Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 7 >> 

1HIE kukasihku, subab purjanjian purjanjian yang dumkianlah ada pada kami, biarlah kiranya kami munyuchikan diri kami deripada sagala kachumaran hawa nafsu dan roh, surta munyumpornakan kasuchian dungan takut akan Allah.

2Trimalah akan kami; tiada kami mumbuat salah pada barang siapa, dan tiada kami murosakkan barang siapa, tiada kami mungunakan barang siapa.

3Maka bukannya aku burkata ini subab handak munyalahkan kamu; kurna dahulu sudah ada purkataanku, adapun kamu adalah dalam hati kami handak mati dan hidop bursama sama.

4Brani busarlah purkataanku kapada kamu, dan busarlah kamulianku deripadamu: maka aku tulah punuhlah dungan punghiburan, dan aku tursangatlah dalam kasukaan subab sagala kasukaran kami.

5Kurna apabila kami masok kudalam nugri Makedonia, maka tiadalah dapat purhintian tuboh kami, tutapi kami mundapat kasukaran burkuliling; bahwa pada lahirnya puprangan, dan pada batinnya kutakutan,

6Tutapi Allah yang tulah munghiburkan akan sagala orang yang bursusah itu, maka iya itulah juga munghiburkan kami ulih kadatangan Titus;

7Maka bukannya subab kadatangannya sahja, mulainkan ulih subab kasukaan yang tulah dihiburkannya kurna kamu, apabila iya mumbri tau kapada kami akan rindu kamu sangat, dan purkabungan kamu, dan rajin hati kamu akan daku; sahingga turlebihlah aku bursuka chita.

8Kurna jikalau aku tulah munyusahkan kamu ulih surat kirimanku itu, skalipun tiada aku munyusal, jikalau aku sudah munyusal skalipun: kurna aku mulihat surat kiriman itu sudah munyusahkan kamu pada sa'kutika sahja.

9Skarang aku tulah suka chita, bukannya subab kamu tulah duka chita, mulainkan subab kamu tulah duka chita sampie burtaubat: sudang kamu tulah munjadi duka chita dalam jalan Allah, supaya kamu kulak tidak mundapat barang suatu karugian ulih subab kami.

10Kurna duka chita pada jalan Allah itu, iya itu mundatangkan taubat yang mumbawa kapada slamat yang tiada patut disusalkan: tutapi duka chita jalan dunia ini, iya itu mumbawa kapada maut.

11Kurna tengoklah bahwa purkara yang dumkian inilah, iya itu duka chita kami yang dalam jalan Allah, bagimana macham kuranganan tulah jadi dalam hati kamu, bahkan, bagimana macham kasuchian dirimu, bahkan, bagimana macham puchak hati, bahkan, bagimana macham kutakutan, bahkan, bagimana macham rindu dumdam, bahkan, bagimana macham rajin, bahkan, bagimana macham balasan! Maka dalam sagala purkara kamu tulah munyatakan dirimu suchi deripada hal ini.

12Maka jikalau aku tulah burkirim surat kapada kamu skalipun, bukannya aku burbuat ulih kurna orang yang bursalah itu, atau bukannya deri kurna orang yang sudah kuna salah, tutapi supaya ingatan kami atas kamu itupun bulihlah nyata kapadamu dihadapan Allah.

13Subab itu kami tulah dihiburkan ulih kurna punghiburan kamu itu: bahkan, makinlah lebih suka chita kami tugal kasukaan Titus, subab hatinya tulah disugarkan ulih kamu skalian.

14Kurna jikalau aku sudah mumugahkan barang sa'purkara deri hal kamu dihadapannya, maka tiadalah aku malu; tutapi sapurti kami tulah mungatakan sagala sa'suatu dungan sa'bunarnya kapada kamu, maka dumkianlah juga kamugahan kami yang dihadapan Titus, itupun sudah didapati dungan sa'bunarnya.

15Maka chita chitanya yang batin itu turlebih lempahnya chendrong kapada kamu, tutkala iya mungingat akan kabahktian kamu skalian, bagimana hal kami tulah munyambut akan dia dungan takut dan gumuntar.

16Maka subab itu aku pun suka chitalah kurna aku purchayalah akan kamu dalam sagala purkara. <<  2 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran