé nanang te cumang méukm.

Sabu: Awe nadhe, ne ke Timotius do bhale, jhe alla ke pepedhae pa jhi ne lii do mengallu nge kehaka dhara jhara lua mina mii mu ne parahajha pa Kristus nga do pehajha-peddhei mu heddau nga heddau. Pika ri no pa jhi, ta do pa ade mu do pee nga henge loro ma ne jhara lua jhi ri mu. Jhe do ddhei ma mu ta pe abu nga jhi do lema mii jhi do ddhei ta peabu nga mu he.

Kupang: Sakarang Timotius su kambali dari Tesalonika, deng ada bawa kabar yang bekin sanáng sang botong. Dia ada carita bilang, bosong parcaya tarús sang Kristus, deng basayang tarús satu deng satu. Ais dia kasi tau bilang, bosong ju ada rindu sang botong, sama ke botong ada rindu deng bosong ju.

Abun: Su ré Timotius satu ma more re. An ma ki nai men do, nin onyar kem mo Yesus Kristus tó, nin bi sukjimnut sye kas subot yu tó, sane men mit iwa sukdu ne. An ki o do, nin jimnotbot men ndo nde. An ki do, nin mit iwa ku men, tepsu men dom, men mit iwa ku nin.

Meyah: Erek koma, tina ebeibeyaif Timotius ongksons en skoita memef jah sif fob. Noba ofa emfesij gu didif rot oida iwa iroru Yesus rot tenten ros noba idou omokorema ojgomuja. Ofa emfesij gu didif rot oida iwa idou oubsaha rot memef tein, noba iwa idou os ik memef deika tein morototuma erek memef modou os mek iwa deika tein.

Uma: Jadi', hewa toe lau, rata nculii'-imi Timotius hi rehe'i, pai' naparata-mikakai kareba to mpakagoe'-kai. Na'uli': "To Tesalonika toera ria, moroho moto pepangala'-ra pai' ahi'-ra. Rapolio oa'-ta pai' lentora wo'o-ra-rawo doko' mpohirua'-taka, hewa kita' wo'o doko' mpohirua'-raka."

Yawa: Soamo Timotius po wasapana pakare to, po wapa anakotar wadave ratodi ririnsai. Weti reansanayanambe weye po raura pare wapa anave Yesus aije mamo mbambunin muno wapa muinyo wapo rarorono vatane mansai mamo manakoe. Pare wasaemeno reansai tutir muno wapa bekero wapare wapo reansaen akato manakoe, maisyare muno reama bekere manakoe tavon indamu reamo wasaen akato.


NETBible: But now Timothy has come to us from you and given us the good news of your faith and love and that you always think of us with affection and long to see us just as we also long to see you!

NASB: But now that Timothy has come to us from you, and has brought us good news of your faith and love, and that you always think kindly of us, longing to see us just as we also long to see you,

HCSB: But now Timothy has come to us from you and brought us good news about your faith and love, and that you always have good memories of us, wanting to see us, as we also want to see you.

LEB: But now, [because] Timothy has come to us from you and has brought good news to us of your faith and love, and that _you always think kindly of us_ , desiring to see us just as also we [desire to see] you,

NIV: But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. He has told us that you always have pleasant memories of us and that you long to see us, just as we also long to see you.

ESV: But now that Timothy has come to us from you, and has brought us the good news of your faith and love and reported that you always remember us kindly and long to see us, as we long to see you--

NRSV: But Timothy has just now come to us from you, and has brought us the good news of your faith and love. He has told us also that you always remember us kindly and long to see us—just as we long to see you.

REB: But now Timothy has just returned from his visit to you, bringing good news of your faith and love. He tells us that you always think kindly of us, and are as anxious to see us as we are to see you.

NKJV: But now that Timothy has come to us from you, and brought us good news of your faith and love, and that you always have good remembrance of us, greatly desiring to see us, as we also to see you––

KJV: But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also [to see] you:

AMP: But now that Timothy has just come back to us from [his visit to] you and has brought us the good news of [the steadfastness of] your faith and [the warmth of your] love, and [reported] how kindly you cherish a constant {and} affectionate remembrance of us [and that you are] longing to see us as we [are to see] you,

NLT: Now Timothy has just returned, bringing the good news that your faith and love are as strong as ever. He reports that you remember our visit with joy and that you want to see us just as much as we want to see you.

GNB: Now Timothy has come back, and he has brought us the welcome news about your faith and love. He has told us that you always think well of us and that you want to see us just as much as we want to see you.

ERV: But now Timothy has come back from his visit with you and told us good news about your faith and love. He told us that you always remember us in a good way. He told us that you want very much to see us again. And it is the same with us—we want very much to see you.

EVD: But Timothy came back to us from you. He told us good news about your faith and love. Timothy told us that you always remember us in a good way. He told us that you want very much to see us again. And it is the same with us—we want very much to see you.

BBE: But now that Timothy has come to us from you, and has given us good news of your faith and love, and that you have happy memories of us, desiring greatly to see us, even as we do to see you;

MSG: But now that Timothy is back, bringing this terrific report on your faith and love, we feel a lot better. It's especially gratifying to know that you continue to think well of us, and that you want to see us as much as we want to see you!

Phillips NT: Timothy has just come straight from you to us, with a glowing account of your faith and love, and definite news that you cherish happy memories of us and long to see us as much as we to see you.

DEIBLER: Now Timothy has just returned to Silas and me from being with you, and he has told us the good news that you still trust in Christ and that you love him (OR, each other). He told us also that you always happily remember us and that you strongly desire that we visit you, just like we strongly desire to visit you.

GULLAH: Bot now, Timothy done come back fom oona, an e done tell we nyews bout oona dat mek we heppy. E tell we say, dat oona keep on trus een Christ an lob one noda. An e tell we say, dat oona glad all de time wen oona memba we, an dat oona wahn fa see we, jes like we wahn fa see oona.

CEV: Timothy has come back from his visit with you and has told us about your faith and love. He also said that you always have happy memories of us and that you want to see us as much as we want to see you.

CEVUK: Timothy has come back from his visit to you and has told us about your faith and love. He also said that you always have happy memories of us and that you want to see us as much as we want to see you.

GWV: But Timothy has just now come back to us from you and has told us the good news about your faith and love. He also told us that you always have fond memories of us and want to see us, as we want to see you.


NET [draft] ITL: But <1161> now <737> Timothy <5095> has come <2064> to <4314> us <2248> from <575> you <5216> and <2532> given <2097> us <2254> the good news <2097> of your <5216> faith <4102> and <2532> love <26> and <2532> that <3754> you always <3842> think <3417> of us <2257> with affection and long <1971> to see <1492> us <2248> just as <2509> we <2249> also <2532> long to see you <5209>! <<  1 Tesalonika 3 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran