Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

1ADAPUN skarang deri hal sagala purkara yang kamu tulah burkirim surat kapadaku itu: maka baiklah juga sa'orang laki laki itu tidak munjamah prumpuan.

2Kundatilah, asal jangan burzinah, biarlah kiranya masing masing laki laki itu munaroh bininya sundiri, dan biarlah masing masing prumpuan itupun munaroh lakinya sundiri.

3Maka handaklah laki itu burlaku kapada bini itu kasihan yang patut: dan dumkian lagi pula bini itupun kapada laki itu.

4Adapun bini itu tiadalah burkuasa atas dirinya sundiri, mulainkan laki: dan dumkian lagi pula laki itu tiada burkuasa atas dirinya sundiri, mulainkan bini.

5Maka janganlah kamu burasing asing sa'orang dungan sa'orang, mulainkan kalau ada dungan kasukaan antara kadua pada barang kutika, supaya kamu dapat sunang akan puasa dan burdoa; maka kumdian burhimpunlah pula, supaya jangan Shietan itu munchobai kamu subab tiada dapat kamu munahani kainginanmu.

6Tutapi aku mungatakan ini dungan ithin sahja, bukannya dungan hukum.

7Kurna kukahandaki supaya sagala manusia itu sapurti aku ini adanya. Tutapi masing masing mundapat anugrah dungan sa'patutnya deripada Allah, sa'orang bagini sa'orang bagitu.

8Maka subab itulah aku burkata kapada yang bulom kahwin, dan kapada prumpuan janda, Bahwa turbaiklah bagie marika itu jikalau iya tinggal juga sapurti aku ini.

9Tutapi jikalau marika itu ta'bulih tahan, biarlah iya kahwin: kurna turlebih baik burkahwin itu deripada turbakar.

10Tutapi kapada orang yang burkahwin itu aku burpusan, tutapi bukannya pusananku, mulainkan Tuhan, Bahwa janganlah bini itu burchurie deripada lakinya:

11Akan tutapi jikalau iya burchurie, maka biarlah iya tinggal dungan tiada khawin, atau jadi burdamei dungan lakinya: maka janganlah lakinya itu mumbuangkan bininya.

12Tutapi kapada orang lain lain aku burkata, bukannya Tuhan: Jikalau kiranya ada kapada barang saudara sa'orang bini yang tiada buriman, maka jika suka prumpuan itu duduk dungan dia, maka janganlah dibuangkannya dia.

13Maka prumpuan itu yang ada sa'orang burlaki yang tiada buriman, maka jikalau iya suka duduk dungan prumpuan itu, maka janganlah kiranya dilupaskan ulih prumpuan itu akan dia.

14Kurna laki yang tiada buriman disuchikan ulih bininya, dan bini yang tiada buriman disuchikan ulih lakinya: maka jikalau tiada dumkian, maka anak anakmu itu tiada suchi; tutapi skarang marika itu suchi adanya.

15Tutapi jikalau yang tiada buriman itu purgi, biarlah iya purgi. Maka sa'orang saudara laki laki atau saudara prumpuan tiada tursangkut dalam hal yang dumkian: tutapi Allah mumanggil akan kami kapada kasantosaan.

16Kurna, hie bini, bagimanakah angkau mungtaui kalau kalau angkau bulih mumbri slamat kapada lakimu? atau, hie laki, bagimanakah angkau mungataui kalau kalau angkau bulih mumbri slamat kapada binimu.

17Tutapi sapurti Allah tulah mumbhagikan kapada masing masing orang, sapurti Tuhan tulah mumilih masing masing orang dumkianlah juga handaknya iya burlakukan. Dan dumkian lagi aku burpusan kapada sagala sidang jumaat.

18Adakah barang sa'orang tulah dipilih sudah iya bursunat, maka janganlah iya munjadi kulop. Adakah barang sa'orang tulah dipilih tutkala iya lagi kulop? maka janganlah iya disunatkan.

19Maka adapun bursunat itu tiada suatu apa, dan kulop itupun tiada suatu apa, mulainkan mumliharakan hukum Allah.

20Maka biarlah masing masing itu tinggal iya dalam hal pangkat yang tulah iya dipilih itu.

21Adakah angkau tulah dipilih pada masa angkau lagi hamba? janganlah angkau puduli subab itu: tutapi jikalau angkau bulih munjadi mardeka lebih baiklah itu.

22Maka barang siapa yang dipilih ulih Tuhan sunggoh pun iya sa'orang hamba, maka iya juga jadi sa'orang mardeka Tuhan: dumkian lagi pula barang siapa yang dipilih sunggoh pun iya sa'orang mardeka, maka iya itu hamba Almasih.

23Adapun kamu ini tulah dibuli dungan suatu harga; maka janganlah kamu munjadi hamba manusia.

24Hie saudara saudara, bahwa handaklah masing masing orang, yang dalam pangkat mana iya tulah dipilih, disitulah juga tinggal kurna Allah.

25Adapun deri hal sagala anak darah, maka tiadalah bagieku hukum deripada Tuhan: tutapi aku bri ehktiarku, sapurti sa'orang yang tulah mundapat kamurahan deripada Tuhan supaya munjadi satiawan.

26Maka subab itulah pada sangkaku, iya itu baik juga subab kasukaran yang ada pada masa ini, maka baiklah juga orang itu tinggal dumkian.

27Adakah angkau turikat dungan suatu bini? maka janganlah angkau chari jalan mulupaskan dia. Adakah angkau sudah turlupas deripada sa'orang bini? maka janganlah angkau munchari bini lain.

28Tutapi jikalau angkau kahwin, maka tiada angkau burdosa; dan jikalau sa'orang anak dara kahwin, maka tiada iya burdosa. Mulainkan orang yang burbuat dumkian, iya itu kulak mundapat susah dirinya: tapi aku sayangkan kamu.

29Tutapi aku burkata ini, hie saudara saudara, adapun waktu itu pichiklah: dalam hal yang dumkian, orang yang burbini itu kiranya sapurti orang yang tiada burbini;

30Dan orang yang munangis, itupun sapurti orang tiada munangis; dan orang yang sukachita itu, sapurti orang yang tiada sukachita; dan orang yang mumbli itupun sapurti orang yang tiada ampunyai;

31Dan orang yang mumakie dunia ini, sapurti orang yang tiada mumakie dia: kurna adat dunia ini akan lunyap.

32Bahwa aku kahandaki kamu janganlah bursusah susah. Adapun orang yang tiada burkahwin itu dia mungindahkan purkara deripada Tuhan, bagimana iya bulih munyukakan Tuhan:

33Tutapi orang yang kahwin itu mungindahkan purkara dunia ini, bagimana iya bulih munyukakan bininya.

34Maka adalah kulainannya diantara bini dungan anak dara itu. Bahwa prumpuan yang bulom kahwin itu mungindahkan akan purkara Tuhan, supaya iya bulih suchi kaduanya, iya itu tuboh dan jiwa: tutapi prumpuan yang sudah kahwin itu iya mungindahkan akan purkara dunia, bagimanalah iya bulih munyukakan lakinya.

35Maka purkataan ini kukatakan ulih untung kamu sundiri; bukannya supaya aku buangkan jurat kaatas kamu, tutapi kurna supaya mundatang mulia, dan supaya kamu bulih burkhodmat kapada Tuhan dungan tiada turkachau.

36Tutapi jikalau barang sa'orang munyangka iya mulakukan dirinya itu tiada dungan sa'patutnya kapada anak daranya, jikalau anak itu sudah balir, dan patutlah dipursuamikannya, maka biarlah dipurbuatnya sapurti yang dikahandakinya, maka tiada iya burdosa: biarlah dia orang kahwin.

37Tutapi barang siapa yang burdiri tutap dalam hatinya, dungan tiada dipuksa, mulainkan adalah iya mumpunyai kuasa atas kahandaknya sundiri, sutlah sudah dituntukannya dumkian dalam hatinya yang iya akan munyimpan anak daranya itu, baiklah.

38Maka subab dumkianlah orang yang mumbri dia kahwin itupun baiklah; dan orang tiada mumbri iya kahwin itupun turlebih baik.

39Adapun bini itu burgantong ulih hukum sa'lagi lakinya itu hidop; tutapi jikalau lakinya itu mati, maka bebaslah iya, bulih iya kahwin dungan barang siapa yang disukainya; mulainkan dungan kurna Tuhan.

40Tutapi turlebih sunanglah bagie prumpuan itu jikalau iya tinggal dumkian, sapurti ehktiarku: dan aku pun sangka bahwa aku mumpunyai Roh Allah. <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran